Snaigė RF59FB-TNCBNE0 Refrigerator User Manual PDF

1 of 32
1 of 32

Summary of Content for Snaigė RF59FB-TNCBNE0 Refrigerator User Manual PDF

LT aldytuvas - aldiklis

Naudojimo instrukcija

3 - 14

LV Ledusskapis - saldtava

Lietoanas pamcba

15 - 27

EE Klmik-sgavklmik

Instruktsioonis

28 - 39

RU -

40 - 54

RO

MD

Frigider i congelator

Instruciuni de utilizare

55 - 68

UA -

i

69 - 82

CZ Chladnika - mraznika

Nvod k instalaci a obsu.

83 - 95

SK Chladnika s mraznikou

Nvod na pouitie

96 - 107

BG -

108 - 123

EN Refrigerator - freezer

User Manual

124 - 138

1

2

RF62FB-TNCBNE0 RF59FB-TNCBNE0 RF59FB-TN00NE0

RF59FG-TN00NF0

3

GERBIAMIEJI!

Atidiai perskaitykite naudojimosi instrukcij! Nepaisant instrukcijoje ivardint nurodym, ilieka galimyb susieisti, sugadinti aldymo prietais ir prarasti teis nemokam garantin aptarnavim. Gamintojas ir prietaiso pardavjas neatsako u sualojimus ir al, patirt dl netinkamo prietaiso rengimo ir naudojimo. Saugokite naudojimosi instrukcij vis aldymo prietaiso eksploatacijos laikotarp. Parduodami prietais, perduokite naudojimosi instrukcij naujam prietaiso savininkui.

Bendrieji duomenys: aldymo prietaisas buitinis aldytuvas- aldiklis, skirtas naudojimui nam kyje. aldytuve-aldiklyje diegta beerkn aldymo sistema (No Frost). aldytuvo skyriuje trump laik saugomi viei maisto produktai.

altajame skyriuje temperatra palaikoma nuo -2 C iki +3 C ribose ir tinka atvsint maisto produkt ilgesniam saugojimui.

aldiklio skyrius skirtas ualdyti ir ilg laik saugoti maisto produktus

aldymo prietaisas yra paymti CE enklu ir turi atitikties deklaracij, kuri tikrina atsakingos rinkos prieiros institucijos.

SAUGOS TAISYKLS

Bendrieji saugos reikalavimai: SPJIMAS: Neudenkite prietaiso vdinimo ang. SPJIMAS: Prietaiso skyreliuose, skirtuose maistui laikyti, nenaudokite

elektrini prietais, jei tokio tipo prietais nerekomenduoja gamintojas. SPJIMAS: Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite joki mechanini

ranki ar kit / chemini priemoni, iskyrus rekomenduojamus gamintojo SPJIMAS: Statydami prietais saugokite, kad nebt prispaustas ar

paeistas maitinimo laidas. SPJIMAS: U prietaiso nedkite keli neiojamj lizd blok ar

neiojamj maitinimo altini. SPJIMAS: Nebenaudojam prietais alinkite pagal nacionalines taisykles. DRAUDIAMA naudoti technikai paeist aldymo prietais.

aldymo prietais naudokite tik maisto produkt aldymui ir laikymui. is aldymo prietaisas nra skirtas sprogstamj mediag, pavyzdiui,

aerozoli su degiomis dujomis, laikymui. Draudiama alia aldymo prietaiso laikyti benzin ar kitus degius skysius

LT

4

SPJIMAS: gaisro / degi mediag pavojus. Nepaeiskite prietaiso aldymo sistemos. Naudojamas altneis R600a (gamtins dujos, nekenkianios aplinkai, bet yra degios) . Jei aldymo sistema paeista:

nenaudokite atviros ugnies, venkite kibirkiavimo neijunkite/ nejunkite aldymo prietaiso, apvietimo

prietais ir kit elektrini rengini, kadangi kibirktis gali sukelti gaisr. nedelsiant ivdinkite patalp, kurioje stovi renginys (patalpa turt bti bent 4

m3 renginio su izobutanu / R600a atveju).

C-pentanas naudojamas kaip putodaris izoliacinse putose; tai yra degios dujos.

Reikalavimai dl vaik ir paeidiam moni saugos: Neleiskite vaikams aisti su aldymo prietaisu, j jungti ar ijungti i elektros

lizdo. Neleiskite vaikams aisti su prietaiso pakuots dalimis. aldymo prietaisas neskirtas naudotis vaikams iki 8 met amiaus ir

jaunesniems, asmenims su susilpnjusia atmintimi ar protiniais sugebjimas, neturintiems patyrimo ar ini, nebent, kaip naudotis prietaisu, juos supaindino asmuo, atsakingas u j saugum.

Neleisti vaikams lipti arba ulipti ant aldymo prietaiso, kad jie nestrigt jame arba nesusieist nukrit nuo aldymo prietaiso.

Vaikams nuo 3 iki 8 met leidiama dti produktus aldymo prietais ir juos iimti.

Reikalavimai dl jungimo elektros tinkl: aldymo prietaisas turi bti jungiamas tik emint elektros tiekimo lizd.

emintas elektros lizdas prietaiso jungimui elektros tinkl turi bti prieinamoje vietoje. rengin btina eminti pagal galiojanius teiss aktus. Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybs u galim al asmenims ar daiktams, padaryt nesilaikant io teiss akt reikalavimo.

Privaloma pakeisti paeist elektros tiekimo laid tvarkingu, to paties tipo, kok naudoja aldymo prietaiso gamintojas, elektros tiekimo laidu, kad bt ivengta alos sveikatai ir turtui.

Paeist elektros tiekimo laid gali keisti gamintojas arba jo technins prieiros meistras, arba atitinkamos kvalifikacijos asmuo, kad bt ivengta pavojaus.

Negalima naudoti adapteri, akotuv, dviej gysl ilgintuv. Jeigu prireikia naudoti ilgintuv, tinkamiausias yra apsauginis, vieno lizdo, atitinkantis VDE/

5

GS saugos reikalavimus. Ilgintuvo (apsauginio su saugos enklu) lizd laikyti saugiu atstumu nuo kriaukli, kad vanduo ir kitokie skysiai jo neuliet.

Js namuose esantis elektros energijos danis ir galingumas turi atitikti aldytuvo gaminio etiketje nurodytus parametrus.

Statydami aldymo prietais, neuspauskite elektros tiekimo laido, kad jo nepaeistumte. Nepastatykite sunki daikt aldymo prietaiso, bald, kit buitini prietais - ant elektros tiekimo laido, kad jo neuspaustumte ir nepaeistumte. Tai gali sukelti trump jungimsi ir gaisr.

sitikinkite, kad aldymo prietaiso elektros tiekimo laido kitukas neprispaustas galine prietaiso sienele ar kitaip nepaeistas. PAEISTAS KITUKAS GALI TAPTI GAISRO PRIEASTIMI!

DMESIO!Jeigu aldymo prietaise montuotas viesos diod (LED) viestuvas ir apvietimas neveikia, praome kreiptis serviso atstov dl jo pakeitimo. VIESTUV PAKEISTI GALI TIK SERVISO ATSTOVAS!

TIK SERVISO ATSTOVAS GALI PAALINTI VISUS TECHNINIUS AR KONSTRUKCINIUS PAEIDIMUS.

Reikalavimai saugiam naudojimui: Ijungus aldymo prietais (valant, perstumiant kit viet ir t.t.), j vl jungti

galima prajus ne maiau kaip 15 min., kad nebt paeistas kompresorius. Jeigu bandoma jungti aldikl prie nustatyt laik, jis nesijungia.

Kiekvien kart, kai atliekami aldymo prietaiso prieiros darbai, btina itraukti elektros kituk i tinklo lizdo. Nordami ijungti prietais, netraukite u elektros tiekimo laido. Visada traukite tvirtai pam u elektros kituko.

Draudiama naudoti technikai paeist aldymo prietais. Prietaiso negalima deginti. Nedkite sunki daikt ant aldymo prietaiso. Nedkite ant gaminio elektrini prietais: mikrobang krosneli, plauk

diovintuv, lygintuv, elektrini virduli ir kit elektrini prietais prieingu atveju gali usidegti prietaiso plastmasins detals.

Nedkite ant aldymo prietaiso ind su skysiais, nestatykite gli vazose bei vazonliuose.

Nelipkite, nesskite ant prietaiso, nesiremkite ir neleiskite to daryti vaikams. Neimkite drgnomis rankomis maisto, ind ar aldiklio krepi i veikianio

aldiklio, kad neprialtumte rank. Nepurkkite ir neplaukite prietaiso vandeniu, nestatykite drgnas patalpas,

kuriose ant jo galt lengvai patekti vandens, kad nepaeistumte izoliacini savybi.

6

aldymo prietais transportuokite vertikalioje padtyje; jonepakreipkite didesniu nei 20 kampu. NESILAIKANT TRANSPORTAVIMO SLYG U

PRIETAISO GEDIMUS GAMINTOJAS NEATSAKO

Gamintojas garantuoja patikim aldymo prietaiso darb, esant santykinei oro drgmei ne didesnei nei 70 procent ir aplinkos

temperatrai: nuo +10 iki +32 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas SN,

nuo +16 iki +32 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas N, nuo +16 iki +38 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas ST,

nuo +16 iki +43 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas T.

PASTATYMAS IR JUNGIMAS ELEKTROS TINKL

Pastatymas:

Prietais renkite sausoje, gerai vdinamoje vietoje, kurioje aplinkos temperatra atitikt klimato klas, nurodyt prietaiso duomen lentelje.

SVARBU! aldymo prietaiso neeksploatuokite neildomoje, drgnoje patalpoje. Prietais statykite toliau nuo ilumos altini: virykls, radiatoriaus, tiesiogini sauls spinduli. aldymo prietaisas negali liestis prie ildymo, duj, vandentiekio vamzdyn, taip pat prie alia esani elektrini prietais.

SVARBU!aldytuvas -aldiklis jungiamas 220-240V / 50Hz galios elektros tinkl,

Aplink aldymo prietais turi bti gera oro cirkuliacija, tarp prietaiso korpuso viraus ir viruje esanio baldo palikite ne maesn nei 10 cm atstum (r. 2 pav., psl. 2). Paeidus reikalavim, aldymo prietaisas sunaudoja daugiau elektros energijos, gali perkaisti aldytuvo kompresorius.

aldymo prietaisas turi stovti ant lygaus paviriaus. Jei reikia, prietaiso aukt reguliuokite sukdami kojeles. Sukant pagal laikrodio rodykl prietaiso priekis kyla vir, sukant prie laikrodio rodykl leidiasi emyn.

Paruoimas darbui:

aldymo prietais paruoti darbui rekomenduojame su pagalbininku. Statydami nepaverskite aldymo prietaiso didesniu nei 45 laipsniai kampu. Keliant per stipriai nespauskite dureli ar virutinio dangio, mat galite sukelti

deformacij. Statant aldymo prietais numatyt viet, jo priekin dal truput paverskite atgal (iki

20) riedant ant ratuk lengvai pastatysite norim viet. Prie naudojim nuimkite visas pakavimo mediagas, skaitant apatines atramas,

porolono apsaugas ir juostas

Negalima aldymo prietaiso jungti elektros tinkl pilnai nepaalinus vis pakuots ir transportavimo detali bei mediag.

7

Prie naudodami prietais pirm kart:

Drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutralaus muilo ar sodos iplaukite prietaiso vid bei visas vidines dalis taip paalinsite naujam prietaisui bding kvap - ir gerai nusausinkite.

Pastaius prietais ir paruous veikimui, prie jungiant elektros tinkl palaukite apie 30 minui

Jei buvo nesilaikoma gamintojo nurodyt transportavimo ir pastatymo slyg ir transportavimo metu prietaisas buvo pakreiptas daugiau nei 20 , leiskite jam pastovti vertikalioje padtyje bent 4 valandas, kol jis bus prijungtas prie tinklo. Prieingu atveju gali sugesti aldytuvo kompresorius.

Prie sudedant maisto produktus, aldymo prietaisas turi veikti 2-3 val.. is nurodymas taip pat galioja pradedant aldymo prietais naudoti po valymo ir atitirpinimo ar po elektros tiekimo sutrikim.

jungus prietais jis turi veikti nuolat. Bendruoju atveju prietaiso veikimas neturi bti trikdomas, mat kitu atveju gali sutrumpti jo tarnavimo laikas.

PRIETAISO APRAYMAS: irkite 1 pav., 1 puslapyje

EMIAU IVARDINTI ALDYMO PRIETAISO PRIEDAI GALI SKIRTIS NUO SIGYTO PRIETAISO PRIED TIEK J SKAIIUMI, TIEK DIZAINU. is apraymas pritaikytas visai dviej skyri aldytuv-aldikli grupei.

1 Lentynos 4 aldiklio skyriaus staliai

2 altojo skyriaus stalius 5 Reguliuojamos kojels

3 Stalius vaisiams / darovms 6 Dur vonels

PASTABA. aldymo prietaiso techninius duomenis rasite gaminio etiketje, priklijuotoje ant vidins aldymo prietaiso sienels. Nordami gauti daugiau informacijos apie prietais, nuskaitykite QR kod pridtoje energijos etiketje ir (arba) apsilankykite oficialioje produkt duomen bazs svetainje: https://eprel.ec.europa.eu

8

ELEKTRONINIO VALDYMO APVALGA

RF62FB-TNCBNE0

RF59FB-TNCBNE0

RF59FB-TN00NE0

Ekranas yra ant aldytuvo dur, jo indikacijos paaikintos deinje esaniame paveiksle.

aldytuv pirm kart prijungus prie maitinimo altinio visos ekrano indikacijos sijungs 2 sek., o sistema automatikai persijungs

imanj reim Smart ECO ECO.

Jei per 3 minutes nuo dur udarymo nebus paspaudiamas joks mygtukas, ekranas automatikai isijungs. Ijungtas ekranas sijungs atidarius duris arba paspaudus bet kur mygtuk.

Toliau nurodyti mygtukai suveiks tik tuomet, kai mygtukai bus atrakinti, o ekranas bus jungtas.

Temperatros nustatymas

aldytuvo skyriaus temperatros nustatymas: Paspauskite mygtuk 6, kad pasirinktumte aldytuvo zon (mirkss atitinkamas simbolis). Tuomet temperatros mygtuku 6 sureguliuokite temperatr. Galiausiai paspauskite mygtuk 9 OK palaukite 5 sek., kad patvirtintumte pasirinkt temperatr. aldytuvo temperatros ciklas yra is: +5 +6 +7 +8 OFF +2 +3 +4 +5

OFF (ijungta) reikia, kad aldytuvo skyriaus aldymas bus sustabdytas.

SVARBU. Prie jungdami OFF i aldytuvo skyriaus iimkite maisto produktus.

aldiklio skyriaus temperatros nustatymas: Paspauskite mygtuk 7, kad pasirinktumte aldiklio zon (mirkss atitinkamas

simbolis). Tuomet temperatros mygtuku 7 sureguliuokite temperatr. Galiausiai paspauskite mygtuk 9 OK palaukite 5 sek., kad patvirtintumte pasirinkt temperatr. aldiklio skyriaus temperatros ciklas yra is: -18 -17 -16 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18

9

Imanioji Smart ECO ECO funkcija

Pasirinkus imanj veikim aldytuvo skyriaus temperatra nustatoma +4 , o aldiklio

skyriaus temperatra 18 . Tai leidia laikyti maist geriausiomis slygomis, o

aldytuvas veiks efektyviausiu reimu ir pasieks geriausi naum. jungus imanj reim Smart ECO ECOtemperatra aldytuvo ir aldiklio skyriuose nesikeis.

Smart ECO ECOfunkcijosjungimas: Paspauskite 8 mygtuk Function, kad pasirinktumte atitinkam reim (Smart ECO ECO indikacija 5 turi mirksti), tuomet per 5 sekundes paspauskite mygtuk 9 OK, kad patvirtintumte pasirinkim. Jei per 5 sekundes nepaspauskite mygtuko 9 OK, nustatymas nebus pasirinktas.

Smart ECO ECOfunkcijosijungimas: aldytuvui veikiant imaniuoju reimu paspauskite 8 mygtuk Function, kad pasirinktumte imanj reim -turi mirksti Smart ECO ECOindikacija 5, tuomet paspauskite mygtuk OK, kad patvirtintumte. Smart ECO ECObus ijungtas.

PASTABA. jungus atostog Vacation, greitojo ualdymo Fast Freezing ar greitojo vsinimo Fast Coolingveikim, imanusis Smart ECO ECO veikimas isijungs automatikai.

Greitasis vsinimas Fast Cooling

jungus i funkcij aldytuvo skyriaus temperatra automatikai nustatoma ties +2 ,

ji mainama itin greitai, kad maistas ilgiau ilikt vieias ir neprarast savo vertingj savybi. Greitojo vsinimo Fast Coolingreime aldytuvo temperatra nenustatoma.

Greitojo vsinimo Fast Cooling funkcijos jungimas: Paspauskite 8 mygtuk Function, kad pasirinktumte greitojo vsinimo reim (indikacija 2 Fast Coolingturi mirksti), tuomet per 5 sekundes paspauskite mygtuk OK, kad patvirtintumte pasirinkim. Jei per 5 sekundes nepaspauskite mygtuko 9

OK, nustatymas nebus pasirinktas.

Greitojo vsinimo funkcijos ijungimas: aldytuvui veikiant greitojo vsinimo reimu paspauskite 8 mygtuk Function, kad pasirinktumte greitojo vsinimo reim (indikacija 2 Fast Coolingturi mirksti), tuomet paspauskite mygtuk OK, kad patvirtintumte. Fast Coolingbus ijungtas.

PASTABA. jungus atostog Vacation ar Smart ECO ECO veikim, greitojo vsinimo Fast Coolingfunkcija isijungs automatikai.

Greitasis ualdymas Fast Freezing

jungus greitojo ualdymo funkcij Fast Freezing aldiklio skyriaus temperatra bus automatikai nustatyta ties -32 , o po 26 valand veikimo ji isijungs. Staigus aldymo

temperatros mainimas yra naudingas, mat maiste ilieka maistingosios savybs ir

isaugomas vieumas. Greitojo ualdymo reime aldiklio temperatra nenustatoma.

Greitojo ualdymo funkcijos jungimas Fast Freezing: Paspauskite 8 mygtuk Function, kad pasirinktumte greitojo ualdymo reim (Fast Freezing indikacija 3 turi mirksti), tuomet per 5 sekundes paspauskite mygtuk 9 OK, kad patvirtintumte pasirinkim. Jei per 5 sekundes nepaspauskite mygtuko 9 OK, nustatymas nebus pasirinktas.

10

Greitojo ualdymo Fast Freezing funkcijos ijungimas: PASTABA. Po bendro 26 val. trukms veikimo greitojo ualdymo funkcija automatikai

isijungs. aldytuvui veikiant greitojo ualdymo Fast Freezing reimu paspauskite 8 mygtuk Function, kad pasirinktumte greitojo ualdymo reim (Fast Freezing indikacija 3 turi mirksti), tuomet paspauskite mygtuk OK, kad ijungtumte greitojo ualdymo reim.

PASTABA. jungus imanj Smart ECO ECO veikim, greitojo ualdymo funkcija isijungs automatikai.

Atostog Vacation funkcija jungus atostog Vacation funkcij aldiklio skyriaus temperatra bus nustatyta ties +14 . Jei ilg laik nebsite namuose, galite nustatyti Vacation reim, kad

prietaisas naudot itin maai energijos, taiau neleist aldytuvo skyriuje susidaryti blogiems kvapams. SVARBU. Prie jungdami Vacation funkcij iimkite visus maisto produktus. Vacation reime temperatros prietaise nustatyti negalima.

Atostog Vacation reimo jungimas: Paspauskite 8 mygtuk Function, kad pasirinktumte Atostog reim (Vacation indikacija 4 turi mirksti), tuomet per 5 sekundes paspauskite mygtuk OK, kad patvirtintumte pasirinkim. Jei per 5 sekundes nepaspauskite mygtuko OK, nustatymas nebus pasirinktas.

Atostog Vacation reimas ijungimas: aldytuvui veikiant atostog Vacation reimu paspauskite 8 mygtuk Function, kad pasirinktumte atostog reim (turi mirksti Vacationindikacija 4), tuomet paspauskite mygtuk OK, kad patvirtintumte. Atostog reimas bus ijungtas. PASTABA. jungus imanj Smart ECO ECO ar greitojo ualdymo Fast Freezing

veikim, atostog Vacation funkcija isijungs automatikai.

Atmintis nutrkus elektros tiekimui. Sutrikus elektros tiekimui ir jam atsistaius aldytuvas ilaikys prie tai buvus veikimo reim. sijungimo vlavimas. Siekiant apsaugoti aldytuvo kompresori nuo paeidim trumpo elektros tiekimo pertrkio atveju (pvz., trumpesniu nei 5 min.), kompresorius atsiradus elektrai sijungs ne ikart. Virytos temperatros pavojaus signalas (tik po elektros tiekimo gedimo). Jei jungus aldytuvo maitinim aldiklio jutiklio temperatra auktesn nei -10 ,

ekrane mirkss aldiklio skyriaus skaiiai. aldiklio temperatra bus rodoma kaskart paspaudus bet kur mygtuk, o prasta ekrano indikacija bus atstatyta dar kart paspaudus mygtuk 7 arba prajus 10 sek.

Atidaryt dur signalas. Jei aldytuvo durys atidarytos ilgiau nei 3 minutes, pasigirs signalas, kur galima ijungti paspaudus bet kur mygtuk, taiau neudarius dur dar 3 minutes, jis vl sijungs. is signalas bus kartojamas tol, kol neudarysite dur. Gedim signalas. Jei ekrane 1 rodoma E0, E1, E2, EH arba EC, tai reikia, jog aldytuve yra gedimas. Tokiu atveju susisiekite su prieir atliekaniu asmeniu ir susitarkite dl taisymo. Skyriaus oro reguliavimo svirtels nustatymas. aldytuvo skyri patenkantis oras palaipsniui dids keiiant svirtel i MIN MAX padt.

11

RF59FG-TN00NF0

Pirm kart jungus aldytuv 2 s vies visi ekrano simboliai, sistema automatikai veiks +4 reimu.

Temperatros nustatymas

aldytuvo skyriaus temperatros nustatymas ekrane (reimai 2, 4, 5, 6 ir 8).

Veikimo aplinka Silomas reimas Metodas

Vasar (iliau nei +35 ) 4, 5, 6 arba 8

Nordami reguliuoti, paspauskite mygtuk SET (nustatyti).

Esant prastoms slygoms 4 arba 5

iem (aliau nei -13 ) 2 arva 4

Kai maist reikia greitai atvsinti Greitas vsinimas FAST COOL

Temperatr galite reguliuoti paspausdami mygtuk SET. Kiekvien kart paspaudus mygtuk SET dabartinio reimo indikacin lemput isijungs, o kito reimo indikacin lemput sijungs. Pats reimas bus aktyvuotas, jei per 5 sekundes nebus paspaustas joks mygtukas (kitu atveju reimo nustatymas bus atmestas). Nustatymams sigaliojus temperatra ikart bus reguliuojama pagal pasirinkto reimo nustatymus. Temperatros reim ciklas yra is: 24568FAST COOL2

Greitas atvsinimas FAST COOL Greitas temperatros sumainimas yra naudingas, kadangi isaugomas maisto vieumas ir jame esanios maistingosios mediagos. Po bendrojo 30 val. veikimo laikotarpio greito atvsinimo funkcija automatikai isijungs, temperatros reimas gr t nustatym, kuris buvo prie jungiant greito atvsinimo funkcij.

aldiklio skyriaus temperatros nustatymas oro reguliavimo svirtele

Padtis aldiklio temperatra PATARIMAI

MAX alto oro tiekimas yra didiausias, aldymo temperatra maja. Paprastai oro reguliavimo

svirtis paliekama vidurinje padtyje. MIN

alto oro tiekimas yra maiausias, aldymo temperatra didja.

aldant didelius kiekius vieio maisto, temperatros valdymo rankenl pasukite ties emu nustatymu, kad sumaintumte aldiklio temperatr.

12

Atidaryt dur signalas. Jei aldytuvo durys laikomos atidarytos ilgiau nei 3 minutes, pasigirs garsinis signalas, kur galima 3 minutms nutildyti paspaudus bet kur mygtuk,

taiau jis nesiliaus, kol neudarysite dur. Atmintis nutrkus elektros tiekimui. Sutrikus elektros tiekimui ir jam atsistaius aldytuvas ilaikys prie tai buvus veikimo reim. sijungimo vlavimas. Siekiant apsaugoti aldytuvo kompresori nuo paeidim trumpo elektros tiekimo pertrkio atveju (pvz., trumpesniu nei 5 min.), kompresorius atsiradus elektrai sijungs ne ikart. Gedim signalas. Mirksinti 2 arba 5 reimo indikacijarodo aldytuvo gedim. Tokiu atveju susisiekite su prieir atliekaniu asmeniu ir susitarkite dl aldytuvo patikrinimo.

MAISTO PRODUKT SAUGOJIMAS

Tam, kad neutertumte maisto, atsivelkite iuos nurodymus:

Ilgai laikant atidarytas duris galima smarkiai padidinti temperatr renginio skyriuose.

Reguliariai valykite su maistu besilieianius pavirius ir vandens ibgimo sistemas. ali ms ir uv laikykite tinkamuose induose, kad skysiai i jos nelat ir

nesiliest su kitais produktais. Jei prietaisas ilg laik paliekamas tuias, j ijunkite, atildykite, ivalykite,

idiovinkite ir palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirast pelsio. Prietaiso viduje esani laikymo ind neiklokite aliuminio folija, sviestiniu popieriumi

ar popieriniais rankluosiais. Tokie klotai trukdo cirkuliuoti orui, tad prietaiso veiksmingumas maja.

Prie dedant maisto produktus aldytuv rekomenduojama juos sudti indus, kad i j neigaruot drgm ir bt isaugotas vieumas bei nesigert vairs kvapai.

aldytuv nedkite pernelyg daug ar pernelyg sunkaus maisto. Tarp produkt palikite pakankamai vietos, mat produktus prispaudus vienas prie kito altas oras negals cirkuliuoti, o tai paveiks aldym. Laikant maist ilaikykite atstum nuo vidini sieneli. Nedkite vandening produkt per arti galins sienels, kad tokie produktai gali prie jos prialti.

Suskirstykite laikom maist kategorijas: maist laikykite sugrupav, pvz., daniausiai vartojamus produktus dkite priekyje, kad dur atidarymo laikas bt kuo trumpesnis, o maistas ilgiau laikytsi.

altojo skyriaus stalius. Atminkite, kad vieios darovs ir vaisiai yra jautrs aliui, tad j negalima laikyti iame skyriuje. altajame skyriuje temperatra palaikoma nuo -2 C iki +3 C ribose ir tinka atvsint maisto produkt saugojimui.

aldiklio skyriuje temperatra yra emesn nei -18 , j rekomenduojama

naudoti maisto produktams, kuriuos norite laikyti ilg laik (inoma, ne ilgiau, nei nurodyta j galiojimo data).

Kart maist prietaiso skyrius galima dti tik jam atvsus iki kambario temperatros.

NEVIRYKITE NURODOMO MAKSIMALAUS UALDOMO MAISTO KIEKIO NURODYTO GAMINIO ETIKETJE, priklijuotoje prie vidins prietaiso sienels.

Nedkite nesupakuot maisto produkt. Nealdykite skyst maisto produkt stikliniuose induose ar buteliuose.

13

vieias ualdomas maistas negali liestis su jau ualdytais maisto produktais. Nealdykite maisto produkt, kuri temperatra auktesn u aplinkos temperatr.

Vl nealdykite atitirpusi maisto produkt. Grietai laikykits ualdyt maisto produkt galiojimo laiko, nurodyto gamintojo ant

produkto pakuots. Ledus, iimtus i aldiklio skyriaus, valgykite ne ikart. Produktai daug greiiau suals, jei bus suskirstyti ir supakuoti nedidelmis porcijomis.

Svarbu! Jei dl nenumatyt prieasi atitirpsta maisto produktai, pavyzdiui dingus elektros tiekimui ilgiau nei leidiama pagal nurodyt temperatros kilimo laik technini duomen lentelje, atititirps maistas turi bti greitai suvartojamas arba termikai

apdorojus (iverdamas ar ikepamas) ir vl ualdomas.

Greitas ualdymas (RF62FB-TNCBNE0, RF59FB-TNCBNE0, RF59FB-TN00NE0). r. greito ualdymo funkcijos Fast Freezing apraym skyriuje Elektroninio valdymo

apvalga. Greitasis ualdymas Fast Freezing.

ATITIRPINIMAS IR VALYMAS

ALDYTUVAS - ALDIKLIS ATITIRPSTA AUTOMATIKAI: veikia beerkn aldymo sistema (No Frost). Taiau, pagal tai, kiek danai buvo varstomos aldiklio durys ir kokio iltumo buvo dedami prietais maisto produktai, ant aldiklio vidaus ir stali sieneli gali susikaupti erknas. Tai visikai normalu. Taiau kuo storesnis erkno sluoksnis, tuo didesns elektros energijos snaudos. Jei No Frost sistema nespjo igarinti drgms pertekliaus ir susidar erkno sluoksnis, prietais atitirpinkite. SVARBU! Itraukite elektros tiekimo laido kituk i elektros lizdo. Iimkite maisto produktus i aldiklio.

aldiklio duris palikite praviras. Atitirpus erknui, aldiklio vidaus pavirius ir priedus sausai ivalykite. Udarykite aldiklio duris bei junkite prietais.

REGULIARIAI VALYKITE ALDYMO PRIETAIS.

Atminkite, kad prie atitirpinant aldymo prietais ir valant upakalin aldymo prietaiso dal privaloma ijungti prietais i elektros energijos tiekimo tinklo - itraukti laido kituk i elektros lizdo.

Saugokite aldymo prietaiso vidaus paviri ir plastmasines detales nuo riebal, rgi, pada. Netyia ipylus nedelsiant nuvalykite iltu vandeniu su muilu ar ind plovimo skysiu. Sausai iluostykite.

Reguliariai valykite dureli guminius sandarinimo tarpiklius. Sausai nuluostykite. Ne reiau kaip kart per metus nuvalykite dulkes, susikaupusias ant upakalins

aldymo prietaiso korpuso dalies.

NEGALIMA naudoti aldymo prietaiso vidaus ir iors, dur sandarinimo tarpiklio valymui valikli, kuri sudtyje yra abrazyvini daleli, rgties, alkoholio, benzino. NEGALIMA valymui naudoti luosi ar kempini iurkiais, veitimui skirtais, paviriais.

14

Kaip pakeisti dalis. aldytuvo duryse montuojamos dur

vonels: suimkite vonel abiem rankomis, pakelkite vir. aldytuvo lentyna: Suimkite lentynos galin dal, pakelkite ir traukite lentyn ior.

DURELI ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS

irkite 29, 30 puslapiuose

REKOMENDUOJAME aldytuvo dureli atidarymo krypties keitim patikti serviso atstovui. Taiau is darbas nra trauktas garantin aptarnavim.

Keiiant dureli atidarymo krypt, DRAUDIAMA aldytuv guldyti horizontaliai.

DMESIO! Itraukite elektros tiekimo laido kituk i elektros lizdo.

Jei keiiant dur krypt, aldymo prietaisas buvo paverstas didesniu nei 30 laipsni kampu, prie jungiant elektros tinkl leiskite jam pastovti vertikalioje padtyje bent 4 valandas. Prieingu atveju gali sugesti aldytuvo kompresorius.

APLINKOSAUGIN INFORMACIJA

is enklas nurodo, kad aldymo prietaiso, jam tapus nereikalingu, negalima alinti kartu su miriomis komunalinmis atliekomis. Nebenaudojam aldymo prietais ar jo dalis reikia alinti atskirai, t. y. specialiai iuo enklu paymtus konteinerius, stambiagabaritini atliek aikteles. Isami informacij, kur saugiai pristatyti sen aldymo prietais, suteiks vietins

valdios institucijos, parduotuv, kurioje pirkote aldymo prietais, ar gamintojo atstovai. Nusprend utilizuoti aldymo prietais, padarykite j netinkam naudoti, kad ukirstumte keli galimoms nelaimms. Itraukite elektros energijos tiekimo laido kituk i elektros lizdo, tada supjaustykite laid. Nuplkite aldymo prietaiso dureli gumin sandarinimo tarpikl. Sugadinkite dur spynel jei ji yra. Neardykite aldymo prietaiso patys. Perduokite j atliek tvarkymo monms. Ms pakuot pagaminta i aplinkai nekenksming mediag, kurias galima pakartotinai naudoti/perdirbti: Iorin pakuot pagaminta i kartono / folijos; Put polistireno (PS) be FCKW forma; Polietileno (PE) folijos ir maieliai.

Ms gaminiui buvo naudojami altneiai ir putplasiai, kuriuose visikai nra FCKW ir FKW. Todl mes padedame apsaugoti ozono sluoksn ir ukirsti keli iltnamio efekt padidjimui. Be to, naujovikos technologijos ir ekologika izoliacija padeda sumainti energijos suvartojim

15

Sutrikus js aldymo prietaiso veikimui, sitikinkite ar negalite patys paalinti prietaiso nekokybiko darbo prieasties. Jei patys negalite isprsti ikilusios problemos,

kreipkits artimiausi aldymo prietais serviso atstov telefonu ar ratu.

Prietaisas neveikia

Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie maitinimo altinio, ar gerai prijungtas maitinimo kitukas. Patikrinkite, ar ne per ema tampa. Patikrinkite, ar yra maitinimo altinio gedimas, ar neaktyvuotos apsaugos grandins

Kvapas Kvap skleidianius maisto produktus gerai supakuokite Patikrinkite, ar nra supuvusi maisto produkt Ivalykite radiatoriaus vid

Ilgai veikiantis kompresorius

Ilgas nepertraukiamas aldytuvo veikimas yra prastas vasar, kai aplinkos temperatra yra aukta. Nerekomenduojama

vienu metu aldytuve turti daug maisto produkt. Prie dedant maisto produktus prietais juos atvsinkite Per danai atidarinjamos durys

Didelis triukmas Patikrinkite, ar grindys lygios, ar aldytuvas stovi stabiliai Patikrinkite, ar priedai idstyti tinkamose vietose

Negalima nustatyti temperatros

Patikrinkite, ar jungta Smart ECO ECO, Fast Freezing ar Atostog Vacation funkcijo. Ieikite i specialiojo veikimo reimo ir nustatykite temperatr (daugiau informacijos rasite skyriuje Elektroninio valdymo apvalga)

Mirksi temperatros skaiiai

Signal ijunkite paspaud bet kur mygtuk (r. Elektroninio valdymo apvalga. Virytos temperatros pavojaus signalas (tik po elektros tiekimo gedimo)), patikrinkite, ar aldytuve ir aldiklyje esantis maistas nesugeds

iltas korpusas

Integruotasis kondensatorius isklaido susikaupusi ilum per korpus, tai prasta. Jei korpusas kaista dl auktos aplinkos temperatros ar laikant per daug maisto produkt, rekomenduojama ilumos isklaidymui utikrinti ventiliacij

Paviriaus kondensacija

Kondensacija ant aldytuvo iorinio paviriaus ir dur sandariklio yra prasta esant didelei aplinkos drgmei. Tiesiog

nuvalykite kondensat variu rankluosiu.

Neprastas veikimas

Birbimas: Kompresorius veikimo metu gali birbti. Ypa gerai tai girdisi sijungiant ir isijungiant. Tai prasta Girgdjimas. prietaiso viduje cirkuliuojantis aldalas gali sukelti girgdjim, tai normalu

16

Dear Customer, Some provisions in this user manual are unified for refrigerating products of different types (for a refrigerator, refrigerator-freezer or freezer). CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL. The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe the instructions contained in this manual. Keep this manual for future reference, or to pass it over to the next user.

General information: The appliance is a refrigerator - freezer. The appliance is equipped with a frost-free refrigeration system (No Frost). The refrigerator compartment is designed for the brief storage of fresh food. In the refrigerator compartment is the cold section. A temperature of -2 to +3 C is maintained in the cold section which is suitable for short-term storage of meat, fish and similar products. The freezer compartment is designed for the freezing and long-term storage of food products. This appliance is intended to be used in household and similar applications. This appliance is not for professional use. Donot use the appliance outdoors.

GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE

General safety requirements: WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the

built-in structure, clear of obstruction. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the

defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage

compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING: Disposal of the appliance should be according to national rules.

LV EN

17

WARNING: Do not damage the appliance refrigeration system.It contains the refrigerant gas R600a. If the refrigeration system is damaged:

Do not use any open flame. Avoid sparks-do not turn on any electrical appliances or lighting fixtures. Immediately ventilate the room: air the room in which the appliance is placed

for a few minutes (the size of the room for a product containing isobuthane / R600a must be at least 4 m3) to avoid damage to the cooling system.

C-Pentane is used as blowing agent in theinsulation foam and it is a flammable gas.

The appliance should be used only for freezing and storing foodstuffs. This appliance is not designed for the storage of explosive substances such as

aerosol cans with a flammable propellant. It is prohibited to store petrol and other flammable liquids near the appliance.

Children and vulnerable people safety: Do not allow children to play with the appliance or to plug it in or unplug from

the electricity supply socket. Do not allow children to play with the packaging material from the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Requirements for the connection to the mains: The appliance should only be connected to an earthed socket installed in

accordance with the regulations. Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label. This product complies with all binding CE labelling directives. The earthed electrical socket by which the appliance is connected to the mains should be in an accessible place. The appliance mustbe earthed in conformity with national electricalsafety standards. The manufacturer will not be held liable for any damage or injury which may result from the failure to fulfil this requirement.

18

To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person and with a cable of the same type.

It is forbidden to readjust or modify any parts of the unit. It is crucial not to damage the capillary tube visible in the compressor recess. The tube may not be bent, straightened or wound. If the capillary tube is damaged by the user the guarantee will be void.

Do not use adapters, multiple sockets and two-wire extension leads. If it is necessary to use the extension lead, it must be equipped with a protection ring and a single socket and must have a VDE/GS safety certificate. If an extension lead is used (with a protection ring and safety certificate), its socket must be located at a safe distance, away from the sinks, and must not be in a place where it could be flooded by water or waste water.

When positioning the appliance, be careful that the electrical cord isnt squeezed in order to avoid its damage. Do not store heavy objects such as cooling devices, furniture or other domestic devices next the appliance in such a way that they could squeeze and damage the electrical cord. This can cause a short circuit and a fire.

Make sure that the plug of the electrical cord is not squeezed by the back wall of the appliance or otherwise damaged. A damaged plug can be the cause of a fire!

Do not try repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person whit a cable of same type.

ATTENTION!Do not remove the cover of the light emitting diode (LED) luminaire! If the cooling appliance is equipped with light emitting diode (LED) luminaire and the lighting is not functioning, please contact a maintenance technician to have it replaced. The luminaire can be replaced only by a maintenance technician!

Requirements for safe use: It is forbidden to use a technically damaged appliance. If the appliance is unplugged (for cleaning, moving to another place, etc.), it may

be repeatedly switched on after 10 min.. This is to allow the oil to flow back in the compressor

Do not put frozen products, taken out directly from the freezer (lollies, ice cubes, etc.) into your mouth; their low temperature may cause severe frost-bite.

19

When performing activities, such as cleaning, maintenance or moving, the appliance must be completely disconnected from power supply (by pulling the plug out from the socket). Do not pull on the cord, but hold the body of the plug instead.

Do not place heavy objects on the top of the freezer Do not place any switched on electrical devices on top of the appliance. Do not place any dishes with liquids on top of the appliance and do not keep

flowers in vases or other liquid-filled vessels on the appliance. Do not climb on or sit on the appliance, do not lean on or hang on the

appliance doors and do not allow children to do this.. Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are

wet or damp. Do not use water spray and steam to clean the appliance.

The manufacturer guarantees reliable operation of the refrigerator when the relative air humidity not greater than 70 per cent and the ambient

temperature is:

+10 TO +32 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is SN; +16 TO +32 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is SN;

+16 TO +38 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is ST. +16 TO +43 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is T.

INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS

Positioning:

The appliance operates properly at the ambient temperature (see product fiche). Do not use it in the cellar, unheated summer cottage during autumn and winter. Place the appliance in a dry, well ventilated room.

WARNING! The appliance should not be operated in an unheated room or porch. Place the appliance away from heat sources such as kitchen stove/oven, radiators, or direct sunlight. The appliance must not touch any pipes for heating, gas or water supply, or any other electrical devices.

The refrigerator adopts 220~240V/50Hz AC power.

Do not cover the ventilation holes at the top of the appliances it must be a good air circulation around the appliance, there should be a gap of at least 10 cm between the top of the appliance body and any furniture that may be above it (see page 2, picture 2). If this requirement is not followed, the appliance consumes more electrical energy and its compressor may overheat.

The appliance must stand on a level surface and must not touch the wall. If necessary, regulate the height of the appliance by adjusting the levelling feet: by turning them clockwise the front of the appliance rises, by turning them counter clockwise it comes down.

20

Preparing the appliance for operation:

It is recommended to prepare the appliance for operation with a helper. When moving, do not make excessive pressure to the door or top cover, otherwise

deformation will occur. Do not turn upside, horizontally place or vibrate the refrigerator, the carrying angle

can not be greater than 45. Please hold the door and hinge when moving. When positioning the appliance in chosen location, it will move more easily into position if you lift the front a little and incline it backward (less than 20), allowing it to roll on its casters.

Be careful not to damage the floors (e.g.parquet) when moving the appliance. Install the appliance on a floor or support strong enough to take its weight and in a place suitable for its size and use.

Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the

The appliance should not be connected to the mains until all packing and transport materials arent removed. Suitably dispose the packaging material.

First use:

Before using the appliance for the first time, the interior and all internal accessories should be washed with lukewarm water and some neutral soap to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.

Wait at least 4 hours before connecting the appliance to the

power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2-3 hours.

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE: see pages 1, fig. 1.

THE APPLIANCE ACCESSORIES LISTED BELOW MAY DIFFER FROM THE ACCESSORIES OF THE APPLIANCE YOU HAVE BOUGHT IN QUANTITY AND IN DESIGN. This description is adapted for entire group of twocompartment refrigerator-freezer combinations.

1 Shelves 4 Freezer section drawers

2 Cold section drawer 5 The front leveling feet

3 Fruit and vegetable drawer 6 door trays

21

ELECTRONIC CONTROL PANEL DESCRIPTION

RF62FB-TNCBNE0

RF59FB-TNCBNE0

RF59FB-TN00NE0

The display panel is designed on the fridge door, the pattern of which is displayed as the right Figure.

When the refrigerator system is connected to power supply for the first time, all icons on the

display panel gets illuminated for 2s, and the system runs in the Smart ECO mode by default.

When all the doors are close, the display gets extinguished automatically if no key operation within 3 minutes. When the display is off, it will light up if any door is opened or any key is pressed.

The following key operations are valid only when the keys are unlocked and gets illuminated on the display.

Temperature setting Fridge temperature setting:

Press the Fridge key to select the fridge zone, with the corresponding icon flickering, and then press the key 6 to adjust the temperature, finally press the OK or wait for 5s to validate the above temperature setting.

The fridge temperature setting cycles as following: 5678OFF2345

OFF refers to Fridge Off, and when OFF takes effect, the fridge will stop cooling.

NOTE: Take foods out of the fridge compartment before setting this function.

Freezer temperature setting:

Press the Freezer key to select the freezer zone, with the corresponding icon flickering, and then press the key 7 to adjust the temperature, finally press the OK or wait for 5s to validate the above temperature setting. The freezer temperature setting cycles as following: -18-17-16-24-23-22-21-20-19-18

22

Smart ECO When the Smart ECO function is enabled, the temperature of the fridge compartment is controlled at +4, and that of the freezer compartment at - 18, so that foods can be

stored in the best conditionwhile the refrigerator is running more efficiently and with better performance. Under the Smart ECO mode, the fresh food compartment temperature and the freezer compartment temperature are subject to no change.

Enabling the Smart ECO function: Press the Function key to select Smart ECO until the corresponding icon 5 gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

Exiting the Smart ECO function: Under the Smart ECO mode, press the Function key to select Smart ECO until the corresponding icon 5 gets flickering, and then press the OKkey for confirmation. The Smart ECO function will get exited.

NOTE: When the Vacation or Fast Freezing or Fast Cooling function is enabled, the Smart ECO function will be disabled automatically.

Fast Cooling When this function is enabled, the fridge temperature is automatically set at +2, with

the temperature reduced in the rapid manner, so that foods can be kept in fresh condition with their nutrition not lost. Under the Fast Cooling mode, the fridge temperature is subject to no adjustment.

Enabling the Fast Cooling function: Press the Function key to select Fast Cooling until the corresponding icon 2 gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

Exiting the Fast Cooling function: Under the Fast Cooling mode, press the Function key to select Fast Cooling until the corresponding icon 2 gets flickering, and then press the OK key for confirmation. The Fast Cooling function will get exited.

NOTE: When the Vacation or Smart ECO function is enabled, the Fast Cooling function will be disabled automatically.

Fast Freezing When the Fast Freezing function is enabled, the freezer temperature will be controlled at -32automatically, and after 26 hours of running, the Fast Freezing function gets

exited. Cooling down the freezer temperature in a rapid manner is beneficial to the prevention of food nutrition against lost and the preservation of freshness. Under the Fast-Freezing mode, the freezer temperature is subjected to no adjustment.

Enabling the Fast-Freezing function: Press the Function key to select Fast Freezing until the corresponding icon 3 gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK key is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

23

Exiting the Fast-Freezing function: NOTE: After a cumulative running period of 26 hours, the Fast Freeze function will exit

automatically. Under the Fast Freezing mode, press the Function key to select Fast Freezing until the corresponding icon 3 gets flickering, and then press the OKkey for confirmation, the Fast Freezing function will get exited.

NOTE: When the Smart ECO function is enabled, the Fast-Freezing function will be disabled automatically.

Vacation When the Vacation function is enabled, the freezer temperature will be controlled at +14. When you are out for a quite long time, you can set the Vacation function to

keep the refrigerator running with low energy consumption, while ensuring the fresh food compartment is free from undesirable smell and the freezer compartment operates normally. NOTE: Be sure to take out all foods from the fresh food compartment before setting this function. Under the Vacation mode, the fridge temperature is subject to no change.

Enabling the Vacation function: Press the Function key to select Vacation until the corresponding icon 4 gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

Exiting the Vacation function: Under the Vacation mode, press the Function key to select Vacation until the corresponding icon 4 gets flickering, and then press the OK key for confirmation. The Vacation function will get exited.

NOTE: When the Smart ECO or Fast Cooling function is enabled, the Vacation function will be disabled automatically.

Power cut memory. In case of power failure, the refrigerator will maintain the operating state before power failure when power supply is restored. Power-on delay. In order to protect the refrigerator compressor from being damaged in the case of short-time power failure (i.e., less than 5 minutes), the compressor will not be started immediately after it is powered on. Over-temperature alarm (only after power outage). When the refrigerator system is powered on, if the freezer sensor temperature is higher than -10, digits of

the freezer zone get flickering on the display. The freezer temperature can be displayed when any key is pressed, and the normal display will be restored when any key is pressed again or after 10s.

Door open alarm. If the fridge door is open for more than 3 minutes, buzzer alarms will be continuously issued, which can be stopped when any key is pressed, but will be restored after 3 minutes if the door keeps open. The alarms will not be lifted until the door is closed. Fault alarm. In case E0,E1,E2,EH, or EC is displayed on the operation panel, it indicates fault with the refrigerator. Please contact the aftersales person for visiting service in such case.

24

Adjustment of the fridge air regulating lever. The cool air entering the fresh food storage

compartment will gradually increase as the air regulating lever is adjusted from the MIN. to MAX position.

RF59FG-TN00NF0

When the refrigerator system is powered on for the first time, all icons on the display panel gets illuminated for 2s, and the system runs at +4 by default.

Temperature setting

Fridge temperature setting on the display panel (Modes 2, 4, 5, 6 and 8)

Operating environment Suggested Mode(s) Method

In summer (higher than +35) 45, 68

Press the SET key for adjustment.

Normal condition 4, 5

In winter (lower than +13) 24

When foods need to be cool fast. Fast Cool

Temperature can be adjusted by pressing the SET key. Every time when the SET key is pressed, the current mode indicator lights off while the next mode indicator lights up, with the said mode setting validated if no key operation within 5s (or else, the mode

setting will be invalid). After the setting takes effect, temperature will be immediately controlled as per the mode setting. The temperature modes cycle as following: 24568FAST COOL2

Fast Cool: Cooling down the temperature in a rapid manner is beneficial to the prevention of food nutrition against lost and the preservation of freshness. After a cumulative running period of 30 hours, the fast cooling function will exit automatically, with the temperature mode restored to that set before the fast cooling function is enabled.

Freezer temperature setting by air regulating lever

Position Freezer temp. TIPS

MAX The cooling air supply is maximum, with the freezer temperature decreased.

Usually, the air regulation level is adjusted in the middle position MIN

The cooling air supply is minimum, with the freezer temperature increased.

25

Estimate the amount of foods to be frozen up. When freezing large amounts of fresh food, adjust the temperature control

knob to the low mode, with the freezer temperature lowered.

Door open alarm. When the fridge door keeps open for more than 3 minutes, the buzzer starts issuing alarms, which can be suspended for 3 minutes by pressing any key, but they will not be stopped until the said door gets closed. Power cut memory. In case of power failure, the refrigerator will maintain the operating state before power failure when power supply is restored. Power-on delay. In order to protect the refrigerator compressor from being damaged in the case of short-time power failure (i.e., less than 5 minutes), the compressor will not be started immediately after it is powered on. Fault alarm. When the indicator light of Mode 2 or Mode 5 keeps flashing, it indicates fault with the refrigerator. Please contact the aftersales person for visiting service in

such case.

INSTRUCTIONS FOR FOOD STORAGE

To avoid contamination of food, please respect the following instructions: Opening the door for long periods can cause a significant increase of the

temperature in the compartments of the appliance. Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage

systems. Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in

contact with or drip onto other food. If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean,

dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Youd better clean the foods and wipe them dry before storing them inside the refrigerator. Before foods are put in the refrigerator, it is advisable to seal them up, so as to prevent water evaporation to keep fresh fruits and vegetables on one hand, and prevent taint of odor on the other hand.

Do not put too many or too weight foods inside the refrigerator. Keep enough space between foods; if too close, the cold air flow will be blocked, thus affecting the refrigeration effect. Do not store excessive or overweight foods, to avoid the shelf from being crushed. When storing the foods, keep a distance away from the inner wall; and do not place the water-rich foods too close to the fridge rear wall, lest they get frozen on the inner wall.

Categorized storage of foodsFoods should be stored by category, with the foods you

eat every day placed in front of the shelf, so that the door open duration can be shortened and food spoilage due to expiration can be avoid.

Cold section drawer. In the case of refrigerating appliances with cold section, a statement to the effect that some types of fresh vegetables and fruits are sensitive to cold and therefore are not suitable for storage in this kind of compartment should be made.

26

The freezer temperature is controlled below -18 , and it is advisable to store

the food for long-term preservation in the freezer compartment, but the storage duration indicated on the food packaging should be adhered to. Hot food should be put into appliance chamber after it cools down to room

temperature. DO NOT EXCEED THE MAXIMUM AMOUNT OF FROZEN FOOD INDICATED IN THE

PRODUCT FICHE. Do not refreeze partly thawed products. Do not place unwrapped foodstuffs in the freezer sections. Fresh food for freezing should not touch already frozen foodstuffs. Do not freeze foodstuffs that are warmer than the room temperature. WARNING! Do not freeze liquid foodstuffs in glass vessels or bottles. Do not consume ice made in the freezer compartment straight away. Products will freeze more quickly if they are divided up and packed in small portions. Strictly observe the foodstuff validity time indicated by the manufacturer on the

product packaging. Do not consume ice made in the freezer compartment straight away. Products will freeze more quickly if they are divided up and packed in small portions.

CAUTION!In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if thepower has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumedquickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).

Fast freezing (RF62FB-TNCBNE0, RF59FB-TNCBNE0, RF59FB-TN00NE0). Refer to the description about fast freezing function in the ELECTRONIC CONTROL PANEL DESCRIPTION section.

DEFROSTING, CLEANING AND CARE

REFRIGERATOR - FREEZER GETS DEFROSTED AUTOMATICALLY: it operates a frost- free cooling system (No Frost). However, according to how often the freezer door were opened and closed, and to - how warm products were placed into the appliance, the frost can accumulate on walls of freezer inner liner and drawers. It is normal. But the thicker is the layer of frost, the higher is a power consumption. In case if No Frost system had not managed to evaporate the excess moisture and the frost layer has formed on, you should defrost the appliance. To defrost the appliance, follow the steps in sequence: WARNING! Turn the appliance off and pull the plug out of the electrical socket. Remove foodstuffs from freezer compartment. The frozen foodstuffs will not warm up

too much while you are thawing the freezer compartment if you cover them with a

thick cloth and keep them in a cool place. Leave door of freezer compartment open. When the frost melts, clean and wipe dry

the surfaces and fixtures of the freezer compartment. Close the appliance door. Plug in and turn on the appliance.

Before cleaning the cooling device and its rear compartment part, the device must be disconnected from the mains by unplugging..

Regularly clean the hermetic gaskets of the doors. Wipe dry.

27

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling

water, acid or alkaline items clean appliance considering that this may damage the freezer surface and interior.

Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation properties. Please use a dry cloth when cleaning temperature control knob and electrical components.

If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

How to disassemble the parts. Fridge door bottle rack: Hold the bottle rack with both hands, and then push it up. Fridge shelf: Hold one end of the shelf, and lift it up while pulling it outwards.

ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by

inappropriate waste handling of this product. This symbol indicates that once the appliance is no longer needed, it cannot be disposed together with other miscellaneous municipal waste. Disposal must be carried out in

accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service or the retailer where you purchased the product. If you decided to scrap the appliance, make it impossible to use in order to prevent possible misadventure. Pull out the electric plug from the electricity supply socket and then cut off the cord. Tear off the gasket. Break the door lock if any. Do not dismantle the appliance yourself. Pass it on to recycling companies

28

Frequently asked questions The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale

service department if the issues are not settled.

Failed operation

Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact. Check whether the voltage is too low. Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped.

Odor Odorous foods shall be tightly wrapped. Check whether there is any rotten food. Clean the inside of the refrigerator.

Long-time operation

of the compressor

Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high. It is not

suggestible having too much food in the appliance at the same time. Food shall get cool before being put into the appliance. The doors are opened too frequently.

Loud noise Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations

Temperature setting impossible

Check whether the Smart ECO, Fast Freeze or Vacation function is enabled on the display panel. Exit the special function mode, and then set up the temperature (for details refer to the ELECTRONIC CONTROL PANEL DESCRIPTION section)

Freezer temperature displayed on the panel, with the temperature digits flashing

Press any key to lift the alarm (for details refer to the ELECTRONIC CONTROL PANEL DESCRIPTION section Over temperature alarm function), and then check the foods inside the fridge and freezer compartments get spoiled

Hot housing

Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal. When housing becomes hot due to high ambient temperature and storage of too much food,it is recommended to provide sound ventilation to facilitate heat dissipation.

Surface condensation Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.

29

30

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the RF59FB-TNCBNE0 Snaigė works, you can view and download the Snaigė RF59FB-TNCBNE0 Refrigerator User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Snaigė RF59FB-TNCBNE0 as well as other Snaigė manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Snaigė RF59FB-TNCBNE0. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Snaigė RF59FB-TNCBNE0 Refrigerator User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Snaigė RF59FB-TNCBNE0 Refrigerator User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Snaigė RF59FB-TNCBNE0 Refrigerator User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Snaigė RF59FB-TNCBNE0 Refrigerator User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Snaigė RF59FB-TNCBNE0 Refrigerator User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.