Snaigė FH10SM-TM000F1 Freezer User Manual PDF

1 of 84
1 of 84

Summary of Content for Snaigė FH10SM-TM000F1 Freezer User Manual PDF

LT Horizontalus aldiklis

Naudojimo instrukcija

1 - 8

LV Saldanas skapis

Lietoanas pamcba

9 - 16

EE Sgavklmkirst

Instruktsioonis

17 - 24

RU

25 - 33

RO

MD

Congelator pentru piept

Instruciuni de utilizare

34 - 41

UA

i

42 - 49

CZ Mrazic pult

Nvod k instalaci a obsu.

50 - 57

SK Pultov mraznika

Nvod na pouitie

58 - 65

BG

66 - 74

EN Chest Freezer

User Manual

75 - 82

1

GERBIAMIEJI!

Atidiai perskaitykite naudojimosi instrukcij! Nepaisant instrukcijoje ivardint nurodym, ilieka galimyb susieisti, sugadinti aldymo prietais ir prarasti teis nemokam garantin aptarnavim. Gamintojas ir prietaiso pardavjas neatsako u sualojimus ir al, patirt dl netinkamo prietaiso rengimo ir naudojimo. Saugokite naudojimosi instrukcij vis aldymo prietaiso eksploatacijos laikotarp. Parduodami prietais, perduokite naudojimosi instrukcij naujam prietaiso savininkui.

Bendrieji duomenys:

aldymo prietaisas buitinis horizontalus aldiklis, skirtas naudojimui nam kyje.

aldiklyje ualdomi ir ilg laik saugomi maisto produktai.

SAUGOS TAISYKLS

Bendrieji saugos reikalavimai: SPJIMAS: Neudenkite prietaiso vdinimo ang. SPJIMAS: Prietaiso skyreliuose, skirtuose maistui laikyti, nenaudokite

elektrini prietais, jei tokio tipo prietais nerekomenduoja gamintojas. SPJIMAS: Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite joki mechanini

ranki ar kit / chemini priemoni, iskyrus rekomenduojamus gamintojo SPJIMAS: Statydami prietais saugokite, kad nebt prispaustas ar

paeistas maitinimo laidas. SPJIMAS: U prietaiso nedkite keli neiojamj lizd blok ar

neiojamj maitinimo altini.

SPJIMAS: gaisro / degi mediag pavojus. Nepaeiskite prietaiso aldymo sistemos. Naudojamas altneis R600a (gamtins dujos, nekenkianios aplinkai, bet yra degios) . Jei aldymo sistema paeista:

nenaudokite atviros ugnies, venkite kibirkiavimo neijunkite/ nejunkite aldymo prietaiso, apvietimo

prietais ir kit elektrini rengini, kadangi kibirktis gali sukelti gaisr. nedelsiant ivdinkite patalp, kurioje stovi renginys (patalpa turt bti bent 4

m3 renginio su izobutanu / R600a atveju).

C-pentanas naudojamas kaip putodaris izoliacinse putose; tai yra degios dujos.

aldymo prietais naudokite tik maisto produkt aldymui ir laikymui.

LT

2

is aldymo prietaisas nra skirtas sprogstamj mediag, pavyzdiui, aerozoli su degiomis dujomis, laikymui.

Draudiama alia aldymo prietaiso laikyti benzin ar kitus degius skysius.

Reikalavimai dl vaik ir paeidiam moni saugos: Neleiskite vaikams aisti su aldymo prietaisu, j jungti ar ijungti i elektros

lizdo. Neleiskite vaikams aisti su prietaiso pakuots dalimis. aldymo prietaisas neskirtas naudotis vaikams iki 8 met amiaus ir

jaunesniems, asmenims su susilpnjusia atmintimi ar protiniais sugebjimas, neturintiems patyrimo ar ini, nebent, kaip naudotis prietaisu, juos supaindino asmuo, atsakingas u j saugum.

Neleisti vaikams lipti arba ulipti ant aldymo prietaiso, kad jie nestrigt jame arba nesusieist nukrit nuo aldymo prietaiso.

Vaikams nuo 3 iki 8 met leidiama dti produktus aldymo prietais ir juos iimti.

Reikalavimai dl jungimo elektros tinkl: aldymo prietaisas turi bti jungiamas tik emint elektros tiekimo lizd.

emintas elektros lizdas prietaiso jungimui elektros tinkl turi bti prieinamoje vietoje. rengin btina eminti pagal galiojanius teiss aktus. Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybs u galim al asmenims ar daiktams, padaryt nesilaikant io teiss akt reikalavimo.

Privaloma pakeisti paeist elektros tiekimo laid tvarkingu, to paties tipo, kok naudoja aldymo prietaiso gamintojas, elektros tiekimo laidu, kad bt ivengta alos sveikatai ir turtui.

Paeist elektros tiekimo laid gali keisti gamintojas arba jo technins prieiros meistras, arba atitinkamos kvalifikacijos asmuo, kad bt ivengta pavojaus.

Negalima naudoti adapteri, akotuv, dviej gysl ilgintuv. Jeigu prireikia naudoti ilgintuv, tinkamiausias yra apsauginis, vieno lizdo, atitinkantis VDE/ GS saugos reikalavimus. Ilgintuvo (apsauginio su saugos enklu) lizd laikyti saugiu atstumu nuo kriaukli, kad vanduo ir kitokie skysiai jo neuliet.

Js namuose esantis elektros energijos danis ir galingumas turi atitikti aldytuvo gaminio etiketje nurodytus parametrus.

Statydami aldymo prietais, neuspauskite elektros tiekimo laido, kad jo nepaeistumte. Nepastatykite sunki daikt aldymo prietaiso, bald, kit buitini prietais - ant elektros tiekimo laido, kad jo neuspaustumte ir nepaeistumte. Tai gali sukelti trump jungimsi ir gaisr.

3

sitikinkite, kad aldymo prietaiso elektros tiekimo laido kitukas neprispaustas galine prietaiso sienele ar kitaip nepaeistas. PAEISTAS KITUKAS GALI TAPTI GAISRO PRIEASTIMI!

TIK SERVISO ATSTOVAS GALI PAALINTI VISUS TECHNINIUS AR KONSTRUKCINIUS PAEIDIMUS.

Reikalavimai saugiam naudojimui: Ijungus aldymo prietais (valant, perstumiant kit viet ir t.t.), j vl jungti

galima prajus ne maiau kaip 10 min., kad nebt paeistas kompresorius. Jeigu bandoma jungti aldikl prie nustatyt laik, jis nesijungia.

Kiekvien kart, kai atliekami aldymo prietaiso prieiros darbai, btina itraukti elektros kituk i tinklo lizdo. Nordami ijungti prietais, netraukite u elektros tiekimo laido. Visada traukite tvirtai pam u elektros kituko.

Draudiama naudoti technikai paeist aldymo prietais. Prietaiso negalima deginti. Nedkite sunki daikt ant aldymo prietaiso. Nedkite ant gaminio elektrini prietais: mikrobang krosneli, plauk

diovintuv, lygintuv, elektrini virduli ir kit elektrini prietais prieingu atveju gali usidegti prietaiso plastmasins detals.

Nedkite ant aldymo prietaiso ind su skysiais, nestatykite gli vazose bei vazonliuose.

Nelipkite, nesskite ant prietaiso, nesiremkite ir neleiskite to daryti vaikams. Tarpai tarp aldiklio dangio ir korpuso yra gantinai mai. ias vietas

nekikite rank, kad neprisispaustumte ir nesusieistumte pirt. Neimkite drgnomis rankomis maisto, ind ar aldiklio krepi i veikianio

aldiklio, kad neprialtumte rank. Nepurkkite ir neplaukite aldiklio vandeniu, nestatykite aldiklio drgnas

patalpas, kuriose ant jo galt lengvai patekti vandens, kad nepaeistumte aldiklio izoliacini savybi.

Gamintojas garantuoja patikim aldymo prietaiso darb, esant

santykinei oro drgmei ne didesnei nei 70 procent ir aplinkos temperatrai:

nuo +10 iki +32 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas SN,

nuo +16 iki +32 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas N, nuo +16 iki +38 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas ST,

nuo +16 iki +43 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas T.

4

PASTATYMAS IR JUNGIMAS ELEKTROS TINKL

Pastatymas:

Prietais renkite sausoje, gerai vdinamoje vietoje, kurioje aplinkos temperatra atitikt klimato klas, nurodyt prietaiso duomen lentelje..

SVARBU! aldymo prietaiso neeksploatuokite neildomoje, drgnoje patalpoje. Prietais statykite toliau nuo ilumos altini: virykls, radiatoriaus, tiesiogini sauls spinduli.

SVARBU! aldymo prietaisas negali liestis prie ildymo, duj, vandentiekio vamzdyn, taip pat prie alia esani elektrini prietais.

SVARBU!aldiklis jungiamas 220-240V / 50Hz galios elektros tinkl, tampos svyravimas vir 220-240V 10% gali sukelti gedim, todl reikia naudoti 750 W automatin tampos reguliatori.

aldymo prietaisas turi stovti ant lygaus paviriaus. Erdv vir aldiklio turi bti 70 cm, o atstumas tarp sienos i aldiklio korpuso on bei

galins dalies didesnis nei 20 cm.

Paruoimas darbui:

aldymo prietais paruoti darbui rekomenduojame su pagalbininku. Statydami nepaverskite aldymo prietaiso didesniu nei 45 laipsniai kampu. Nuimkite visas pakavimo mediagas ir lipnias juostas aldymo prietaiso viduje ir

iorje Negalima aldymo prietaiso jungti elektros tinkl pilnai nepaalinus vis pakuots ir transportavimo detali bei mediag.

Prie naudodami prietais pirm kart:

Drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutralaus muilo ar sodos iplaukite prietaiso vid bei visas vidines dalis taip paalinsite naujam prietaisui bding kvap - ir gerai nusausinkite.

Prie jungiant pirm kart 220-240V/50Hz elektros tinkl, aldiklis turi pastovti bent 1 val.. Prieingu atveju gali sugesti

kompresorius.

Prie sudedant maisto produktus, aldiklis turi veikti nuo 2 iki 3 val.. Jei aplinkos temperatra aukta, pavyzdiui vasar, aldiklis turi veikti maiausiai 4 valandas ir tik tada sudti maisto produktus. is nurodymas taip pat galioja pradedant aldiklio naudojim po jo atitirpinimo ar kai jis stovjo nenaudojamas.

jungus prietais elektros tiekimo tinkl, elektros tiekimo indikatorius Power vieia alios spalvos viesa. Tuo pat metu, vieia indikatorius Run. is indikatorius vies kompresoriaus veikimo metu.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: papildomai vieia indikatorius Alarm. Pasiekus nustatyt temperatr viduje, indikatorius Alarm uges.

5

PRIETAISO APRAYMAS. TEMPERATROS REGULIAVIMAS.

emiau ivardinti aldymo prietaiso priedai gali skirtis nuo sigyto prietaiso pried tiek j skaiiumi, tiek dizainu. is apraymas pritaikytas visai aldikli grupei.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM

Temperatra aldiklyje reguliuojama termoreguliatoriaus rankenle 4, pasukant j vien ar kit pus. Temperatros indikacija skaitmenimis nurodyta alia termoreguliatoriaus rankenls. Skaiiai nereikia konkreios temperatros.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: OFF = ijungiamas kompresorius. DMESIO! Elektros tampa neijungta. 1 = aukiausia temperatra (maiausias aldymas) 6 = emiausia temperatra (didiausias aldymas)

FH40SM:

OFF = ijungiamas kompresorius. DMESIO! Elektros tampa neijungta. 1 = aukiausia temperatra (maiausias aldymas) 8 = emiausia temperatra (didiausias aldymas)

Skaiiai 1, 2, 3 ualdyt maisto produkt saugojimui Skaiiai 4, 5, 6, 7, 8 SUPER maisto produkt ualdymui

jungus greito ualdymo rim SUPER prietaiso kompresorius dirba be pertraukos. Greito ualdymo rimas automatikai neisijungia - j reikia ijungti!

1 Elektros tiekimo indikatorius Power

2 Indikatorius Run

3 Indikatorius Alarm

4 Termoreguliatorius

5 Krepys

6 Anga tirpsmo vandens ibgimui

1 2 4

6

MAISTO PRODUKT SAUGOJIMAS IR UALDYMAS

Tam, kad neutertumte maisto, atsivelkite iuos nurodymus: Ilgai laikant atidarytas duris galima smarkiai padidinti temperatr renginio

skyriuose. Reguliariai valykite su maistu besilieianius pavirius ir vandens ibgimo sistemas. ali ms ir uv laikykite tinkamuose induose, kad skysiai i jos nelat ir

nesiliest su kitais produktais. Jei aldiklis ilg laik paliekamas tuias, j ijunkite, atildykite, ivalykite,

idiovinkite ir palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirast pelsio.

Jei aldiklis buvo ijungtas, prie sudedant maisto produktus, aldiklis turi veikti nuo 2 iki 3 val.. Jei aplinkos temperatra aukta, pavyzdiui vasar, aldiklis turi veikti maiausiai 4 valandas ir tik tada sudti maisto produktus.

Ualdymas trunka 24 valandas: tuo metu aldikl negalima dti daugiau maisto produkt.

NEVIRYKITE NURODOMO MAKSIMALAUS UALDOMO MAISTO KIEKIO NURODYTO TECHNINI DUOMEN (gaminio vardini parametr) LENTELJE.

Nedkite nesupakuot maisto produkt. Nealdykite skyst maisto produkt stikliniuose induose ar buteliuose. vieias ualdomas maistas negali liestis su jau ualdytais maisto produktais. Nealdykite maisto produkt, kuri temperatra auktesn u aplinkos temperatr. Vl nealdykite atitirpusi maisto produkt. Grietai laikykits ualdyt maisto produkt galiojimo laiko, nurodyto gamintojo ant

produkto pakuots. Ledus, iimtus i aldiklio kameros, valgykite ne ikart. Produktai daug greiiau suals, jei bus suskirstyti ir supakuoti nedidelmis porcijomis.

SVARBU!Jei dl nenumatyt prieasi atitirpsta maisto produktai, pavyzdiui dingus elektros tiekimui ilgiau nei leidiama pagal nurodyt temperatros kilimo laik technini duomen lentelje, atititirps maistas turi bti greitai suvartojamas arba termikai

apdorojus (iverdamas ar ikepamas) ir vl ualdomas.

ATITIRPINIMAS IR VALYMAS

aldiklis turi bti reguliariai atitirpinamas ir ivalomas, kad nesusidaryt nepageidaujami kvapai viduje.

Atitirpinant atlikite nurodytus veiksmus eils tvarka: 1. Atminkite, kad prie atitirpinant ir valant aldymo prietais PRIVALOMA

ijungti prietais i elektros energijos tiekimo tinklo - itraukti laido

kituk i elektros lizdo 2. Iimkite maisto produktus i aldiklio. Atitirpinant aldikl, ualdyti maisto produktai

ilgiau neatils, jei juos udenksite storu audiniu ir pastatysite vsioje vietoje. 3. Atsukite tirpsmo vandens dangtel ir pakikite ind po anga. 4. aldiklio dangt palikite pravir. Savaime atitirpus erknui, aldiklio vidaus pavirius

ir priedus sausai ivalykite minkta luoste.

7

Nordami ipilti tirpsmo vandens likut nepaverskite jo didesniu nei 45 laipsni kampu. Nepaverskite ir nestumkite aldiklio neudar jo dangio, kad savaime usidarydamos jos nesueist rank.

Saugokite aldiklio vidaus paviri ir plastmasines detales nuo riebal, rgi, pada. Netyia ipylus nedelsiant nuvalykite iltu vandeniu su muilu ar ind plovimo skysiu. Sausai iluostykite.

NEGALIMA naudoti aldiklio vidaus ir iors, dur sandarinimo tarpiklio valymui valikli, kuri sudtyje yra abrazyvini daleli, rgties, alkoholio, acetono, benzino ir kit organini tirpikli, lifavimo mediag, karto vandens ar armini element. NEGALIMA valymui naudoti iurki epetli, luosi ar kempini iurkiais, veitimui skirtais, paviriais. Prieingu atveju, paeisite aldiklio vidaus paviri.

Negalima aldiklio skalauti ir purkti vandeniu. Valdymo panelio ir elektrini komponent valymui naudokite tik saus luost. Dulks, susidariusios u aldiklio bei ant grind po juo, turi bti reguliariai valomos,

kad aldiklis efektyviai veikt bei sutaupyt energijos energijos.

Dur sandarinimo tarpiklis danai susipurvina ir lengvai aprasoja, todl j reikia danai valyti. Nuvalykite iltu vandeniu su muilu ar ind plovimo skysiu. Sausai iluostykite.

IJUNG ALDYMO PRIETAIS ILGESNIAM LAIKUI, ATITIRPINKITE, IVALYKITE, SAUSAI ILUOSTYKITE IR PALIKITE JO DURELS ATVIRAS, kad nesusidaryt nepageidaujami kvapai viduje.

Sutrikus js aldymo prietaiso veikimui, sitikinkite ar negalite patys paalinti prietaiso nekokybiko darbo prieasties. Jei patys negalite isprsti ikilusios problemos, kreipkits artimiausi aldymo prietais serviso atstov telefonu ar ratu.

Atvejis Patikrinimas

Neveikia

Patikrinti: Ar elektros maitinimo laido kitukas teisingai jungtas elektros lizd; Ar ne pernelyg ema tampa; Ar temperatros rankenl nenustatyta tie OFF; Ar nedingo elektra, ar tvarkinga js bsto elektros instaliacija.

Kvapas

Patikrinti: Ar skleidiantis nemalon kvap maistas yra supakuotas ar sandariai udarytas; Ar nra sugedusio maisto; Ar nereikia ivalyti aldymo prietaiso vidaus.

Ilgalaikis kompresoriaus veikimas

Visikai normalu, kad aldiklis veikia ilgiau vasaros metu, kai

aplinkos temperatra yra auktesn; Patikrinti: Ar nevirintas ualdomo maisto produkt kiekis; Ar sandariai udarytos aldiklio durys; Ar iimant bei dedant produktus nebuvo laikomos praviros durys ilgiau nei reikia iems veiksmams atlikti; Ar ilt maisto produkt; Ar nesusidar storas erkno sluoksnis ant vidini sieneli ir aldikl reikia atitirpinti.

8

Neusidaro aldiklio dangtis

Patikrinti: Ar aldiklio dagtis nesiremia sudtus maisto produktus; Ar nepakreiptas aldiklis vien pus.

Didelis triukmas Patikrinti: Ar maistas sudtas tvarkingai, sulygiuotas, ar aldiklis stovi ant lygaus paviriaus; Ar aldiklio krepiai tinkamai sudti jiems skirtas vietas.

Laikinos problemos atidarinjant dangt

Po aldymo, gali susidaryti slgio skirtumas tarp aldiklio iors ir vidaus, todl gali kilti laikin keblum atidaryti ar udaryti jo dangt. Tai yra normalus reikinys.

spjimai: aldiklio korpusas gali skleisti ilum jo veikimo metu, ypa vasar. ilumos skleidim

sukeliama kondensatorius ir yra normalus reikinys. Kondensacija: drgm kondensuojasi ant aldiklio iors paviriaus ir dur tarpikli,

kai aplinkos santykinis drgnumas yra itin didelis. Tai yra normalus reikinys. Kondensat (susidariusius laelius) galima nuluostyti variu sausu rankluosiu.

Garsai: aldymo sistema sukelia tam tikr gars, taiau jis yra visikai normalus reikinys ir

neturi takos aldiklio veikimui. imas/dzgimas: sukelia veikiantis kompresorius, ypa jungiant ar ijungiant

aldikl. Kaukjimas/tarkjimas: magnetinis votuvas arba elektroninio jungiklio votuvas

gali sukelti iuos garsus. Tai yra visikai normalus reikinys ir neturi takos aldiklio veikimui.

APLINKOSAUGIN INFORMACIJA

is enklas nurodo, kad aldymo prietaiso, jam tapus nereikalingu, negalima alinti kartu su miriomis komunalinmis atliekomis. Nebenaudojam aldymo prietais ar jo dalis reikia alinti atskirai, t. y. specialiai iuo enklu paymtus konteinerius, stambiagabaritini atliek aikteles. Isami informacij, kur saugiai pristatyti sen aldymo prietais, suteiks vietins valdios institucijos, parduotuv, kurioje pirkote aldymo prietais, ar

gamintojo atstovai. Nusprend utilizuoti aldymo prietais, padarykite j netinkam naudoti, kad ukirstumte keli galimoms nelaimms. Itraukite elektros energijos tiekimo laido kituk i elektros lizdo, tada supjaustykite laid. Nuplkite aldymo prietaiso dureli gumin sandarinimo tarpikl. Sugadinkite dur spynel jei ji yra. Neardykite aldymo prietaiso patys. Perduokite j atliek tvarkymo monms.

9

RPGI IZLASIET LIETOANAS PAMCBU! Neievrojot nordjumus, pastv risks gt ievainojumus, radt iekrtas bojjumus un zaudt tiesbas uz garantijas apkopi. Raotjs un iekrtas prdevjs neatbild par bojjumiem un zaudjumiem, kas ir raduies neatbilstoas uzstdanas un lietoanas d. Saglabjiet lietoanas instrukciju visu saldanas iekrtas ekspluatcijas laiku. Prdodot iekrtu, nododiet lietoanas instrukciju ts jaunajam paniekam.

Visprga informcija: Saldanas iekrta sadzves horizontl saldtava ir paredzta lietoanai mjsaimniecb. Saldtav prtikas produkti tiek sasaldti un uzglabti ilgku laiku.

DROBAS NORDJUMI

Visprgs drobas prasbas: BRDINJUMS: Sekojiet, lai ventilcijas atveres ierces rpus un iekpus

nebtu noslgtas. BRDINJUMS: Atsaldanas procesa patrinanai neizmantojiet nekdus

mehniskus palgldzekus. BRDINJUMS: Nelietojiet elektroierces iekrtas nodaljumos, kas paredzti

prtikas glabanai. BRDINJUMS: Novietojot ledusskapi, sekojiet,lai netiktu saspiests vai bojts

t baroanas kabelis. BRDINJUMS: Nenovietojiet ledusskap ja aizmugur pagarintju ar

sadaltju vaiprvietojamu baroanas avotu.

BRDINJUMS: Nesabojjiet iekrtas saldanas sistmu! Taj ir dzesjoa gze R600a. Ja saldanas sistma ir bojta, rkojieties di.

Neizmantojiet atkltu liesmu! Neradiet dzirksteles neiesldziet nekdas elektroierces un apgaismes iekrtas!

Tlt izvdiniet telpu.

C-pentnu izmanto k panas vieluizolcijas puts, un t ir uzliesmojoa gze.

iekrta izmantojama tikai prtikas produktu saldanai un glabanai. Ierce nav paredzta sprdzienbstamu vielu, piemram, aerosola baloniu ar

uzliesmojou propelentu, uzglabanai. Ierces tuvum aizliegts glabt benznu un citus uzliesmojous idrumus.

LV

10

Prasbas attiecb uz brnu un neaizsargtu cilvku drobu: Neaujiet brniem rotaties ar iekrtu, k ar pieslgt to elektrotklam vai

atslgt no t. Neaujiet brniem rotaties ar iekrtas iepakojuma materilu. o ierci drkst lietot brni vecum no 8 gadiem, k ar personas ar

ierobeotm fiziskajm, sensorajm vai gargajm spjm vai ar pieredzes un zinanu trkumu, ja vii tiek uzraudzti vai viiem ir sniegtas instrukcijas par ierces drou lietoanu un vii saprot iespjamos riskus.

Tranu un apkopi brni nedrkst veikt bez uzraudzbas. Neaujiet brniem iekpt vai uzkpt uz saldanas iekrtas, lai vii

neiesprstu taj vai nesavainotos, nokrtot no saldanas iekrtas Brniem no 3 ldz 8 gadiem ir atauts ievietot unizemt produktus no

saldanas iercm.

Prasbas pieslganai elektrotkla: Iekrta jpiesldz sazemtai elektropadeves kontaktligzdai, Iezemtai

kontaktligzdai, ar kuru iekrtu piesldz elektrotklam, jatrodas pieejam viet.

Ja iekrta ir izgatavota ar pau elektropadeves vadu, to var nomaint tikai ar tdu pau pao elektropadeves vadu, ko piegd raotjs.

Lai izvairtos no bstamm situcijm, bojtos baroanas kabeus jnomaina viengi raotjam vai raotja tehniim, vai ar personai ar atbilstou kvalifikciju.

NEIZMANTOJIET pagarinjumus vai citas savienotjierces (adapterus), savienotjus.

Elektropadeves frekvencei un jaudai jsu mjs jatbilst iekrtas visprgajiem datu raksturlielumiem. ie dati atrodami uz raojuma etietes.

Novietojot iekrtu, raugieties, lai nepiespiestu elektrbas vadu un to nesabojtu. Nenovietojiet smagus priekmetus, piemram, dzesanas iekrtas, mbeles vai citas mjsaimniecbas ierces, s iekrtas tuvum t, ka ts vartu saspiest un sabojt elektrbas vadu.Tas var izraist sslgumu un aizdeganos.

Raugieties, lai ar iekrtas aizmugures sienu nepiespiestu elektrbas vada kontaktdaku un lai to citdi nesabojtu. Bojta kontaktdaka var izraist ugunsgrku!

Izsldzot saldanas iekrtu (mazgjot, prbdot uz citu vietu un tml.), to drkst ieslgt NE AGRK K PC 10 MIN., lai nesabojtu kompresoru. Ja minsiet ieslgt saldtavu pirms noteikt laika, t neieslgsies.

11

Ja iekrta nedarbojas pareizi un nav iespjams to salabot, izmantojot sniegtos ieteikumus, atvienojiet to no elektropadeves, atveriet durvis un izsauciet servisa specilistu. Tikai servisa prstvis var novrst visas tehnisks vai konstrukcijas kmes!

Prasbas droai lietoanai: Izsldzot iekrtu, nevelciet elektropadeves vadu. Vienmr velciet

kontaktdaku, to ciei satverot. Aizliegts izmantot tehniski bojtu iekrtu. o iekrtu nevar likvidt sadedzinot. Nenovietojiet smagus priekmetus uz saldanas iekrtas. Nenovietojiet ieslgtas elektrisks ierces (piemram, mikroviu krsni, fnu,

gludekli, elektrisko tjkannu vai citas elektrisks ierces) uz s iekrtas, jo tas var izraist plastmasas dau aizdeganos.

Nenovietojiet uz iekrtas vjus ar idrumu un neturiet uz ts pues vzs vai citus traukus ar idrumu.

Nekpiet uz iekrtas un nesdiet uz ts, neatbalstieties pret iekrtas durvm un nepojieties tajs, neaujiet ar brniem to dart.

Atstatums starp saldtavas vku un korpusu ir visai mazs. Neievietojiet aj viet rokas, lai nesaspiestu un nesavainotu pirkstus.

Neizemiet prtiku, traukus vai saldtavas grozus no darbojos saldtavas, lai nepiesaltu rokas.

Lai nesabojtu saldtavas izoljos pabas, neapsmidziniet un nemazgjiet saldtavu ar deni, nenovietojiet to mitrs telps, kur dens var viegli nokt uz ts.

Raotjs garant uzticamu iekrtas darbbu relatvaj gaisa mitrum, kas

neprsniedz 70% un apkrtj temperatr:

no +10 0C ldz +32 0C - klimata kategorija ir SN;

no +16 0C ldz +32 0C - klimata kategorija ir N;

no +16 0C ldz +38 0C - klimata kategorija ir ST;

no +16 0C ldz +43 0C - klimata kategorija ir T).

12

NOVIETOANA UN PIESLGANA ELEKTROTKLAM

Novietoana:

ierce juzstda saus, labi vdinm telp, kuras temperatra atbilst ierces tehnisko datu plksnt nordtajai klimatiskajai klasei.

BRDINJUMS!Iekrtu nedrkst darbint neapkurints telps vai uz lievea. Nenovietojiet iekrtu tuvu karstuma avotiem, piemram, virtuves pavardam vai cepekrsnij, radiatoram vai ar tie saules gais.

BRDINJUMS!Iekrta nedrkst saskarties ne ar kdiem apkures, gzes vai dens piegdes cauruvadiem vai ar citm elektroiekrtm.

Saldtava jpiesldz pie elektrotkla ar 220240 V/50 Hz jaudu, sprieguma svrstbas, kas prsniedz 220240 V 10%, var radt bojjumus, tpc jizmanto 750 W automtiskais sprieguma regulators.

Iekrta jstv uz horizontlas virsmas, un t nedrkst atbalstties pret sienu. Telpai virs saldanas iekrtas jbt 700 mm, attlumam starp sienu un saldanas

iekrtas korpusa malu 200 mm un aizmugurjo dau un sienu 200 mm.

Iekrtas sagatavoana darbam:

Sagatavot iekrtu darbam ieteicams kop ar palgu. Novietojot saldanas iekrtu, nesagziet to vairk nek 45 grdu le. Noemiet visus iepakoanas materilus un lmlentes no saldanas iekrtas iekpuses

un rpuses. Saldanas iekrtu nedrkst pieslgt pie elektrotkla, kamr nav noemtas visas iepakojuma un transportanas detaas un materili.

Pirms pirms lietoanas reizes:

Ar remdenu deni un nelielu neitrlu ziepju vai sodas daudzumu izmazgjiet iekrtas iekpusi un visas iekjs daas, tdjdi novrot jaunai iekrtai raksturgo smaru, un rpgi nosusiniet.

Pirms piesldzat saldtavu pirmo reizi pie 220240 V/50 Hz elektrotkla,

saldanas iekrtai 1 h jatrodas miera stvokl. Ja to neievro,

var sabojt iekrtas kompresoru.

Pirms prtikas produktu ievietoanas saldtavai jdarbojas no divm ldz trim stundm. Ja apkrtjs vides temperatra ir augsta, piemram, vasar, saldtavai jdarbojas vismaz etras stundas un tikai tad var ievietot prtikas produktus. norde ar attiecas uz saldtavu, skot to lietot pc ts atkausanas vai ja t kdu laiku nav tikusi izmantota.

Piesldzot iekrtu pie elektrotkla, elektrbas padeves indikators Power rda zaas krsas gaismu. Vienlaikus deg indikators Run. is indikators degs kompresora darbbas laik. FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM :papildus deg indikators Alarm. Sasniedzot iekpus iestatto temperatru, indikators Alarm nodziss.

13

IEKRTAS APRAKSTS. TEMPERATRAS REGULANA.

Turpmk uzskaittie iekrtas piederumi pc skaita un izskata var atirties no ts iekrtas piederumiem, kuru js esat iegdjies. is apraksts ir pielgots visai saldtavas grupai.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM

Temperatra saldtav ir reguljama ar termoregulatora rokturi, pagrieot to uz vienu vai otru pusi. Temperatras indikcija ar cipariem ir nordta blakus termoregulatora rokturim. Cipari neapzm konkrtu temperatru.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: OFF = kompresors ir izslgts UZMANBU! Elektrisk strva nav atslgta. 1 = augstk temperatra (vjk dzesana) 6 = zemk temperatra (stiprk dzesana)

FH40SM:

OFF = kompresors ir izslgts UZMANBU! Elektrisk strva nav atslgta. 1 = augstk temperatra (vjk dzesana) 8 = zemk temperatra (stiprk dzesana)

"1, 2, 3" - saldtu prtikas produktu uzglabanai "4, 5, 6, 7, 8 SUPER" - prtikas produktu iesaldanai

Kad ir ieslgts trs saldanas rems SUPER, ierces kompresors darbuojas neprtraukti. trs saldanas funkcija SUPER neizsldzas automtiski t ir jizsldz!

1 Elektropadeves indikators Power

2 Indikators Run

3 Temperatras paaugstinans

indikators

4 Termostata regulators

5 Grozs

6 Atvere ksto dens novadanai

1 2 4

14

PRTIKAS PRODUKTU SASALDANA

Lai nepieautu prtikas piesroanu, ldzu, emiet vr dus nordjumus: ja durvis tiek ilgstoi turtas atvrtas, tas var izraist ievrojamu temperatras

paaugstinanos ierces nodaljumos; regulri notriet virsmas, kas var nonkt saskar ar prtiku un pieejamajm drenas

sistmm; neapstrdtu gau un zivis saldtav glabjiet piemrotos traukos, lai tie nesaskartos

ar citu prtiku un to sula neiepiltu taj; ja saldtava ilgstoi ir tuka, izsldziet to, atkausjiet, iztriet, novjiet un atstjiet

durvis atvrtas, lai nepieautu peljuma veidoanos ierc.

Ja saldtava tika izslgta, pirms ievietojat prtikas produktus, saldtavai jdarbojas no divm ldz trim stundm. Ja apkrtjs vides temperatra ir augsta, piemram, vasar, saldtavai jdarbojas vismaz etras stundas un tikai tad var ievietot prtikas produktus. Sasaldana ilgst 24 stundas: aj laik saldtav nedrkst ievietot papildu prtikas

produktus.

NEPRSNIEDZIET MAKSIMLO SALDTO PRODUKTU DAUDZUMU, KAS NORDTS VISPRGO TEHNISKS SPECIFIKCIJAS tabula (tehnisko datu lapa). Nelieciet saldanas kameras nodaljumos neiettus prtikas produktus. Nesasaldjiet idrumus stikla traukos vai pudels saldanas kamer! Svaiga prtika, kas paredzta sasaldanai, nedrkst pieskarties jau sasaldtiem

produktiem. Nesaldjiet prtikas produktus, kas ir siltki par istabas temperatru. Stingri ievrojiet saldtu prtikas produktu derguma termius, ko raotjs nordjis uz

produktu iepakojuma.

BRDINJUMS!Ja skas nejaus atkausanas process, piemram, elektroenerijas

piegdes prtraukuma d (elektrbas piegdes prtraukuma laiks ir ilgks par tehnisko datu plksnt minto uzglabanas ilgumu elektroenerijas piegdes prtraukuma gadjum), atkaustos produktus nekavjoties jizmanto vai jpagatavo un pc to atdzianas atkrtoti jsasald.

ATKAUSANA UN TRANA

Saldtava ik pa laikam REGULRI ir jatkaus un jiztra, lai iekpus neveidotos nevlamas smakas. Veiciet turpmk mints darbbas td secb, k ts uzskaittas: 1. Atcerieties, ka pirms saldanas kameras atkausanas un iekrtas

korpusa aizmugures tranas iekrta jatsldz no elektropadeves, izraujot kontaktdaku no elektrotkla kontaktligzdas.

2. Izemiet prtikas produktus no saldanas kameras. 3. Atskrvjiet ksto dens vciu un novietojiet trauku zem atveres. 4. Saldtavas vku atstjiet pavrtu. Kad ledus ir izkusis, iztriet saldtavas iekjs

virsmas un detaas ar mkstu drnu, ldz ts ir sausas. Ja vlaties izliet izkusuo deni, nesagziet trauku vairk nek 45 grdu le. Nesagziet un nebdiet saldtavu, pirms neesat aizvris ts vku, lai, tam automtiski aizveroties, netiktu savainotas rokas.

15

Saldtavu nedrkst skalot un smidzint ar deni. Vadbas panea un elektrisko komponentu tran izmantojiet tikai sausu drnu. Puteki, kas ir sakrjuies aiz saldtavas un uz grdas zem ts, jtra regulri, lai

saldtava darbotos efektvi un tauptu elektroeneriju.

Durvju blvgumija biei kst netra un viegli apraso, tpc t ir biei jtra. Notriet ar siltu deni ar ziepm vai trauku mazganas ldzekli. Noslaukiet sausu.

Trot ledusskapja iekjo un rjo durvju blvgumiju, NEDRKST izmantot ldzekus, kas satur abrazvas daias, skbes, alkoholu, acetonu, benznu un citus organiskos dintjus, slpanas vielas, karstu deni vai srmainus elementus. Trot NEDRKST izmantot rupjas sukas, drnas vai skus ar rupju virsmu, kas ir paredztas spodrinanai. Pretj gadjum tiks bojta saldanas iekrtas iekj virsma.

IZSLDZOT SALDANAS IEKRTU UZ ILGKU LAIKU, ATTRT, VT UN ATSTJIET TS DURVIS ATVRTAS, lai iekpus neveidotos nevlamas smakas.

Ja iekrta nedarbojas pareizi, prliecinieties, ka spjat novrst nepareizs darbbas cloni pats. Ja pats nespjat atrisint problmu, sazinieties ar tuvko saldanas iekrtu servisa prstvi pa tlruni vai rakstveid.

Situcija Prbaude

Nedarbojas

Prbaudiet: vai elektrbas baroanas vada kontaktdaka ir pareizi ievietota kontaktligzd; vai spriegums nav prk zems; vai temperatras rokturis nav iestatts pozcij OFF; vai nav prtraukta elektrbas padeve, vai ir krtb elektrbas instalcija jsu mjsaimniecb.

Smaka Prbaudiet: vai prtika ar nepatkamo smaru ir iepakota vai ciei aizvrta; vai prtika nav sabojjusies; vai nav jiztra saldanas

iekrtas iekpuse.

Kompresors ilgstoi darbojas bez apstjas

Ir pavisam normli, ja vasar saldtava darbojas ilgk, kad apkrtjs vides temperatra ir augstka. Prbaudiet: vai nav prsniegts sasaldto prtikas produktu daudzums; vai saldanas iekrtas durvis ir ciei aizvrtas; vai, izemot un ievietojot prtikas produktus, durvis nav turtas va ilgk nek nepiecieams; vai nav ievietoti silti prtikas produkti; vai uz iekjm sienm nav izveidojusies bieza ledus krta un vai saldtava nav jatkaus.

Neizveras saldtavas vks

Prbaudiet: vai saldtavas vks nebalsts uz ievietotajiem prtikas produktiem;vai saldtava nav nobdjusies uz vienu pusi.

Liels troksnis

Prbaudiet: vai prtika ir ievietota rpgi, ldzeni, vai ledusskapis stv uz ldzenas virsmas; vai saldanas iekrta nesaskaras ar mbelm, citiem priekmetiem vai iercm; vai saldtavas grozi ir ievietoti pareizi tiem paredztajs viets.

Pagaidu problmas, atverot vku

Pc saldanas var izveidoties spiediena atirbas starp saldtavas rpusi un iekpusi, tpc var rasties pagaidu nertbas, atverot vai aizverot ts vku. Tas ir normli.

16

Par bojjumiem netiek uzskatts turpmk mintais: Darbbas laik saldtavas korpuss var izplatt siltumu, pai vasar. Siltuma

izplatans, ko rada kondensators, ir normla.

Kondenscija: mitrums kondensjas uz saldtavas rjs virsmas un durvju blvgumijm, ja apkrtjs vides relatvais mitrums ir itin augsts. Tas ir normli. Kondenstu (ko veido pilieni) var noslauct ar tru un sausu dvieli.

Skaas. Saldanas sistma rada konkrtu skau, tau tas ir pavisam normli un neietekm saldtavas darbbu: Rkana/dkana: to rada strdjoais kompresors, pai iesldzot un izsldzot

saldtavu. Klaudzinana/grabana: s skaas var radt magntiskais vrsts vai elektronisk

slda vrsts. Tas ir pavisam normli un neietekm saldtavas darbbu.

INFORMCIJA PAR VIDES AIZSARDZBU

is simbols norda, ka tad, kad iekrta vairs nav vajadzga, to nedrkst likvidt kop ar dadiem sadzves atkritumiem. T jsavc un jizncina atsevii, t.i., jievieto lielizmra tvertns, kas pai apzmtas ar o simbolu un atrodas lielizmra atkritumu savkanas viets.

Pilngu informciju par to, kur droi nodot veco iekrtu, var iegt vietjs pavaldbas iestds, veikal, kur js iegdjties o iekrtu, vai ar no raotja prstvjiem. Ja nolemjat iekrtu nodot los, padariet neiespjamu ts lietoanu, lai novrstu iespjamus negadjumus. Izraujiet elektrbas kontaktdaku no elektrotkla rozetes un tad nogrieziet vadu. Noraujiet blvi. Sabojjiet durvju aizslgu, ja tds ir. BRDINJUMS! Neizjauciet iekrtu pats! Nododiet to prstrdes uzmumam.

17

AUSTATUD KLIENDID! Lugege thelepanelikult lbi kesolev kasutusjuhend. Kui te ei arvesta juhendis toodud eeskirju, siis vite saada vigastusi, rikkuda seadme ning kaotada iguse seadme tasuta garantiiteeninduseks.Seadme tootja ja mja ei vastuta kahjustuste ja kahju eest, mida phjustas seadme ebaige paigaldamine ja kasutamine.

Tootja ei kanna vastutust kahjustuste eest, mida phjustas kesolevas kasutusjuhendis toodud instruktsioonide eiramine.

Hoidke kasutusjuhend kogu klmutusseadme kasutusaja jooksul alles. Seadme edasimgi korral andke seadme uuele omanikule le ka kasutusjuhend.

ldandmed: Klmutusseade sgavklmkirst kodumajapidamises kasutamiseks. Sgavklmutis klmutatakse ja silitatakse toiduaineid pika ajavahemiku kestel.

OHUTUSREEGLID

ldised ohutusnuded: HOIATUS! Hoidke kik seadme sees ja vljas olevad ventilatsiooniavad

vabad. HOIATUS! rge kasutage mehaanilisi seadmed vi muid abivahendeid

sulatamise kiirendamiseks. HOIATUS! rge kasutage elektriseadmeid seadme toiduainete silitamiseks

meldud sahtlites, vlja arvatud siis, kui nad on tootja poolt soovitatud tpi. HOIATUS! Seadet paika asetades pidagesilmas, et toitejuhe ei jks millegi

alla ega saakskahjustada. HOIATUS! rge pange seadme taha mitutpikendusjuhet ega muud

portatiivset toiteallikat.

HOIATUS! rge kahjustage seadme klmutusssteemi. Seadmes on kasutatud klmutusgaasi R600a. Klmutusssteemi kahjustamise korral:

rge kasutage seadet lahtise tule lhedal. Tuulutage viivitamatult ruumi: jahutusssteemi kahjustuse korral tuleb paari

minuti jooksul ventileerida ruumi, milles on seade (ruumi suurus peaks olema vhemalt 4 m3 isobutaaniga ttava seadme korral/R600a).

Vltige sdemeid rge llitage sisse elektri- ja valgustusseadmeid.

C-pentaani kasutatakse isolatsioonivahu spaisutusainena ja see on kergsttiv gaas.

Kasutage klmikut ainult toiduainete klmutamiseks ja silitamiseks.

EE

18

See seade ei ole meldud plahvatusohtlike ainete, nt sttiva ktusega aerosoolipurkide, juures hoidmiseks.

Seadme juures ei tohi hoida bensiini ega teisi sttivaid vedelikke.

Laste ja erivajadustega inimeste ohutuse tagamise nuded: rge lubage lastel klmutiga mngida ning toitejuhet pistikupesast vlja

tirida. rge lubage lastel mngida seadme pakendiga. Antud seadet vivad kasutada le 8 aasta vanused lapsed ja piiratud

fsiliste, tunnetuslike ja vaimsete vimetega isikud, aga samuti ka kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neile on seadme ohutul viisil kasutamist juhendatud ja nad mistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi antud seadet ilma jrelvalveta puhastada ega hooldada. rge laske lastel klmutusseadmete pugeda ega sellele ronida.. Lapsed vanuses 3-8 aastat vivad klmkapiseadmeid peale ja maha laadida.

Ohutusnuded vooluvrku hendamisel: Klmik tuleb tingimata hendada maandatud pistikupessa. Seadme

elektrivrku llitamiseks peab maandatud pistikupesa paiknema kergesti ligipsetavas kohas. Seadme maandamine on nutav igusaktide stetega. Tootja ei kanna vastustust vimalike isikute vi esemete kahjustuste eest, mida phjustab selle eeskirja poolt stestatud kohustuse eiramine.

Asendage vigane toitejuhe tingimata korralikuga. Jlgige, et uus juhe oleks sama tpi esialgselt kasutatud juhtmega; sel viisil vldite kehavigastusi ja vara kahjustamist.

Ohu vltimiseks tohib kahjustunud elektrikaableid asendada vaid tootja vi nende hooldustehnik vi vajaliku kvalifikatsiooniga isik.

RGE kasutage pikendusjuhtmeid vi muid hendusseadmeid (adapterid) ja hendusi.

Elektrivoolu sagedus ja vimsus peavad vastama klmiku. Need andmed on mrgitud toote sildile.

Klmiku paigaldamisel rge muljuge ega kahjustage toitejuhet. rge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid (klmutuskappi, mblit vi muid kodumasinaid), vltige juhtme kahjustamist, rge laske juhet kuhugi kinni kiiluda.See vib olla lhise ja tulekahju phjuseks.

Veenduge, et toitejuhtme pistik ei oleks surutud klmiku tagaseina vastu ega saaks muul viisil kahjustada. Vigane pistik vib samuti phjustada tulekahju.

TEHNILISI JA KONSTRUKTSIOONILISI RIKKEID VIB KRVALDADA KSNES KLMIKUTE HOOLDUSEGA TEGELEV SPETSIALIST.

19

Ohutu kasutamise nuded: Seadme vljallitamiseks rge tmmake toitejuhtmest. Tmmake alati

kindlalt pistikust hoides. Prast klmutusseadme vljallitamist (puhastamiseks, teisaldamiseks jms),

vib selle alles VHEMALT 10 MINUTI mdumisel uuesti sisse llitada kompressori kahjustuste vltimiseks. Kui proovitakse klmikut enne ettenhtud aja mdumist sisse llitada, siis ei hakka see tle.

Tehniliste riketega seadme kasutamine on keelatud. Seadet ei tohi utiliseerida pletamise teel.

rge asetage klmutusseadmele raskeid esemeid. rge pange klmikule sissellitatud elektriseadmeid, nagu niteks

mikrolaineahi, fn, triikraud, elektrikeetel vi mni muu elektriseade, sest klmiku plastdetailid vivad plema sttida.

rge paigutage klmikule vedelikuga tidetud nusid, lillevaase ega potililli. rge ronige ega istuge seadmele, rge toetuge ega rippuge klmiku uksel,

rge lubage seda teha ka lastel. Vahed sgavklmuti kaane ja korpuse vahel on kllaltki vikesed. rge

pistke sinna vahele ktt, et see ei saaks muljumisel vigastada. Kte klmetuse vltimiseks rge vtke ttavast sgavklmutist niiskete

ktega toiduaineid, nusid vi klmiku korvi. Sgavklmuti isolatsiooniomaduste halvenemise vltimiseks rge pihustage

ega peske sgavklmutit veega; rge paigaldage sgavklmutit niiskesse ruumi, kus sellele vib tenoselt sattuda vett.

Tootjagaranteerib klmiku usaldusvrse t, kui suhteline huniiskus

mitte le 70% ja mbritseva keskkonna temperatuur on:

+10 kuni +32 kraadi - kliimaklass on SN;

+16 kuni +32 kraadi - kliimaklass on N; +16 kuni +38 kraadi - kliimaklass on ST;

+16 kuni +43 kraadi - kliimaklass on T.

20

PAIGALDAMINE JA ELEKTRIVRKU LLITAMINE

Paigaldamine:

Selle seadme vib paigaldada kuiva, hstiventileeritud kohta, kus mbritsev temperatuur jb seadme andmesildil olevasse kliimaklassi vahemikku.

THELEPANU!rge kasutage klmikut ktmata ruumis vi rdul. Paigaldage klmik vimalikult kaugele soojusallikatest pliidist, radiaatorist ja otsesest pikesevalgusest.

THELEPANU!Klmik ei tohi kokku puutuda keskktte- vi gaasitorudega ega ka lheduses paiknevate elektriseadmetega.

Sgavklmuti hendatakse 220240V/50Hz vooluvrku, kusjuures pingehlbed le 220240V10% vivad phjustada selle rikke, misprast tuleb kasutada 750 W automaatset pingeregulaatorit.

Klmik peab seisma tasasel pinnal. Vajadusel saate klmiku krgust reguleerida jalgade keeramisega .

Paigaldamisel rge kallutage klmutusseadet le 45 nurga vrra. Klmutusseadme kohale tuleb jtta vhemalt 700 mm vaba ruumi, vahemaa seinast

klmutusseadme korpuse klgedeni 200 mm ning tagakljest seinani 200 mm.

Seadme tks ettevalmistamine:

Soovitame klmiku tks ette valmistada koos abilisega. Eemaldage klmutusseadme sise- ja vlisklgedelt kik pakkematerjalid ja kleepteibid.

rge hendage vooluvrku klmutusseadet, millelt ei ole eemaldatud kiki pakkematerjale ning veoosi ja -materjale.

Enne seadme esmakordset kasutamist:

Puhastage leige vee ja vhese koguse neutraalse seebi vi soodaga seadme sisemus ja kik sisemised osad nii eemaldate uuele seadmele iseloomuliku lhna, ning kuivatega hoolikalt.

Enne klmutusseadme esmakordset 220240V/50Hz vooluvrku

hendamist, peab see seisma 1 tundi. Vastasel korral vib rikki

minna klmiku kompressor.

Enne toiduainete sgavklmutisse asetamist tuleb sgavklmutil lasta 23 tundi ttada. Krge keskkonna temperatuuri korral, niteks suvel, tuleb sgavklmutil lasta vhemalt 4 tundi ttada ning alles siis toiduained sgavklmutisse asetada.

Kesolevat juhist tuleb tita ka sgavklmuti kasutamisel prast selle sulatamist vi kui sgavklmuti seisis kasutamata.

Seadme hendamisel vooluvrku sttib elektritoite indikaatori Power roheline lamp. Samal ajal pleb ka indikaator Run. Kesolev indikaator sttib kompressori ttamise ajal. FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM:On lisaks nendele veel indikaator Alarm. Seadistatud sisetemperatuuri saavutamisel indikaator Alarm kustub.

21

SEADME KIRJELDUS. TEMPERATUURI REGULEERIMINE.

THELEPANU!Allpool loetletud tarvikud vivad teie soetatud klmiku puhul erineda nii arvu kui ka ehituse poolest. See kirjeldus on ette nhtud kigi klmikute jaoks.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM

Sgavklmuti temperatuuri reguleerimiseks keeratakse termostaadi kepidet hele vi teisele poole. Temperatuuri numbriline nit asub termostaadi kepideme krval. Numbritel ei ole konkreetse temperatuuri thendust.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: OFF = kompressor on vlja llitatud. Elektripinge ei ole vlja llitatud. 1 = kige krgem temperatuur (vheklm) 6 = madalaim temperatuur (klmutuse kige krgem tase)

FH40SM: OFF = kompressor on vlja llitatud. Elektripinge ei ole vlja llitatud. 1 = kige krgem temperatuur (vheklm) 8 = madalaim temperatuur (klmutuse kige krgem tase)

1, 2, 3 - thistab jahutamist 4, 5, 6, 7, 8 SUPER - thendab klmumist

Kui kiirklmutamise funktsioon SUPER on sisse llitatud, siis ttab seadme kompressor vahetpidamata. Kiirklmutamise funktsioon SUPER ei llitu automaatselt vlja see on vaja vlja llitada!

1 Elekter Power

2 Indikaator Run

3 Temperatuuri tusmise signaallamp

Alarm

4 Termostaadi nupp

5 Korv

6 Sulatusvee vljavooluava

1 2 4

22

TOIDUAINETE SILITAMINE SGAVKLMUTIS

Toidu saastumise vltimiseks pidage kinni jrgmistest juhistest: Ukse pikaajaline lahtiolek vib phjustada seadme osade temperatuuri

mrkimisvrset tusu. Puhastage regulaarselt toiduga kokkupuutuvaid pindu ja juurdepsetavaid

ravoolussteeme. Hoidke toorest liha ja kala klmiku sobivas mahutis nii, et see ei puutuks kokku

teiste toiduainetega ega tilguks nende peale. Kui klmutusseade on pikka aega thi, llitage see vlja, sulatage, puhastage,

kuivatage ja jtke uks lahti, et vltida hallituse teket seadme sees.

Kui sgavklmuti oli vlja llitatud, tuleb enne toiduainete sissepanekut lasta sgavklmutil 23 tundi ttada. Krge keskkonna temperatuuri korral, niteks suvel, tuleb sgavklmutil lasta vhemalt 4 tundi ttada ning alles siis toiduained sgavklmutisse asetada.

Klmutamine kestab 24 tundi: selle kestel ei tohi sgavklmutisse tiendavalt toiduaineid lisada.

RGE LETAGE KLMUTATUD TOIDUAINETE MAKSIMUMKOGUST, MIS ON MRGITUD PEAMISES ANDMETABELIS (vt TEHNILISTE ANDMETE tabel) rge paigutage sgavklmutisse pakkimata toiduaineid. THELEPANU! rge klmutage sgavklmutis vedelaid toiduaineid klaasnudes vi

klaaspudelites. Jrjekordne sgavklmutisse pandud toiduportsjon ei tohi kokku puutuda varem

klmutatud toiduainetega. rge klmutage toiduaineid, mille temperatuur on krgem kui mbritseva keskkonna

temperatuur. rge klmutage vedelaid toiduaineid klaasnudes vi klaaspudelites. Jrgige rangelt toote pakendile mrgitud klmutatud toiduainete silitusaega.

THELEPANU! Sulatamisprotsessi tahtmatul kivitumisel, niteks elektrikatkestuse tttu, kui seade on olnud toiteta kauem kui tehniliste andmete tabelis toodud "tempreatuuri tusu aeg" seda lubaks, tuleb sulatatud toit kiiresti ra tarvitada vi koheselt kpsetada ja seejrel uuesti klmutada (prast jahtumist).

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Tuleb sgavklmuti REGULAARSELT les sulatada ja puhastada, et sellesse ei tekiks ebasoovitavat lhna. Tehke mainitud toimingud sellises jrjestuses: 1. Pidage meeles, et enne sgavklmuti lessulatamist ja klmiku korpuse

tagaseina puhastamist tuleb klmik tingimata elektrivrgust vlja llitada tmmake toitejuhtme pistik pesast vlja.

2. Vtke toiduained sgavklmutist vlja. 3. Keerake sulatusvee kaas lahti ja asetage anum ava alla. 4. Hoidke sgavklmuti kaant avatuna. Kui hrmatis on iseenesest les sulanud,

puhastage sgavklmuti sisepinnad ja tarvikud pehme lapiga kuivaks.

23

Sulatusvee jgi vljavalamiseks rge kallutage seda le 45 nurga vrra. rge kallutage ega teisaldage avatud kaanega sgavklmutit, nii vldite selle ootamatust sulgumisest phjustatud ktevigastusi.

rge sgavklmutit loputage ega pihustage veega. Juhtpaneeli ja elektrilisi komponente puhastage ainult kuiva lapiga. Tuleb regulaarselt puhastada sgavklmuti tagakljele ja selle alla kogunenud tolm, et

seade ttaks efektiivselt ja sstaks elektrienergiat.

Kuna uksetihend kiiresti mrdub ja kattub niiskusega, tuleb seda sageli puhastada. Puhastage sooja seebiveega vi nudepesuvahendiga. Prast pesemist kuivatage.

RGE kasutage klmiku sise- ja vlispindade ning uksetihendite puhastamiseks vahendeid, mis sisaldavad abrasiivosi, hapet, alkoholi, atsetooni, bensiini vi muid orgaanilisi lahusteid, ega lihvimismaterjale, kuuma vett vi leeliseid. ON KEELATUD puhastamiseks kasutada karmi harja, lappi vi ksna, mille karm pind sobib

krimiseks. Juhendi eiramise korral kahjustate klmutusseadme sisepindasid. KUI LLITATE KLMUTUSSEADME PIKEMAKS AJAKS VLJA, SULATAGE, PUHASTAGE, JTKE SELLE UKS LAHTI, et sellesse ei tekiks ebasoovitavat lhna.

Kui teie klmik trgub, siis selgitage vlja, kas saate halva talitluse phjuse iseseisvalt krvaldada. Kui ilmneb, et te ei suuda tekkinud probleemi lahendada, prduge telefoni teel vi kirjalikult lhima klmutusseadmete teenindusfirma poole.

Probleem Juhised

Ei tta

Kontrollida: Kas toitejuhtme pistik on igesti pistikupessa hendatud; Kas toitepinge pole liiga madal; Kas termostaadi

kepide ei ole asendis OFF; Kas ei ole elektrikatkestust ning kas teie eluaseme elektrijuhtmestik on tkorras.

Ebasoovitav lhn

Kontrollida: Kas ebameeldivalt lhnav toiduaine on pakitud vi tihedalt suletud; Kas mingi toiduaine ei ole riknenud; Kas klmutusseadme sisemust ei tule puhastada.

Pikad kompressori ttsklid

Tiesti normaalne, kui sgavklmuti ttskkel on suvel pikem, sest keskkonna temperatuur on krgem; Kontrollida: Kas klmutatava toidu kogus ei ole liiga suur; Kas klmutusseadme uks on tihedalt suletud; Kas toiduainete sissepanekul vi vljavtmisel ei jetud ust kauem lahti, kui kesolevad toimingud kestavad; Kas klmutusseadmesse ei ole pandud sooja toitu; Kas sisepindadel ei ole paksu hrmatisekihti ning sgavklmuti tuleb sulatada.

Sgavklmuti kaant ei saa sulgeda

Kontrollida: Kas kaane sulgemist ei takista sgavklmutisse mahutatud toiduained; Kas sgavklmik ei ole kallutatud hele kljele.

Valju mra Kontrollida: Kas toiduained on asetatud korralikult kohakuti; kas klmik seisab tasasel pinnal; Kas klmutusseade ei puutu mbli, muude esemete vi seadmetega kokku;

24

Kas sgavklmuti korvid on korralikult asetatud ettenhtud kohale.

Ajutised

probleemid kaane avamisel

Klmutamisel vib vliskeskkonna ja sgavklmuti sisemuse vahel

tekkida rhuvahe, seetttu vib kaane avamisel ja sulgemisel tekkida ajutisi probleeme. See on normaalne nhtus.

Selliseid asjaolusid ei loeta rikkeks: Sgavklmuti korpus vib ttamisel, eriti suvel, eraldada soojust. Kondensaatori

phjustatud soojuse eraldumine on normaalne nhtus. Kondensatsioon: kui keskkonna suhteline huniiskus on vga suur, kondenseerub

niiskus sgavklmuti vlispinnale ja uksetihendile. See on normaalne nhtus. Puhta kuiva rtikuga saab kondensaadi (veetilgad) kuivatada.

Helid. Klmutusssteem tekitab ttamisel iseloomulikku heli, mis on tiesti normaalne nhtus ega mjuta sgavklmiku td: Mra/lgin: seda tekitab ttav kompressor, eriti sgavklmuti sisse- ja

vljallitamisel. Klirin/pragin: magnetventiil vi elektronlliti klapp vib tekitada neid helisid. See on

tiesti normaalne nhtus ega mjuta sgavklmiku td.

TEAVE KESKKONNAKAITSE KOHTA

See mrk nitab, et kui klmik on muutunud mittevajalikuks, siis ei tohi seda utiliseerida koos muude olmejtmetega, vaid tuleb kokku koguda ja tdelda eraldi, st seade tuleb viia nimetatud mrgiga thistatud spetsiaalsesse

konteinerisse vi suuremtmeliste olmejtmete kogumisplatsile. Phjalikumat teavet selle kohta, kuhu vananenud klmikuid turvaliselt viia, saate kohalikelt vimuorganitelt, kauplusest, kust oma klmiku ostsite, vi tootja esindajalt. Kui olete otsustanud oma klmiku utiliseerida, muutke see kasutusklbmatuks, et oleks

krvaldatud vimalike nnetuste oht. Vtke toitejuhe pesast vlja ja ligake tkkideks. Tmmake ra klmiku tihenduskumm. Lhkuge klmiku uksel olev lukk. rge lammutage klmikut ise. Andke seade le jtmekitlusega tegelevale firmale.

25

! . , . , / . . .

: , , . .

:

:

, . :

. :

, , .

: ,

. :

.

:

. R600a.

: .

.

, (-

, , 4 3; /R600a).

-, .

RU

26

.

, .

.

.

( 3 ) .

3 8 .

, 8-, , ,

,

,

. .

.

.

.

.

.

, .

, , .

, (), .

, ,

VDE/GS.

( , ), ,

.

27

, .

, .

, - , ,

. . ,

.

!

.

: ( ,

..),

10 ..

.

. . .

.

.

, . , ,

, .

.

.

70 :

+10 C +32 C - SN;

+16 C +32 C - N; +16 C +38 C - ST;

+16 C +43 C - T.

28

,

:

, , .

!

. - , , .

, - , .

! 220-240 /

50 . 220-240 10% , 750

.

. 70 ,

20 .

:

. , .

. , . 45 .

, .

:

, , , .

, 1 . ,

. .

2 3 . ,

, Power . Run. .

29

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: , Alarm. , .

. .

. .

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM , . . .

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: OFF = . ! 1 = ( ) 6 = ( )

FH40SM: OFF = . ! 1 = ( ) 8 = ( )

1 Power

2 Run

3

Alarm

4

5

6

1 2 4

30

1, 2, 3 - 4, 5, 6, 7, 8 SUPER - .

SUPER . - !

:

. ,

, .

, .

, , , , .

, , 2 3 . , , , , , 4 . 24 : . (. ).

. !

.

. ,

,

.

. , , , ,

, , ( , ).

31

,

, .

: 1.

.

2. . 3. . 4. .

, . , , 45 . , , , , .

, , . . .

.

.

.

, .

, . . .

, , , , , , , . , , . .

, , , , .

32

, . ,

.

: ; ; "OFF"; .

: , , ; ; .

, , . : ; ; ; ; .

-

: ;

: ; , ; .

, . .

:

, . .

:

, . . () .

. , : / : ,

. / : .

33

, , , .. , ,

. , , , , , . . , . . , . ! . .

SER.NR. : 1- , 2- 3- . . SER.NR. 9090000, : - 9 2019 ; - 09 9- 2019 .

: MIDEA, CH No.5, Xinguangsi Road, Zhujiang Management District, Nansha District, Guangzhou

34

STIMAI DOMNI I DOAMNE! Citii cu atenie manualul de instruciuni. Dac instruciunile nu sunt urmate, exist riscul producerii de accidente, defeciuni la aparatur i pierderea dreptului de service gratuit ce intr n condiiile de garanie.

Productorul i vnztorul dispozitivului nu sunt responsabili pentru vtmri i deteriorri care rezult din instalarea i utilizarea necorespunztoare a dispozitivului.

Pstrai instruciunile de utilizare pentru ntreaga durat de via a dispozitivului de rcire. Cnd vindei dispozitivul, transmitei instruciunile de utilizare ctre noul proprietar al dispozitivului.

Informaii generale: Dispozitivul de rcire este un congelator orizontal pentru uz casnic. n congelator sunt

congelate i stocate pentru o lung perioad de timp produse alimentare proaspete. Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat n locuine. Acest aparat nu este destinat utilizrii n scopprofesional. Nu utilizai aparatul afar.

INSTRUCIUNI DE SIGURAN

Aspecte generale privind sigurana: AVERTISMENT: Asigurai-v c toate orificiile de ventilaie din interiorul sau

exteriorul aparatului nu sunt astupate sau blocate. AVERTISMENT: Nu folosii dispozitive mecanice sau alte metode pentru a

accelera procesul de decongelare. AVERTISMENT: Nu folosii aparate electrice n interiorul compartimentelor

de depozitare a alimentelor dect dac acestea sunt din clasa recomandat de productor.

AVERTISMENT: Atunci cnd pozitionati aparatul, asigurai-v c nu prindei i nu deteriorati cablul de alimentare.

AVERTISMENT: Nu amplasai mai multe prizeportabile sau surse de alimentare cu energie electric portabile n partea din spate a aparatului.

AVERTISMENT: Nu deteriorai sistemul frigorific al aparatului.Conine agent refrigerant R600a. Dac sistemul frigorific este defect:

Nu folosii foc deschis. Evitai scnteile nu pornii nici un aparat electric sau instalaii de iluminat. Aerisii imediat ncperea: n cazul defectrii sistemului de rcire, ncperea (a

crei volum minim trebuie s fie de 4 m pentru utilajul cu izobutan/R600a) trebuie ventilat timp de cteva minute Aparatul va fi folosit doar pentru nghearea sau stocarea alimentelor.

RO MD

35

C-pentan este utilizat ca agent deexpandare la fabricarea spumei izolatoarei este un gaz inflamabil.

Acest aparat nu este destinat depozitrii substanelor inflamabile, cum ar fi flacoanele cu aerosoli, cu agent de propulsare inflamabil.

Este interzis depozitarea benzinei i a altor lichide inflamabile n vecintatea aparatului.

AVERTISMENT: Cablul de alimentare electric trebuie s rmn sub nivelul techerului.

Cerine privind sigurana copiilor i a persoanelor vulnerabile: Nu permitei copiilor s de joace cu aparatul sau sa-l scoat din/bage n

priz. Nu permitei copiilor s se joace cu ambalajul aparatului. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vrsta de cel puin 8 ani i de persoane cu handicap fizic, senzorial sau mintal sau fr experien i cunotine dac acetia au fost supravegheai sau dac li s-a artat mai nti modul de utilizare al aparatului ntr-un mod sigur i acetia neleg pericolele implicate. Copiii cu vrste cuprinse ntre 3 i 8 anipotncrcai descrca aparatele de rcire. Curarea i ntreinerea efectuate de utilizator nu se vor efectua de copii fr supraveghere.

Cerine privind conectarea la reeaua de alimentare: Aparatul va fi conectat la o priz cu mpmntare. Priza de curent electric

mpmntat, prin intermediul creia aparatul este racordat la reeaua de alimentare, trebuie s se afle ntr-un loc accesibil. Aparatul trebuie s fie mpmntat n conformitate cu standardele naionale privind sigurana electric.

Dac aparatul este furnizat mpreun cu un cablu special de alimentare, acesta poate fi nlocuit doar cu acelai cablu de alimentare furnizat de ctre productor.

Pentru eliminarea pericolelor, cordoanele de alimentare deteriorate trebuie nlocuite doar de ctre productor, de un tehnician de ntreinere , sau de persoane cu calificare echivalent.

Nu se vor folosi branamente de adaptare, prize multiple (distribuitori), pre- lungitori cu dou fire. n caz de nevoie de folosire de a unui prelungitor, se va utiliza prelungitorul cu inel de protecie, cu priz unic i atestat de securitate VDE/GS. Dac se folosete un prelungitor (cu inel de protecie) care dispune de atestat de securitate, priza acestuia trebuie trebuie s se afle la distan secur fa de chivete i nu poate fi expus la udarea cu ap sau cu lichide reziduale.

36

Frecvena i puterea energiei electrice furnizate n casa dumneavoastr trebuie s respecte parametri de date generale ale aparatului, dup cum reiese din eticheta produsului.

Pentru a evita defeciunile la amplasarea aparatului avei grij s nu ndoii cablul. Nu depozitai obiecte grele cum ar fi dispozitive de rcire, mobil sau electrocasnice lng aparat astfel nct acestea s poat ndoi sau avaria cablul de alimentare. Aceasta poate cauza un scurtcircuit sau un incendiu.

Asigurai-v ca fia cablului nu este prins de partea posterioar a aparatului sau nu este deteriorat. Fiele defecte pot cauza incendii!

Dac aparatul este defect i nu este posibil repararea lui dup recomandrile primite, scoatei-l din priz, deschidei uile i chemai un specialist de ntreinere. Doar un agent de ntreinere poate repara toate defeciunile tehnice i de montaj.

Cerine pentru utilizarea n siguran: Dup oprirea dispozitivului de rcire (pentru curare, deplasare n alt loc,

etc.), acesta poate s fie repornit dup cel puin 10 minute pentru a preveni deteriorarea compresorului. Dac ncercai s pornii congelatorul nainte de acest timp, acesta nu va porni.

nainte de efectuarea oricrei lucrri de ntreinere se scoate techerul din priza de alimentare. Nu tragei de cablul de alimentare pentru a scoate din priz aparatul. Tragei ntotdeauna de techer.

Este interzis utilizarea unui aparat defect din punct de vedere tehnic. Aparatul nu poate fi distrus prin ardere. Spaiul dintre capacul congelatorului i carcas este destul de mic. Nu v punei

minile n acest spaiu, astfel nct s nu prindei sau s nu rnii degetele. Nu punei niciun dispozitiv electric pornit pe aparat deoarece acestea pot

cauza arderea componentelor din plastic. Nu v urcai sau nu v aezai pe aparat, nu v sprijinii de uile aparatului i

nu permitei copiilor s fac toate acestea. Nu scoatei sau atingei obiecte din congelator cu minile ude sau umede. Nu folosii ap pulverizat i abur pentru curarea aparatului.

Productorul garanteaz funcionarea corect a aparatului umiditate relativ a aerului de pn la 70 % i la temperaturi ale mediului ambiant de la: +10 C LA +32 C - Clasa de clim este SN; +16 C LA +32 C - Clasa de clim este N; +16 C LA +38 C - Clasa de clim este ST; +16 C LA +43 C - Clasa de clim este T.

37

AEZAREA I ACCESUL LA REEA ELECTRIC DE ALIMENTARE

Poziionare:

Acest aparat poate fi instalat la interior ntr-un loc uscat i bine ventilat n care temperatura ambiant corespunde cu clasa climatic indicat pe plcua cu datele tehnice ale aparatului.

ATENIE! Nu instalai acest aparat n zone care au umiditate prea mare

sau zone prea reci, cum ar fi construcii anexe garaje sau pivnie. Amplasai aparatul departe de surse de cldur cum ar fi sobe/cuptoare,

radiatoare sau departe de razele soarelui. Aparatul nu trebuie s ating

nicio conduct de nclzire, gaz sau de alimentare cu ap, sau orice alte aparate electrice.

Congelatorul se conecteaz la o reea de alimentare de 220240 V/50 Hz, fluctuaiile de tensiune mai mari de 220240 V 10% pot provoca o

funcionare defectuoas, astfel utilizarea unui regulator automat de tensiune de 750 W este necesar.

Aparatul trebuie s stea pe o suprafa plan i s nu ating peretele. Spaiul de deasupra dispozitivului de rcire trebuie s fie 200 mm, distana dintre

perete i prile laterale ale dispozitivul de rcire trebuie s fie 200 mm, iar distana dintre partea din spate i peretele trebuie s fie 300 mm.

Pregtirea aparatului pentru punerea n funciune:

Se recomand ca pregtirea pentru punerea n funciune a aparatului s se fac mpreun cu un ajutor.

Nu nclinai dispozitivul de rcire ntr-un unghi mai mare de 45 de grade.Scoatei toate materialele de ambalare i benzile adezive din interiorul i exteriorul dispozitivului de rcire. Nu conectai dispozitivul de rcire la reeaua de alimentare fr a ndeprta complet toate componentele i materialele de ambalare i de transport.

nainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dat:

Splai interiorul i toate prile interioare ale dispozitivul cu ap cldu i o cantitate mic de spun neutru sau bicarbonat de sodiu, n acest fel o s ndeprtai mirosul noului dispozitiv, dup aceea uscai bine dispozitivul.

nainte de a conecta pentru prima dat la reeaua de alimentare de 220

240 V/50 Hz, dispozitivul de rcire trebuie s stea nemicat timp

de 4 ore.

nainte de a plasa produse alimentare, congelatorul trebuie s funcioneze ntre 2 i 3 ore. Dac temperatura ambiant este ridicat, de exemplu vara, congelatorul trebuie s funcioneze timp de cel puin 4 ore nainte de a plasa produse alimentare. Aceast instruciune de asemenea se aplic la utilizarea congelatorului dup dezgheare sau cnd acesta nu a fost folosit ceva timp.

Cnd dispozitivul este conectat la reeaua de alimentare, indicatorul de alimentare Power este verde. n acelai timp este aprins i indicatorul Run (acest indicator se aprinde cnd compresorul este n funciune) i FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM indicatorul Alarm. Indicatorul Alarm o s se sting cnd temperatura dorit este atins n interior.

38

DESCRIEREA APARATULUI. REGLAREA TEMPERATURII.

Accesoriile aparatului enumerate mai jos pot s nu corespund cu accesoriile aparatului pe care l-ai achiziionat, n ceea ce privete cantitatea sau designul. Descrierea este adaptat tuturor de congelator.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM

Temperatura n congelator se regleaz prin rotirea butonului termostatului ntr-una sau cealalt parte. Indicarea numeric a temperaturii este lng butonul termostatului. Numerele nu nseamn o temperatur specific..

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: 0 = Compresorul este oprit! ATENIE! Curentul electric nu este oprit. 1 = temperatura cea mai ridicat (rcirea cea mai slab) 6 = temperatura cea mai sczut (rcirea cea mai puternic)

FH40SM: 0 = Compresorul este oprit! ATENIE! Curentul electric nu este oprit. 1 = temperatura cea mai ridicat (rcirea cea mai slab) 8 = temperatura cea mai sczut (rcirea cea mai puternic) Numerele 1, 2, 3 - pentru depozitarea alimentelor congelate Numerele "4, 5, 6, 7, 8 SUPER" - pentru congelarea alimentelor. n modul de nghe rapid SUPER, compresorul funcioneaz continuu. Modul SUPER de nghe rapid nu se oprete automat - trebuie s l dezactivai!

1 Indicator de alimentare Power

2 Indicator Run

3 Indicator Alarm

4 Termostat

5 Co

6 Gaura pentru evacuarea apei provenit din topirea gheii

1 2 4

39

NGHEAREA ALIMENTELOR

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectai urmtoarele instruciuni: Meninerea uii n poziie deschis pe perioade lungi de timp poate duce la o

cretere semnificativ a temperaturii n compartimentele aparatului. Curai cu regularitate suprafeele care pot intra n cont cu alimentele i sistemele

de drenare accesibile. Depozitai carnea crud i petele n recipiente adecvate n congelator, astfel nct

s nu intre n contact cu alte alimente sau s se scurg peste acestea. Dac congelatorul este lsat gol timp ndelungat, oprii-l, dezgheai-l, curai-l,

uscai-l i lsai ua deschis pentru a mpiedica dezvoltarea mucegaiului n interiorul aparatului.

Dac congelatorul a fost oprit, nainte de a plasa produse alimentare congelatorul trebuie s funcioneze ntre 2 i 3 ore. Dac temperatura ambiant este ridicat, de exemplu vara, congelatorul trebuie s funcioneze timp de cel puin 4 ore nainte de a plasa produse alimentare. nghearea dureaz 24 de ore: n acest timp niciun produs alimentar nu mai pot fi adugat la congelator.

NU DEPII CANTITATEA MAXIM DE PRODUSE CONGELATE INDICAT N TABELUL DE DATE GENERALE (vezi Foaie DE DATE TEHNICE (FOAIA PRODUSULUI)). n compartimentul pentru congelare nu punei alimente neambalate. Nu congelai produse lichide n recipiente de sticl sau sticle n

compartimentul congelator. Alimentele proaspete pentru congelat nu trebuie s se ating de produsele deja

congelate. Nu congelai alimente cu o temperatur mai mare dect temperatura camerei. Urmrii data expirrii de pe ambalajul alimentelor.

Nu consumai gheaa din congelator imediat. Produsele se congeleaz mai repede dac sunt mprite i mpachetate n porii mai

mici. RECOMANDM CA PETELE PROASPT I SOSURILE S FIE DEPOZITATE N

COMPARTIMENTUL CONGELATOR MAXIM 6 LUNI; BRNZETURILE, CARNEA DE PUI, DE PORC SAU DE MIEL MAXIM 8 LUNI; CARNEA DE VIT, FRUCTELE I LEGUMELE - NU MAI MULT DE 12 LUNI.

ATENIE! n cazul dezgherii accidentale, de exemplu din cauza unei ntreruperi a curentului, dac alimentarea electric a fost ntrerupt pentru mai mult timp dect valoarea indicat n tabelul cu caracteristicile tehnice, alimentele decongelate trebuie consumate rapid sau trebuie gtite imediat i apoi recongelate (dup ce s-au rcit).

40

DEZGHEARE I CURARE

Congelatorul trebuie s fie dezgheat i curat ocazional pentru a preveni mirosul nedorit n interior. Pentru a dezghea urmrii urmtorii pai: 1. inei n minte c nainte de dezghearea i curarea a dispozitivul,

acesta TREBUIE s fie deconectat din reeaua de alimentare, adic scoatei fia din priza electric.

2. Scoatei produsele alimentare din congelator. n timpul dezgherii, produse alimentare nu o s se nclzeasc mai mult timp, dac le acoperii cu o crp groas i le aezai ntr-un loc rcoros.

3. Deurubai capacul de scurgere i plasai un vas sub gaur. 4. Lsai capacul congelatorului ntredeschis. Cnd s-a topit brum, curai uscat

suprafeele interioare ale congelatorului i piesele suplimentare cu o crp moale.

Pentru a goli apa care a mai rmas, nu nclinai la un unghi mai mare de 45 de grade. Nu nclinai i nu mutai congelatorul fr a nchide capacul, astfel nct s nu rnii minile dac se nchide.

NU utilizai detergeni pentru curarea interiorului i exteriorului congelatorului i garniturii de etanare a uii, detergeni care conin particule abrazive, acid, alcool, aceton, benzin i ali solveni organici, materiale de lefuire, ap calda sau elemente alcaline. NU utilizai pentru curare perii abrazive, crpe sau burete cu suprafeele abrazive destinate pentru frecare. n caz contrar vei deteriora suprafaa interioar a congelatorului.

Nu utilizai unelte mecanice sau alte dispozitive electrice pentru a accelera dezghearea.

Nu cltii i nu pulverizai congelator cu ap. Folosii numai o crp uscat pentru curare panoului de control i componentele electrice.

Praful acumulat n spatele congelatorului i pe podea sub acesta trebuie curat n mod regulat astfel nct congelatorul s funcioneze eficient i pentru economisirea energiei.

Garnitura de etanare a uii se murdrete des i se aburete uor, aadar trebuie curat frecvent. DUP OPRIREA DISPOZITIVULUI DE RCIRE PENTRU O PERIOAD MAI LUNG DE TIMP, lsai ua deschis astfel nct s nu creeze mirosuri nedorite n interior.

INFORMAII PRIVIND PROTECIA MEDIULUI

Acest simbol indic faptul c aparatul, odat ce nu mai este folosit, nu poate fi distrus mpreun cu alte deeuri menajere. Este necesar colectarea i distrugerea separat a acestuia, de exemplu n containere avnd marcaje speciale cu acest simbol din zonele de

mari dimensiuni de colectare a gunoiului. Toate informaiile privind locul de depozitare n siguran a aparatelor scoase din uz pot fi obinute de la autoriti, de la magazinul de unde s-a achiziionat aparatul sau de la reprezentanii productorului. Dac v hotri s distrugei aparatul, facei imposibil folosirea sa ulterioar pentru a evita orice posibil accident. Deconectai aparatul de la reeaua electric i apoi, tiai cablul de alimentare. Rupei garnitura de etanare. Distrugei ncuietorile de pe u, dac exist. Nu demontai aparatul n lipsa unui specialist. Apelai la o firm de reciclare.

41

n cazul unei funcionri defectuoase a dispozitivului dvs. de rcire, asigurai-v c nu putei elimina singur cauza defectului. Dac nu putei rezolva singur problema, contactai telefonic sau prin scriere reprezentantul cel mai apropiat al serviciului pentru

dispozitivele de rcire.

Problem Verificare

Nu funcioneaz

Verificai: Fia cablului de alimentare este conectat n mod corect la priza electric; Tensiunea nu este prea mic; Butonul de temperatur nu este setat la OFF; Electricitatea nu a sczut i instalaia electric n locuina dvs. este n regul.

Miros

Verificai: Produsele alimentare care au un miros neplcut sunt ambalate sau bine etanate; Nu exist produse alimentare stricate; Nu trebuie s curai interiorul dispozitivului de rcire.

Funcionare pe termen lung a compresorului

Este perfect normal pentru congelatorul s funcioneze mai mult timp n timpul verii cnd temperatura ambiant este mai mare; Verificai: Cantitatea de produse alimentare congelate nu este depit; Ua congelatorului este bine nchis; n timpul n ce ai plasat sau ai scos produse, ua nu a fost deschis mai mult timp dect este necesar pentru aceste aciuni; Nu sunt produse alimentare calde; Nu s-a creat un strat gros de brum pe pereii interiori i congelatorul nu trebuie s fie dezgheat.

Nu se nchide capacul congelatorului

Verificai: Capacul congelatorului nu atinge produsele alimentare care sunt nuntru; Congelatorul nu este nclinat pe o parte.

Zgomot puternic

Verificai: Produsele alimentare sunt puse n mod ordonat i sunt aliniate i congelatorul se afl pe o suprafa neted; Courile congelatorului sunt aezate n mod potrivit n locurile potrivite.

Probleme temporare la deschiderea capacului

Dup rcire, poate aprea o diferen de presiune ntre exterior i interiorul congelatorului, ceea ce poate provoca dificulti temporare la deschiderea sau nchiderea capacului. Acesta este un fenomen normal.

Avertismente: Corpul congelatorului poate emite cldur n timpul funcionrii sale, n special n timpul verii.

Cldur este generat de condensator i este un fenomen normal. Condensarea: umiditatea se condenseaz pe suprafaa exterioar a congelatorului i a garniturii

de etanare a uii, atunci cnd umiditatea relativ a mediului este extrem de ridicat. Acesta este un fenomen normal. Condensul (picturile care se formeaz) poate fi curat cu un prosop curat i uscat.

Sunete: Sistemul de rcire produce un anumit sunet, dar acesta este un fenomen complet normal i nu

afecteaz funcionarea congelatorului. Glgie / zbrnit: provocat de compresorul care funcioneaz, mai ales cnd pornii sau oprii

congelatorul. Zngnit / trncneal: supap magnetic sau o supap a comutatorului electronic poate provoca aceste sunete. Acesta este un fenomen complet normal i nu afecteaz funcionarea congelatorului.

42

!

. , . ' , . . , .

:

( ) - . . .

:

!

. !

- .

! ,

.

! , .

! ..

!

. R600a. :

. , ,

, .

: , , ('

4 3; /R600a), .

UA

43

- ,

.

.

, , .

.

:

' ' / . .

.

8 ,

, , ,

, . 3 8

.

,

, .

:

' .

, ' , .

. ,

. ,

,

.

,

.

, () .

, .

44

, ,

, . ,

, , ,

. . ,

. !

( ,

, ), 10 , .

, .

,

. .

. .

, .

. .

. ,

.

, , .

, , .

. , .

,

, . ,

, , .

70% ta : +10 0C +32 0C ( SN); +16 0C +32 0C ( N); +16 0C +38 0C ( ST); +16 0C +43 0C ( T).

45

'

, ( , ).

!

. , ,

, .

- ,

.

220-240 /

50 ; 220-240 10 % ,

750 .

700 , 200 , 200 . M , .

. , , 45

.

. , .

,

, .

, 220-240 / 50 , 4 .

, , 2 3 . , , , 4 ,

. , .

"Power" . "Run". . FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: "Alarm". "Alarm" .

46

.

, . .

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM

, . . , .

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: OFF = ! . 1 = ( ) 6 = ( )

FH40SM: OFF = ! . 1 = ( ) 8 = ( ) 1, 2, 3 - 4, 5, 6, 7, 8 SUPER - . SUPER . SUPER - !

1 Power

2 Run

3

Alarm

4

5

6

1 2 4

47

, :

. , ,

.

, .

, , , , .

, , , 2 3 . , , , 4 , .

24 : .

(. II). . !

. , ,

. , . ,

.

! , , , .

, ' . :

1. ' .

2. . .

3. .

48

4. . , ' .

, , 45 . , , , , .

.

.

.

, .

, .

, , , , , , , . , , . .

, , .

, . , , .

; ; "OFF"; , .

, , ; ; .

, , ; ; ; , ; ;

49

; .

; .

, ; , ; .

, . .

:

, . .

: , . . (, ) .

: ,

. /: ,

. /:

.

.

, , . , , , . , ,

. , . . . . ! . , .

. Ser.No/ : , - . . Ser.No/ 91000000, : - 9 - 2019; -10 - 10- 2019 . : MIDEA, CH No.5, Xinguangsi Road, Zhujiang Management District, Nansha District, Guangzhou

50

VEN KLIENTI!

Pozorn si pette nvod k obsluze! Pi nedodren pokyn hroz riziko razu, pokozen spotebie a ztrty nroku na bezplatn zrun servis. Vrobce ani prodejce zazen neodpovdaj za razy a kody zpsoben jeho nesprvnou instalac a pouvnm. Uschovejte nvod k pouit chladicho zazeni po celou dobu jeho provozu. V ppad prodeje zazen pedejte nvod k pouit novmu majiteli tohoto zazen.

Veobecn informace: Chladic zazen pultov mraznika pro provoz v domcnostech. Mraznika je urena pro zmrazen a dlouhodob skladovn potravin. Mraznika ndob je urena vlun pro domc pouit.

BEZPENOSTN POKYNY

Veobecn bezpenostn poadavky: VAROVN: Dvejte pozor na to, aby nedolo k zablokovn i ucpn

kterhokoli vtracho otvoru uvnit i zven spotebie. VAROVN: K urychlen odmrazovn nepouvejte dn mechanick

zazen ani jin prostedky. VAROVN: Uvnit prostoru pro skladovn potravin nepouvejte dn

elektrick spotebie, nejedn-li se o typ doporuen vrobcem. VAROVN: Pi umisovn spotebie na mstouren se ujistte, e

napjec kabel nen nkdezachycen nebo zda nedolo k jeho pokozen. VAROVN: Zezadu spotebie neumisujtepenosn vcezsuvkov

prodluovac pvodynebo penosn napjec zdroje. VAROVN: Spotebi se mus likvidovat podle sttnch pedpis.

VAROVN: Nepokote chladic systm spotebie. Obsahuje chladic plyn R600a. Je-li chladic systm pokozen:

Nepracujte s otevenm plamenem. Vyvarujte se vzniku jisker - nezapnejte dn elektrick spotebie nebo svtidla.

Ihned vyvtrejte mstnost. V ppad pokozen chladicho okruhu je teba na nkolik minut vyvtrat

mstnost, ve kter se nachz spotebi (tato mstnost mus mt alespo 4 m; pro spotebi s izobutanem /R600a).

C-pentan se pouv jako nadouvadlo izolan pn a jde o holav plyn

CZ

51

Spotebi se mus pouvat pouze k mrazen a skladovn potravin. Tento spotebi nen uren pro skladovn vbunch ltek, jako jsou

aerosolov plechovky s holavm pohonnm plynem. Je zakzno ukldat benzin a jin holav kapaliny v blzkosti spotebie.

Zajitn bezpenosti dt a zranitelnch osob: Nedovolte dtem hrt si se spotebiem nebo zapojovat ho do sov

zsuvky i odpojovat od sov zsuvky. Nedovolte dtem hrt si s obalovm materilem ze spotebie. Zabrate dtem, aby lezly dovnit chladicho zazen nebo na nj, v opanm ppad me dojt k jejich uvznn uvnit chladicho zazen nebo zrann pi pdu z nj.

Dti od 8 let ve a osoby s omezenmi fyzickmi, smyslovmi i duevnmi schopnostmi nebo nedostatkem zkuenost a znalost mohou tento spotebi pouvat pod dohledem nebo po pouen o bezpenm pouit spotebie, pokud si uvdomuj souvisejc rizika.

itn a uivatelsk drba by nemly bt provdny dtmi bez dozoru. Dti od 3 do 8 let mohou dvat a vyndvat vciz chladicch spotebi.

Pravidla zapojen do elektrick st. Spotebi mus bt zapojen do uzemnn sov zsuvky. Uzemnn

elektrick zsuvka, do kter se m spotebi zapojit, mus bt na pstupnm mst. Uzemnn spotebie je vyadovno prvnmi pedpisy. Vrobce se zk jakkoliv odpovdnosti z titulu eventulnch kod, kter mohou utrpt osoby nebo pedmty v dsledku nesplnn povinnost stanovench tmto pedpisem

Je-li spotebi vyroben se specilnm napjecm kabelem, lze ho nahradit pouze stejnm specilnm kabelem dodanm vrobcem.

Pro zamezen rizikm by pokozen napjec kabely ml vymovat pouze vrobce, drbov technik nebo osoba s ekvivalentn kvalifikac.

Nesm se pouvat spojovac lnky, nkolikansobn zsuvky (rozvde), dvouilov prodluovac kabely. Pokud je nutn pouit prodluovacho kabelu, me to bt pouze prodluovac kabel s ochrannm kolkem, jednozsuvkov, kter m bezpenostn atest VDE/GS. Pokud bude pouit prodluovac kabel (s ochrannm kolkem, kter m bezpenostn znaku), pak jeho zsuvka mus bt umstna v bezpen vzdlenosti od dez a neme bt vystavena na zalit vodou a rznmi odpady.

Frekvence a vkon elektrick instalace ve vaem dom mus odpovdat veobecnm parametrm spotebie, jak je uvedeno v typovm ttku vrobku.

52

Pi umisovn spotebie dvejte pozor, abyste nepitiskli elektrick kabel; pedejdete tak jeho pokozen. Neumisujte vedle spotebie tk pedmty, napklad chladic jednotky, nbytek nebo jin zazen v domcnosti, takovm zpsobem, e by mohly stisknout a pokodit elektrick kabel. To by mohlo zpsobit zkrat a por.

Ujistte se, e zstrka elektrickho kabelu nen pitisknuta zadn stnou spotebie nebo jinak pokozen. Pokozen zstrka me zpsobit por!

Po vypnut (kvli itn, sthovn atd.) Se chladic zazen ME ZNOVU ZAPNOUT NEJDVE PO UPLYNUT 10 MINUT, v opanm ppad me dojt k pokozen kompresoru. Budete-li se pokouet zapnout chladic zazen dve, nezapne se.

Je-li spotebi porouchan a nen mon ho opravit podle uvedench doporuen, odpojte ho od st, otevete dvee a zavolejte servisnho odbornka. Veker technick nebo konstrukn zvady me opravovat pouze servisn zstupce.

Podmnky bezpenho provozu Ped kadou drbovou innost je teba vythnout zstrku ze sov

zsuvky . Chcete-li spotebi vypnout, nesmte tahat za napjec kabel. Vdy tahejte za pevn uchopenou zstrku.

Je zakzno pouvat technicky pokozen spotebi. Na chladic zazen neumsujte dn tk pedmty. Nepokldejte na spotebi dn zapnut elektrick zazen, protoe by to

mohlo zpsobit vzncen plastovch soust. Nepokldejte na spotebi dn msy s tekutinami a nenechvejte na nm

vzy s kvtinami ani jin ndoby naplnn tekutinami. Nelezte ani si nesedejte na spotebi, neoprejte se o dvee spotebie a

nevte se na n a nedovolte to provdt dtem. Mezery mezi vkem a skn mrazniky jsou relativn mal. Nestrkejte do nich

ruce, jinak me dojt k piskpnut a porann prst. Potraviny, ndob, sky atd. se ze zapnut mrazniky mus vyndvat

suchma rukama. Mokr ruce by mohly pimrznout. Mrazniku neproplachujte a nemyjte vodou, neumsujte ji do vlhkch prostor,

kde hroz vniknut vody, aby nedolo k pokozen izolanch vlastnost.

Vrobce zaruuje spolehliv provoz spotebie pi relativn vlhkosti vzduchu nepekraujc 70 % a okolnch teplotch: od +10 C do +32 C -klimaticka tda SN; od +16 C do +32 C -klimaticka tda N; od +16 C do +38 C k limaticka tda ST; od +16 C do +43 C - klimaticka tda T.

53

UMSTN A PIPOJEN K STI

Umstn:

Spotebi instalujte na suchm, dobe vtranm mst, jeho okoln teplota odpovd klimatick td uveden na typovm ttku spotebie.

VAROVN!Spotebi se nesm pouvat v nevytpn mstnosti nebo pod pstekem. Umstte spotebi mimo dosah zdroj tepla, napklad kuchyskho sporku/trouby, raditor nebo pmho slunenho svtla.

VAROVN!Spotebi se nesm dotkat dnho topnho, plynovho nebo vodnho potrub ani dnch jinch elektrickch spotebi.

Mraznika je zapojena do elektrick st 220240 V/50 Hz. Kolsn napjecho napt v sti o vce ne 220240 V10 % me pokodit

zazen, proto se doporuuje pouvat automatick regultor napt

750W.

Spotebi mus stt na rovnm povrchu. Nad chladicm zazenm mus bt zajitno volnch 700 mm, vzdlenost mezi zd a

skn chladicho zazen 200 mm, vzdlenost mezi zadn st a zd 200 mm.

Pprava spotebie k provozu:

Doporuuje se pipravovat spotebi k provozu s pomocnkem. Pi umsovn chladicho zazen na podlahu ho nenaklnjte o vce ne 45 stup. Odstrate veker obaly a lepic psky z vnjho a vnitnho povrchu spotebie.

Chladic zazen se nesm zapojit do elektrick st, dokud z nj nebudou odstranny veker obaly, pepravn prvky a materily.

Ped prvnm pouitm:

Vlanou vodou s malm mnostvm ph neutrlnho mdla nebo sody umyjte vnitek zazen a vechny jeho vnitn sti (tmto zpsobem odstrante typickou vni novho spotebie). Dkladn osute.

Ped prvnm zapojenm do elektrick st 220240 V / 50 Hz mus

spotebi zstat cca 4 hodiny v klidu. V opanm ppad me dojt k pokozen kompresoru.

Ped uloenm potravin mus bt mraznika zapnuta po dobu 2 a 3 hodin. Pokud je teplota okol vysok, napklad v letn dob, mus bt mraznika zapnuta minimln po dobu 4 hodin a teprve tehdy se do n mohou uloit potraviny. Toto pravidlo plat i pro mrazniku, kter se zapn po pedchozm rozmrazovn nebo

po dlouhodobm odstaven. Po zapojen zazen do elektrick st se rozsvt zelen indiktor elektrickho napjen

Power. Souasn svt kontrolka Run. Kontrolka svt po celou dobu provozu kompresoru. FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: dodaten svt kontrolka Alarm. Po dosaen nastaven teploty uvnit spotebie kontrolka zhasne.

54

POPIS SPOTEBIE. REGULACE TEPLOTY

Poet a konstrukce ne uvedenho psluenstv spotebie se me liit od psluenstv, s nm jste zakoupili svj spotebi. Popis je upraven pro celou skupinu mrazk.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM

Teplotu mrazniky nastavte otoenm knoflku termostatu jednm i druhm smrem. seln indikace teploty je uvedena vedle knoflku termostatu. slice nenaznauj konkrtn teplotu.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: OFF = kompresor je vypnut UPOZORNN! elektrick proud nen vypnut. 1 = nejvy teplota (nejni chlazen) 6 = nejni teplota (nejvy chlazen)

FH40SM:

OFF = kompresor je vypnut UPOZORNN! elektrick proud nen vypnut. 1 = nejvy teplota (nejni chlazen) 8 = nejni teplota (nejvy chlazen) sla 1, 2, 3 - pro skladovn zmrazench potravin sla 4, 5, 6, 7, 8, SUPER - pro zmrazovn potravin Pokud je zapnut reim rychlho mrazen SUPER, kompresor spotebie je neustle v innosti. Reim rychlho zmrazen SUPER se nevypn automaticky - je nutno ji vypnout run!

1 Indiktor elektrickho napjen Power

2 Indiktor Run

3 Indiktor vzrstu teploty Alarm

4 Koleko termostatu

5 Ko

6 Odtokov kanlek

1 2 4

55

ZMRAZOVN POTRAVIN V MRAZKU

Abyste zamezili kontaminaci potravin, ite se prosm nsledujcmi pokyny: Oteven dve na del dobu me zpsobit znan nrst teploty v pihrdkch

spotebie. Pravideln istte povrchy, kter mohou pijt do styku s potravinami a udrujte

prchodn odtokov systmy. Syrov maso a ryby skladujte v lednici ve vhodnch obalech tak, aby se nedostaly

do kontaktu nebo nekapali na ostatn potraviny. Pokud je chladc zazen del dobu przdn, vypnte ho, odmrazte, vyistte,

vysute a nechte dvee oteven, abyste uvnit spotebie zamezili tvorb plsn.

Po del odstvce mus bt mraznika ped uloenm potravin zapnuta po dobu 2 a 3 hodin. Pokud je teplota okol vysok, napklad v letn dob, mus bt mraznika zapnuta minimln po dobu 4 hodin a teprve potom se do n mohou uloit potraviny.

Zmrazen trv 24 hodin: po tuto dobu se do mrazniky nesm ukldat dal potraviny.

NEPREKRAUJTE MAXIMLNE MNOSTVO ZMRAZENCH POTRAVN UVEDEN V TABUKE S TECHNICKMI DAJMI (viz. INFORMAN LIST VROBKU)

Nevkladajte do mraziaceho priestoru nezabalen potraviny. VAROVANIE! Kvapaln potraviny nezmrazujte v sklenench ndobch ani vo faiach.

Nezmrazujte npoje sten oxidom uhliitm. erstv potraviny uren na zmrazovanie sa nesm dotka u zmrazench potravn. Nezmrazujte potraviny ak s teplejie ako je izbov teplota. Prsne dodriavajte dobu najneskorej spotreby mrazench potravn uvdzan

vrobcom na obale.

POZOR!V ppad nhodnhorozmrazen, napklad zdvodu vpadku proudu, apokud vpadek proudu trvaldel dobu, ne je uvedeno vtabulce technickch daj, jenutn rozmrazen potravinyrychle spotebovat neboihned uvait i upct a potomopt zmrazit (po ochlazen).

ODMRAZOVN A ITN

Mrazniku je nutno obas odmrazit a vyistit, aby se zabrnilo vzniku nedoucch pach uvnit. Provete nsledujc kony v uvedenm poad: 1. Pamatujte, e ped odmrazovnm mrazku a itnm zadn sti skn

muste odpojit spotebi od napjen tak, e vythnete zstrku ze sov zsuvky.

2. Vyjmte potraviny z prostoru mrazku. Zmrazen potraviny se bhem rozmrazovn pli neohej, jestlie je zakryjete silnou ltkou a uschovte je na chladnm mst.

3. Mrazniku je nutno obas odmrazit a vyistit, aby se zabrnilo vzniku nedoucch pach uvnit.

4. Odstrate vko pro odtok vody a pod otvor umstte vhodnou ndobu. 5. Dvee mrazniky nechte oteven. A se mraznika pirozen odmraz, vyistte jej

vnitn povrchy a psluenstv suchm jemnm hadkem.

Pokud chcete vylt zbytek rozmrzl vody, nenaklpjte spotebi o vce ne 45 stup. Nenaklpjte a nesthujte mrazniku s otevenm vkem. Me se samovoln zavt a poranit ruce.

56

Mrazniku neoplachujte vodou ani do n vodu nestkejte. Pro itn ovldacho panelu a elektrickch komponent pouvejte pouze such

hadk.

Prach, kter se shromauje za mrazkem a na podlaze pod nm, je teba pravideln odstraovat pro zajitn efektivnho a energeticky spornho provozu spotebie.

Tsnn dve se rychle pin a snadno se zaml, proto vyaduje astj itn.

K itn vnitku, vnjch povrch a tsnn dve NEPOUVEJTE ppravky obsahujc abrazivn stice, kyselinu, alkohol, aceton, benzin a dal organick rozpoutdla, brusiva, horkou vodu nebo alkalick prvky. Pi itn povrch NEPOUVEJTE drsn karte, drtnky, hrub hadky ani houbiky. V opanm ppad pokodte vnitn povrchy zazen.

PI DEL ODSTVCE NECHTE DVEE CHLADICHO ZAZEN OTEVEN, aby se zabrnilo vzniku nedoucch pach uvnit.

V ppad poruchy chladicho zazen se ze zatku sami pokuste zjistit a odstranit jej pinu. Pokud se pesvdte, e samostatn vznikl problm nevyete, obrate se na nejbli servisn zastoupen, a to po telefonu nebo psemn.

Udlost Kontrola

Nefunguje

Zkontrolovat: Zstrka napjejcho kabelu je sprvn zapojena do elektrick zsuvky; Napt nen pli nzk; Knoflk teploty nen nastaven na OFF; Pvod elektiny dn funguje, je v podku elektrick soustava v domcnosti.

Pach

Zkontrolovat: Potraviny, kter jsou zdrojem nepjemnho zpachu, jsou dn zabaleny nebo uloeny do uzavench ndob; V lednici nejsou dn zkaen potraviny; Vnitek lednice nen pinav.

Dlouhodob innost kompresoru

Je zcela normln, e v letnm obdob, kdy je venkovn teplota vy, je provoz mrazniky asov nronj. Zkontrolovat: Limit objemu potravin ke zmraen nen pekroen; Dvee spotebie jsou pevn uzaveny; Pi vkldn i vyjmn potravin nebyly dvee mrazku oteveny pli dlouho; Do mrazku nebyly vloeny tepl potraviny; Na stnch oddlen mrazku nen pli siln vrstva zmrzlho ledu a chladnika se nemus rozmrazovat; Na vnitnch stnch mrazku nen pli siln vrstva zmrzlho ledu a mrazk se nemus odmrazovat.

Vko mrazku se neda zavt

Zkontrolovat: Uzaven vka mrazku nebrn zmraen potraviny; Mrazk nestoj ikmo.

57

Pli hlun provoz

Zkontrolovat: Potraviny jsou uloeny uspodan, chladnika stoj rovn; Chladic zazen se nedotk nbytku a dalch vc i zazen; Pihrdky mrazniky jsou sprvn osazeny.

Doasn pote pi otevrn vku

Po zmrazen me vzniknout rozdl podtlaku mezi vnitkem a vnjkem mrazniky, co se me stt pinou doasnho ztenho otevrn vka. Jde o zcela normln jev.

Ne vyjmenovan ppady se za poruchy nepovauj:

Pi provozu mrazniky se me it teplo, zejmna v lt. Teplo vznik innost kompresoru a je to zcela normln jev.

Kondenzt: usazuje se na vnjm povrchu mrazniky a na tsnn dvek v ppad, e relativn vlhkost vzduchu je velmi vysok. Toto je zcela normln jev. Kondenzt (ve form kapek) lze osuit suchm istm runkem.

Zvuky: Chladic systm vydv urit zvuky. Je to zcela normln jev, kter nem dn vliv

na chod mrazniky. Hvzdn/bzuen: vydv kompresor, zejmna pi zapnut a vypnut mrazku. Tlukot/bouchn: me vydvat magnetick ventil nebo ventil elektronickho

pepnae. Jsou to zcela normln zvuky, kter nemaj dn vliv na chod mrazku.

INFORMACE O OCHRAN IVOTNHO PROSTED

Tento symbol znamen, e jakmile ji nen spotebi potebn, nelze ho likvidovat spolen s ostatnm smsnm komunlnm odpadem. Mus se odvzt a zlikvidovat samostatn, tj. v bednch speciln oznaench tmto symbolem, ve sbrnch pro objemn odpad.

pln informace o mstech, kam lze bezpen odvet star spotebie, lze zskat na mstnch adech, v obchod, kde jste koupili spotebi, nebo od

zstupc vrobce. Pokud se rozhodnete vyadit spotebi, znemonte jeho pouit, abyste pedeli ppadn nehod. Vythnte zstrku ze sov zsuvky a potom odznte napjec kabel. Odtrhnte tsnn. Je-li instalovn zmek dve, vylomte ho. VAROVN! Nedemontujte spotebi vlastnmi silami. Odvezte ho do recyklanho stediska.

58

VEN ZKAZNCI!

Nvod na obsluhu si starostlivo pretudujte! Ak jeho pokyny nebud dodran, hroz riziko razu, pokodenia spotrebia a straty prva na bezplatn zrun servis. Vrobca nenesie zodpovednos za kody vzniknut z nedodriavania zsad umiestench v tomto nvode. Odporame vm uschova si nvod po cel dobu pouvania spotrebia. Pri alom predaji spotrebia odovzdajte nvod na pouitie novmu vlastnkovi spotrebia.

Veobecn informcie:

Spotrebi (alej nazvan chladnika) je pultov mraznika. Mraznika sli na dlhodob uchovvanie potravn a na vrobu adovch kociek. Tento spotrebi je uren na pouvanie v domcnosti a podobnom prostred.

BEZPENOSTN POKYNY

Veobecn bezpenostn pokyny: UPOZORNENIE: iadne vetracie otvory vntri spotrebia ani vonku nesm

by akokovek upchan. UPOZORNENIE: Nepouvajte na urchlenie rozmrazovania mechanick

pomcky ani in prostriedky. UPOZORNENIE: Nepouvajte elektrick spotrebie inch ako vrobcom

odporanch typov vntri priestorov na uchovvanie potravn v spotrebii. UPOZORNENIE: Pri umiestovan spotrebia dvajte pozor, aby sa niekde

nezasekol alebo nepokodil napjac kbel. UPOZORNENIE: Na zadn stranu spotrebia neumiestujte prenosn

viacnsobn zsuvky alebo prenosn zdroje napjania.

UPOZORNENIE: Nepokodzujte chladiaci systm spotrebia.Pri pokoden chladiaceho systmu:

Vystrhajte sa iskier nezapnajte iadne elektrick spotrebie ani osvetovacie teles.

V prpade pokodenia chladiaceho okruhu je potreba na niekoko mint vyvetra miestnos, v ktorej sa nachdza spotrebi (tto miestnos mus ma aspo 4 m; pre spotrebi s izobutnom /R600a).

C-pentn sa pouva ako nadvadlov izolanej pene a ide o horav plyn

Spotrebi sa mus pouva iba na zmrazovanie a uchovvanie potravn. V spotrebii neskladujte horav plyny ani kvapaliny.

SK

59

Horav ltky ani predmety, ktor s nasiaknut horavmi ltkami, neklate do spotrebia, do jeho blzkosti ani na.

Bezpenos det a zranitench osb: Toto zariadenie me by pouvan demi vo veku 8 rokov a starch, osoby

s obmedzenmi fyzickmi alebo mentlnymi schopnosami, ako aj osobami bez sksenost a bez znalost zariadenia mu kanvicu pouva, pokia s dohliadan alebo boli intruovan vzhadom obsluhy zariadenia bezpenm spsobom a znaj ohrozenie spojen s pouvanm zariadenia.

Nedovote deom hra sa so spotrebiom ani ho pripja alebo odpja od sieovej elektrickej zsuvky. Nedovote deom hra sa s obalovmi materilmi zo spotrebia.

istenie a konzervcia zariadenia neme by vykonvan demi ledae ukonili 8 rokov a s dohliadan zodpovednou osobou.

Deti vo veku 3 a 8 rokov mu naklada a vykladachladiace spotrebie.

Pravidl zapojenia do elektrickej siete: Spotrebi mus by pripojen k uzemnenej sieovej elektrickej zsuvke.

Uzemnen elektrick zsuvka, ktorou je spotrebi pripojen k sieovmu naptiu, sa mus nachdza na prstupnom mieste. Spotrebi mus by uzemnen v slades nrodnmi bezpenostnmi normami preelektrotechniku. Vrobca sa zrieka akejkovek zodpovednost z titulu eventulnych kd, ktor mu utrpie osoby alebo predmety v dsledku nesplnenia povinnost stanovench v tomto predpise.

Ak sa spotrebi vyrba s osobitnm prvodnm sieovm kblom, mete ho vymeni iba za rovnak sieov kbel dodvan vrobcom.

Pre zamedzenie rizikm by pokoden kbel mal vymiea iba vrobca, drbov technik alebo osoba s ekvivalentnej kvalifikciou.

Nemaj sa pouva spojovacie lnky, nekokonsobn zsuvky (rozvdzae), dvojilov predovacie kble. Pokm je nutn pouitie predovacieho kbla, me to by iba predovac kbel s ochrannm kolkom, jednozsuvkov, ktor m bezpenostn atest VDE/GS. Pokm bude pouit predovac kbel (s ochrannm kolkom, ktor m bezpe- nostn znaku), napokon jeho zsuvka mus by umiestnen v bezpenej vzdialenosti od drezov a neme by vystaven na zaliatie vodou a rznymi odpady

Frekvencia a vkonov parametre prvodu elektriny vo vaej domcnosti mus zodpoveda technickm parametrom spotrebia. Tieto daje njdete na ttku vrobku.

60

Presvedite sa, e napjac kbel nie je stlaen zadnou stenou spotrebia ani inak pokoden. Pokoden vidlica me spsobi poiar!

Ak sa porucha spotrebia ned opravi poda tu uvedench odporan, odpojte ho od siete, otvorte dvere a zavolajte servis. Technick alebo kontrukn poruchy me odstraova iba pracovnk servisu !

Podmienky bezpenej prevdzky: Ak je spotrebi odpojen zo zsuvky (pri isten, presvan na in miesto

at.), ME SA ZNOVA ZAPN A PO 10 MIN. Ak toto pravidlo nedodrte, me sa pokodi kompresor spotrebia.

Spotrebi plne odpojte od napjania (vytiahnutm zstrky zo sieovej zsuvky) v ase vykonvania takch innost, akmi s istenie, konzervcia alebo zmena miesta vstavenia. Pri odpjan spotrebia od elektrickej siete neahajte za prvodn kbel. Vdy ahajte za zstrku.

Je zakzan pouva spotrebi technicky pokoden. Tento spotrebi sa nesmie likvidova spaovanm. Neukladajte na spotrebi iadne zapnut elektrick prstroje, pretoe by

mohli spsobi vznietenie plastovch dielcov. Neukladajte na spotrebi misky s tekutinami a neklate na spotrebi kvety vo vzach ani in ndoby naplnen tekutinou.

Nevyliezajte a nesadajte si na spotrebi, neopierajte sa a neveajte sa na dvere spotrebia. Nedovote to ani deom

Medzery medzi vekom a skriou mrazniky s relatvne mal. Nestrkajte do nich ruky, inak me djs k privretiu a poraneniu prstov.

Potraviny, riad, sky at. sa zo zapnutej mrazniky mus vybera suchmi rukami. Mokr ruky by mohli primrzn.

Na istenie spotrebia nepouvajte prd vody ani paru.

Vrobca zaruuje spoahliv prevdzku spotrebia pri pri relatvnej vlhkosti vzduchu do 70 % a okolitch teplotch v rozsahu:

od +10 0C do +32 0C - klimatick trieda SN; od +16 0C do +32 0C - klimatick trieda N;

od +16 0C do +38 0C - klimatick trieda ST;

od +16 0C do +43 0C - klimatick trieda spotrebia je T.

61

PRPRAVA SPOTREBIA NA UVEDENIE DO PREVDZKY

Umiestnenie:

Tento spotrebi mete naintalova do suchho a dobre vetranho interiru, kde teplota prostredia zodpoved klimatickej triede uvedenej na typovom ttku spotrebia.

VAROVANIE!Spotrebi sa nesmie prevdzkova v nevykurovanej miestnosti alebo v predsieni. Spotrebi neumiestujte do blzkosti tepelnch zdrojov, ako je kuchynsk spork a rra, raditory, ani na priamom slnenom svetle.Spotrebi sa nesmie dotka potrub krenia, prvodu plynu alebo vody, ani inch elektrickch zariaden.

Mraznika je zapojen do elektrickej siete 220-240 V / 50 Hz. Kolsanie napjacieho naptia v sieti o viac ako 220-240 V 10% me pokodi zariadenie, preto sa odpora pouva automatick regultor naptia 750W.

Spotrebi mus st na rovnom povrchu a nesmie. Nad chladiacim zariadenm sa mus zabezpei vonch 700 mm, vzdialenos medzi

stenou a skriou chladiaceho zariadenia - 200 mm, vzdialenos medzi zadnou asou a stenou - 200 mm.

Prprava spotrebia:

Odporame vm, aby ste pri prprave spotrebia na uvedenie do prevdzky vyuili pomoc pomocnka.

Pri umiestovan spotrebia na podlahu ho nenaklajte o viac ako 45 stupov. Odstrte vetky obaly a lepiacej psky z vonkajieho a vntornho povrchu

spotrebia. Spotrebi sa nesmie pripja k sieovmu naptiu skr, ako bud

odstrnen vetky baliace a prepravn materily. Obalov materil zlikvidujte vhodnm spsobom.

Pred prvm pouitm:

Pred prvm pouitm spotrebia treba jeho vntro a vetky jeho diely umy vlanou vodou s prdavkom neutrlneho umvacieho prostriedku, aby ste odstrnili typick zpach novho spotrebia. Potom vetky povrchy dkladne osute.

Pred zapojenm spotrebia do elektrickej siete pokajte aspo 4

hodiny. Je to potrebn na to, aby olej stiekol sp do kompresora. Ak toto pravidlo nedodrte, me sa pokodi kompresor spotrebia.

Pri prvom spusten do prevdzky alebo po uritom ase mimo prevdzky nechajte spotrebi pred vloenm potravn bea najmenej 2 a 3 hodn. Ak je teplota okolia

vysok, naprklad v letnej dobe, mus by mraznika zapnut minimlne po dobu 4 hodn a a vtedy sa do nej mu uloi potraviny. Toto pravidlo plat aj pre mrazniku, ktor sa zapna po predchdzajcom rozmrazovan alebo po dlhodobom odstaven.

Po zapojen spotrebia do elektrickej siete sa rozsvieti zelen indiktor elektrickho napjania "Power". Sasne svieti kontrolka "Run". Kontrolka svieti po cel as prevdzky kompresora. FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: dodatone svieti kontrolka "Alarm". Po dosiahnut nastavenej teploty vntri spotrebia kontrolka zhasne.

62

POPIS SPOTREBIA, REGULACE TEPLOTY

Dolu v zozname uveden prsluenstvo spotrebia sa me li od prsluenstva vami zakpenho spotrebia z hadiska potu a kontrukcie dielov. Tento popis bol pripraven pre cel typov rad mrazniky.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM

Teplotu mrazniky nastavte otoenm gombka termostatu jednm i druhm smerom. seln indikcia teploty je uveden veda gombka termostatu. slice nenaznauj konkrtny teplotu.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: OFF = Kompresor je vypnut. VAROVANIE! elektrick prd nie je vypnut. 1 = najvyia teplota (najslabie chladenie) 6 = najniia teplota (najsilnejie chladenie)

FH40SM:

OFF = Kompresor je vypnut.VAROVANIE! elektrick prd nie je vypnut. 1 = najvyia teplota (najslabie chladenie) 8 = najniia teplota (najsilnejie chladenie) sla "1, 2, 3" - pre skladovanie zmrazench potravn sla "4, 5, 6, 7, 8, SUPER" - pre zmrazovanie potravn Ke je aktivovan reim zrchlenho zmrazovania SUPER, kompresor spotrebia pracuje bez prestvky. Reim zrchlenho zmrazovania SUPER zrchlenho zmrazovania sa nevypna automaticky muste ju vypn sami!

1 Indiktor elektrickho napjania Power

2 Indiktor Run

3 Indiktor zvenia teploty Alarm

4 Koliesko termostatu

5 K

6 Odtokov kanlik

1 2 4

63

MRAZOVANIE POTRAVN

Aby sa zabrnilo kontamincii jedla, venujte pozornos tmto pokynom: Ak s dvierka ponechan otvoren dlhiu dobu, me djs k podstatnmu zveniu

teploty v priehradkch mrazniky. Plochy, ktor prichdzaj do kontaktu s jedlom, a prstupn vypacie systmy

pravidelne istite. Surov mso a ryby skladujte vo vhodnch ndobch v chladnike tak, aby sa

nedotkali inho jedla, alebo aby z nich nekvapkala tekutina na in jedlo. Ak je mraznika ponechan dlhiu dobu przdna, vypnite, rozmrazte, vyistite a

vysute ju a dvierka nechajte otvoren, aby sa vntri zabrnilo tvorbe plesn.

Po dlhej odstvke mus by mraznika pred uloenm potravn zapnut poas 2 a 3 hodn. Ak je teplota okolia vysok, naprklad v letnej dobe, mus by mraznika zapnut minimlne po dobu 4 hodn a a potom sa do nej mu uloi potraviny. Zmrazenie trv 24 hodn: po tto dobu sa do mrazniky nesmie uklada alie potraviny.

NEPREKRAUJTE MAXIMLNE MNOSTVO ZMRAZENCH POTRAVN UVEDEN V TABUKE S TECHNICKMI DAJMI (INFORMAN LIST).

Nevkladajte do mraziaceho priestoru nezabalen potraviny. VAROVANIE! Kvapaln potraviny nezmrazujte v sklenench ndobch ani vo faiach.

Nezmrazujte npoje sten oxidom uhliitm. erstv potraviny uren na zmrazovanie sa nesm dotka u zmrazench potravn. Nezmrazujte potraviny ak s teplejie ako je izbov teplota. Prsne dodriavajte dobu najneskorej spotreby mrazench potravn uvdzan

vrobcom na obale. ad pripraven v mraziacej komore nie je vhodn na okamit konzumciu. Potraviny sa zmrazia rchlejie ak sa rozdelia a zabalia v malch porcich.

POZOR! V prpade nemyselnho rozmrazenia potravn, naprklad v dsledku vpadku napjacieho naptia, za predpokladu, e doba vpadku energie bola dlhia ako daj uveden v technickch dajoch pod polokou akumulan doba, rozmrazen potraviny treba o najskr spotrebova alebo uvari a a potom znova zmrazi (po ochladen).

ODMRAZOVANIE, ISTENIE A STAROSTLIVOSS

Mrazniku treba obas odmrazi a vyisti, aby sa zabrnilo vzniku neiaducich pachov vo vntri.Vykonajte nasledujce pokyny v tu uvedenom porad 1. pred istenm spotrebia a jeho zadnej asti je nutn vytiahnu napjac

kbel spotrebia z napjania.. 2. Vyberte potraviny z mraziaceho priestoru. 3. Odstrte vieko na odtok vody a pod otvor umiestnite vhodn ndobu 4. Dvere mrazniky nechajte otvoren. A sa mraznika prirodzene odmraz, vyistite

jej vntorn povrchy a prsluenstvo suchou jemnou handrikou. Pokia chcete vylia zvyok rozmrazen vody, nenaklajte spotrebi o viac ako 45 stupov. Nenaklajte a nesahujte mrazniku s otvorenm vekom. Me sa samovone zavrie a porani ruky.

64

Mrazniku neoplachujte vodou ani do nej vodu nestriekajte. Pre istenie ovldacieho panelu a elektrickch komponentov pouvajte iba such

handriku.

Prach, ktor sa zhromauje za mraznikou a na podlahe pod nm, je potrebn pravidelne odstraova pre zaistenie efektvneho a energeticky spornej prevdzky spotrebia.

Tesnenie dver sa rchlo pin a ahko sa zahml, preto vyaduje astejie istenie.

Na istenie vntra, vonkajch povrchov a tesnenia dver NEPOUVAJTE istiace prpravky obsahujce drsn astice, kyselinu, lieh ani benzn. NEPOUVAJTE na istenie handriky ani pongie s drsnm povrchom uren na drhnutie.

Ak nechte chladiaci spotrebi na dlhas przdny, vypnite ho, odmrazte, vyistite,vyutierajte a nechajte dvere otvoren, aby sav om netvorila plese.

V prpade poruchy chladiaceho zariadenia sa zo zaiatku sami pokste zisti a odstrni jej prinu. Ak sa presvedte, e samostatne vzniknut problm nevyrieite, obrte sa na najbliie servisn zastpenie, a to po telefne alebo psomne.

Udalos Ovldanie Nefunguje Skontrolova: Zstrka napjajceho kbla je sprvne zapojen

do elektrickej zsuvky; Naptie nie je prli nzke; Gombk teploty nie je nastaven na "OFF"; Prvod elektriny riadne funguje, je v poriadku elektrick sstava v domcnosti.

Pach Skontrolova: Potraviny, ktor s zdrojom neprjemnho zpachu, s riadne zabalen alebo uloen do uzavretch ndob; V chladnike nie s iadne pokazen potraviny; Vntro chladniky nie je pinav.

Dlhodob innos kompresora

Je plne normlne, e v letnom obdob, kedy je vonkajia teplota vyia, je prevdzka mrazniky asovo nronejie. Skontrolova: Limit objemu potravn ku zmrazeniu nie je prekroen; Dvere spotrebia s pevne uzavret; Pri vkladan i vyberan potravn neboli dvere mrazniky otvoren prli dlho; Do mrazniky neboli vloen tepl potraviny; Na stench oddelen mrazniky nie je prli siln vrstva zmrznutho adu a chladnika sa nemus rozmrazova; Na vntornch stench mrazniky nie je prli siln vrstva zmrznutho adu a mraznika sa nemus odmrazova.

Veko mrazniky sa nedar zavrie

Skontrolova: Uzavretie veka mrazniky nebrni zmrazen potraviny; Mraznika nestoj ikmo.

Prli hlun prevdzku

Skontrolova: Potraviny s uloen usporiadane, chladnika stoj rovno; Chladiace zariadenie sa nedotka nbytku a alch vec i zariaden; Priehradky mrazniky s sprvne osaden.

Doasn akosti pri otvran vrchnku

Po zmrazen me vznikn rozdiel podtlaku medzi vntrom a vonkajkom mrazniky, o sa me sta prinou doasnho saenho otvrania veka. Ide o plne normlny jav.

65

Niie vymenovan prpady sa za poruchy nepovauj: Pri prevdzke mrazniky sa me ri teplo, najm v lete. Teplo vznik innosou kompresora a je to plne normlny jav.

Kondenzt: usadzuje sa na vonkajom povrchu mrazniky a na tesnenie dvierok v prpade, e relatvna vlhkos vzduchu je vemi vysok. Toto je plne normlny jav. Kondenzt (vo forme kvapiek) mono osui suchm istm uterkom. Zvuky: Chladiaci systm vydva urit zvuky. Je to plne normlny jav, ktor nem iadny vplyv na chod mrazniky. pskanie / bzuanie: vydva kompresor, najm pri zapnut a vypnut mrazniky. Tlkot / bchanie: me vydva magnetick ventil alebo ventil elektronickho prepnaa. S to plne normlne zvuky, ktor nemaj iadny vplyv na chod mrazniky.

INFORMCIE O OCHRANE IVOTNHO PROSTREDIA

Tento symbol indikuje, e ke u spotrebi nebudete potrebova, nemete ho likvidova spolu s komunlnym odpadom. Mus sa odovzdva a znekodova oddelene, t.j. do kontajnerov osobitne oznaench tmto symbolom vo vekokapacitnch zberniach druhotnch surovn. pln

informcie o tom, kde sa star spotrebi m bezpene odovzda, zskate u orgnov miestnej sprvy, v predajni, kde ste si spotrebi zakpili alebo v zastpen vrobcu. Ak sa rozhodnete vyradi spotrebi z prevdzky, na vylenie monch neastnch udalost znemonite jeho pouvanie. Vytiahnite elektrick vidlicu z elektrickej sieovej zsuvky a kbel odrete. Vytrhnite tesnenie. Ak je pouit, znefunknite uzver na dverch. Spotrebi svojpomocne nerozoberajte. Odovzdajte ho do zberne druhotnch surovn.

66

!

. , , .

, .

. .

: , . .

: :

. :

. :

, , .

: , , .

: .

: . R600a. :

, ,

: , ( 43 / R600a).

BG

67

C- .

.

, . .

.

: ,

. .

8 , , , , , .

, .

3 8 .

:

. , , . . , .

, , .

, , .

68

, (), . , , VDE/GS. ( , ), .

. .

, . , , . .

, . .

( , . .) - 10 ., . - , .

, , . .

.

. , . , .

. , .

69

, , .

, , , .

.

, .

, .

, , , .

.

- 70%

: +16 0 +32 0. SN.

+16 0 +32 0. N.

+16 0 +38 0. ST. +16 0 +43 0. T.

.

. / , .

, .

220- 240V/50Hz, 220-240V10% , 750 W.

.

70

70 cm, 20 cm, 20 cm.

, - 45 .

. .

:

, .

220-240V/50Hz, 4 .

.

, 2 3 . , , - 4 . , .

Power . Run. , . FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: Alarm. , Alarm .

71

. .

- , , . .

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM

. .

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: OFF = ! E 1 = - (- ) 6 = - (- )

FH40SM:

OFF = ! E 1 = - (- ) 8 = - (- ) "1, 2, 3" - "4, 5, 6, 7, 8 SUPER" - SUPER, . !

1 Power

2 Run

3

Alarm

4

5

6

1 2 4

72

, : ,

. , ,

, . ,

. ,

, , , , .

, , 2 3 . , , - 4 . 24 : .

, . . -,

.

. , ,

.

, , - . ,

. , , .

. , , , , , , ( ).

,

, . , -: 1. ,

.

73

2. . , .

3. .

4. . , .

, - 45 . , .

.

.

, , , , , , , , . , , . .

.

, , .

, .

- , , .

, , .

, .. , , . , , , . , , , . . . . ! . , .

74

, , . , - .

: ; ; OFF; .

: , , ; ; .

, -, -; : ; ; -, ; ; ; .

: ; .

: , , ; , ; .

, . .

:

, . , .

: , . , ( ) .

: , . /: , . /: . .

75

Dear Customer, Some provisions in this user manual are unified for refrigerating products of different types (for a refrigerator, refrigerator-freezer or freezer). CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL. The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe the instructions contained in this manual. Keep this manual for future reference, or to pass it over to the next user.

General information: The appliance is a chest freezer. The freezer is intended for freezing and long-term storage of foodstuffs.

This appliance is intended to be used in household and similar applications. This

appliance is not for professional use. Donot use the appliance outdoors.

GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE

General safety requirements: WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the

built-in structure, clear of obstruction. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the

defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage

compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING: Disposal of the appliance should be according to national rules.

WARNING: Do not damage the appliance refrigeration system.It contains the refrigerant gas R600a. If the refrigeration system is damaged:

Do not use any open flame. Avoid sparks-do not turn on any electrical appliances or lighting fixtures. Immediately ventilate the room: air the room in which the appliance is placed

for a few minutes (the size of the room for a product containing isobuthane / R600a must be at least 4 m3) to avoid damage to the cooling system.

EN

76

C-Pentane is used as blowing agent in theinsulation foam and it is a flammable gas.

The appliance should be used only for freezing and storing foodstuffs. This appliance is not designed for the storage of explosive substances such as

aerosol cans with a flammable propellant. It is prohibited to store petrol and other flammable liquids near the appliance.

Children and vulnerable people safety: Do not allow children to play with the appliance or to plug it in or unplug from

the electricity supply socket. Do not allow children to play with the packaging material from the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Requirements for the connection to the mains: The appliance should only be connected to an earthed socket installed in

accordance with the regulations. Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label. This product complies with all binding CE labelling directives. The earthed electrical socket by which the appliance is connected to the mains should be in an accessible place. The appliance mustbe earthed in conformity with national electricalsafety standards.. The manufacturer will not be held liable for any damage or injury which may result from the failure to fulfil this requirement.

To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person and with a cable of the same type.

It is forbidden to readjust or modify any parts of the unit. It is crucial not to damage the capillary tube visible in the compressor recess. The tube may not be bent, straightened or wound. If the capillary tube is damaged by the user the guarantee will be void.

Do not use adapters, multiple sockets and two-wire extension leads. If it is necessary to use the extension lead, it must be equipped with a protection ring and a single socket and must have a VDE/GS safety certificate. If an extension

77

lead is used (with a protection ring and safety certificate), its socket must be located at a safe distance, away from the sinks, and must not be in a place where it could be flooded by water or waste water.

When positioning the appliance, be careful that the electrical cord isnt squeezed in order to avoid its damage. Do not store heavy objects such as cooling devices, furniture or other domestic devices next the appliance in such a way that they could squeeze and damage the electrical cord. This can cause a short circuit and a fire.

Make sure that the plug of the electrical cord is not squeezed by the back wall of the appliance or otherwise damaged. A damaged plug can be the cause of a fire!

Do not try repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person whit a cable of same type

Requirements for safe use: It is forbidden to use a technically damaged appliance. If the appliance is unplugged (for cleaning, moving to another place, etc.), it may

be repeatedly switched on after 10 min.. This is to allow the oil to flow back in the compressor

Do not put frozen products, taken out directly from the freezer (lollies, ice cubes, etc.) into your mouth; their low temperature may cause severe frost-bite.

When performing activities, such as cleaning, maintenance or moving, the appliance must be completely disconnected from power supply (by pulling the plug out from the socket). Do not pull on the cord, but hold the body of the plug instead.

Do not place heavy objects on the top of the freezer Do not place any switched on electrical devices on top of the appliance. Do not place any dishes with liquids on top of the appliance and do not keep

flowers in vases or other liquid-filled vessels on the appliance. Do not climb on or sit on the appliance, do not lean on or hang on the

appliance doors and do not allow children to do this. The gaps between freezer doors and between doors and freezer body are

small, be noted not to put your hand in these areas to prevent squeezing the finger. Please be gentle when switching off the freezer door to avoid falling articles.

Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are wet or damp.

Do not use water spray and steam to clean the appliance.

78

The manufacturer guarantees reliable operation of the refrigerator when the relative air humidity not greater than 70 per cent and the ambient temperature is:

+10 TO +32 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is SN;

+16 TO +32 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is N; +16 TO +38 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is ST. +16 TO +43 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is T.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE, BASIC PARTS

APPLIANCE ACCESSORIES LISTED BELOW MAY DIFFER FROM THE ACCESSORIES OF THE APPLIANCE YOU HAVE BOUGHT IN QUANTITY AND IN DESIGN. This description is adapted for entire group of chest-freezers.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM

FH40SM

The temperature in the appliance is controlled using the thermostat knob 4 (fig. 1, page 1) by turning it to one side or the other. When the thermostat knob turn to OFF,the freezer will be not inoperation.

FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM: 0 = Compressor is switched off. WARNING! Electric current is not switched off. 1 = highest temperature (lowest cooling) 6 = lowest temperature (highest cooling)

The number 1, 2, 3, 4, 5, 6, do not mean a specific temperatures, the lower the number is, the higher the temperature inside will be and verse versa

1 Electric supply indicator Power

2 Indicator Run

3 Temperature rise indicator Alarm

4 thermostat knob

5 Shelving basket

6 Drainage holes

1 2 4

79

FH40SM: 0 = Compressor is switched off. WARNING! Electric current is not switched off. 1 = highest temperature (lowest cooling)

8 = lowest temperature (highest cooling)

The number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do not mean a specific temperatures, the lower the number is, the higher the temperature inside will be and verse versa. 1, 2, 3 stands for cooling

4, 5, 6, 7, SUPER stands for freezing When turn to SUPER the freezer enters into fast freeze mode, and the compressor will not stop until you turn the knob to the other position.

INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS

Positioning:

The appliance operates properly at the ambient temperature (see product fiche). Do not use it in the cellar, unheated summer cottage during autumn and winter. Place the appliance in a dry, well ventilated room.

WARNING! The appliance should not be operated in an unheated room or porch. Place the appliance away from heat sources such as kitchen stove/oven, radiators, or direct sunlight. The appliance must not touch any pipes for heating, gas or water supply, or any other electrical devices.

The refrigerator adopts 220~240V/50Hz AC power, voltage fluctuations over the range of 220~240V10% will cause malfunction or even damage, so a 750 W automatic voltage regulator must be installed in concert with the AC power.

The appliance must stand on a level surface. The top space of the freezer shall be greater than 70cm, and the distances from both

sides and backside shall be more than 20cm to facilitate the opening and closing and heat dissipation.

Preparing the appliance for operation:

It is recommended to prepare the appliance for operation with a helper. Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions

and foam pads and tapes inside the freezer, tear off the protective film on the door and the freezer body.

Be careful not to damage the floors (e.g.parquet) when moving the appliance. Install theappliance on a floor or support strong enough to take its weight and in a place

suitable for its size and use Do not turn upside, horizontally place or vibrate the refrigerator, the carrying angle

can not be greater than 45. Please hold the door and hinge when moving.

First use:

When the unit is fi rst switched on, a slight new smell may be noticed. However, this will disappear once the cooling process has begun.

80

The freezer shall stay for half an hour before connecting

220~240V/50Hz power when it is firstly started. This is to allow the oil

to flow back in the compressor The freezer shall run 2 to 3 hours before loading fresh or frozen foods; the freezer

shall run for more than 4 hours in summer in advance considering that the ambient temperature is high.

Connect the freezers FH10SM, FH20SM, FH25SM, FH30SM to power supply and Power indicator will shine. Run indicator will shine in operation. Alarm indicator will shine when the the temperature inside the chamber is too high.

Connect the freezers FH40SM to power supply and Power indicator will shine. Run (the red loght) indicator will shine when the compressor is running

FREEZING OF FOODSTUFFS

To avoid contamination of food, please respect the following instructions: Opening the door for long periods can cause a significant increase of the

temperature in the compartments of the appliance. Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage

systems. Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in

contact with or drip onto other food. If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean,

dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours. The freezing process takes 24 hours. During this period do not put other food in the freezer. The maximum quantity of foods to freeze in 24 hours is shown in the Product

Fiche.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM AMOUNT OF FROZEN FOOD INDICATED IN THE PRODUCT FICHE.

Do not refreeze partly thawed products. Do not place unwrapped foodstuffs in the freezer sections. Fresh food for freezing should not touch already frozen foodstuffs. Do not freeze foodstuffs that are warmer than the room temperature. WARNING! Do not freeze liquid foodstuffs in glass vessels or bottles. Do not consume ice made in the freezer compartment straight away. Products will freeze more quickly if they are divided up and packed in small portions. Strictly observe the foodstuff validity time indicated by the manufacturer

on the product packaging. Do not consume ice made in the freezer compartment straight away. Products will freeze more quickly if they are divided up and packed in small portions.

CAUTION!In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if thepower has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumedquickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).

81

DEFROSTING, CLEANING AND CARE

Freezer shall be manually defrosted. Dusts behind the freezer and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving. The interior of the freezer should be cleaned regularly to avoid odor. Do the actions below in the order they are listed:

Before cleaning the cooling device and its rear compartment part, the device must be disconnected from the mains by unplugging.

Unplug the freezer and open the freezer door, remove foods and drawers before defrosting; The frozen foodstuffs will not warm up too much while you are thawing the freezer compartment if you cover them with a thick cloth and keep them in a cool place.

Open the outflow holes and drainage holes (and place water container at the outflow holes); indoor frost will naturally melt, wipe the defrost water with a dry, soft cloth.

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on.

Regularly clean the hermetic gaskets of the doors. Wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the freezer surface and interior.

Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation properties. Please use a dry cloth when cleaning temperature control knob and electrical components.

If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by

inappropriate waste handling of this product. This symbol indicates that once the appliance is no longer needed, it cannot be disposed together with other miscellaneous municipal waste. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service or the retailer where you

purchased the product. If you decided to scrap the appliance, make it impossible to use in order to prevent possible misadventure. Pull out the electric plug from the electricity supply socket and then cut off the cord. Tear off the gasket. Break the door lock if any. Do not dismantle the appliance yourself. Pass it on to recycling companies

82

Frequently asked questions The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation

Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Whether temperature control knob is in the work area Failure power or tripping circuit

Odor Odorous foods should closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.

Long-term operation

of compressor

It is normal that freezer operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher: Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put

foods until they are cooled; Frequent opening of freezer door. Thick frost layer (defrost is needed)

Illuminating light does not shine

Whether the freezer is connected to power, whether the indicator light is damaged.

The freezer door can not be properly closed.

The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Tilt freezer.

Loud noises Whether the food is leveled, whether the freezer is balanced; Whether the freezer parts are properly placed.

Transient difficulty in door opening

After refrigeration, there will be pressure difference between the inside and outside of the refrigerator to result in transient difficulty in door opening. This is a normal physical phenomenon.

Warm tips: The freezer enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is

caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon. Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and

door seals of the freezer when the ambient humidity is large, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.

Airflow sound: Refrigerants circulating in the refrigerant lines will produce eruption of sound and grunts which is normal does not affect the cooling effect. Buzz: Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down.

Clatter: The solenoid valve or electric switch valve will clatter which is a normal phenomenon and does not affect the operation.

83

<

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the FH10SM-TM000F1 Snaigė works, you can view and download the Snaigė FH10SM-TM000F1 Freezer User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Snaigė FH10SM-TM000F1 as well as other Snaigė manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Snaigė FH10SM-TM000F1. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Snaigė FH10SM-TM000F1 Freezer User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Snaigė FH10SM-TM000F1 Freezer User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Snaigė FH10SM-TM000F1 Freezer User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Snaigė FH10SM-TM000F1 Freezer User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Snaigė FH10SM-TM000F1 Freezer User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.