Snaigė F 28FA-TM002EF Freezer User Manual PDF

1 of 112
1 of 112

Summary of Content for Snaigė F 28FA-TM002EF Freezer User Manual PDF

LT aldiklis

Naudojimo instrukcija

4 - 13

LV Vertikl saldtava

Lietoanas pamcba

14 - 23

EE Pstine sgavklmik

Instruktsioonis

24 - 33

RU

34 - 45

RO

MD

Congelator vertical

Instruciuni de utilizare

46 - 56

UA

i

57 - 67

CZ Skov mraznika

Nvod k instalaci a obsu

69 - 77

SK Mraznika

Nvod na pouitie

78 - 87

BG

89 - 99

EN Upright freezer

User Manual

100 - 110

1

2

1.

2.

3.

4.

3

5.

6.

7. 8.

9.

4

GERBIAMIEJI!

Atidiai perskaitykite naudojimosi instrukcij! Nepaisant instrukcijoje ivardint nurodym, ilieka galimyb susieisti, sugadinti aldymo prietais ir prarasti teis nemokam garantin aptarnavim. Gamintojas ir prietaiso pardavjas neatsako u sualojimus ir al, patirt dl netinkamo prietaiso rengimo ir naudojimo. Saugokite naudojimosi instrukcij vis aldymo prietaiso eksploatacijos laikotarp. Parduodami prietais, perduokite naudojimosi instrukcij naujam prietaiso savininkui.

Bendrieji duomenys: aldymo prietaisas buitinis aldiklis, skirtas naudojimui nam kyje. aldiklyje

beerkn aldymo sistema (No Frost). aldiklio skyrius skirtas ualdyti ir ilg laik saugoti maisto produktus

SAUGOS TAISYKLS

Bendrieji saugos reikalavimai: SPJIMAS: Neudenkite prietaiso vdinimo ang. SPJIMAS: Prietaiso skyreliuose, skirtuose maistui laikyti, nenaudokite

elektrini prietais, jei tokio tipo prietais nerekomenduoja gamintojas. SPJIMAS: Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite joki mechanini

ranki ar kit / chemini priemoni, iskyrus rekomenduojamus gamintojo SPJIMAS: Statydami prietais saugokite, kad nebt prispaustas ar

paeistas maitinimo laidas. SPJIMAS: U prietaiso nedkite keli neiojamj lizd blok ar

neiojamj maitinimo altini.

SPJIMAS: gaisro / degi mediag pavojus. Nepaeiskite prietaiso aldymo sistemos. Naudojamas altneis R600a (gamtins dujos, nekenkianios aplinkai, bet yra degios) . Jei aldymo sistema paeista:

nenaudokite atviros ugnies, venkite kibirkiavimo neijunkite/ nejunkite aldymo prietaiso, apvietimo

prietais ir kit elektrini rengini, kadangi kibirktis gali sukelti gaisr. nedelsiant ivdinkite patalp, kurioje stovi renginys (patalpa turt bti bent 4

m3 renginio su izobutanu / R600a atveju).

C-pentanas naudojamas kaip putodaris izoliacinse putose; tai yra degios dujos.

aldymo prietais naudokite tik maisto produkt aldymui ir laikymui.

LT

5

is aldymo prietaisas nra skirtas sprogstamj mediag, pavyzdiui, aerozoli su degiomis dujomis, laikymui.

Draudiama alia aldymo prietaiso laikyti benzin ar kitus degius skysius.

Reikalavimai dl vaik ir paeidiam moni saugos: Neleiskite vaikams aisti su aldymo prietaisu, j jungti ar ijungti i elektros

lizdo. Neleiskite vaikams aisti su prietaiso pakuots dalimis. aldymo prietaisas neskirtas naudotis vaikams iki 8 met amiaus ir

jaunesniems, asmenims su susilpnjusia atmintimi ar protiniais sugebjimas, neturintiems patyrimo ar ini, nebent, kaip naudotis prietaisu, juos supaindino asmuo, atsakingas u j saugum.

Neleisti vaikams lipti arba ulipti ant aldymo prietaiso, kad jie nestrigt jame arba nesusieist nukrit nuo aldymo prietaiso.

Vaikams nuo 3 iki 8 met leidiama dti produktus aldymo prietais ir juos iimti.

Reikalavimai dl jungimo elektros tinkl: aldymo prietaisas turi bti jungiamas tik emint elektros tiekimo lizd.

emintas elektros lizdas prietaiso jungimui elektros tinkl turi bti prieinamoje vietoje. rengin btina eminti pagal galiojanius teiss aktus. Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybs u galim al asmenims ar daiktams, padaryt nesilaikant io teiss akt reikalavimo.

Privaloma pakeisti paeist elektros tiekimo laid tvarkingu, to paties tipo, kok naudoja aldymo prietaiso gamintojas, elektros tiekimo laidu, kad bt ivengta alos sveikatai ir turtui.

Paeist elektros tiekimo laid gali keisti gamintojas arba jo technins prieiros meistras, arba atitinkamos kvalifikacijos asmuo, kad bt ivengta pavojaus.

Negalima naudoti adapteri, akotuv, dviej gysl ilgintuv. Jeigu prireikia naudoti ilgintuv, tinkamiausias yra apsauginis, vieno lizdo, atitinkantis VDE/ GS saugos reikalavimus. Ilgintuvo (apsauginio su saugos enklu) lizd laikyti saugiu atstumu nuo kriaukli, kad vanduo ir kitokie skysiai jo neuliet.

Js namuose esantis elektros energijos danis ir galingumas turi atitikti aldytuvo gaminio etiketje nurodytus parametrus.

Statydami aldymo prietais, neuspauskite elektros tiekimo laido, kad jo nepaeistumte. Nepastatykite sunki daikt aldymo prietaiso, bald, kit buitini prietais - ant elektros tiekimo laido, kad jo neuspaustumte ir nepaeistumte. Tai gali sukelti trump jungimsi ir gaisr.

6

sitikinkite, kad aldymo prietaiso elektros tiekimo laido kitukas neprispaustas galine prietaiso sienele ar kitaip nepaeistas. PAEISTAS KITUKAS GALI TAPTI GAISRO PRIEASTIMI!

TIK SERVISO ATSTOVAS GALI PAALINTI VISUS TECHNINIUS AR KONSTRUKCINIUS PAEIDIMUS.

DMESIO!Jeigu aldymo prietaise montuotas viesos diod (LED) viestuvas ir apvietimas neveikia, praome kreiptis serviso atstov dl jo pakeitimo. VIESTUV PAKEISTI GALI TIK SERVISO ATSTOVAS!

Reikalavimai saugiam naudojimui: Ijungus aldymo prietais (valant, perstumiant kit viet ir t.t.), j vl jungti

galima prajus ne maiau kaip 15 min., kad nebt paeistas kompresorius. Jeigu bandoma jungti aldikl prie nustatyt laik, jis nesijungia.

Kiekvien kart, kai atliekami aldymo prietaiso prieiros darbai, btina itraukti elektros kituk i tinklo lizdo. Nordami ijungti prietais, netraukite u elektros tiekimo laido. Visada traukite tvirtai pam u elektros kituko.

Draudiama naudoti technikai paeist aldymo prietais. Prietaiso negalima deginti. Nedkite sunki daikt ant aldymo prietaiso. Nedkite ant gaminio elektrini prietais: mikrobang krosneli, plauk

diovintuv, lygintuv, elektrini virduli ir kit elektrini prietais prieingu atveju gali usidegti prietaiso plastmasins detals.

Nedkite ant aldymo prietaiso ind su skysiais, nestatykite gli vazose bei vazonliuose.

Nelipkite, nesskite ant prietaiso, nesiremkite ir neleiskite to daryti vaikams. Tarpai tarp aldiklio dangio ir korpuso yra gantinai mai. ias vietas

nekikite rank, kad neprisispaustumte ir nesusieistumte pirt. Neimkite drgnomis rankomis maisto, ind ar aldiklio krepi i veikianio

aldiklio, kad neprialtumte rank. Nepurkkite ir neplaukite aldiklio vandeniu, nestatykite aldiklio drgnas

patalpas, kuriose ant jo galt lengvai patekti vandens, kad nepaeistumte aldiklio izoliacini savybi.

aldymo prietais transportuokite vertikalioje padtyje. Perveant, perkeliant ar statant aldytuvo negalima palenkti daugiau nei 40 nuo vertikalios padties. Nesilaikant transportavimo slyg u prietaiso gedimus gamintojas neatsako.

7

Gamintojas garantuoja patikim aldymo prietaiso darb, esant santykinei oro drgmei ne didesnei nei 70 procent ir aplinkos temperatrai:

nuo +10 iki +32 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas SN,

nuo +16 iki +38 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas ST, nuo +16 iki +43 laipsni Celsijaus - aldymo prietaiso klimato klas T.

PASTATYMAS IR JUNGIMAS ELEKTROS TINKL

Pastatymas:

Prietais renkite sausoje, gerai vdinamoje vietoje, kurioje aplinkos temperatra atitikt klimato klas, nurodyt prietaiso duomen lentelje..

SVARBU! aldymo prietaiso neeksploatuokite neildomoje, drgnoje patalpoje. Prietais statykite toliau nuo ilumos altini: virykls, radiatoriaus, tiesiogini sauls spinduli.

SVARBU! aldymo prietaisas negali liestis prie ildymo, duj, vandentiekio vamzdyn, taip pat prie alia esani elektrini prietais.

aldiklis jungiamas 220-240V / 50Hz galios elektros tinkl. aldymo prietaisas turi stovti ant lygaus paviriaus ir nesiliesti prie sienos. Aplink aldymo prietais turi bti gera oro cirkuliacija: erdv vir aldiklio turi bti 30

cm. Atstumas iki sienos turi bti maiausiai 75 mm, kad bt pakankamai vietos atidaryti ir udaryti duris bei iskaidyti ilum.

Paruoimas darbui:

aldymo prietais paruoti darbui rekomenduojame su pagalbininku. Statydami nepaverskite aldymo prietaiso didesniu nei 45 laipsniai kampu. Keliant per stipriai nespauskite dureli ar virutinio dangio, mat galite sukelti

deformacij. Statant aldymo prietais numatyt viet, jo priekin dal truput paverskite atgal (iki

20) riedant ant ratuk lengvai pastatysite norim viet. Nuimkite visas pakavimo mediagas ir lipnias juostas aldymo prietaiso viduje ir

iorje

Negalima aldymo prietaiso jungti elektros tinkl pilnai nepaalinus vis pakuots ir transportavimo detali bei mediag.

Prie naudodami prietais pirm kart:

Drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutralaus muilo ar sodos iplaukite prietaiso vid bei visas vidines dalis taip paalinsite naujam prietaisui bding kvap - ir gerai nusausinkite.

Prie jungiant pirm kart 220-240V/50Hz elektros tinkl, aldiklis

turi pastovti bent 4 val.. Prieingu atveju gali sugesti kompresorius.

Prie sudedant maisto produktus, aldymo prietaisas turi trump laik veikti. Maist sudkite tik po pirmojo kompresoriaus sustojimo (prietaisas pasieks nustatyt temperatr). i rekomendacija galioja jungus aldymo prietais po valymo ar po elektros tiekimo sutrikim.

8

PRIETAISO APRAYMAS

irkite 1 pav., 1 puslapyje

1 Dur vonel 3 aldiklio skyriai

2 Valdymo panelis 4 Grdinto stiklo lentyna

5 Greito ualdymo skyriai

ELEKTRONINIO VALDYMO APVALGA

TEMPERATROS REGULIAVIMAS

Pirm kart prietais jungus elektros tinkl, renginys persijungs pogamyklin bsen (gamykloje temperatra). Js galite nusistatyti norim temperatr pagal savo

poreikius).

1. Mygtukai A. Super FRZ.: greitas ualdymas

B. JUNGTI / IJUNGTI: junkite arba ijunkite aldikl C. : padidintii temperatr /: reguliuoti greito ualdymo laik

D. : sumainti temperatr /: reguliuoti greito ualdymo laik

2. Funkcij pavadinimas ekrane 1. Temperatros rodmuo 2. Temperatros () simbolis 3. Greito ualdymo simbolis

3. Ekrano valdymas Pirmasis jungimas: trims sekundms sijungia visi indikatoriai, pasigirsta garsinis

signalas. Numatytoji aldymo ds temperatra yra -18 .

Ekranas prasto veikimo metu:

Temperatros rodymo zona: jei yra gedimas, paeiliui, prioritetine tvarka, bus rodomi gedim kodai. Jei gedim nra, bus rodoma nustatyta temperatra.

Ekrano valdymas: 1. prasto veikimo metu neatidarius dureli ir nepaspaudus mygtuko po 30 sekundi

ekranas isijungs; 2. Atidarius dureles ekranas sijungs. Prajus 30 sekundi po dureli udarymo

isijungs.

9

3. vykus gedimui, kuris turi gedimo kod, kodas bus rodomas ekrane ir isijungs po trisdeimties sekundi (jei garsinis signalas skambs ilgiau, ijunkite j nuspausdami bet kur mygtuk);

4. Naudotojo reimo valdymas jungimas ir ijungimas jungimo reime paspauskite ir tris sekundes palaikykite JUNGIMO / IJUNGIMO mygtuk (mygtukas B), pasigirs jungimo garsinis signalas, sistema ikart isijungs; Ijungimo reime paspauskite ir tris sekundes palaikykite JUNGIMO / IJUNGIMO mygtuk (mygtukas B), pasigirs jungimo garsinis signalas, sistema ikart sijungs. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuk JUNGTI / IJUNGTI, kad ijungtumte sistem. Ekranas uges ir nesijungs. Neveiks visi mygtukai, iskyrus JUNGIMO / IJUNGIMO (mygtukas B). Kompresorius, atildymui skirtas ildytuvas, dur lemput ir kitos funkcijos isijungs. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuk JUNGTI / IJUNGTI, kad jungtumte sistem. Jei prie jungiant sistema yra greito ualdymo reime, ekrane bus rodoma -24 , vies greitojo ualdymo simbolis. Kitu atveju ekrane

bus rodoma aldiklio kameros temperatra (nustatyta paskutin kart), visi renginiai veiks prie ijungim nustatytu reimu.

Visas toliau nurodytas funkcijas reikia valdyti jungimo bsenoje.

Greito ualdymo reimas JUNGIMAS. Kai sistema nra greito ualdymo reime, paspauskite ir tris sekundes palaikykite Super FRZ mygtuk (mygtukas A), kad jungtumte greito ualdymo reim. Usidegs greito ualdymo simbolis, ekrane bus rodomas numatytasis greitojo ualdymo laikas (6 valandos). Paspauskite temperatros reguliavimo mygtukus

(mygtukas C) arba (mygtukas D), kad pakeistumte greito ualdymo laik.

Pokyiams reikia 6 valand. Reguliavimo intervalas yra nuo 6 iki 48 valand. Jei per penkias sekundes nepaspausite jokio mygtuko, nustatymai automatikai sigalios ir rodys 24 ; per penkias sekundes paspaudus Super FRZ mygtuk (mygtukas A)

patvirtinsite rankiniu bdu, ekrane bus rodoma 24 . Tuomet aldytuvas veiks

greito ualdymo reime. Pastabaaldymo pajgumas, nurodytas ant etikets yra greito ualdymo reimo

bandymo rezultatas (nurodyta aukiau), gautas naudojant 48 valand nustatym

DMESIO Greito ualdymo reimas automatikai isijungia po 48 val.

IJUNGIMAS. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuk Super FRZ (mygtukas A) arba pakeiskite nustatyt temperatr paspausdami tam tikrus mygtukus, kad ieitumte i greito ualdymo reimo. Tuomet greito ualdymo simbolis isijungs. Ijus i greito ualdymo reimo sijungs prie tai buvs reimas. Pastaba: jei veikiant greito ualdymo reimui renginys isijungia arba nutrksta maitinimas, veikimui atsistaius vl bus jungtas greito ualdymo reimas. Temperatros nustatymas Paspauskite temperatros nustatymo mygtukus (mygtukas C) ir (mygtukas D), kad

nustatytumte norim temperatr. Temperatra bus rodoma indikatoriuje. Nustatymo intervalas nuo 16 iki 24 (ne periodinis temperatros reguliavimas). Nustatymo

reimas isijungs po penki sekundi, nustatyta reikm bus isaugota. (jei norite

10

patvirtinti rankiniu bdu, per penkias sekundes nuo nustatymo paspauskite mygtuk A arba B, kad patvirtintumte pasirinkt reikm)

Pastaba: jei nustatyta temperatra pakeiiama arba dedamas naujas maistas, temperatra viduje pusiausvyr pasieks tik po kurio laiko. Tai nulemia temperatros pokyio dydis, aplinkos temperatra, atidarym danumas, viduje esantis maisto kiekis ir t.t.

5. Apvietimo lemputs valdymas Atidarius aldiklio duris sijungs apvietimo lemput. Udarius aldiklio duris apvietimo lemput isijungs.

6. spjimas apie atidarytas duris Jei renginio durels bna atidarytos ilgiau nei 120 sekundi, pasigirs spjamasis signalas. Jis skambs kas 2 sekundes, kol udarysite duris. Paspauskite bet kur mygtuk, kad ijungtumte spjim.

7. Atmintis dingus maitinimui ir pradin jungimo bsena Nutrkus maitinimui renginys automatikai simins veikimo reim ir bsen.

Maitinimui vl atsiradus bus atstatyta iki nutrkimo buvusi bsena, sijungs buvs reimas.

Pradin sijungimo bsena: nustatytoji aldiklio kameros temperatra yra 18 . Atmintis: siminti nustatyt aldiklio temperatra, bendr darbo valand skaii.

8. spjimas apie aukt temperatr Kai temperatra eias valandas virija 8 , pasigirs spjimas apie aukt

temperatr. Garsinis signalas skambs deimt kart, kas sekund, tuomet deimt kart kas trisdeimt minui. Temperatros indikatorius rodys gedimo kod (E9). skambjimas nustos, kai temperatra nukris emiau 12 .

Paspauskite bet kur mygtuk, kad ijungtumte spjamj signal (jei po trisdeimties minui jis nesiliauja). Gedimo kodo ekrano bsena neataukiama, kol gedimas neisprendiamas.

9. Gedimo informacija

Gedimo kodas

Informacija Gedimo kodas

Informacija

E2 aldiklio kameros jutiklio gedimas

E6 Ryio klaida

E5 aldiklio atildymo jutiklio gedimas

E9 spjimas apie aukt aldiklio kameros temperatr

E7 Aplinkos temperatra

jutiklio gedimas EC

EEPROM grandins gedimas

Pastaba: esant gedimui sistema paeiliui rodys vis gedim kodus. spjimas bus automatikai ijungtas arba ijungiamas paspaudus bet kur mygtuk. vykus gedimui iki jo sutvarkymo rodomas gedimo kodas, tik tuomet bus rodoma nustatyta temperatra ar greito ualdymo reimo simbolis. Jei gedimo indikacija rodoma nuolat, o automatinis atstatymas neveikia, kreipkits aptarnavimo skyri ar prieiros specialistus.

11

10. Priverstinis atildymas Paspauskite ir tris sekundes palaikykite temperatros nustatymo mygtukus ir , kad

jungtumte priverstinio atildymo reim. Virutin LED temperatros indikatoriaus sritis visuomet rodo 3, apatinje dalyje nerodoma nieko. jungus atildymo reim kompresorius ir ventiliatorius ikart isijungs. Atildymo metu jungiamas ildytuvas. Veikiant priverstinio atildymo reimui arba tenkinant jo ijungimo slygas, paspauskite ir tris sekundes palaikykite temperatros nustatymo mygtukus ir , kad

ijungtumte priverstinio atildymo reim.

MAISTO PRODUKT SAUGOJIMAS

Tam, kad neutertumte maisto, atsivelkite iuos nurodymus: Ilgai laikant atidarytas duris galima smarkiai padidinti temperatr renginio

skyriuose. Reguliariai valykite su maistu besilieianius pavirius ir vandens ibgimo sistemas.

ali ms ir uv laikykite tinkamuose induose, kad skysiai i jos nelat ir nesiliest su kitais produktais.

Jei aldiklis ilg laik paliekamas tuias, j ijunkite, atildykite, ivalykite, idiovinkite ir palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirast pelsio.

Bendruoju atveju temperatra prietaiso viduje yra emesn nei -18 . Maist, kur saugosite ilg laik, dkite prietaiso kamer.

Staliaiskirti viei maisto produkt ualdymui. Iimdami maist pirma itraukite stali, horizontaliai pastumkite vir jo esant dkl, iimkite maist i staliaus. Pastaba: pasinaudoj aldikliu, prie udarydami jo duris, udarykite stali.

Kart maist prietaiso kamer galima dti tik jam atvsus iki kambario temperatros.

NEVIRYKITE NURODOMO MAKSIMALAUS UALDOMO MAISTO KIEKIO NURODYTO TECHNINI DUOMEN (gaminio vardini parametr) LENTELJE.

Nedkite nesupakuot maisto produkt. Nealdykite skyst maisto produkt stikliniuose induose ar buteliuose. vieias ualdomas maistas negali liestis su jau ualdytais maisto produktais. Nealdykite maisto produkt, kuri temperatra auktesn u aplinkos temperatr. Vl nealdykite atitirpusi maisto produkt. Grietai laikykits ualdyt maisto produkt galiojimo laiko, nurodyto gamintojo ant

produkto pakuots. Ledus, iimtus i aldiklio kameros, valgykite ne ikart. Produktai daug greiiau suals, jei bus suskirstyti ir supakuoti nedidelmis porcijomis.

SVARBU!Jei dl nenumatyt prieasi atitirpsta maisto produktai, pavyzdiui dingus elektros tiekimui ilgiau nei leidiama pagal nurodyt temperatros kilimo laik technini duomen lentelje, atititirps maistas turi bti greitai suvartojamas arba termikai

apdorojus (iverdamas ar ikepamas) ir vl ualdomas.

12

ATITIRPINIMAS IR VALYMAS

ALDIKLIS ATITIRPSTA AUTOMATIKAI: veikia beerkn aldymo sistema (No Frost). Taiau, pagal tai, kiek danai buvo varstomos aldiklio durys ir kokio iltumo buvo dedami prietais maisto produktai, ant aldiklio vidaus ir stali sieneli gali susikaupti erknas. Tai visikai normalu. Taiau kuo storesnis erkno sluoksnis, tuo didesns elektros energijos snaudos. Jei No Frost sistema nespjo igarinti drgms pertekliaus ir susidar erkno sluoksnis, prietais atitirpinkite. SVARBU! Itraukite elektros tiekimo laido kituk i elektros lizdo. Iimkite maisto produktus i aldiklio. aldiklio duris palikite praviras. Atitirpus erknui, aldiklio vidaus pavirius ir priedus

sausai ivalykite. Udarykite aldiklio duris bei junkite prietais.

REGULIARIAI VALYKITE ALDYMO PRIETAIS.

Atminkite, kad prie atitirpinant aldymo prietais ir valant upakalin aldymo prietaiso dal privaloma ijungti prietais i elektros energijos tiekimo tinklo - itraukti laido kituk i elektros lizdo.

Saugokite aldymo prietaiso vidaus paviri ir plastmasines detales nuo riebal, rgi, pada. Netyia ipylus nedelsiant nuvalykite iltu vandeniu su muilu ar ind plovimo skysiu. Sausai iluostykite.

Reguliariai valykite dureli guminius sandarinimo tarpiklius. Sausai nuluostykite. Ne reiau kaip kart per metus nuvalykite dulkes, susikaupusias ant upakalins

aldymo prietaiso korpuso dalies. NEGALIMA naudoti aldymo prietaiso vidaus ir iors, dur sandarinimo tarpiklio

valymui valikli, kuri sudtyje yra abrazyvini daleli, rgties, alkoholio, benzino. NEGALIMA valymui naudoti luosi ar kempini iurkiais, veitimui skirtais, paviriais.

DURELI ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS:

irkite 2 ir 3 puslapiuose

DMESIO: Ijunkite aldymo prietais itraukite elektros tiekimo laido kituk i elektros lizdo.

1. Isukite dvi verles ir du lankst dangtelius nuo virutinio skersinio (atidarant duris dein)

2. Nuo virutinio skersinio nuimkite apdailos elementus 3. Nuimkite pirmuosius du vartais pritvirtintus lankstus, itraukite juos, nuimkite duris.

Iimkite lankstus i dur. 4. Sumontuokite apatinius lankstus: nuimkite originalius lankstus, udkite juos ant

paymtos vietos.

5. Sumontuokite virutinius lankstus: nuimkite lankstus, apsuk udkite kitoje pusje. 6. Sumontuokite virutini lankst tvirtinim (kairs puss) deinje. 7. statykite apatin lankst deinje aldytuvo pusje 8. I pradi statykite virutinius lankstus aies skylutes deinje (ant dur), tada

dkite duris ant apatini vyri, virutinius vyrius spauskite vyri fiksuotas kojas ir pagaliau pritvirtinkite virutinius vyrius.

9. Sumontuokite apdail, verli dangtelius ir vyri dangi plokteles

13

Sutrikus js aldymo prietaiso veikimui, sitikinkite ar negalite patys paalinti prietaiso nekokybiko darbo prieasties. Jei patys negalite isprsti ikilusios problemos, kreipkits artimiausi aldymo prietais serviso atstov telefonu ar ratu.

jungtas elektros lizd aldymo prietaisas neveikia. Patikrinkite, ar tvarkinga js bsto elektros instaliacija. Patikrinkite, ar elektros maitinimo laido kitukas teisingai jungtas elektros lizd.

Padidjo triukmo lygis. Patikrinkite ar aldymo prietaisas stovi stabiliai, lygioje vietoje. Kad j ilygintumte, reguliuokite priekines kojeles. Patikrinkite, ar prietaisas nesilieia prie bald, ar korpuso upakalinje dalyje esanios aldymo sistemos dalys nesilieia prie sienos. Patraukite aldymo prietais nuo bald ar sienos. Patikrinkite, ar padidjusio triukmo prieastis nra buteliai, skardins, indai aldytuve, kurie lieiasi vienas su kitu.

Atidarant prietaiso duris, isitraukia guminis sandarinimo tarpiklis. Tarpiklis gali bti iteptas lipniais maisto produktais (riebalais, sirupu). Nuvalykite iltu

vandeniu ir muilu ar ind plovikliu sandarinimo tarpikl ir griovel jam statyti, sausai nuluostykite. statykite gumin sandarinimo tarpikl viet.

Aukta temperatra aldymo prietaise, kompresorius ilgai arba be pertraukos dirba. Atkreipkite dmes ar sandariai usidaro prietaiso durys, ar iimant bei dedant produktus nebuvo laikomos praviros durys ilgiau nei reikia iems veiksmams atlikti, ar nebuvo dta daug ir ilt maisto produkt.

Pradjo rasoti aldymo prietaiso pavirius. Aplinkossantykin oro drgme yra didesn nei 70 %. Vdinkite patalp, kurioje pastatytas prietaisas, jei manoma, paalinkite drgms prieastis.

Pastabos dl aldymo prietaiso veikimo garso. aldymo prietaisui dirbant, vykstant aldymo procesui, skleidiami vairs veikimo garsai yra normalus reikinys, tai nra gedimas. iurlenimo, burbuliavimo, oimo garsus sukelia altneis, cirkuliuodamas aldymo sistemoje. Gaudimo ar spragteljimo stipresn gars trump laik sijungdamas skleidia aldymo prietaiso kompresorius

APLINKOSAUGIN INFORMACIJA

is enklas nurodo, kad aldymo prietaiso, jam tapus nereikalingu, negalima alinti kartu su miriomis komunalinmis atliekomis. Nebenaudojam aldymo prietais ar jo dalis reikia alinti atskirai, t. y. specialiai iuo enklu paymtus konteinerius, stambiagabaritini atliek aikteles. Isami informacij, kur saugiai pristatyti sen aldymo prietais, suteiks vietins valdios institucijos, parduotuv, kurioje pirkote aldymo prietais, ar

gamintojo atstovai.

Nusprend utilizuoti aldymo prietais, padarykite j netinkam naudoti, kad ukirstumte keli galimoms nelaimms. Itraukite elektros energijos tiekimo laido kituk i elektros lizdo, tada supjaustykite laid. Nuplkite aldymo prietaiso dureli gumin sandarinimo tarpikl. Sugadinkite dur spynel jei ji yra. Neardykite aldymo prietaiso patys. Perduokite j atliek tvarkymo monms.

14

RPGI IZLASIET LIETOANAS PAMCBU! Neievrojot nordjumus, pastv risks gt ievainojumus, radt iekrtas bojjumus un zaudt tiesbas uz garantijas apkopi. Raotjs un iekrtas prdevjs neatbild par bojjumiem un zaudjumiem, kas ir raduies neatbilstoas uzstdanas un lietoanas d. Saglabjiet lietoanas instrukciju visu saldanas iekrtas ekspluatcijas laiku. Prdodot iekrtu, nododiet lietoanas instrukciju ts jaunajam paniekam.

Visprga informcija: Saldanas iekrta - saldtava ir paredzta lietoanai mjsaimniecb. Saldtav ir ierkota saldanas sistma Bez sarmas (No Frost). Saldtavas nodaljums ir paredzts

prtikas produktu sasaldanai un ilgstoai uzglabanai.

DROBAS NORDJUMI

Visprgs drobas prasbas: BRDINJUMS: Sekojiet, lai ventilcijas atveres ierces rpus un iekpus

nebtu noslgtas. BRDINJUMS: Atsaldanas procesa patrinanai neizmantojiet nekdus

mehniskus palgldzekus. BRDINJUMS: Nelietojiet elektroierces iekrtas nodaljumos, kas paredzti

prtikas glabanai. BRDINJUMS: Novietojot ledusskapi, sekojiet,lai netiktu saspiests vai bojts

t baroanas kabelis. BRDINJUMS: Nenovietojiet ledusskap ja aizmugur pagarintju ar

sadaltju vaiprvietojamu baroanas avotu.

BRDINJUMS: Nesabojjiet iekrtas saldanas sistmu! Taj ir dzesjoa gze R600a. Ja saldanas sistma ir bojta, rkojieties di.

Neizmantojiet atkltu liesmu! Neradiet dzirksteles neiesldziet nekdas elektroierces un apgaismes iekrtas!

Tlt izvdiniet telpu.

C-pentnu izmanto k panas vieluizolcijas puts, un t ir uzliesmojoa gze.

iekrta izmantojama tikai prtikas produktu saldanai un glabanai. Ierce nav paredzta sprdzienbstamu vielu, piemram, aerosola baloniu ar

uzliesmojou propelentu, uzglabanai. Ierces tuvum aizliegts glabt benznu un citus uzliesmojous idrumus.

LV

15

Prasbas attiecb uz brnu un neaizsargtu cilvku drobu: Neaujiet brniem rotaties ar iekrtu, k ar pieslgt to elektrotklam vai

atslgt no t. Neaujiet brniem rotaties ar iekrtas iepakojuma materilu. o ierci drkst lietot brni vecum no 8 gadiem, k ar personas ar

ierobeotm fiziskajm, sensorajm vai gargajm spjm vai ar pieredzes un zinanu trkumu, ja vii tiek uzraudzti vai viiem ir sniegtas instrukcijas par ierces drou lietoanu un vii saprot iespjamos riskus.

Tranu un apkopi brni nedrkst veikt bez uzraudzbas. Neaujiet brniem iekpt vai uzkpt uz saldanas iekrtas, lai vii

neiesprstu taj vai nesavainotos, nokrtot no saldanas iekrtas Brniem no 3 ldz 8 gadiem ir atauts ievietot unizemt produktus no

saldanas iercm.

Prasbas pieslganai elektrotkla: Iekrta jpiesldz sazemtai elektropadeves kontaktligzdai, Iezemtai

kontaktligzdai, ar kuru iekrtu piesldz elektrotklam, jatrodas pieejam viet.

Ja iekrta ir izgatavota ar pau elektropadeves vadu, to var nomaint tikai ar tdu pau pao elektropadeves vadu, ko piegd raotjs.

Lai izvairtos no bstamm situcijm, bojtos baroanas kabeus jnomaina viengi raotjam vai raotja tehniim, vai ar personai ar atbilstou kvalifikciju.

NEIZMANTOJIET pagarinjumus vai citas savienotjierces (adapterus), savienotjus.

Elektropadeves frekvencei un jaudai jsu mjs jatbilst iekrtas visprgajiem datu raksturlielumiem. ie dati atrodami uz raojuma etietes.

Novietojot iekrtu, raugieties, lai nepiespiestu elektrbas vadu un to nesabojtu. Nenovietojiet smagus priekmetus, piemram, dzesanas iekrtas, mbeles vai citas mjsaimniecbas ierces, s iekrtas tuvum t, ka ts vartu saspiest un sabojt elektrbas vadu.Tas var izraist sslgumu un aizdeganos.

Raugieties, lai ar iekrtas aizmugures sienu nepiespiestu elektrbas vada kontaktdaku un lai to citdi nesabojtu. Bojta kontaktdaka var izraist ugunsgrku!

Izsldzot saldanas iekrtu (mazgjot, prbdot uz citu vietu un tml.), to drkst ieslgt NE AGRK K PC 15 MIN., lai nesabojtu kompresoru. Ja minsiet ieslgt saldtavu pirms noteikt laika, t neieslgsies.

16

Ja iekrta nedarbojas pareizi un nav iespjams to salabot, izmantojot sniegtos ieteikumus, atvienojiet to no elektropadeves, atveriet durvis un izsauciet servisa specilistu. Tikai servisa prstvis var novrst visas tehnisks vai konstrukcijas kmes!

UZMANBU! Ja apgaismojuma ierce nestrd, ldzu griezties pc paldzbas pie oficil servisa prstvja. Apgaismojuma ierces maiu drkst veikt tikai servisa prstvis!

Prasbas droai lietoanai: Izsldzot iekrtu, nevelciet elektropadeves vadu. Vienmr velciet

kontaktdaku, to ciei satverot. Aizliegts izmantot tehniski bojtu iekrtu. o iekrtu nevar likvidt sadedzinot. Nenovietojiet smagus priekmetus uz saldanas iekrtas. Nenovietojiet ieslgtas elektrisks ierces (piemram, mikroviu krsni, fnu,

gludekli, elektrisko tjkannu vai citas elektrisks ierces) uz s iekrtas, jo tas var izraist plastmasas dau aizdeganos.

Nenovietojiet uz iekrtas vjus ar idrumu un neturiet uz ts pues vzs vai citus traukus ar idrumu.

Nekpiet uz iekrtas un nesdiet uz ts, neatbalstieties pret iekrtas durvm un nepojieties tajs, neaujiet ar brniem to dart.

Atstatums starp saldtavas vku un korpusu ir visai mazs. Neievietojiet aj viet rokas, lai nesaspiestu un nesavainotu pirkstus.

Neizemiet prtiku, traukus vai saldtavas grozus no darbojos saldtavas, lai nepiesaltu rokas.

Lai nesabojtu saldtavas izoljos pabas, neapsmidziniet un nemazgjiet saldtavu ar deni, nenovietojiet to mitrs telps, kur dens var viegli nokt uz ts.

iekrta jtransport tikai vertikl stvokl. Raotjs neatbild par jebkdiem iekrtas bojjumiem, kas raduies prvadanas nordjumu neievroanas d.

Raotjs garant uzticamu iekrtas darbbu relatvaj gaisa mitrum, kas

neprsniedz 70% un apkrtj temperatr: no +10 0C ldz +32 0C - klimata kategorija ir SN;

no +16 0C ldz +38 0C - klimata kategorija ir ST; no +16 0C ldz +43 0C - klimata kategorija ir T.

17

NOVIETOANA UN PIESLGANA ELEKTROTKLAM

Novietoana:

ierce juzstda saus, labi vdinm telp, kuras temperatra atbilst ierces tehnisko datu plksnt nordtajai klimatiskajai klasei.

BRDINJUMS!Iekrtu nedrkst darbint neapkurints telps vai uz lievea. Nenovietojiet iekrtu tuvu karstuma avotiem, piemram, virtuves pavardam vai cepekrsnij, radiatoram vai ar tie saules gais.

BRDINJUMS!Iekrta nedrkst saskarties ne ar kdiem apkures, gzes vai dens piegdes cauruvadiem vai ar citm elektroiekrtm.

Saldtava jpiesldz pie elektrotkla ar 220240 V/50 Hz jaudu.

Iekrta jstv uz horizontlas virsmas, un t nedrkst atbalstties pret sienu. Ap iekrtu jbt labai gaisa apritei. Telpai virs saldanas iekrtas jbt 30 cm,

Attlums no sienas nedrkst prsniegt 75 mm, nodroinot rtu durvju atvranu un aizvranu, k ar siltuma izkliedanu.

Iekrtas sagatavoana darbam:

Sagatavot iekrtu darbam ieteicams kop ar palgu. Novietojot saldanas iekrtu, nesagziet to vairk nek 45 grdu le. Prvietojot ierci, nepieaujiet prlieku lielu spiedienu uz durvm vai augjo prsegu,

pretj gadjum var rasties deformcija. Novietojot iekrtu izvltaj viet; to bs vieglk prvietot, ja mazliet pacelsiet

priekpusi un sagzsiet to atpaka (mazk nek 20), t, lai t ripotu ar skrituiem. Noemiet visus iepakoanas materilus un lmlentes no saldanas iekrtas iekpuses un rpuses. Saldanas iekrtu nedrkst pieslgt pie elektrotkla, kamr nav noemtas visas iepakojuma un transportanas detaas un materili.

Pirms pirms lietoanas reizes:

Ar remdenu deni un nelielu neitrlu ziepju vai sodas daudzumu izmazgjiet iekrtas iekpusi un visas iekjs daas, tdjdi novrot jaunai iekrtai raksturgo smaru, un rpgi nosusiniet.

Pirms piesldzat saldtavu pirmo reizi pie 220240 V/50 Hz elektrotkla,

saldanas iekrtai 4 h jatrodas miera stvokl. Ja to neievro,

var sabojt iekrtas kompresoru.

Pc kda laika, kad ierce sasniegs uzglabanas temperatru, vai pc kompresora pirms apstans ievietojiet ierc prtiku, kas ir nodergi, lai

saglabtu svaigumu. norde ar attiecas uz saldtavu, skot to lietot pc ts atkausanas vai ja t kdu laiku nav tikusi izmantota.

18

IEKRTAS APRAKSTS

Skat. 1. Attlu, 1. Lpp

ELEKTRONISK VADBAS PANELIS APRAKSTS

TEMPERATRAS REGULANA

Pirmo reizi pievienojot ierci elektrbas tklam, pc pieslganas elektrotklam ierce sks darboties ar rpncas iestatjumiem Js varat iestatt vlamo temperatru pc saviem

ieskatiem

1. Taustii

A. Super FRZ: tr sasaldana B. ON/OFF: sistmas ieslgana vai izslgana C. : saldtavas temperatras paaugstinana/trs sasaldanas laika regulana D. : saldtavas temperatras pazeminana/trs sasaldanas laika regulana

2. Displeja ekrna funkciju nosaukumi 1) Temperatras indikators 2) Temperatras (C) ikona 3) trs sasaldanas ikona

3. Displeja vadba Pirm ieslgana: ar skuma brdinjuma signlu viss izgaismojas uz trim sekundm. Noklust saldtavas temperatra ir -18 C.

Normlas darbbas displejs Temperatras indikators: ja rodas kme, tas atspoguos atteices kodus pc krtas pc priorittes; ja kmes nav, tas atspoguos iestatto temperatru. Displeja vadba 1) Saska ar parasto darbbas modeli tas nebs izgaismots pc trsdesmit sekundm pc aizvranas un galvenajm darbbm. 2) Ja durvis ir atvrtas, displejs visu laiku bs izgaismots un nodziss trsdesmit sekundes pc durvju aizvranas.

1 Durvju paplte 3 Saldtava nodaljumsi

2 Elektronisks vadbas panelis 4 Stikla plaukts

5 trs sasaldanas

19

3) Ja radsies kme un t bs "Kme kod", ekrns vienu reizi tiks izgaismots un nodziss pc trsdesmit sekundm (ja brdinjuma signls skan ilgu laiku, nospiediet jebkuru taustiu, lai atceltu brdinjumu par kmi).

4. Darbba lietotja rem Ieslgana un izslgana Skuma rem trs sekundes turiet nospiestu ON/OFF (ieslganas/izslganas) (B) taustiu, atskans starta brdinjuma signls un sistma tiks nekavjoties izslgta. Izslganas rem trs sekundes turiet nospiestu ON/OFF (ieslganas/izslganas) (B) taustiu, atskans starta zvans un sistma tiks nekavjoties ieslgta. Lai izslgtu sistmu, turiet nospiestu ON/OFF (ieslganas/izslganas) taustiu trs sekundes un displeja ekrns nodziss. Izemot ON/OFF (ieslganas/izslganas) (B) taustiu, citi taustii prsts reat un kompresors, atkausanas sildtjs, durvju lampa un citi vienumi tiks nekavjoties izslgti. Lai iedarbintu sistmu, trs sekundes turiet nospiestu ON/OFF (ieslganas/izslganas) taustiu. Pirms ieslganas, ja sistma ir

Quick-Frozen Mode (trs sasaldanas rem), displeja ekrn tiks pardts -24 C un tiks izgaismota Quick-Frozen (trs sasaldanas) ikona, pretj gadjum displeja ekrn tiks atspoguota (pdjo reizi iestatt) temperatra saldanas kameras iekpus un visas vienbas darbosies rem, kas bija iestatts pirms izslganas.

m vism funkcijm ir jdarbojas skumstvokl.

Quick-Frozen Mode (trs sasaldanas rema): IESLGANA. Kad sistma nedarbojas Quick-Frozen Mode (trs sasaldanas rem), trs sekundes turiet nospiestu taustiu Super FRZ (A tausti), lai sktu Quick-Frozen Mode (trs sasaldanas remu). Tiks izgaismota trs sasaldanas ikona un displeja ekrn tiks pardts trs sasaldanas laika (seas stundas) noklusjuma iestatjums. Nospiediet temperatras regulanas taustius (C tausti) vai (D tausti), lai

maintu trs sasaldanas laika iestatjumu. Izmaim ir nepiecieamas seas stundas. Pielgoanas diapazons ir no 6 ldz 48 stundm. Ja piecas sekundes nenospieat nevienu taustiu, iestatjums stsies spk automtiski un tiks atspoguots 24 C; lai

apstiprintu, piecu sekunu laik varat manuli nospiest taustiu Super FRZ (A tausti), un tiks atspoguots -24 C. Pc tam saldtava darbosies trs sasaldanas rem. Piezme: saldanas jauda, kas ir nordta klasifikcijas marjum, ir trs sasaldanas rema (aprakstts iepriek) testa rezultts 48 stunds.

UZMANBU. trs sasaldanas rems izsldzas automtiski pc 48 stundm.

IZSLGANA. Lai izslgtu trs sasaldanas remu, pc trs sasaldanas rema ieslganas un pienkot iestattajam trs sasaldanas laikam, trs sekundes turiet

nospiestu Super FRZ (A) taustiu vai mainiet iestatto temperatru, nospieot noteiktus taustius, pc tam trs sasaldanas rema ikona netiks izgaismota. Pc trs sasaldanas rema izslganas ierce darbosies iepriek iestattaj rem. Piezme: ja ierce tiek izslgta vai ja rodas elektroapgdes prtraukums, kad darbojas trs sasaldanas rems, pc ieslgans ierce turpins darboties trs sasaldanas rem.

20

Saldanas kameras temperatras iestatana Lai iestattu temperatru, nospiediet temperatras regulanas taustius (C tausti)

un (D tausti) un tiks atspoguota iestatt temperatra. Iestatanas diapazons ir no

16 C ldz 24 C (neperiodiska temperatras regulana); iestatanas stvoklis

izslgsies pc piecm sekundm un iestatjums stsies spk. (Lai manuli apstiprintu iestatjumus un liktu tiem stties spk, piecu sekunu laik pc iestatanas pabeiganas nospiediet taustiu A vai B.) Piezme: ja tiek mainta iestatt temperatra vai ievietota jauna prtika, temperatra nodaljum pc laika izldzinsies, ko nosaka temperatras izmaiu pakpe, apkrtjs vides temperatra, va vranas bieums, ievietoto produktu daudzums un t tlk.

5. Apgaismojuma kontrole. Atverot saldtavas durvis, iedegsies apgaismojums. Aizverot saldtavas durvis, apgaismojums izslgsies.

6. Norde par atvrtm durvm un atvrtu durvju brdinjuma signla kontrole. Ja ierces kameras durvis bs atvrtas 120 sekundes, atskans brdinjuma

signls un tas skans ik pc divm sekundm, ldz durvis atkal tiks aizvrtas. Lai atceltu brdinjuma signlu, nospiediet jebkuru taustiu.

7. Atmia elektroapgdes prtraukuma gadjum un skotnjais ieslgans stvoklis Elektroapgdes prtraukuma gadjum ierce var automtiski saglabt darboans remu un stvokli. Ja elektroapgde tiks no jauna ieslgta, ierce atjaunos stvokli, kds tas bija pirms prtraukuma, un darbosies rem, kas bija iestatts pirms prtraukuma. Skotnjais ieslgans stvoklis: iestatt saldanas kameras temperatra ir 18C.

Atmia: iekauj iestatto saldtavas temperatru, kopjo darba stundu skaitu

8. Brdinjums par prk augstu temperatru saldtav Ja saldanas kameras temperatra seas stundas ir bijusi virs 8 C, atskan

brdinjums par augstu temperatru. Skaas signls atskans desmit reizes ik pc sekundes un pc tam desmit reizes ik pc trsdesmit mintm, un temperatras displej tiks atspoguots kdas kods (E9); Brdinjuma signls izslgsies, ja saldanas kameras temperatra bs zemka nek 12 C. Nospiediet jebkuru taustiu, lai atceltu brdinjuma signlu (ja tas neskan ik

pc trsdesmit mintm). Kmes koda atspoguoana netiek atcelta, kamr kme nav novrsta.

9. Norde par kmi

Kmes kods Norde Kmes kods Norde

E2 Saldtavas temperatras

sensora kme E6

Komunikcijas kme

E5 Atkausanas sensora kme

E9 Brdinjums par augstu temperatru saldtavas kamer

E7 Apkrtjs temperatras sensora kme

EC EEPROM des kme

21

Piezme: ja rodas kme, sistma pc krtas pards visus ierces kmju kodus. Brdinjums tiks automtiski atcelts vai to ir iespjams atcelt, nospieot jebkuru taustiu. Ja ir radusies kme, prioritte ir atspoguot kmes kodu ldz kmes

novranai, pretj gadjum iestatto temperatru un trs sasaldanas rema ikonu nevar pardt. Ja visu laiku tiek atspoguots kmes kods un automtisk atkopana neizdodas, ldzu, sazinieties ar pcprdoanas nodau vai profesionlu apkopes personlu.

10. Piespiedu atkausana Trs sekundes turiet nospiestus "temperatras regulanas" taustius un , lai ieslgtu

Force Defrosting Mode (piespiedu atkausanas remu). Gaismas diodes temperatras apgabala augstaj pozcij vienmr tiek atspoguots "3", neko neatspoguojot zemaj pozcij. Iesldzoties atkausanas remam, kompresors un ventilators tiek nekavjoties apturti. Ja ir jiesldz atkausanas sildtjs un ja darbojas piespiedu atkausanas rems vai ir izpildti noteiktie apstki, nospiediet un turiet trs sekundes "temperatras regulanas" taustius un , lai izslgtu Force Defrosting

Mode (piespiedu atkausanas remu).

PRTIKAS PRODUKTU SASALDANA

Lai nepieautu prtikas piesroanu, ldzu, emiet vr dus nordjumus: ja durvis tiek ilgstoi turtas atvrtas, tas var izraist ievrojamu temperatras

paaugstinanos ierces nodaljumos; regulri notriet virsmas, kas var nonkt saskar ar prtiku un pieejamajm drenas

sistmm; neapstrdtu gau un zivis saldtav glabjiet piemrotos traukos, lai tie nesaskartos

ar citu prtiku un to sula neiepiltu taj; ja saldtava ilgstoi ir tuka, izsldziet to, atkausjiet, iztriet, novjiet un atstjiet

durvis atvrtas, lai nepieautu peljuma veidoanos ierc.

Parasti temperatra ierces kamer ir zemka nek -18 C. Prtiku, kas ir juzglab ilgstoi, ievieto ierces kamer. Izemot prtiku, vispirms izvelciet atvilktni, pc tam horizontli virziet virs atvilktnes esoo paplti uz ieku un pc tam izemiet prtiku, kas atrodas atvilktn. Piezme: pc ierces kameras izmantoanas aizveriet atvilktni.

tri sasaldta prtika ir jievieto saldanas kamer pc iespjas drzk, pirms t ir atkususi.

Karstu dienu drkst ievietot ierces kamer pc tam, kad tas ir atdzisis ldz istabas temperatrai.

NEPRSNIEDZIET MAKSIMLO SALDTO PRODUKTU DAUDZUMU, KAS NORDTS VISPRGO TEHNISKS SPECIFIKCIJAS tabula (tehnisko datu lapa).

Nelieciet saldanas kameras nodaljumos neiettus prtikas produktus. Nesasaldjiet idrumus stikla traukos vai pudels saldanas kamer! Svaiga prtika, kas paredzta sasaldanai, nedrkst pieskarties jau sasaldtiem

produktiem. Nesaldjiet prtikas produktus, kas ir siltki par istabas temperatru. Stingri ievrojiet saldtu prtikas produktu derguma termius, ko raotjs nordjis uz

produktu iepakojuma.

22

BRDINJUMS!Ja skas nejaus atkausanas process, piemram, elektroenerijas piegdes prtraukuma d (elektrbas piegdes prtraukuma laiks ir ilgks par tehnisko datu plksnt minto uzglabanas ilgumu elektroenerijas piegdes prtraukuma

gadjum), atkaustos produktus nekavjoties jizmanto vai jpagatavo un pc to atdzianas atkrtoti jsasald.

ATKAUSANA UN TRANA

SALDANAS KAMERA ATKST AUTOMTISKI: taj darbojas pretapsarmoanas dzesanas sistma (No Frost). Bet atkarb no t, cik biei tiek atvrtas saldtavas durvis un cik silti prtikas produkti tiek likti saldanas kamer, uz saldanas kameras sienm un izvelkamajm kastm var sakrties sarma. Tas ir pilngi normli. Turklt, jo biezks ir sarmas slnis, jo vairk tiek patrta elektroenerija. Ja No Frost sistma nepaspj izsaldt lieko mitrumu un ir sakrjies sarmas slnis, atsaldjiet iekrtu. Veiciet s darbbas nordtaj krtb: BRDINJUMS! Izsldziet iekrtu un izraujiet kontaktdaku no elektrbas

kontaktligzdas. Izemiet prtikas produktus no saldanas kameras. Saldanas kameras durvis atstjiet va. Kad sarma ir atkususi, noslaukiet sausu

saldanas kameras virsmu un piederumus. Aizveriet saldanas kameras durvis. Piesldziet iekrtu elektropadevei un iesldziet to.

REGULRI TRIET IEKRTU.

Atcerieties, ka pirms saldanas kameras atkausanas un iekrtas korpusa aizmugures tranas iekrta jatsldz no elektropadeves, izraujot kontaktdaku no elektrotkla kontaktligzdas.

Sargjiet iekrtas iekjs virsmas un plastmasas daas no taukiem, skbm un mrcm. Ja nejaui gads izakstt dus idrumus, tlt notriet tos ar siltu ziepjdeni vai trauku mazganas ldzekli. Noslaukiet sausu.

Regulri notriet hermtisks durvju blves. Noslaukiet ts sausas. Regulri izmazgjiet papltes un citus piederumus. Puteki, kas ir sakrjuies aiz saldtavas un uz grdas zem ts, jtra regulri, lai

saldtava darbotos efektvi un tauptu elektroeneriju. NELIETOJIET mazganas ldzekus, kuru sastv ir abrazvas daias, skbes, spirts

vai benzols, trot iekrtas iekjs un rjs virsmas. NELIETOJIET tranai drnas vai skus ar raupju virsmu, kas paredzta beranai. Ja saldanas ierce ilgstoi ir atstta tuka,izsldziet to, atkausjiet, iztriet, nosusiniet

unatstjiet ierces durvis atvrtas, lai nepieautupeljuma veidoanos ierc.

DURVJU ATVRANAS VIRZIENA MAIA: skat. 2- 3 lpp.

BRDINJUMS! Izsldziet iekrtu un izraujiet kontaktdaku no elektrotkla kontaktligzdas. 1. No saldtavas augpuses noemiet divus uzgrieu vcius un divas eu prsega

plksnes (atveriet durvis pa labi). 2. Noemiet dekoratvs detaas no saldtavas augjs daas. 3. Izemiet divas ar em piestiprints skrves, izvelciet ees no vienas puses un

vienlaikus demontjiet durvis. Visbeidzot, izemiet ees r no durvm.

23

4. Salieciet apakjs ees asi: demontjiet oriinlo ees asi un salieciet to, k nordts attl

5. Salieciet augjo eu asi: demontjiet ees asi un salieciet, pagrieot to no

skrves atveres otr gala. 6. Labaj pus uzstdiet augjo eu fiksto kju (kreisaj pus). 7. Instaljiet apakjo eu ledusskapja labaj pus.

Ja iekrta nedarbojas pareizi, prliecinieties, ka spjat novrst nepareizs darbbas cloni pats. Ja pats nespjat atrisint problmu, sazinieties ar tuvko saldanas iekrtu servisa prstvi pa tlruni vai rakstveid. Iekrta ir pieslgta elektrotklam, bet t nedarbojas. Prbaudiet, vai ir krtb

elektropadeves instalcija jsu mjs. Prbaudiet, vai kontaktdaka ir krtgi iesprausta elektrotkla kontaktligzd.

Troksnis kuvis skaks. Prbaudiet, vai iekrta stv stabili, uz ldzenas, horizontlas virsmas. Lai to nolmeotu, reguljiet priekjs kjas. Prliecinieties, ka

iekrta nesaskaras ar mbelm un ka neviena dzesanas sistmas daa iekrtas korpusa aizmugur nesaskaras ar sienu. Atbdiet iekrtu no mbelm un sienm. Prliecinieties, ka troka clonis nav pudeles, krbas vai trauki iekrtas iekien, kas vartu skarties cits pie cita.

Atverot iekrtas durvis, raujas r gumijas izolcijas blve. Blve ir nosmrta ar lipgiem prtikas produktiem (taukiem, srupu). Notriet izoljoo blvi un ts gropi ar siltu ziepjdeni vai trauku mazganas ldzekli un noslaukiet to. Ievietojiet izoljoo gumijas blvi atpaka.

Augsta temperatra ledusskap norda, ka kompresors ilgstoi darbojas bez apstjas. Prliecinieties, vai iekrtas durvis aizveras ciei, vai durvis nav turtas va ilgk nek nepiecieams, lai izemtu vai ieliktu produktus, k ar vai ledusskap nav ielikts liels daudzums siltas prtikas.

Uz iekrtas veidojas kondensts. Apkrtj gaisa relatvais mitrums prsniedz

70%. Izvdiniet telpu, kur atrodas iekrta, un, ja iespjams, novrsiet mitruma cloni.

Piebildes par iekrtas darbbas troksni. Iekrtai darbojoties, saldanas cikla laik rodas dadi troki. Tas ir normli un neliecina par nepareizu darbbu. Dzesanas idrumam cirkuljot dzesanas sistm, tas rada skaas, kas atgdina aloanu, burbuoanu vai alkanu. Iesldzoties ledusskapja kompresoram, su brdi var bt dzirdami skaki troki pauki vai kliki.

INFORMCIJA PAR VIDES AIZSARDZBU

is simbols norda, ka tad, kad iekrta vairs nav vajadzga, to nedrkst likvidt kop ar dadiem sadzves atkritumiem. T jsavc un jizncina

atsevii, t.i., jievieto lielizmra tvertns, kas pai apzmtas ar o simbolu un atrodas lielizmra atkritumu savkanas viets.

Pilngu informciju par to, kur droi nodot veco iekrtu, var iegt vietjs pavaldbas iestds, veikal, kur js iegdjties o iekrtu, vai ar no raotja prstvjiem. Ja nolemjat iekrtu nodot los, padariet neiespjamu ts lietoanu, lai novrstu iespjamus negadjumus. Izraujiet elektrbas kontaktdaku no elektrotkla rozetes un tad nogrieziet vadu. Noraujiet blvi. Sabojjiet durvju aizslgu, ja tds ir. BRDINJUMS! Neizjauciet iekrtu pats! Nododiet to prstrdes uzmumam.

24

AUSTATUD KLIENDID! Lugege thelepanelikult lbi kesolev kasutusjuhend. Kui te ei arvesta juhendis toodud eeskirju, siis vite saada vigastusi, rikkuda seadme ning kaotada iguse seadme tasuta garantiiteeninduseks.Seadme tootja ja mja ei vastuta kahjustuste ja kahju eest, mida phjustas seadme ebaige paigaldamine ja kasutamine.

Tootja ei kanna vastutust kahjustuste eest, mida phjustas kesolevas kasutusjuhendis toodud instruktsioonide eiramine.

Hoidke kasutusjuhend kogu klmutusseadme kasutusaja jooksul alles. Seadme edasimgi korral andke seadme uuele omanikule le ka kasutusjuhend.

ldandmed: Klmutusseade sgavklmik kodumajapidamises kasutamiseks. Sgavklmkambri klmutusssteem on hrmatisvaba (No Frost). Sgavklmikut kasutatakse toiduainete pikaajaliseks silitamiseks ning jkuubikute valmistamiseks.

OHUTUSREEGLID

ldised ohutusnuded: HOIATUS! Hoidke kik seadme sees ja vljas olevad ventilatsiooniavad

vabad. HOIATUS! rge kasutage mehaanilisi seadmed vi muid abivahendeid

sulatamise kiirendamiseks. HOIATUS! rge kasutage elektriseadmeid seadme toiduainete silitamiseks

meldud sahtlites, vlja arvatud siis, kui nad on tootja poolt soovitatud tpi. HOIATUS! Seadet paika asetades pidagesilmas, et toitejuhe ei jks millegi

alla ega saakskahjustada. HOIATUS! rge pange seadme taha mitutpikendusjuhet ega muud

portatiivset toiteallikat.

HOIATUS! rge kahjustage seadme klmutusssteemi. Seadmes on kasutatud klmutusgaasi R600a. Klmutusssteemi kahjustamise korral:

rge kasutage seadet lahtise tule lhedal. Tuulutage viivitamatult ruumi: jahutusssteemi kahjustuse korral tuleb paari

minuti jooksul ventileerida ruumi, milles on seade (ruumi suurus peaks olema vhemalt 4 m3 isobutaaniga ttava seadme korral/R600a).

Vltige sdemeid rge llitage sisse elektri- ja valgustusseadmeid.

C-pentaani kasutatakse isolatsioonivahu spaisutusainena ja see on kergsttiv gaas.

EE

25

Kasutage klmikut ainult toiduainete klmutamiseks ja silitamiseks. See seade ei ole meldud plahvatusohtlike ainete, nt sttiva ktusega

aerosoolipurkide, juures hoidmiseks. Seadme juures ei tohi hoida bensiini ega teisi sttivaid vedelikke.

Laste ja erivajadustega inimeste ohutuse tagamise nuded: rge lubage lastel klmutiga mngida ning toitejuhet pistikupesast vlja

tirida. rge lubage lastel mngida seadme pakendiga. Antud seadet vivad kasutada le 8 aasta vanused lapsed ja piiratud

fsiliste, tunnetuslike ja vaimsete vimetega isikud, aga samuti ka kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neile on seadme ohutul viisil kasutamist juhendatud ja nad mistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi antud seadet ilma jrelvalveta puhastada ega hooldada. rge laske lastel klmutusseadmete pugeda ega sellele ronida.. Lapsed vanuses 3-8 aastat vivad klmkapiseadmeid peale ja maha laadida.

Ohutusnuded vooluvrku hendamisel: Klmik tuleb tingimata hendada maandatud pistikupessa. Seadme

elektrivrku llitamiseks peab maandatud pistikupesa paiknema kergesti ligipsetavas kohas. Seadme maandamine on nutav igusaktide stetega. Tootja ei kanna vastustust vimalike isikute vi esemete kahjustuste eest, mida phjustab selle eeskirja poolt stestatud kohustuse eiramine.

Asendage vigane toitejuhe tingimata korralikuga. Jlgige, et uus juhe oleks sama tpi esialgselt kasutatud juhtmega; sel viisil vldite kehavigastusi ja vara kahjustamist.

Ohu vltimiseks tohib kahjustunud elektrikaableid asendada vaid tootja vi nende hooldustehnik vi vajaliku kvalifikatsiooniga isik.

RGE kasutage pikendusjuhtmeid vi muid hendusseadmeid (adapterid) ja hendusi.

Elektrivoolu sagedus ja vimsus peavad vastama klmiku. Need andmed on mrgitud toote sildile.

Klmiku paigaldamisel rge muljuge ega kahjustage toitejuhet. rge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid (klmutuskappi, mblit vi muid kodumasinaid), vltige juhtme kahjustamist, rge laske juhet kuhugi kinni kiiluda.See vib olla lhise ja tulekahju phjuseks.

Veenduge, et toitejuhtme pistik ei oleks surutud klmiku tagaseina vastu ega saaks muul viisil kahjustada. Vigane pistik vib samuti phjustada tulekahju.

TEHNILISI JA KONSTRUKTSIOONILISI RIKKEID VIB KRVALDADA KSNES KLMIKUTE HOOLDUSEGA TEGELEV SPETSIALIST.

26

HOIATUS! Kui LED valgustus ei tta vi on defektne, prduge tootja poolt aktsepteeritud remondi tkotta

Ohutu kasutamise nuded: Seadme vljallitamiseks rge tmmake toitejuhtmest. Tmmake alati

kindlalt pistikust hoides. Prast klmutusseadme vljallitamist (puhastamiseks, teisaldamiseks jms),

vib selle alles VHEMALT 15 MINUTI mdumisel uuesti sisse llitada kompressori kahjustuste vltimiseks. Kui proovitakse klmikut enne ettenhtud aja mdumist sisse llitada, siis ei hakka see tle.

Tehniliste riketega seadme kasutamine on keelatud. Seadet ei tohi utiliseerida pletamise teel.

rge asetage klmutusseadmele raskeid esemeid. rge pange klmikule sissellitatud elektriseadmeid, nagu niteks

mikrolaineahi, fn, triikraud, elektrikeetel vi mni muu elektriseade, sest klmiku plastdetailid vivad plema sttida.

rge paigutage klmikule vedelikuga tidetud nusid, lillevaase ega potililli. rge ronige ega istuge seadmele, rge toetuge ega rippuge klmiku uksel,

rge lubage seda teha ka lastel. Vahed sgavklmuti kaane ja korpuse vahel on kllaltki vikesed. rge

pistke sinna vahele ktt, et see ei saaks muljumisel vigastada. Kte klmetuse vltimiseks rge vtke ttavast sgavklmutist niiskete

ktega toiduaineid, nusid vi klmiku korvi. Sgavklmuti isolatsiooniomaduste halvenemise vltimiseks rge pihustage

ega peske sgavklmutit veega; rge paigaldage sgavklmutit niiskesse ruumi, kus sellele vib tenoselt sattuda vett.

Transportige klmikut ainult vertikaalasendis. Klmik-

sgavklmikut ei tohiks kallutada transpordi, teisaldamise vi paigaldamise rohkem kui 40 ulatuses. Tootja ei vastuta seadme rikete

eest, kui ei ole jrgitud seadmetransportimiseks stestatud tingimusi.

Tootjagaranteerib klmiku usaldusvrse t, kui suhteline huniiskus

mitte le 70% ja mbritseva keskkonna temperatuur on:

+10 kuni +32 kraadi - kliimaklass on SN; +16 kuni +38 kraadi - kliimaklass on ST;

+16 kuni +43 kraadi - kliimaklass on T.

27

PAIGALDAMINE JA ELEKTRIVRKU LLITAMINE

Paigaldamine:

Selle seadme vib paigaldada kuiva, hstiventileeritud kohta, kus mbritsev temperatuur jb seadme andmesildil olevasse kliimaklassi vahemikku.

THELEPANU!rge kasutage klmikut ktmata ruumis vi rdul. Paigaldage klmik vimalikult kaugele soojusallikatest pliidist, radiaatorist ja otsesest pikesevalgusest.

THELEPANU!Klmik ei tohi kokku puutuda keskktte- vi gaasitorudega ega ka lheduses paiknevate elektriseadmetega.

Sgavklmuti hendatakse 220240V/50Hz vooluvrku.

Klmik peab seisma tasasel pinnal. Vajadusel saate klmiku krgust reguleerida jalgade keeramisega.

Seadme peale peab ruumi jma vhemalt 30 cm. Kaugus seinast ei tohi letada 75 mm, vimaldades ukse avamist ja sulgemist ning soojuse hajumist.

Seadme tks ettevalmistamine:

Soovitame klmiku tks ette valmistada koos abilisega. Paigaldamisel rge kallutage klmutusseadet le 45 nurga vrra. Teisaldades rge avaldage uksele ega lemisele kattele liiga tugevat survet, vastasel

juhul vivad tekkida deformatsioonid. Klmiku ettenhtud kohta paigutamiseks kergitage (alla 20) veidi esiklge kergesti

ratastel veerevat klmikut on lihtne soovitud kohta nihutada. Eemaldage klmutusseadme sise- ja vlisklgedelt kik pakkematerjalid ja kleepteibid.

rge hendage vooluvrku klmutusseadet, millelt ei ole eemaldatud kiki pakkematerjale ning veoosi ja -materjale.

Enne seadme esmakordset kasutamist:

Puhastage leige vee ja vhese koguse neutraalse seebi vi soodaga seadme sisemus ja kik sisemised osad nii eemaldate uuele seadmele iseloomuliku lhna, ning kuivatega hoolikalt.

Enne klmutusseadme esmakordset 220240V/50Hz vooluvrku hendamist, peab see seisma 4 tundi. Vastasel korral vib rikki

minna klmiku kompressor.

Enne toiduainete sgavklmutisse asetamist tuleb sgavklmutil. Prast

mningast ttamist, kui seade juab silitustemperatuurini vi prast kompressori esimest seiskumist pange sinna sisse toit, mis on kasulik vrskuse silitamiseks.

Kesolevat juhist tuleb tita ka sgavklmuti kasutamisel prast selle sulatamist vi kui sgavklmuti seisis kasutamata.

28

SEADME KIRJELDUS

Vt joonis. 1, 1. lehekljel

ELEKTROONILINE JUHTPANEEL.

TEMPERATUURI REGULEERIMINE.

Elektrienergiaga hendamisel lheb seade tehasejrgsesse olekusse, kuid teil on vimalik vastavalt vajadusele valida soovitav temperatuur.

1. Nupud A. Super FRZ: kiirklmutus B. ON/OFF: ssteemi kivitamine vi seiskamine C. : klmiku temperatuuri tstmine /: kiirklmutusaja reguleerimine C. : klmiku temperatuuri langetamine /: kiirklmutusaja reguleerimine

2. Nidiku funktsioonide nimetused 1.Temperatuuri piirkonna digitron 2.Temperatuuri () ikoon

3. Kiirklmutuse ikoon

3. Kuva ttamine Esmane sissellitamine: kik sttivad kolmeks sekundiks koos helisignaaliga. Klmiku vaikimisi temperatuur on -18 .

Tavalise t kuva:

Temperatuuri kuvamise ala: kui on trge, nitab see trkekoode prioriteetsuse jrjekorras kordamda; ilma trgeteta nitab see seatud temperatuuri. Kuva ttamine: 1. Tavalise tkorra puhul ei lakkab kuva ttamast prast 30 sekundit ilma avamise ja nuputoiminguta; 2. Kui uks on avatud olekus, ttab kuva kogu aeg ja lakkab ttamast kolmkmmend sekundit prast ukse sulgemist.

1 Ukseriiulid 3 Klmutatud toiduainete sektor(id)

2 Elektrooniline juhtpaneel 4 Klaasriiul

5 Kiirklmutussektorid

29

3. Kui esineb trge ja see jb trkekoodi piiresse, kuvab nidik he korra ja lakkab kuvamast kolmekmne sekundi prast (kui helisignaal on juba pikka aega helisenud, vajutage trkekella thistamiseks suvalist nuppu);

4. Kasutajareiimi t Kivitamine ja seiskamine. Kivitusreiimis vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu ON/OFF (B-nupp), kivituskell heliseb ja ssteem llitatakse kohe vlja. Seiskamisreiimis vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu ON/OFF (B-nupp), kivituskell heliseb ja ssteem kivitatakse kohe. Ssteemi vljallitamiseks vajutage kolm sekundit nuppu ON/OFF ja nidik ei kuva enam. Muud nupud, vlja arvatud sisse- ja vljallitusnupp (B-nupp), lakkavad reageerimast ning kompressor, sulatusktteseade, ukselamp ja muud koormused suletakse kohe; ssteemi kivitamiseks vajutage kolm sekundit nuppu ON/OFF. Enne kivitamist, kui ssteem on kiirklmutusreiimis, kuvab nidik -24 ja sttib

kiirklmutuse ikoon vi vastasel juhul kuvatakse ekraanil temperatuuri klmkambris

(seatud viimasele ajale) ja kik koormused kivituvad enne vljallitamist seadistatud reiimi. Kik jrgmised funktsioonid peavad ttama algusseisundis.

Kiirklmutusreiimi: SISESTAMINE. Kui ssteem pole kiirklmutusreiimis, hoidke kiirklmutusreiimi kivitamiseks kolm sekundit all nuppu Super FRZ (A-nupp). Kiirklmutuse ikoon sttib ja nidikul kuvatakse vaikimisi kiirklmutuse aega (6 tundi). Kiirklmutusaja muutmiseks vajutage temperatuuri reguleerimise nuppe (C-nupp) vi (D-nupp). Muutus vajab

aega 6 tundi. Seadistusvahemik on vahemikus 6 tundi kuni 48 tundi. Kui te ei vajuta viie sekundi jooksul htegi nuppu, seadistus rakendub automaatselt ja nidikul kuvatakse - 24 . Sel juhul vite viie sekundi jooksul kinnitamiseks vajutada ksitsi Super FRZ (A-

nuppu) ja see nitab -24 . Seejrel ttab klmik kiirklmutusreiimis.

Mrkus: tbisildil mrgitud klmutusvimsus on (eespool nimetatud) kiirklmutusreiimi katse tulemus 48 tunni jooksul.

Kiire klmutamise reiim llitub 48 tunni prast automaatselt vlja.

VLJUMINE. Prast kiirklmutusreiimi justumist ja kui mratud kiirklmutusaeg on lbi, hoidke kolm sekundit all Super FRZ (A-nuppu) vi muutke seatud temperatuuri, vajutades teatud nuppe, et vljuda kiirklmutusreiimist ja seejrel kiirklmutuse ikooni enam ei kuvata. Prast kiirklmutusreiimi nitamist ttab see varem seadistatud reiimis. Mrkus. Kui see suletakse vi kui klmikul on voolukatkestus, siis jtkub kiirklmutusreiimi t prast kiirklmutusreiimi taastamist.

Seadistage klmkambri temperatuur Temperatuuri seadistamiseks vajutage temperatuuri reguleerimisnuppe (C-nupp) ja

(D-nupp) ning seadistatud temperatuur ilmub nidikule. Seadistusvahemik on vahemikus-16 kuni -24 (mitteperioodiline temperatuuri reguleerimine); see vljub

seadistusolekust viie sekundiga ja seadistus justub. (Vajutage viie sekundi jooksul prast seadistamise lpetamist A- vi B-nuppu, et seadistatud olek ksitsi kinnitada ja seadistus kehtivaks muuta.)

Mrkus. Kui seadistatud temperatuuri muudetakse vi uus toit sisse pannakse, saavutab sisetemperatuur mne aja prast tasakaalu, mis sltub temperatuuri muutmise astmest,

30

mbritseva keskkonna temperatuurist, avamissagedusest, sisemisest toidukogusest ja muust sarnasest.

5. Valgustuslampide ttamine. Klmiku ukse avamisel sttib klmiku valgustuslamp plema. Klmiku ukse sulgemisel klmiku valgustuslamp kustub.

6. Ukse avamise soovitus ja ukse avamise hireseadme toimimine. Kui klmkambri uks on olnud 120 sekundit avatud, annab see hoiatuskella ja kell heliseb 2 sekundi jooksul kuni ukse sulgemiseni. Ukse avamise hoiatuse thistamiseks vajutage suvalist nuppu.

7. Toitekatkestuse mlu ja algne sissellitus olek Toitekatkestuse ilmnemisel vib seade jtta treiimi ja oleku automaatselt mllu, sissellitamisel taastab seade katkestuseelse oleku ja hakkab tle enne katkestust seadistatud reiimis. Algne sissellitus olek: klmkambri seadistatud temperatuur on -18.

Mlu: sisaldab klmiku seadistatud temperatuuri, kumulatiivseid ttunde.

8. Klmkambri krge temperatuuri hoiatus. Kui klmkambri temperatuur on olnud kuus tundi le -8 , hakkab kostma krge temperatuuri hoiatus. Hoiatus heliseb

kmme korda sekundis ja seejrel kmme korda iga 30 minuti jrel. Temperatuuri kuvamise piirkonnas kuvatakse trkekood (E9);helin peatub, kui klmkambri temperatuur on alla -12 .

Hoiatava helisignaali thistamiseks vajutage suvalist nuppu (kui see ei 30 minuti prast ei helise). Kuid trkekoodi kuvamise olekut ei thistata, kuni trge pole lahendatud.

9. Trke vihje

Trkekood Vihje Trkekood Vihje

E2 Klmiku temperatuurianduri

trge E6

Kommunikatsioonitrge

E5 Klmiku sulatamisanduri trge

E9 Krge temperatuuri hoiatus klmkambri sahtlis

E7 hutemperatuuri anduri trge EC EEPROM-i vooluringi trge

Mrkus. Kui ilmneb trge, kuvab ssteem kik masina trkekoodid kordamda. Hoiatus thistatakse automaatselt vi suvalise nupu vajutamisega. Kui trge juhtub, on esmathtis trkekoodi kuvamine kuni trke krvaldamiseni, vastasel juhul ei saa seadistatud temperatuuri ja kiirklmutuse ikooni kuvada. Kui trge on kogu aeg kuvatud ja automaatne krvaldamine ebannestub, vtke hendust mgijrgse osakonna vi professionaalse hooldusttajaga.

10. Sundsulatamine. Sundsulatusreiimi sisestamiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit temperatuuri reguleerimise nuppe ja all. LED-i temperatuuriala krge

asukoht nitab alati numbrit 3 ilma hegi kuvata madalamas asendis. Sundsulatusreiimi sisestamisel peatatakse kompressor ja ventilaator kohe. Kui sulatusktteseade on sunnitud kivituma sulatusreiimil vi kui vljumistingimused on tidetud, hoidke all temperatuuri reguleerimise nuppe ja kolm sekundit, et vljuda

sundsulatusreiimist.

31

TOIDUAINETE SILITAMINE SGAVKLMUTIS

Toidu saastumise vltimiseks pidage kinni jrgmistest juhistest: Ukse pikaajaline lahtiolek vib phjustada seadme osade temperatuuri

mrkimisvrset tusu. Puhastage regulaarselt toiduga kokkupuutuvaid pindu ja juurdepsetavaid

ravoolussteeme. Hoidke toorest liha ja kala klmiku sobivas mahutis nii, et see ei puutuks kokku

teiste toiduainetega ega tilguks nende peale. Kui klmutusseade on pikka aega thi, llitage see vlja, sulatage, puhastage,

kuivatage ja jtke uks lahti, et vltida hallituse teket seadme sees.

ldiselt on temperatuur seadme kambris alla -18 . Pikaajalist silitamist vajav toit

pannakse seadme kambrisse. Toidu vljavtmisel tmmake alguses sahtlit, lkake sahtli kohal asuvat alust horisontaalselt sissepoole ja seejrel vtke toit sahtlist vlja. Mrkus. Prast klmkambri kasutamist sulgege sahtel.

Kiirklmutatud toit tuleb vimalikult kiiresti enne jtumist klmkambrisse panna. Kuum toit tuleb klmkambrisse panna prast jahtumist toatemperatuurini. RGE LETAGE KLMUTATUD TOIDUAINETE MAKSIMUMKOGUST, MIS ON

MRGITUD PEAMISES ANDMETABELIS (vt TEHNILISTE ANDMETE tabel) rge paigutage sgavklmutisse pakkimata toiduaineid. THELEPANU! rge klmutage sgavklmutis vedelaid toiduaineid klaasnudes vi

klaaspudelites. Jrjekordne sgavklmutisse pandud toiduportsjon ei tohi kokku puutuda varem

klmutatud toiduainetega. rge klmutage toiduaineid, mille temperatuur on krgem kui mbritseva keskkonna

temperatuur. rge klmutage vedelaid toiduaineid klaasnudes vi klaaspudelites. Jrgige rangelt toote pakendile mrgitud klmutatud toiduainete silitusaega.

THELEPANU! Sulatamisprotsessi tahtmatul kivitumisel, niteks elektrikatkestuse tttu, kui seade on olnud toiteta kauem kui tehniliste andmete tabelis toodud "tempreatuuri tusu aeg" seda lubaks, tuleb sulatatud toit kiiresti ra tarvitada vi koheselt kpsetada ja seejrel uuesti klmutada (prast jahtumist).

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

SGAVKLMAOSA SULATAMINE TOIMUB AUTOMAATSELT: sellel on jvaba jahutusssteem (No Frost). Sltuvalt sellest, kui tihti sgavklmaosa ust avatakse ja suletakse ning kui sooje esemeid sinna pannakse, vib sgavklmaosa siseseintele ja

sahtlitele koguneda j. See on normaalne. Mida paksem on jkiht, seda suurem on energiatarbimine. Kui No Frosti ssteem ei ole judnud liigset niiskust aurustada ja tekkinud on jkiht, tuleb seade sulatada. Seadme sulatamiseks toimige alljrgnevalt: HOIATUS! Llitage seade vlja ja tmmake toitepistik seinakontaktist vlja. Eemaldage sgavklmaosast toit. Klmunud toiduained ei sula klmiku sulatamise ajal

nii kiiresti, kui katate need paksu riidega ja hoiate jahedas kohas. Jtke sgavklmaosa uks lahti. Kui j on sulanud, puhastage sgavklmaosa pinnad

ja elemendid ning kuivatage lapiga.

32

Sulgege sgavklmaosa uks. Lhendage seade toitevrku ja llitage sisse.

PUHASTAGE KLMIKUTREGULAARSELT.

Pidage meeles, et enne sgavklmuti lessulatamist ja klmiku korpuse tagaseina puhastamist tuleb klmik tingimata elektrivrgust vlja llitada tmmake toitejuhtme pistik pesast vlja.

Kaitske klmiku sisepindu ja plastdetaile rasvade, hapete ja kastmete eest. Kui olete kogemata midagi maha valanud, puhastage klmikut viivitamata sooja seebiveega vi nudepesuvahendiga. Prast pesemist kuivatage.

Peske regulaarselt puhtaks toiduainete silitusalused ja muud tarvikud. Tuleb regulaarselt puhastada sgavklmuti tagakljele ja selle alla kogunenud tolm, et

seade ttaks efektiivselt ja sstaks elektrienergiat RGE kasutage klmiku sise- ja vlispindade puhastamiseks puhastusvahendeid, mis

sisaldavad abrasiivosakesi, happeid, alkoholi vi bensiini. RGE kasutage puhastamiseks kareda kraapepinnaga lappi vi nuustikut.

Kui klmkapiseade jetakse pikaks perioodiksthjaks, llitage see vlja, sulatage les, puhastage,kuivatage ning jtke hallituse tekke vltimiseennetamiseks uks lahti

UKSE AVANEMISSUUNA MUUTMINE: Vt 2-3 lehekljel

THELEPANU! Llitage klmik vlja tmmake toitejuhtme pistik pesast vlja.

1. Eemaldage kaks mutterkorki ja kaks hingedega katteplaati lemiselt talalt (ukse avanemine paremale)

2. Eemaldage lemise tala kaunistusdetailid 3. Eemaldage kaks hingedega kinnitatud polti, tmmake hinged hest kljest vlja ja

demonteerige uks samal ajal lahti. Lpuks vtke hinged uksest vlja.

4. Pange alumine liigendtelg uuesti kokku: demonteerige algne hingetelg ja monteerige see joonisel nidatud asendisse..

5. Pange lemise hinge telg uuesti kokku: demonteerige hinge telg ja keerake seda kokku pannes kruviava teisest otsast.

6. Paigaldage lemiste hingede kinnitatud jalg (vasakul) paremale poole. 7. Paigaldage alumine liigend klmiku paremasse serva

33

Kui teie klmik trgub, siis selgitage vlja, kas saate halva talitluse phjuse iseseisvalt krvaldada. Kui ilmneb, et te ei suuda tekkinud probleemi lahendada, prduge telefoni teel vi kirjalikult lhima klmutusseadmete teenindusfirma poole.

Elektrivrku hendatud klmik ei tta. Kontrollige, kas teie eluaseme elektrissteem on tkorras. Veenduge, et toitejuhtme pistik on korralikult vrgupesas.

Suurenenud mra. Kontrollige, kas klmik seisab tasasel pinnal ja stabiilselt. Klmikut saate loodida esijalgade reguleerimise teel. Kontrollige, kas klmik ei puutu kokku mbliga, kas korpuse tagakljel paiknevate klmutusssteemide osad ei ole vastu seina. Tmmake klmik mblist ja seinast eemale. Kontrollige, kas suurenenud mra phjuseks ei vi olla klmikusse pandud pudelid, metallpurgid ja nud, mis ksteisega vastu kolisevad.

Klmiku ukse avamisel tuleb tihenduskumm ra. Tihenduskumm on mrdunud kleepuvatetoiduainetega (rasva vi siirupiga) kokkupuutumise tttu. Peske kummi ja paigalduskanalit sooja vee ja seebi vi nudepesuvahendiga, kuivatage hoolikalt. Paigaldage tihenduskumm selleks ettenhtud kanalisse.

Klmikus on krge temperatuur, kompressor ttab lhikeste vahedega. Jlgige,kas klmiku uksed sulguvad hermeetiliselt, kas toiduainete klmikusse panemisel vi vljavtmisel ei hoita ust liiga kaua lahti, kas klmikusse ei ole paigutatud liiga palju sooja toitu.

Klmiku pealispind on hakanud higistama. mbritseva keskkonna suhteline huniiskus on le 70%. Tuulutage ruumi, kuhu klmik on paigaldatud, vimaluse korral krvaldage leliigse niiskuse phjus.

Mrkused klmiku ttamisel tekkivate helide kohta. Klmiku t ajal vite klmutusprotsessi kigus kuulda erinevaid helisid, mis on tiesti normaalne ega thenda mingit riket. Vulisevat, mulksuvat ja sahisevat heli tekitab klmutusssteemis ringlev klmutusagens. Lhiajalisi klpse ja prakse tekitab sisse-vlja llituv kompressor.

TEAVE KESKKONNAKAITSE KOHTA

See mrk nitab, et kui klmik on muutunud mittevajalikuks, siis ei tohi seda utiliseerida koos muude olmejtmetega, vaid tuleb kokku koguda ja tdelda eraldi, st seade tuleb viia nimetatud mrgiga thistatud spetsiaalsesse

konteinerisse vi suuremtmeliste olmejtmete kogumisplatsile. Phjalikumat teavet selle kohta, kuhu vananenud klmikuid turvaliselt viia, saate kohalikelt vimuorganitelt, kauplusest, kust oma klmiku ostsite, vi tootja esindajalt. Kui olete otsustanud oma klmiku utiliseerida, muutke see kasutusklbmatuks, et oleks krvaldatud vimalike nnetuste oht. Vtke toitejuhe pesast vlja ja ligake tkkideks. Tmmake ra klmiku tihenduskumm. Lhkuge klmiku uksel olev lukk. rge

lammutage klmikut ise. Andke seade le jtmekitlusega tegelevale firmale.

34

! . , . , / . . .

:

, . (No Frost).

:

:

, . :

. :

, , .

: ,

. :

.

:

. R600a.

: .

.

, (-

, , 4 3; /R600a).

-, .

RU

35

.

, .

.

.

( 3 ) .

3 8 .

, 8-, , ,

,

,

. .

.

.

.

.

.

, .

, , .

, (), .

, ,

VDE/GS.

( , ), ,

.

36

, .

, .

, - , ,

. . ,

.

!

.

! (LED) !

, .

!

: ( ,

..), 15 ..

. . .

. .

.

, .

, , , .

.

.

! .

70 : +10 C +32 C - SN; +16 C +38 C - ST; +16 C +43 C - T.

37

,

:

, , .

!

. - , , .

, - , .

220-240/50 . .

.

. 30 , 75 , .

:

.

- .

( 20) , . 45 .

, . ..

, .

:

, , , .

, 4 . ,

. .

: .

38

1, 1

.

.

, , . .

1.

A. Super FRZ: B. ON/OFF: C. : /:

D. : /:

2. 1. 2. ()

3.

3. : . -18.

: : ; .

1 3

2 4

5

39

: 1. , ,

. 2. , , . 3. , , ( , , ).

4. . ON/OFF ( B) . , . ON/OFF ( B)

. , . ON/OFF , , . ON/OFF ( B), , , , . , ON/OFF . , (Quick-Frozen Mode), -24, Quick-frozen.

( ), , .

.

. FAST FREEZE ( A) , . , (6 ). ( C) ( D)

. 6 . 6 48 . - 5 , 24, 5 FAST FREEZE

( A) , 24.

(Quick-Frozen Mode). : , , ( ) 48 . ! 48 .

40

(Quick-Frozen Mode). Super FRZ ( A)

(Quick-Frozen Mode), . . (Quick-Frozen Mode) , (Quick-Frozen Mode).

. ( C) ( D) ,

. 16 24 ( );

, . (

A B, ).

: , , , , . .

5. . . .

6. . 120 , , 2 , . , .

7. . , , , . : 18.

8. . 8 ,

. , . (E9); , - 12.

41

, ( ). , .

9.

E2

E6

E5

E9

E7

EC EEPROM

: . . . . , , .

10. . (temperature regulation)

, (Force Defrosting Mode). LED 3, . Force Defrosting Mode . , Force Defrosting Mode (temperature regulation)

, (Force Defrosting Mode).

42

:

. ,

, .

, .

, , , , .

-18 . , ,

. , , , . :

.

, .

(. ).

. !

.

. ,

,

. ,

6 ., , , , 8 ., , 12 .

. , , , , , , ( , ).

43

,

: (NO FROST). , , , , . . , , . No Frost , . :

. . . ,

. .

.

, .

, , . . .

.

.

.

, .

. .

, , , , , , , . , , .

.

, , , , .

44

:

2-3 a

.

1. ( ).

2. . 3. , ,

. .

4. : , .

5. :

, . 6. ()

. 7. , . , .

, . , . , .

. . .

, FAST FREEZE. , - 12 . : .

, . , ,

, .

. . . , , , . . ,

45

, , , .

. (, ). , . .

. 70 . , , .

. , , , . , , .

.

, , , ..

, , . , , , , , . . , . . , . ! . .

SER.NR. : 1- , 2- 3- . . SER.NR. 9090000, : - 9 2019 ; - 09 9- 2019 .

: MIDEA, CH No.5, Xinguangsi Road, Zhujiang Management District, Nansha District, Guangzhou

46

STIMAI DOMNI I DOAMNE! Citii cu atenie manualul de instruciuni. Dac instruciunile nu sunt urmate, exist riscul producerii de accidente, defeciuni la aparatur i pierderea dreptului de service gratuit ce intr n condiiile de garanie.

Productorul i vnztorul dispozitivului nu sunt responsabili pentru vtmri i deteriorri care rezult din instalarea i utilizarea necorespunztoare a dispozitivului.

Pstrai instruciunile de utilizare pentru ntreaga durat de via a dispozitivului de rcire. Cnd vindei dispozitivul, transmitei instruciunile de utilizare ctre noul proprietar al dispozitivului.

Informaii generale: Aparatul este un congelator vertical i este prevzut numai pentru uz casnic. Congelatorul este echipat cu un sistem de refrigerare fr formare ghea (No Frost). Compartimentul congelator se folosete la depozitarea pe termen lung a produselor alimentare i pentru realizarea cuburilor de ghea.

INSTRUCIUNI DE SIGURAN

Aspecte generale privind sigurana: AVERTISMENT: Asigurai-v c toate orificiile de ventilaie din interiorul sau

exteriorul aparatului nu sunt astupate sau blocate. AVERTISMENT: Nu folosii dispozitive mecanice sau alte metode pentru a

accelera procesul de decongelare. AVERTISMENT: Nu folosii aparate electrice n interiorul compartimentelor

de depozitare a alimentelor dect dac acestea sunt din clasa recomandat de productor.

AVERTISMENT: Atunci cnd pozitionati aparatul, asigurai-v c nu prindei i nu deteriorati cablul de alimentare.

AVERTISMENT: Nu amplasai mai multe prizeportabile sau surse de alimentare cu energie electric portabile n partea din spate a aparatului.

AVERTISMENT: Nu deteriorai sistemul frigorific al aparatului.Conine agent refrigerant R600a. Dac sistemul frigorific este defect:

Nu folosii foc deschis. Evitai scnteile nu pornii nici un aparat electric sau instalaii de iluminat. Aerisii imediat ncperea: n cazul defectrii sistemului de rcire, ncperea (a

crei volum minim trebuie s fie de 4 m pentru utilajul cu izobutan/R600a) trebuie ventilat timp de cteva minute Aparatul va fi folosit doar pentru nghearea sau stocarea alimentelor.

RO MD

47

C-pentan este utilizat ca agent deexpandare la fabricarea spumei izolatoarei este un gaz inflamabil.

Acest aparat nu este destinat depozitrii substanelor inflamabile, cum ar fi flacoanele cu aerosoli, cu agent de propulsare inflamabil.

Este interzis depozitarea benzinei i a altor lichide inflamabile n vecintatea aparatului.

AVERTISMENT: Cablul de alimentare electric trebuie s rmn sub nivelul techerului.

Cerine privind sigurana copiilor i a persoanelor vulnerabile: Nu permitei copiilor s de joace cu aparatul sau sa-l scoat din/bage n

priz. Nu permitei copiilor s se joace cu ambalajul aparatului. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vrsta de cel puin 8 ani i de persoane cu handicap fizic, senzorial sau mintal sau fr experien i cunotine dac acetia au fost supravegheai sau dac li s-a artat mai nti modul de utilizare al aparatului ntr-un mod sigur i acetia neleg pericolele implicate. Copiii cu vrste cuprinse ntre 3 i 8 anipotncrcai descrca aparatele de rcire. Curarea i ntreinerea efectuate de utilizator nu se vor efectua de copii fr supraveghere.

Cerine privind conectarea la reeaua de alimentare: Aparatul va fi conectat la o priz cu mpmntare. Priza de curent electric

mpmntat, prin intermediul creia aparatul este racordat la reeaua de alimentare, trebuie s se afle ntr-un loc accesibil. Aparatul trebuie s fie mpmntat n conformitate cu standardele naionale privind sigurana electric.

Dac aparatul este furnizat mpreun cu un cablu special de alimentare, acesta poate fi nlocuit doar cu acelai cablu de alimentare furnizat de ctre productor.

Pentru eliminarea pericolelor, cordoanele de alimentare deteriorate trebuie nlocuite doar de ctre productor, de un tehnician de ntreinere , sau de persoane cu calificare echivalent.

Nu se vor folosi branamente de adaptare, prize multiple (distribuitori), pre- lungitori cu dou fire. n caz de nevoie de folosire de a unui prelungitor, se va utiliza prelungitorul cu inel de protecie, cu priz unic i atestat de securitate VDE/GS. Dac se folosete un prelungitor (cu inel de protecie) care dispune de atestat de securitate, priza acestuia trebuie trebuie s se afle la distan secur fa de chivete i nu poate fi expus la udarea cu ap sau cu lichide reziduale.

48

Frecvena i puterea energiei electrice furnizate n casa dumneavoastr trebuie s respecte parametri de date generale ale aparatului, dup cum reiese din eticheta produsului.

Pentru a evita defeciunile la amplasarea aparatului avei grij s nu ndoii cablul. Nu depozitai obiecte grele cum ar fi dispozitive de rcire, mobil sau electrocasnice lng aparat astfel nct acestea s poat ndoi sau avaria cablul de alimentare. Aceasta poate cauza un scurtcircuit sau un incendiu.

Asigurai-v ca fia cablului nu este prins de partea posterioar a aparatului sau nu este deteriorat. Fiele defecte pot cauza incendii!

Dac aparatul este defect i nu este posibil repararea lui dup recomandrile primite, scoatei-l din priz, deschidei uile i chemai un specialist de ntreinere. Doar un agent de ntreinere poate repara toate defeciunile tehnice i de montaj.

ATENTIE! Se interzice demontarea plafonului a lmpii cu diod (LED)! n cazul n care iluminarea nu funcioneaz, v rugm s apelati la centrul de deservire pentru a nlocui lampa. Lampa poate fi nlocuita numai de catre reprezentantul centrului de deservire!

Cerine pentru utilizarea n siguran: Dup oprirea dispozitivului de rcire (pentru curare, deplasare n alt loc,

etc.), acesta poate s fie repornit dup cel puin 15 minute pentru a preveni deteriorarea compresorului. Dac ncercai s pornii congelatorul nainte de acest timp, acesta nu va porni.

nainte de efectuarea oricrei lucrri de ntreinere se scoate techerul din priza de alimentare. Nu tragei de cablul de alimentare pentru a scoate din priz aparatul. Tragei ntotdeauna de techer.

Este interzis utilizarea unui aparat defect din punct de vedere tehnic. Aparatul nu poate fi distrus prin ardere. Spaiul dintre capacul congelatorului i carcas este destul de mic. Nu v punei

minile n acest spaiu, astfel nct s nu prindei sau s nu rnii degetele. Nu punei niciun dispozitiv electric pornit pe aparat deoarece acestea pot

cauza arderea componentelor din plastic. Nu v urcai sau nu v aezai pe aparat, nu v sprijinii de uile aparatului i

nu permitei copiilor s fac toate acestea. Nu scoatei sau atingei obiecte din congelator cu minile ude sau umede. Nu folosii ap pulverizat i abur pentru curarea aparatului.

49

Aparatul se transport doar n poziie vertical! Productorul nu i asum nici un fel de rspundere dac apar defeciuni la aparat cauzate de nerespectarea instruciunilor de transport.

Productorul garanteaz funcionarea corect a aparatului umiditate relativ a aerului de pn la 70 % i la temperaturi ale mediului ambiant de la: +10 C LA +32 C - Clasa de clim este SN; +16 C LA +38 C - Clasa de clim este ST; +16 C LA +43 C - Clasa de clim este T.

AEZAREA I ACCESUL LA REEA ELECTRIC DE ALIMENTARE

Poziionare:

Acest aparat poate fi instalat la interior ntr-un loc uscat i bine ventilat n care temperatura ambiant corespunde cu clasa climatic indicat pe plcua cu datele tehnice ale aparatului.

ATENIE! Nu instalai acest aparat n zone care au umiditate prea mare

sau zone prea reci, cum ar fi construcii anexe garaje sau pivnie. Amplasai aparatul departe de surse de cldur cum ar fi sobe/cuptoare,

radiatoare sau departe de razele soarelui. Aparatul nu trebuie s ating nicio conduct de nclzire, gaz sau de alimentare cu ap, sau orice alte

aparate electrice.

Congelatorul se conecteaz la o reea de alimentare de 220240 V/50 Hz. Aparatul trebuie s stea pe o suprafa plan i s nu ating peretele. Trebuie s existe o bun circulaie a aerului n jurul lui. Spaiul de deasupra

dispozitivului de rcire trebuie s fie 30 cm, Distana fa de perete nu trebuie s depeasc 75 mm, asigurnd accesul convenabil pentru a deschide i a nchide ua i a dispersa cldura.

Pregtirea aparatului pentru punerea n funciune:

Se recomand ca pregtirea pentru punerea n funciune a aparatului s se fac mpreun cu un ajutor.

n timpul mutrii, nu depunei presiune pe u sau capacul superior, altfel va aprea deformarea.

Nu nclinai dispozitivul de rcire ntr-un unghi mai mare de 45 de grade Cnd amplasai aparatul n locul ales, el poate fi mai uor deplasat i mutat dac

ridicai puin partea superioar i l nclinai ctre spate (mai puin de 20) , permindu-i s se mite pe roile aparatului.

Scoatei toate materialele de ambalare i benzile adezive din interiorul i exteriorul dispozitivului de rcire.

Nu conectai dispozitivul de rcire la reeaua de alimentare fr a ndeprta complet toate componentele i materialele de ambalare i de transport.

nainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dat:

Splai interiorul i toate prile interioare ale dispozitivul cu ap cldu i o cantitate mic de spun neutru sau bicarbonat de sodiu, n acest fel o s ndeprtai mirosul noului dispozitiv, dup aceea uscai bine dispozitivul.

50

nainte de a conecta pentru prima dat la reeaua de alimentare de 220

240 V/50 Hz, dispozitivul de rcire trebuie s stea nemicat timp

de 4 ore. nainte de a plasa produse alimentare, congelatorul trebuie s funcioneze.

Aparatul va ajunge la temperatura de pstrare sau dup prima oprire a compresorului, punei alimentele nuntru; Aceast instruciune de asemenea se aplic la utilizarea congelatorului dup dezgheare sau cnd acesta nu a fost folosit ceva timp.

DESCRIEREA APARATULUI

V rugm s consultai ilustraie 1, vezi pagina 1

PANOUL ELECTRONIC DE COMAND.

REGLAREA TEMPERATURII.

Cnd aparatul este pentru dat conectat la alimentare,cesta va intra n starea din fabric.(setare din fabric) dar putei s selectai temperatura dorit n funcie de nevoile dumneavoastr

1. Butoane A. Super FRZ: model ngheare rapid B. ON/OFF: pornii sau oprii sistemul C. : cretei temperatura compartimentului de congelare/: reglai timpul de ngheare

rapid D. : scdei temperatura compartimentului de congelare/: reglai timpul de ngheare

rapid

2. Numele funciilor din ecranul de afiare 1. Regiunea de temperatur digitron 2. Pictogram temperatur ()

3. Pictogram ngheare rapid

1 Tva u 3 Seciune produse congelate

2 Panoul electronic de comand 4 Rafturi

5 Seciune de ngheare rapid

51

3. Control afiaj Prima pornire: toate se aprind timp de trei secunde cu sunetul alarmei de pornire. Temperatura implicit a compartimentului de congelare este de -18 .

Afiaj funcionare normal: Regiunea de afiare a temperaturii: atunci cnd exist o defeciune, va afia codurile de defeciune pe rnd, avnd o ordine de prioritate; fr defeciune, va afia temperatura setat. Control afiaj: 1. n conformitate cu modelul normal, nu va mai lumina dup treizeci de secunde fr deschidere i utilizare a butoanelor. 2. Cnd ua este n stare deschis, afiajul va lumina tot timpul i va nceta s lumineze la treizeci de secunde dup nchiderea uii. 3. Cnd are loc o defeciune i se afl n Codul de defeciune, ecranul va lumina o dat i se va opri din luminat dup treizeci de secunde (dac soneria a sunat un timp ndelungat, apsai orice buton pentru a anula alarma de defeciune).

4. Funcionarea n modul Utilizator Pornire i oprire. n modul de pornire, apsai lung butonul ON/OFF (pornire/oprire) (butonul B) timp de trei secunde, alarma de pornire va suna i sistemul va fi oprit imediat. n modul de oprire, apsai lung butonul ON/OFF (butonul B) timp de trei secunde, alarma de pornire va suna i sistemul va fi pornit imediat. Apsai butonul ON/OFF timp de trei secunde pentru a opri sistemul; ecranul de afiare nu va mai afia nimic. Cu excepia butonului ON/OFF (butonul B), celelalte butoane vor nceta s mai rspund, iar compresorul, nclzitorul de decongelare, lampa de u i alte sarcini vor fi oprite imediat. Apsai butonul ON/OFF timp de trei secunde pentru a porni sistemul. nainte de pornire, dac sistemul este n modul ngheare rapid, ecranul de afiare va arta -24 i pictograma de ngheare rapid va fi aprins, altfel

ecranul de afiare va arta temperatura din compartimentul de congelare (setat ultima dat) i toate sarcinile vor rula n modul stabilit nainte de oprire.

Toate funciile urmtoare trebuie s funcioneze n starea de pornire.

Intrarea n modul ngheare rapid. Cnd sistemul nu este n modul ngheare rapid, apsai lung butonul Super FRZ (butonul A) timp de trei secunde pentru a porni modul de ngheare rapid; pictograma de ngheare rapid se va aprinde i ecranul de afiare va arta timpul implicit de ngheare rapid (6 ore). Apsai butoanele de reglare a temperaturii (butonul C) sau (butonul D) pentru a schimba timpul de ngheare

rapid. Schimbarea necesit 6 ore. Intervalul de reglare este cuprins ntre 6 ore i 48 de ore. Dac nu apsai niciun buton timp de cinci secunde, setarea se va aplica n mod automat i va afia -24 ; ntr-un interval de cinci secunde, putei apsa manual

butonul Super FRZ (butonul A) pentru confirmare; se va afia -24 . Apoi,

congelatorul va funciona n modul ngheare rapid. Not: Capacitatea de ngheare marcat pe eticheta de caracteristici este rezultatul ncercrii setrii modului de ngheare rapid (menionat mai sus) la 48 de ore.

ATENIE Modul de nghe rapid se oprete automat dup 48 de ore.

Ieirea din modul ngheare rapid. Apsai lung butonul Super FRZ (butonul A) timp de trei secunde sau modificai temperatura setat apsnd anumite butoane

52

pentru a iei din modul ngheare rapid; pictograma de ngheare rapid se va stinge. Dup ieirea din modul ngheare rapid, acesta va funciona n modul stabilit anterior. Not: dac este oprit sau a fost o pan de curent atunci cnd modul ngheare rapid

este n funciune, acesta va continua s funcioneze n modul ngheare rapid dup revenire.

Setai temperatura compartimentului de congelare. Apsai butoanele de reglare a temperaturii (butonul C) i (butonul D) pentru a seta temperatura;

temperatura setat va lumina. Intervalul de setare este cuprins ntre -16 i -24

(reglare neperiodic a temperaturii); va iei din setarea de setare n cinci secunde i setarea va ncepe s produce efecte. (n cinci secunde dup terminarea setrii, apsai butonul A sau B pentru a confirma starea setat manual i a aplica setarea.)

5. Controlul iluminrii lmpii. Cnd deschidei ua compartimentului de congelare, lampa de iluminare a compartimentului de congelare se va aprinde. Cnd nchidei ua compartimentului de congelare, lampa de iluminare a compartimentului de congelare se va stinge.

6. Indicator de deschidere a uii i controlul alarmei de deschidere a uii. Dac ua compartimentului aparatului a fost deschis timp de 120 de secunde, alarma de avertizare va ncepe s sune i va suna din 2 n 2 secunde pn cnd ua este nchis. Apsai orice buton pentru a anula avertismentul de deschidere a uii.

7. Memoria de ntrerupere a alimentrii i starea iniial de pornire La ntreruperea alimentrii, aparatul poate memora automat modul i starea de funcionare de dinainte; la pornire, acesta va reveni la starea de dinainte de ntrerupere i va rula modul prezent nainte de ntrerupere. Starea iniial de pornire: temperatura setat a compartimentului de congelare este - 18 .

Memorie: include temperatura setat a compartimentului de congelare, ore de funcionare cumulate

8. Avertizare la temperatur ridicat a compartimentului de congelare. Cnd temperatura compartimentului de congelare a fost de peste -8 timp de ase ore, va

suna alarma de avertizare de temperatur ridicat. Alarma va suna de zece ori cte o secund i apoi de zece ori la fiecare treizeci de minute, iar zona de afiare a temperaturii va afia codul de eroare (E9); alarma se va opri atunci cnd temperatura compartimentului de congelare este sub -12 .

Apsai orice buton pentru a anula alarma de avertizare (dac nu sun dup treizeci de secunde). Dar starea de afiare a codului de eroare nu este anulat dect dup ce defectul este remediat.

53

9. Indicator de defeciune

Cod de defeciune

Indicator Cod de defeciune

Indicator

E2 Eroare senzor de temperatur compartiment de congelare

E6 Eroare de comunicare

E5 Eroare senzor refrigerare/dezgheare

E9

Avertizare de temperatur ridicat n compartimentului congelatorului

E7 Eroare senzor temperatur ambiant

EC Defeciune circuit EEPROM

Not: atunci cnd exist o defeciune, sistemul va afia pe rnd toate codurile de defeciune ale aparatului. Avertismentul va fi anulat automat sau va fi anulat prin apsarea oricrui buton. Atunci cnd are loc o defeciune, este prioritar afiarea codului de defeciune pn la remedierea defeciunii, altfel, temperatura setat i pictograma de ngheare rapid nu pot fi afiate. Dac o defeciune a fost afiat tot timpul i remedierea automat nu se poate realiza, contactai Departamentul post- vnzare sau responsabilul calificat de ntreinere.

10. Dezgheare forat Apsai lung butoanele reglarea temperaturii i timp de trei secunde pentru a intra

n modul Dezgheare forat. Poziia superioar a regiunii de temperatur LED arat ntotdeauna 3 fr afiaj n poziia inferioar. La intrarea n modul Dezgheare forat, compresorul i ventilatorul se vor opri imediat. Cnd nclzitorul de dezgheare este pornit forat i n modul Dezgheare forat sau condiiile de ieire sunt ndeplinite, apsai lung butoanele de reglare a temperaturii i timp de trei secunde pentru a

iei din modul Dezgheare forat.

NGHEAREA ALIMENTELOR

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectai urmtoarele instruciuni: Meninerea uii n poziie deschis pe perioade lungi de timp poate duce la o

cretere semnificativ a temperaturii n compartimentele aparatului. Curai cu regularitate suprafeele care pot intra n cont cu alimentele i sistemele

de drenare accesibile. Depozitai carnea crud i petele n recipiente adecvate n congelator, astfel nct

s nu intre n contact cu alte alimente sau s se scurg peste acestea. Dac congelatorul este lsat gol timp ndelungat, oprii-l, dezgheai-l, curai-l,

uscai-l i lsai ua deschis pentru a mpiedica dezvoltarea mucegaiului n interiorul aparatului.

Seciune/i de ngheare rapid. Este destinat alimentelor care au nevoie de nghe. Pentru convenien, carnea trebuie introdus n sertar dup ce a fost feliat. Cnd scoatei alimentele, tragei mai nti sertarul, apoi mpingei orizontal tava deasupra sertarului spre interior, apoi scoatei alimentele de sub sertar Not: nchidei sertarul dup utilizarea compartimentului aparatului.

54

n general, temperatura n interiorul compartimentului aparatului este sub -18 .

Alimentele care necesit pstrare pe termen lung se introduc n compartimentului aparatului. Alimentele congelate rapid trebuie s fie introduse n compartimentul de congelare ct

mai repede posibil nainte de a se dezghea. Alimentele calde trebuie introduse n compartimentul aparatului dup ce se rcesc la

temperatura camerei. NU DEPII CANTITATEA MAXIM DE PRODUSE CONGELATE INDICAT N

TABELUL DE DATE GENERALE (vezi Foaie DE DATE TEHNICE (FOAIA PRODUSULUI)).

n compartimentul pentru congelare nu punei alimente neambalate. Nu congelai produse lichide n recipiente de sticl sau sticle n

compartimentul congelator. Alimentele proaspete pentru congelat nu trebuie s se ating de produsele deja

congelate. Nu congelai alimente cu o temperatur mai mare dect temperatura camerei. Urmrii data expirrii de pe ambalajul alimentelor. Nu consumai gheaa din congelator imediat. Produsele se congeleaz mai repede dac sunt mprite i mpachetate n porii mai

mici. RECOMANDM CA PETELE PROASPT I SOSURILE S FIE DEPOZITATE N

COMPARTIMENTUL CONGELATOR MAXIM 6 LUNI; BRNZETURILE, CARNEA DE PUI, DE PORC SAU DE MIEL MAXIM 8 LUNI; CARNEA DE VIT, FRUCTELE I LEGUMELE - NU MAI MULT DE 12 LUNI.

ATENIE! n cazul dezgherii accidentale, de exemplu din cauza unei ntreruperi a curentului, dac alimentarea electric a fost ntrerupt pentru mai mult timp dect valoarea indicat n tabelul cu caracteristicile tehnice, alimentele decongelate trebuie

consumate rapid sau trebuie gtite imediat i apoi recongelate (dup ce s-au rcit).

DEZGHEARE I CURARE

COMPARTIMENTUL CONGELATOR SE DEZGHEA AUTOMAT: acesta acioneaz un sistem de rcire fr ghea (No Frost). Totui, n funcie de numrul de deschieri i nchideri ale uii congelatorului i de temperatura produselor introduse n aparat, gheaa se poate acumula pe pereii interiori ai congelatorului i pe sertare. Acest lucru este normal. Dar, cu ct stratul de ghea este mai gros, cu att consumul de energie va fi mai mare. n cazul n care sistemul No Frost nu reuete s evaporeze umezeala n exces i stratul de ghea s-a format, aparatul trebuie decongelat. Pentru decongelarea aparatului, urmai paii urmtori, n ordinea descris: IMPORTANT! Oprii aparatul i deconectai-l de la sursa de alimentare. Scoatei alimentele din compartimentul congelator. Lsai ua compartimentului

congelator deschis. Cnd se topete gheaa, tergei u uscai suprafeele i accesoriile compartimentului congelator.

nchidei uile refrigeratorului i congelatorului i pornii. Conectai la sursa de curent electric i pornii aparatul.

CURAI APARATUL LA INTERVALE REGULATE.

55

Reinei c nainte de curarea aparatului, trebuie s deconectai aparatul de la sursa de alimentare cu energie electric prin scoaterea fiei din priz.

NU utilizai detergeni pentru curarea interiorului i exteriorului congelatorului i garniturii de etanare a uii, detergeni care conin particule abrazive, acid, alcool, aceton, benzin i ali solveni organici, materiale de lefuire, ap calda sau elemente alcaline. NU utilizai pentru curare perii abrazive, crpe sau burete cu suprafeele abrazive destinate pentru frecare. n caz contrar vei deteriora suprafaa interioar a congelatorului.

Nu utilizai unelte mecanice sau alte dispozitive electrice pentru a accelera dezghearea.

Nu cltii i nu pulverizai congelator cu ap. Folosii numai o crp uscat pentru curare panoului de control i componentele electrice.

Praful acumulat n spatele congelatorului i pe podea sub acesta trebuie curat n mod regulat astfel nct congelatorul s funcioneze eficient i pentru economisirea energiei.

Garnitura de etanare a uii se murdrete des i se aburete uor, aadar trebuie curat frecvent.

DUP OPRIREA DISPOZITIVULUI DE RCIRE PENTRU O PERIOAD MAI LUNG DE TIMP, lsai ua deschis astfel nct s nu creeze mirosuri nedorite n interior.

SCHIMBAREA DIRECIEI DE DESCHIDERE A UILOR:

vezi pagina 2-3

ATENIE! Oprii aparatul i deconectai-l de la sursa de curent electric.

1. Demontai cele dou capace de piuli i cele dou capace ale balamalei din partea

superioar (deschidei ua spre dreapta). 2. Demontai panoul decorativ din partea superioar. 3. Demontai cele dou uruburi fixate cu balamale, tragei balamalele dintr-o parte i

demontai ua n acelai timp. La final, scoatei balamalele din u. 4. Asamblai din nou tiftul balamalei inferioare: demontai tiftul iniial al balamalei i

montai-l ca n poziia din imagine. 5. Asamblai din nou tiftul balamalei superioare: demontai tiftul balamalei i

asamblai-l rotindu-l de la cellalt capt al orificiului tiftului. 6. Instalai piciorul fixat al balamalelor superioare (pe stnga) n partea dreapt. 7. Instalai balama inferioar n partea dreapt a frigiderului Nu demontai aparatul n lipsa unui specialist. Apelai la o firm de reciclare. n cazul unei funcionri defectuoase a dispozitivului dvs. de rcire, asigurai-v c nu putei elimina singur cauza defectului. Dac nu putei rezolva singur problema, contactai telefonic sau prin scriere reprezentantul cel mai apropiat al serviciului pentru dispozitivele de rcire.

Aparatul este conectat la reeaua de alimentare, dar nu funcioneaz. Asigurai-v c instalaiile de alimentare la sursa de curent electric funcioneaz. Asigurai-v ca fia s fie corect introdus n priz.

56

Zgomotul se intensific. Asigurai-v ca aparatul s aib o poziie stabil i s stea pe o suprafa neted. Pentru aducerea la nivel, reglai piciorul din fa. Asigurai-v c aparatul nu atinge nicio pies de mobilier, i c nicio parte a sistemului frigorific din

spatele carcasei aparatului nu atinge peretele. ndeprtai aparatul de orice pies de mobilier sau de perete. Verificai dac zgomotul nu s-a intensificat din cauza unor sticle, conserve sau vase din aparat care se pot atinge unele de altele.

La baza compartimentului frigiderului este ap. Verificai dac nu e blocat vreun spaiu al canalului pentru evacuarea apei rezultat din dezgheare. Curai spaiul canalului pentru ap cu un detergent special.

Pe rafturile de sticl clit este ap. Produsele alimentare sau vasele din compartimentul frigider ating peretele din partea din spate a compartimentului. Nu permitei produselor alimentare sau vaselor s ating peretele din spate.

Sub aparat este ap. Tava de colectare a apei dezgheate a alunecat de pe compresor. Punei tava pe compresor.

Cnd ua aparatului se deschide, iese garnitura de etanare din cauciuc. Garnitura este murdar cu alimente lipicioase (grsimi, siropuri). Curai garnitura de etanare i ghidajul acesteia cu ap cald i spun sau detergent de vase i apoi tergei cu o crp uscat. Montai napoi garnitura de etanare de cauciuc.

O temperatur ridicat n frigider indic faptul c compresorul funcioneaz pentru perioade lungi sau nentrerupt. Verificai dac ua aparatului se nchide bine, dac ua nu a fost deschis mai mult dect necesar sau dac n aparat a fost introdus o cantitate mare de alimente calde.

Partea de sus a aparatului are condens. Umiditatea relativ a mediului ambiental este peste 70 %. Aerisii ncperea n care se afl aparatul, i, dac este posibil, nlturai cauza umiditii.

Observaii asupra sunetelor emise de aparat n timpul funcionrii. n timpul funcionrii aparatului vor fi emise diferite sunete. Acestea sunete normale

i nu semnul unei defeciuni. Agentul refrigerant circul n sistemul frigorific producnd sunete asemntoare unor murmure, glgituri i zornit. Sunetele mai puternice, cum ar fi pocnetele i clicuri, pot fi auzite pentru un scurt timp atunci cnd este pornit compresorul.

INFORMAII PRIVIND PROTECIA MEDIULUI

Acest simbol indic faptul c aparatul, odat ce nu mai este folosit, nu poate fi distrus mpreun cu alte deeuri menajere. Este necesar colectarea i

distrugerea separat a acestuia, de exemplu n containere avnd marcaje speciale cu acest simbol din zonele de mari dimensiuni de colectare a gunoiului. Toate informaiile privind locul de depozitare n siguran a aparatelor scoase din uz pot fi obinute de la autoriti, de la magazinul de unde s-a achiziionat aparatul sau de la reprezentanii productorului. Dac v hotri s distrugei aparatul, facei imposibil folosirea sa ulterioar pentru a evita orice posibil accident. Deconectai aparatul de la reeaua electric i apoi, tiai cablul de alimentare. Rupei garnitura de etanare. Distrugei ncuietorile de pe u, dac exist.

57

!

. , . ' , . . , .

: ,

. (No Frost). .

:

!

. !

- .

! ,

.

! , .

! ..

!

. R600a. :

. , ,

, .

: , , ('

4 3; /R600a), .

UA

58

- ,

.

.

, , .

.

:

' ' / . .

.

8 ,

, , ,

, . 3 8

.

,

, .

:

' .

, ' , .

. ,

. ,

,

.

,

.

, () .

, .

59

, ,

, . ,

, , ,

. . ,

. !

( ,

, ), 10 , .

, .

,

. .

! ! ,

, .

. .

, .

. .

. ,

. ,

, .

, , .

. , .

,

, .

60

,

, ,

.

. , .

70% ta : +10 0C +32 0C ( SN); +16 0C +38 0C ( ST); +16 0C +43 0C ( T).

'

, ( , ).

!

.

, , , .

- ,

.

220-240 / 50 .

M .

300 , 75 , .

:

. , , 45

.

,

( 20), .

.

, .

61

, :

,

.

,

220-240 / 50 , 4 .

, , . . , . , .

. 1, 1

.

.

, ( ), .

1. A. Super FRZ: B. ON / OFF: C. : /:

D. : /:

1 3

2 4

5

62

2. 1. 2. ()

3.

3. : . -18.

: : ; . :1. , , . 2. , , . 3. , , ( , - , ).

4. ON / OFF ( B) . , . ON / OFF ( B) . , . ON / OFF , , . ON / OFF ( B), , , , . , ON / OFF . , (Quick-Frozen Mode), - 24, Quick-frozen.

( ), , .

.

(Quick-Frozen Mode), Super FRZ ( A) , . , (6 ). ( C) ( D), .

6 . 6 48 . - 5 ,

63

-24, 5

FAST FREEZE ( A) , -24.

(Quick-Frozen Mode). : , , ( ) 48 .

(Quick-Frozen Mode) Super FRZ ( A) (Quick-Frozen Mode), . . (Quick-Frozen Mode) , (Quick-Frozen Mode).

! 26 .

( C) ( D),

, . -16 -24 ( );

,

( A B, ).

: , , , , .

5. . . .

6.

. 120 , , 2 , . , - .

64

7.

. , , , . : 18.

: ,

8. -8 ,

. , .

(E9). , - 12.

- , ( ). , .

9.

E2

E6

E5

E9

E7

EC EEPROM

: .

- . . . , , , .

10. (temperature regulation) ,

(Force Defrosting Mode). LED 3, . Force Defrosting Mode .

65

. Force Defrosting Mode , (temperature regulation)

, (Force Defrosting Mode).

, :

. , ,

.

, .

, , , , .

. , . , . , , , .

: .

, -18.

, , .

. ,

.

(. II). . !

. , ,

. , . ,

.

! , , , .

66

: (No Frost). , , , . . , , . No Frost , , . , : ! ' . .

. , . .

.

.

' .

.

.

, .

.

, .

, , , , , , , . , , . .

, , .

:

2 - 3

! .

67

, . , , . , .

. , .

. , . . , . . , , , .

. (, ). , , . .

y , . , , , , .

a . 70 %. , . .

. , . .

, , . , , , . , ,

. , . . . . ! . , .

. Ser.No/ : , - . . Ser.No/ 91000000, : - 9 - 2019; -10 - 10- 2019 . : MIDEA, CH No.5, Xinguangsi Road, Zhujiang Management District, Nansha District, Guangzhou

68

VEN KLIENTI!

Pozorn si pette nvod k obsluze! Pi nedodren pokyn hroz riziko razu, pokozen spotebie a ztrty nroku na bezplatn zrun servis. Vrobce ani prodejce zazen neodpovdaj za razy a kody zpsoben jeho nesprvnou instalac a pouvnm. Uschovejte nvod k pouit chladicho zazeni po celou dobu jeho provozu. V ppad prodeje zazen pedejte nvod k pouit novmu majiteli tohoto zazen.

Veobecn informace: Chladic zazen skov mraznika pro provoz v domcnostech. Mraznika je urena pro zmrazen a dlouhodob skladovn potravin. V pihrdce mrazku je beznmrazov mrazic systm (No Frost). Mraznika ndob je urena vlun pro domc pouit.

BEZPENOSTN POKYNY

Veobecn bezpenostn poadavky: VAROVN: Dvejte pozor na to, aby nedolo k zablokovn i ucpn

kterhokoli vtracho otvoru uvnit i zven spotebie. VAROVN: K urychlen odmrazovn nepouvejte dn mechanick

zazen ani jin prostedky. VAROVN: Uvnit prostoru pro skladovn potravin nepouvejte dn

elektrick spotebie, nejedn-li se o typ doporuen vrobcem. VAROVN: Pi umisovn spotebie na mstouren se ujistte, e

napjec kabel nen nkdezachycen nebo zda nedolo k jeho pokozen. VAROVN: Zezadu spotebie neumisujtepenosn vcezsuvkov

prodluovac pvodynebo penosn napjec zdroje. VAROVN: Spotebi se mus likvidovat podle sttnch pedpis.

VAROVN: Nepokote chladic systm spotebie. Obsahuje chladic plyn R600a. Je-li chladic systm pokozen:

Nepracujte s otevenm plamenem. Vyvarujte se vzniku jisker - nezapnejte dn elektrick spotebie nebo svtidla.

Ihned vyvtrejte mstnost. V ppad pokozen chladicho okruhu je teba na nkolik minut vyvtrat

mstnost, ve kter se nachz spotebi (tato mstnost mus mt alespo 4 m; pro spotebi s izobutanem /R600a).

C-pentan se pouv jako nadouvadlo izolan pn a jde o holav plyn

CZ

69

Spotebi se mus pouvat pouze k mrazen a skladovn potravin. Tento spotebi nen uren pro skladovn vbunch ltek, jako jsou

aerosolov plechovky s holavm pohonnm plynem. Je zakzno ukldat benzin a jin holav kapaliny v blzkosti spotebie.

Zajitn bezpenosti dt a zranitelnch osob: Nedovolte dtem hrt si se spotebiem nebo zapojovat ho do sov

zsuvky i odpojovat od sov zsuvky. Nedovolte dtem hrt si s obalovm materilem ze spotebie. Zabrate dtem, aby lezly dovnit chladicho zazen nebo na nj, v opanm ppad me dojt k jejich uvznn uvnit chladicho zazen nebo zrann pi pdu z nj.

Dti od 8 let ve a osoby s omezenmi fyzickmi, smyslovmi i duevnmi schopnostmi nebo nedostatkem zkuenost a znalost mohou tento spotebi pouvat pod dohledem nebo po pouen o bezpenm pouit spotebie, pokud si uvdomuj souvisejc rizika.

itn a uivatelsk drba by nemly bt provdny dtmi bez dozoru. Dti od 3 do 8 let mohou dvat a vyndvat vciz chladicch spotebi.

Pravidla zapojen do elektrick st. Spotebi mus bt zapojen do uzemnn sov zsuvky. Uzemnn

elektrick zsuvka, do kter se m spotebi zapojit, mus bt na pstupnm mst. Uzemnn spotebie je vyadovno prvnmi pedpisy. Vrobce se zk jakkoliv odpovdnosti z titulu eventulnch kod, kter mohou utrpt osoby nebo pedmty v dsledku nesplnn povinnost stanovench tmto pedpisem

Je-li spotebi vyroben se specilnm napjecm kabelem, lze ho nahradit pouze stejnm specilnm kabelem dodanm vrobcem.

Pro zamezen rizikm by pokozen napjec kabely ml vymovat pouze vrobce, drbov technik nebo osoba s ekvivalentn kvalifikac.

Nesm se pouvat spojovac lnky, nkolikansobn zsuvky (rozvde), dvouilov prodluovac kabely. Pokud je nutn pouit prodluovacho kabelu, me to bt pouze prodluovac kabel s ochrannm kolkem, jednozsuvkov, kter m bezpenostn atest VDE/GS. Pokud bude pouit prodluovac kabel (s ochrannm kolkem, kter m bezpenostn znaku), pak jeho zsuvka mus bt umstna v bezpen vzdlenosti od dez a neme bt vystavena na zalit vodou a rznmi odpady.

Frekvence a vkon elektrick instalace ve vaem dom mus odpovdat veobecnm parametrm spotebie, jak je uvedeno v typovm ttku vrobku.

70

Pi umisovn spotebie dvejte pozor, abyste nepitiskli elektrick kabel; pedejdete tak jeho pokozen. Neumisujte vedle spotebie tk pedmty, napklad chladic jednotky, nbytek nebo jin zazen v domcnosti, takovm zpsobem, e by mohly stisknout a pokodit elektrick kabel. To by mohlo zpsobit zkrat a por.

Ujistte se, e zstrka elektrickho kabelu nen pitisknuta zadn stnou spotebie nebo jinak pokozen. Pokozen zstrka me zpsobit por!

Po vypnut (kvli itn, sthovn atd.) Se chladic zazen ME ZNOVU ZAPNOUT NEJDVE PO UPLYNUT 10 MINUT, v opanm ppad me dojt k pokozen kompresoru. Budete-li se pokouet zapnout chladic zazen dve, nezapne se.

Je-li spotebi porouchan a nen mon ho opravit podle uvedench doporuen, odpojte ho od st, otevete dvee a zavolejte servisnho odbornka. Veker technick nebo konstrukn zvady me opravovat pouze servisn zstupce.

UPOZORNN! NIKDY NEODSTRAUJTE KRYT LED OSVTLEN!Je-li v chladnice namontovan LED osvtlen a osvtlen nefunguje, na vmnu zavolejte servisnho technika. LED osvtlen me bt vymnna pouze servisnm technikem!

Podmnky bezpenho provozu Ped kadou drbovou innost je teba vythnout zstrku ze sov

zsuvky . Chcete-li spotebi vypnout, nesmte tahat za napjec kabel. Vdy tahejte za pevn uchopenou zstrku.

Je zakzno pouvat technicky pokozen spotebi. Na chladic zazen neumsujte dn tk pedmty. Nepokldejte na spotebi dn zapnut elektrick zazen, protoe by to

mohlo zpsobit vzncen plastovch soust. Nepokldejte na spotebi dn msy s tekutinami a nenechvejte na nm

vzy s kvtinami ani jin ndoby naplnn tekutinami. Nelezte ani si nesedejte na spotebi, neoprejte se o dvee spotebie a

nevte se na n a nedovolte to provdt dtem. Mezery mezi vkem a skn mrazniky jsou relativn mal. Nestrkejte do nich

ruce, jinak me dojt k piskpnut a porann prst. Potraviny, ndob, sky atd. se ze zapnut mrazniky mus vyndvat

suchma rukama. Mokr ruce by mohly pimrznout. Mrazniku neproplachujte a nemyjte vodou, neumsujte ji do vlhkch prostor,

kde hroz vniknut vody, aby nedolo k pokozen izolanch vlastnost.

71

Spotebi se mus pepravovat pouze ve svisl poloze. VROBCE NEPONESE ODPOVDNOST ZA DN KODY SPOTEBIE, K NIM DOJDE V DSLEDKU NEDODREN POKYN PRO PEPRAVU.

Vrobce zaruuje spolehliv provoz spotebie pi relativn vlhkosti vzduchu nepekraujc 70 % a okolnch teplotch: od +10 C do +32 C -klimaticka tda SN; od +16 C do +32 C -klimaticka tda N; od +16 C do +38 C k limaticka tda ST; od +16 C do +43 C - klimaticka tda T.

UMSTN A PIPOJEN K STI

Umstn:

Spotebi instalujte na suchm, dobe vtranm mst, jeho okoln teplota odpovd klimatick td uveden na typovm ttku spotebie.

VAROVN!Spotebi se nesm pouvat v nevytpn mstnosti nebo pod pstekem. Umstte spotebi mimo dosah zdroj tepla, napklad kuchyskho sporku/trouby, raditor nebo pmho slunenho svtla. Spotebi se nesm dotkat dnho topnho, plynovho nebo vodnho potrub ani dnch jinch elektrickch spotebi.

Mraznika je zapojena do elektrick st 220240 V/50 Hz.

Spotebi mus stt na rovnm povrchu a nesm se dotkat stny Spotebie mus bt dobr obh vzduchu. Nad chladicm zazenm mus bt zajitno

volnch 30 cm, vzdlenost od stny nesm peshnout 75 mm, co umouje pohodln otevrn a zavrn dve a rozptlen tepla.

Pprava spotebie k provozu:

Doporuuje se pipravovat spotebi k provozu s pomocnkem. Pi manipulaci se spotebiem nevyvjejte plin tlak na dvee a horn kryt, jinak

me dojt k deformaci. Pi umsovn chladicho zazen na podlahu ho nenaklnjte o vce ne 45 stup. Pi umisovn na zvolen msto se bude chladnika mnohem snadnji pemisovat,

jestlie ji vpedu trochu zvednete a naklonte ji dozadu (mn ne 20), take bude moci jet po kolekch

Odstrate veker obaly a lepic psky z vnjho a vnitnho povrchu spotebie.

Chladic zazen se nesm zapojit do elektrick st, dokud z nj nebudou odstranny veker obaly, pepravn prvky a materily.

Ped prvnm pouitm:

Vlanou vodou s malm mnostvm ph neutrlnho mdla nebo sody umyjte vnitek zazen a vechny jeho vnitn sti (tmto zpsobem odstrante typickou vni novho spotebie). Dkladn osute.

Ped prvnm zapojenm do elektrick st 220240 V / 50 Hz mus spotebi zstat cca 4 hodiny v klidu. V opanm ppad me dojt

k pokozen kompresoru.

72

Ped uloenm potravin mus bt mraznika zapnuta po dobu. Po urit dob kdy se spotebi dostane na skladovac teplotu nebo po prvnm zastaven kompresoru do nj vlote potraviny, co je vhodn pro zachovn erstvosti. Toto pravidlo plat i pro

mrazniku, kter se zapn po pedchozm rozmrazovn nebo po dlouhodobm odstaven.

POPIS SPOTEBIE

Viz obr. 1, strana 1

1 Dven zsobnk 3 Prostor mrazniky

2 Elektronick ovldac panel 4 Sklenn police

5 Rychlomrazic s

REGULACE TEPLOTY.

POPIS ELEKTRONICKHO OVLDACHO PANELU.

Po pipojen k elektin, pejde do stavu z vroby. (teplota tovrnho nastaven ), avak podle svch poteb mete teplotu zmnit.

1. Ovldn A. Super FRZ: forma rychlho mrazen B. ON/OFF: sputn nebo vypnut systmu C. : zven teploty chladcho boxu /: regulace doby rychlho mrazen

D. : snen teploty chladcho boxu /: regulace doby rychlho mrazen

2. Nzvy funkc na displeji 1. Digitln ukazatel teploty 2. Ikona teploty ()

3. Ikona rychlho mrazen

3. Ovldn displeje Prvn sputn: ve se rozsvt na dobu t vtein a ozve se zazvonn. Vchoz teplota chladcho boxu je -18.

Displej pi bnm fungovn: Zobrazen teploty: kdy dojde k porue, zobraz se zde pednostn kdy poruchy; pi bezchybnm fungovn je zde zobrazena nastaven teplota.

73

Ovldn displeje: 1. Za bn situace po ticeti vteinch zhasne, pokud nedojde k oteven a pouit tlatek;

2. Kdy jsou dvee oteven, svt displej po celou dobu a zhasne ticet vtein po uzaven dve. 3. Kdy dojde k porue a je zobrazen Kd poruchy", displej se rozsvt a zhasne po ticeti vteinch (pokud by bzuk znl ji del dobu, stisknte jakkoliv tlatko a tm ho vypnete);

4. Pouvn v uivatelskm mdu Zapnut a vypnut V mdu zapnut stisknte a podrte tlatko ON/OFF (tlatko B) po dobu t vtein, ozve se cinknut a systm se okamit vypne; V mdu vypnut stisknte a podrte tlatko ON/OFF (tlatko B) po dobu t vtein, ozve se cinknut a systm se okamit zapne;

Stisknte tlatko ON/OFF po dobu t vtein pro vypnut systmu a na displeji ji nebude nic zobrazeno. Krom tlatka ON/OFF (tlatko B), pestanou ostatn tlatka reagovat a kompresor, ohva, osvtlen a ve ostatn bude okamit vypnuto; Stisknte na dobu t vtein ON/OFF a systm se spust. Ped sputnm, kdy je systm v mdu rychlho mrazen se na displeji zobraz -24 a bude svtit ikona rychlho mrazen nebo bude na

displeji teplota v chladc komoe (nastaveno jako naposledy) a ve pob v mdu, kter byl nastaven ped vypnutm.

Vechny nsledujc funkce mus pi sputn fungovat

Vstup do mdu rychlho mrazen Kdy nen systm v reimu rychlho mraen, stisknte a podrte tlatko Super mrazen (tlatko A) po dobu t vtein pro sputn reimu rychlho mrazen, zobraz se ikona rychlho mrazen a na displeji pak vchoz doba rychlho mrazen (6 hodin). Stisknte tlatka pro regulaci teploty (tlatko C) nebo (tlatko D) pro zmnu doby rychlho

mrazen. Na zmnu je teba 6 hodin. Rozsah pro upraven je mezi 6 a 48 hodinami. Pokud nestisknete dn tlatko po dobu pti vtein a nastaven se projev automaticky a zobraz se "24"; bhem pti vtein, mete stisknout tlatko Super mrazen

(tlatko A) manuln pro potvrzen a zobraz se "24". Lednice bude pot pracovat v

mdu rychlho mrazen. PoznmkaMrazc vkon uveden na ttku je vsledek testu pi nastavenm mdu

rychlho mrazen uvedeno ve za 48 hodin

Oputn mdu rychlho mrazen Po sputn reimu rychlho mrazen a po dosaen nastavenho asu pro rychl mrazen stisknte a podrte tlatko Super mrazen (tlatko A) po dobu t vtein nebo zmte nastavenou teplotu stisknutm uritch tlatek pro oputn reimu rychlho

mrazen a pot ji nebude ikona rychlho mrazen svtit. Po oputn reimu rychlho mrazen bude dle fungovat v pedelm mdu. Poznmka: pokud dojde v reimu rychlho mrazen k vypnut nebo vpadku proudu, bude po jeho obnoven pokraovat rychl mrazen. Poznmka:

Funkce rychlho zmrazovn se vypne automaticky po 48 hod.

74

Nastaven teploty komory Stisknte tlatka pro regulaci teploty (tlatko C) a (tlatko D) pro jej nastaven a

tato teplota bude zobrazena. Rozsah pro nastaven je mezi 16 a 24

(neopakujc se regulace teploty); nastaven se opust po pti vteinch a toto nastaven se pot projev. (Bhem pti vtein po dokonen nastaven stisknte tlatka A nebo B pro manuln potvrzen nastaven a jeho platnost.)

Poznmka: pokud se zmn nastaven teplota nebo vlo nov potraviny, teplota uvnit boxu doshne po njak dob rovnovhy, kter je urena stupnm zmny teploty, teplotou okolnho prosted, frekvenc otevrn, mnostvm jdla uvnit a tak dle.

5. Ovldn osvtlen Pi oteven dve chladcho boxu se rozsvt osvtlen boxu. Pi uzaven dve chladcho boxu se osvtlen boxu zhasne.

6. Rada pro otevrn dve a ovldn alarmu otevench dve

Kdy jsou dvee komory oteven dle ne 120 vtein, ozve se zazvonn, pot pak znovu kad 2 vteiny, dokud se dvee nezavou. Stiskem jakhokoliv tlatka upozornn na oteven dvee zrute.

7. Pam pi vpadku proudu a pro sputn Kdy dojde k vpadku proudu zapamatuje si spotebi automaticky provozn reim a stav ped vpadkem; Po obnoven dodvky proudu dojde rovn k obnoven stavu ped vpadkem a bude fungovat v reimu nastavenm, ne k nmu dolo. Pvodn stav pi sputn: teplota chladc komory je nastavena na 18.

Pam: zahrnuje nastaven teploty chladcho boxu, celkovou dobu provozu

8. Upozornn na vysokou teplotu v komoe Pokud by byla teplota chladc komory vy ne 8 po dobu esti hodin, rozezn se

upozornn na vysokou teplotu. Bzuk zazvon desetkrt a pak desetkrt kadch ticet minut a na displeji teploty se zobraz kd poruchy (E9); zvonn pestane, kdy teplota v chladc komoe klesne pod 12.

Stisknte jakoukoliv klvesu pro zruen bzuku (pokud nepestane bzuet po ticeti minutch). Ale zobrazen kdu poruchy na displeji nepestane, dokud nen porucha odstranna.

9. een problm

Kd poruchy

Npovda Kd poruchy

Npovda

E2 Porucha senzoru chladcho boxu

E6 Porucha komunikace

E5 Rozmrazovn chlazen

porucha senzoru E9

Upozornn na vysokou teplotu

v mraznice

E7 Teplota okol porucha senzoru

EC Porucha okruhu EEPROM

Poznmka: kdy dojde k porue, systm postupn zobraz vechny kdy poruchy

Upozornn se automaticky zru nebo bude zrueno stiskem jakhokoliv tlatka. Pokud dojde k porue, je prioritou zobrazovat kd poruchy a do jejho odstrann, jinak nelze

75

zobrazit nastavenou teploty a ikonu rychlho mrazen. Pokud se chyba stle zobrazuje a automatick odstrann selhalo, kontaktujte oddlen poprodejnho servisu nebo odborn personl servisu.

10. Nucen rozmrazovn Stisknte a drte tlatka regulace teploty" a po dobu t vtein pro vstup do mdu

nucenho rozmrazovn. Horn poloha LED vdy zobrazuje 3, pro doln polohu nen dn zobrazen. Pi vstupu do mdu nucenho rozmrazovn se okamit zastav kompresor a ventiltor. Po sputn ohvae pro rozmrazovn a v mdu nucenho rozmrazovn nebo za uspokojivch aktulnch podmnek, stisknte a podrte tlatka regulace teploty" a po dobu t vtein pro oputn mdu nucenho

rozmrazovn.

ZMRAZOVN POTRAVIN V MRAZKU

Abyste zamezili kontaminaci potravin, ite se prosm nsledujcmi pokyny:

Oteven dve na del dobu me zpsobit znan nrst teploty v pihrdkch spotebie.

Pravideln istte povrchy, kter mohou pijt do styku s potravinami a udrujte prchodn odtokov systmy.

Syrov maso a ryby skladujte v lednici ve vhodnch obalech tak, aby se nedostaly do kontaktu nebo nekapali na ostatn potraviny.

Pokud je chladc zazen del dobu przdn, vypnte ho, odmrazte, vyistte, vysute a nechte dvee oteven, abyste uvnit spotebie zamezili tvorb plsn.

Rychlomrazic st (zsuvka mrazniky). Slou na potraviny, kter je teba zmrazit. Kus masa by ml bt ped vloenm do zsuvky pro lep skladnost nakrjen na pltky. Pi vyndvn potravin nejdve vythnte zsuvku, pak vodorovn zatlate box nad n dovnit a pot ze zsuvky vyjmte potraviny Poznmka: po pouit chladniky zsuvku uzavete.

Obecn, teplota uvnit mrazniky je ni ne -18. Potraviny, kter chcete uchovvat

dle by mly bt vloeny do mrazniky. Rychle zmrazen potraviny by mly bt ped rozmrazenm co nejdve vloeny do

chladc komoe. Hork jdlo by mlo bt vloeno do mrazniky a po ochlazen na pokojovou teplotu.

NEPREKRAUJTE MAXIMLNE MNOSTVO ZMRAZENCH POTRAVN UVEDEN V TABUKE S TECHNICKMI DAJMI (viz. INFORMAN LIST VROBKU)

Nevkladajte do mraziaceho priestoru nezabalen potraviny. VAROVANIE! Kvapaln potraviny nezmrazujte v sklenench ndobch ani vo faiach.

Nezmrazujte npoje sten oxidom uhliitm. erstv potraviny uren na zmrazovanie sa nesm dotka u zmrazench potravn. Nezmrazujte potraviny ak s teplejie ako je izbov teplota. Prsne dodriavajte dobu najneskorej spotreby mrazench potravn uvdzan

vrobcom na obale.

POZOR!V ppad nhodnhorozmrazen, napklad zdvodu vpadku proudu, apokud vpadek proudu trvaldel dobu, ne je uvedeno vtabulce technickch daj, jenutn rozmrazen potravinyrychle spotebovat neboihned uvait i upct a potomopt zmrazit (po ochlazen).

76

ODMRAZOVN A ITN

Mrazic oddl je rozmrazovn automaticky: Vyuv beznmrazov chladic systm (No Frost). Ale v zvislosti na tom, jak asto byla otevena a zavena dvka mrazku a jak tepl produkty byly umstny do spotebie, me se na vnitnch stnch vnitnho obloen a zsuvek vytvoit nmraza. Jde o bn jev. Ale m je vrstva nmrazy tlust, tm je vt spoteba energie. Pokud systm No Frost nezvldl odpait pebytenou vlhkost a vytvoila se vrstva nmrazy, mli byste spotebi odmrazit. Chcete-li odmrazit spotebi, postupujte podle nsledujcch krok: UPOZORNN! Vypnte spotebi a vythnte zstrku ze sov zsuvky. Vyjmte potraviny z prostoru mrazku. Zmrazen potraviny se bhem rozmrazovn

pli neohej, jestlie je zakryjete silnou ltkou a uschovte je na chladnm mst. Nechte oteven dvee mrazku. A se led roztav, vyistte a vysute povrchy a

pevn instalovan prvky v prostoru mrazku. Zavete dvee mrazku. Pipojte spotebi k sti a zapnte ho.

PRAVIDELN ISTTE SPOTEBI.

Pamatujte, e ped itnm mrazku a zadn sti skn muste odpojit spotebi od napjen tak, e vythnete zstrku ze sov zsuvky.

Mrazniku neoplachujte vodou ani do n vodu nestkejte. Pro itn ovldacho panelu a elektrickch komponent pouvejte pouze such

hadk. Prach, kter se shromauje za mrazkem a na podlaze pod nm, je teba pravideln

odstraovat pro zajitn efektivnho a energeticky spornho provozu spotebie.

Tsnn dve se rychle pin a snadno se zaml, proto vyaduje astj itn.

K itn vnitku, vnjch povrch a tsnn dve NEPOUVEJTE ppravky obsahujc abrazivn stice, kyselinu, alkohol, aceton, benzin a dal organick rozpoutdla, brusiva, horkou vodu nebo alkalick prvky. Pi itn povrch NEPOUVEJTE drsn karte, drtnky, hrub hadky ani houbiky. V opanm ppad pokodte vnitn povrchy zazen.

PI DEL ODSTVCE NECHTE DVEE CHLADICHO ZAZEN OTEVEN, aby se zabrnilo vzniku nedoucch pach uvnit.

ZMNA SMRU OTVRN DVE: viz strana 2-3

VAROVN! Vypnte spotebi a vythnte zstrku ze sov zsuvky. 1. Odstrate krytky dvou matic a dv kryc destiky zvs z hornho nosnku (otevete

dvee smrem doprava) 2. Odstrate kryc panel z hornho nosnku 3. Demontujte dva rouby drc zvsy, vythnte zvsy souasn s dvemi. Pot

vyjmte zvsy ze dve. 4. Namontujte osu spodnho pantu: demontujte osu pvodnho pantu a namontujte j

na vyznaen msto. 5. Namontujte osu hornho pantu: demontujte osu pantu a namontujte j otoenm na

opan konec otvoru. 6. Namontujte drk hornho pantu (vlevo) na pravou stranu. 7. Namontujte spodn zvs na pravou stranu chladniky.

77

V ppad poruchy chladicho zazen se ze zatku sami pokuste zjistit a odstranit jej pinu. Pokud se pesvdte, e samostatn vznikl problm nevyete, obrate se na nejbli servisn zastoupen, a to po telefonu nebo psemn.

Spotebi je pipojen k sti, ale nefunguje. Zkontrolujte, zda je v podku

elektrick instalace v dom. Zkontrolujte, zda je zstrka sprvn zasunuta do sov zsuvky.

Zvuk je stle hlasitj. Zkontrolujte, zda spotebi stoj pevn na rovnm povrchu. Chcete-li ho vyrovnat, nastavte pedn nohy. Zkontrolujte, zda se spotebi nedotk njakho nbytku a zda se dn st chladicho systmu na zadn stran skn nedotk stny. Odthnte spotebi od jakhokoliv nbytku nebo stn.

Pi otvrn dve spotebie se odtrhuje gumov tsnn. Tsnn je zamazno lepkavmi potravinami (tukem, sirupem). Vyistte tsnn a odpovdajc drku teplou vodou s mdlem nebo sapontem na ndob a otete je do sucha. Umstte gumov tsnn zpt na sv msto.

Vysok teplota, krtk pestvky mezi spoutnm kompresoru. Pesvdte se, zda se tsn zavraj dvee spotebie, zda nebyly pi vyjmn nebo vkldn potravin oteven dle, ne bylo nutn, nebo zda nebylo do spotebie vloeno velk mnostv teplho jdla.

Na vrchn stran spotebie dochz ke kondenzaci. Relativn vlhkost okolnho vzduchu je vy ne 70 %. Vtrejte mstnost, v n je umstn spotebi, a pokud mono odstrate pinu vlhkosti.

Poznmky k hluku spotebie za provozu. Kdy je spotebi v provozu a prochz rznmi cykly mrazen, bude vydvat rzn zvuky. Jedn se o normln jev a nen to znmkou dn zvady.

Chladivo bhem prtoku chladicm systmem vydv zuriv, bublav nebo elestiv zvuky. Pi zapnn kompresoru se mohou krtkodob ozvat silnj zvuky, napklad

bouchn nebo cvakn.

INFORMACE O OCHRAN IVOTNHO PROSTED

Tento symbol znamen, e jakmile ji nen spotebi potebn, nelze ho likvidovat spolen s ostatnm smsnm komunlnm odpadem. Mus se odvzt a zlikvidovat samostatn, tj. v bednch speciln oznaench tmto symbolem, ve sbrnch pro objemn odpad. pln informace o mstech, kam lze bezpen odvet star spotebie, lze zskat na mstnch adech, v obchod, kde jste koupili spotebi, nebo od

zstupc vrobce. Pokud se rozhodnete vyadit spotebi, znemonte jeho pouit, abyste pedeli

ppadn nehod. Vythnte zstrku ze sov zsuvky a potom odznte napjec kabel. Odtrhnte tsnn. Je-li instalovn zmek dve, vylomte ho. Nedemontujte spotebi vlastnmi silami. Odvezte ho do recyklanho stediska.

78

VEN ZKAZNCI!

Nvod na obsluhu si starostlivo pretudujte! Ak jeho pokyny nebud dodran, hroz riziko razu, pokodenia spotrebia a straty prva na bezplatn zrun servis. Vrobca nenesie zodpovednos za kody vzniknut z nedodriavania zsad umiestench v tomto nvode. Odporame vm uschova si nvod po cel dobu pouvania spotrebia. Pri alom predaji spotrebia odovzdajte nvod na pouitie novmu vlastnkovi spotrebia.

Veobecn informcie:

Spotrebi (alej nazvan chladnika) je skriov mraznika. Mraznika sli na dlhodob uchovvanie potravn a na vrobu adovch kociek. Mraziace oddelenie je vybaven beznmrazovm mraziacim systmom (No Frost).

Tento spotrebi je uren na pouvanie v domcnosti a podobnom prostred.

BEZPENOSTN POKYNY

Veobecn bezpenostn pokyny: UPOZORNENIE: iadne vetracie otvory vntri spotrebia ani vonku nesm

by akokovek upchan. UPOZORNENIE: Nepouvajte na urchlenie rozmrazovania mechanick

pomcky ani in prostriedky. UPOZORNENIE: Nepouvajte elektrick spotrebie inch ako vrobcom

odporanch typov vntri priestorov na uchovvanie potravn v spotrebii. UPOZORNENIE: Pri umiestovan spotrebia dvajte pozor, aby sa niekde

nezasekol alebo nepokodil napjac kbel. UPOZORNENIE: Na zadn stranu spotrebia neumiestujte prenosn

viacnsobn zsuvky alebo prenosn zdroje napjania.

UPOZORNENIE: Nepokodzujte chladiaci systm spotrebia.Pri pokoden chladiaceho systmu:

Vystrhajte sa iskier nezapnajte iadne elektrick spotrebie ani osvetovacie teles.

V prpade pokodenia chladiaceho okruhu je potreba na niekoko mint vyvetra miestnos, v ktorej sa nachdza spotrebi (tto miestnos mus ma aspo 4 m; pre spotrebi s izobutnom /R600a).

C-pentn sa pouva ako nadvadlov izolanej pene a ide o horav plyn

SK

79

Spotrebi sa mus pouva iba na zmrazovanie a uchovvanie potravn. V spotrebii neskladujte horav plyny ani kvapaliny. Horav ltky ani predmety, ktor s nasiaknut horavmi ltkami, neklate

do spotrebia, do jeho blzkosti ani na.

Bezpenos det a zranitench osb: Toto zariadenie me by pouvan demi vo veku 8 rokov a starch, osoby

s obmedzenmi fyzickmi alebo mentlnymi schopnosami, ako aj osobami bez sksenost a bez znalost zariadenia mu kanvicu pouva, pokia s dohliadan alebo boli intruovan vzhadom obsluhy zariadenia bezpenm spsobom a znaj ohrozenie spojen s pouvanm zariadenia.

Nedovote deom hra sa so spotrebiom ani ho pripja alebo odpja od sieovej elektrickej zsuvky. Nedovote deom hra sa s obalovmi materilmi zo spotrebia.

istenie a konzervcia zariadenia neme by vykonvan demi ledae ukonili 8 rokov a s dohliadan zodpovednou osobou.

Deti vo veku 3 a 8 rokov mu naklada a vykladachladiace spotrebie.

Pravidl zapojenia do elektrickej siete: Spotrebi mus by pripojen k uzemnenej sieovej elektrickej zsuvke.

Uzemnen elektrick zsuvka, ktorou je spotrebi pripojen k sieovmu naptiu, sa mus nachdza na prstupnom mieste. Spotrebi mus by uzemnen v slades nrodnmi bezpenostnmi normami preelektrotechniku. Vrobca sa zrieka akejkovek zodpovednost z titulu eventulnych kd, ktor mu utrpie osoby alebo predmety v dsledku nesplnenia povinnost stanovench v tomto predpise.

Ak sa spotrebi vyrba s osobitnm prvodnm sieovm kblom, mete ho vymeni iba za rovnak sieov kbel dodvan vrobcom.

Pre zamedzenie rizikm by pokoden kbel mal vymiea iba vrobca, drbov technik alebo osoba s ekvivalentnej kvalifikciou.

Nemaj sa pouva spojovacie lnky, nekokonsobn zsuvky (rozvdzae), dvojilov predovacie kble. Pokm je nutn pouitie predovacieho kbla, me to by iba predovac kbel s ochrannm kolkom, jednozsuvkov, ktor m bezpenostn atest VDE/GS. Pokm bude pouit predovac kbel (s ochrannm kolkom, ktor m bezpe- nostn znaku), napokon jeho zsuvka mus by umiestnen v bezpenej vzdialenosti od drezov a neme by vystaven na zaliatie vodou a rznymi odpady

80

Frekvencia a vkonov parametre prvodu elektriny vo vaej domcnosti mus zodpoveda technickm parametrom spotrebia. Tieto daje njdete na ttku vrobku.

Presvedite sa, e napjac kbel nie je stlaen zadnou stenou spotrebia ani inak pokoden. Pokoden vidlica me spsobi poiar!

Ak sa porucha spotrebia ned opravi poda tu uvedench odporan, odpojte ho od siete, otvorte dvere a zavolajte servis. Technick alebo kontrukn poruchy me odstraova iba pracovnk servisu !

UPOZORNN!Nikdy neodstraujte kryt led osvtlen!Je-li v chladnice namontovan LED osvtlen a osvtlen nefunguje, na vmnu zavolejte servisnho technika. LED osvtlen me bt vymnna pouze servisnm technikem!

Podmienky bezpenej prevdzky: Ak je spotrebi odpojen zo zsuvky (pri isten, presvan na in miesto

at.), ME SA ZNOVA ZAPN A PO 10 MIN. Ak toto pravidlo nedodrte, me sa pokodi kompresor spotrebia.

Spotrebi plne odpojte od napjania (vytiahnutm zstrky zo sieovej zsuvky) v ase vykonvania takch innost, akmi s istenie, konzervcia alebo zmena miesta vstavenia. Pri odpjan spotrebia od elektrickej siete neahajte za prvodn kbel. Vdy ahajte za zstrku.

Je zakzan pouva spotrebi technicky pokoden. Tento spotrebi sa nesmie likvidova spaovanm. Neukladajte na spotrebi iadne zapnut elektrick prstroje, pretoe by

mohli spsobi vznietenie plastovch dielcov. Neukladajte na spotrebi misky s tekutinami a neklate na spotrebi kvety vo vzach ani in ndoby naplnen tekutinou.

Nevyliezajte a nesadajte si na spotrebi, neopierajte sa a neveajte sa na dvere spotrebia. Nedovote to ani deom

Medzery medzi vekom a skriou mrazniky s relatvne mal. Nestrkajte do nich ruky, inak me djs k privretiu a poraneniu prstov.

Potraviny, riad, sky at. sa zo zapnutej mrazniky mus vybera suchmi rukami. Mokr ruky by mohli primrzn.

Na istenie spotrebia nepouvajte prd vody ani paru.

Spotrebi sa mus prepravova iba v zvislej polohe. Vrobca

nezodpoved za pokodenie spotrebia spsoben nedodriavanm prepravnch pokynov.

81

Vrobca zaruuje spoahliv prevdzku spotrebia pri pri relatvnej vlhkosti vzduchu do 70 % a okolitch teplotch v rozsahu: od +10 0C do +32 0C - klimatick trieda SN;

od +16 0C do +38 0C - klimatick trieda ST; od +16 0C do +43 0C - klimatick trieda spotrebia je T.

PRPRAVA SPOTREBIA NA UVEDENIE DO PREVDZKY

Umiestnenie:

Tento spotrebi mete naintalova do suchho a dobre vetranho interiru, kde teplota prostredia zodpoved klimatickej triede uvedenej na typovom ttku spotrebia.

VAROVANIE!Spotrebi sa nesmie prevdzkova v nevykurovanej miestnosti alebo v predsieni. Spotrebi neumiestujte do blzkosti tepelnch zdrojov, ako je kuchynsk spork a rra, raditory, ani na priamom slnenom svetle.

Spotrebi sa nesmie dotka potrub krenia, prvodu plynu alebo vody, ani inch elektrickch zariaden.

Mraznika je zapojen do elektrickej siete 220-240 V / 50 Hz. .

Spotrebi mus st na rovnom povrchu a nesmie. Kolem spotebie mus bt dobr obh vzduchu. Nad chladiacim zariadenm sa mus

zabezpei vonch 30 cm, vzdialenos od steny po chladniku nesmie by via ako 75 mm, aby sa dvierka dali pohodlne otvori a zatvori a aby sa rozptlilo teplo.

Prprava spotrebia:

Odporame vm, aby ste pri prprave spotrebia na uvedenie do prevdzky vyuili

pomoc pomocnka. Pri umiestovan spotrebia na podlahu ho nenaklajte o viac ako 45 stupov. Pri presvan netlate nadmernou silou na dvierka ani horn kryt, pretoe by mohlo

djs k ich zdeformovaniu. Pri umiestovan na vybran miesto mono spotrebi ahko premiestova

nadvihnutm vpredu a naklonenm dozadu ((menej ako 20)), aby sa mohol pohybova na kolieskach.

Odstrte vetky obaly a lepiacej psky z vonkajieho a vntornho povrchu spotrebia.

Spotrebi sa nesmie pripja k sieovmu naptiu skr, ako bud odstrnen vetky baliace a prepravn materily. Obalov materil zlikvidujte vhodnm spsobom.

Pred prvm pouitm:

Pred prvm pouitm spotrebia treba jeho vntro a vetky jeho diely umy vlanou vodou s prdavkom neutrlneho umvacieho prostriedku, aby ste odstrnili typick zpach novho spotrebia. Potom vetky povrchy dkladne osute.

Pred zapojenm spotrebia do elektrickej siete pokajte aspo 4 hodiny. Je to potrebn na to, aby olej stiekol sp do kompresora. Ak

toto pravidlo nedodrte, me sa pokodi kompresor spotrebia.

82

Pri prvom spusten do prevdzky alebo po uritom ase mimo prevdzky nechajte spotrebi pred vloenm potravn bea. Spotrebi sa po uritom ase prevdzky alebo po prvom zastaven kompresora ochlad na skladovaciu teplotu vhodn na udranie

erstvosti jedla, ktor je do nej vloen. Toto pravidlo plat aj pre mrazniku, ktor sa zapna po predchdzajcom rozmrazovan alebo po dlhodobom odstaven.

POPIS SPOTREBIA

Pozrite si obrzok . 1., str. 1

1 Priehradka na dverch 3 Sekcia mrazench vrobkov

2 Elektronick ovldac panel 4 Sklenen polica

5 Sekcia rchleho zmrazovania

POPIS ELEKTRONICKHO OVLDACIEHO PANELA.

NASTAVOVANIE TEPLOTY.

Pri prvom pripojen tohto zariadenie do napjania, spotrebi sa uvedie do stavu, v ktorom bola expedovan z tovrne.(nastavenie z vroby), vy si vak mete nastavi teplotu poda vlastnch potrieb.

1. Klvesy A. Super FRZ: vzor rchleho zmrazenia B. ZAP/VYP: zapnutie alebo vypnutie systmu C. : zvi teplotu v chladiacej skrinke/: regulcia doby rchleho zmrazenia

D. : zni teplotu v chladiacej skrinke/: regulcia doby rchleho zmrazenia

2. Nzvy funkci na obrazovke displeja 1slicov displej teplotnho rozsahu

2Ikona teploty ()

3Ikona rchleho zmrazovania

3. Ovldanie displeja Pri prvom zapnut napjania: Vetky kontrolky svietia po dobu troch seknd za zvuku tartovacieho zvoneka. Predvolen teplota v mraziacej komore je -18 .

Zobrazenie normlnej prevdzky: Oblas zobrazovania teploty: Ak djde k poruche, zobraz kdy poruchy poda poradia priority; pri bezporuchovej prevdzke zobraz nastaven teplotu.

83

Ovldanie displeja: 1. Pri normlnom vzore zhasne po uplynut troch seknd bez otvorenia a stlaenia klvesu;

2. Displej bude pri otvorench dvierkach svieti a zhasne za tri sekundy po zatvoren dvierok. 3. Ak djde k poruche a zobrazen je Kd poruchy, obrazovka raz zasvieti a zhasne po uplynut troch seknd (ak dlho znie hkaka, stlaenm klvesu zrute zvonek poruchy);

4. Prevdzka v pouvateskom reime Zapnutie a vypnutie V reime zapnutia stlate klves ZAP/VYP (klves B) a podrte ho stlaen na tri sekundy. Zaznie tartovac zvonek a systm sa okamite vypne; V reime vypnutia stlate klves ZAP/VYP (klves B) a podrte ho stlaen na tri sekundy. Zaznie tartovac zvonek a systm sa okamite zapne;

Ak chcete systm vypn, stlate klves ZAP/VYP a podrte ho stlaen na tri sekundy a obrazovka displeja nebude zobrazova iadne daje. Okrem klvesu ZAP/VYP (klves B) prestan reagova ostatn klvesy a kompresor, rozmrazovac ohrieva, svietidlo na dvierkach a alie prevdzkov zdroje sa okamite vypn; Ak chcete systm zapn, stlate klves ZAP/VYP a podrte ho stlaen na tri sekundy. Ak je systm v reime Rchle zmrazovanie, pred zapnutm bude na obrazovke displeja zobrazen daj -24 a

svieti ikona rchleho zmrazovania. V opanom prpade bude na obrazovke displeja zobrazen teplota vntri mraziacej komory v chladnike (naposledy nastaven) a vetky prevdzkov zdroje bud v chode v reime, ktor bol nastaven pred vypnutm.

Vetky alej uveden funkcie musia by aktivovan pri tarte.

Vstup do reimu Rchle zmrazovanie Ke systm nie je v reime Rchle zmrazovanie a chcete ho zapn, stlate klves FAST FREEZE (klves A) a podrte ho stlaen na tri sekundy. Rozsvieti sa ikona rchleho zmrazovania a na obrazovke displeja bude zobrazen predvolen doba rchleho zmrazovania (6 hodn). Ak chcete zmeni dobu rchleho zmrazovania, stlate klves regulcie teploty (klves C) alebo (klves D). Zmena sa prejav za 6 hodn. Rozsah

nastavenia je medzi 6 a 48 hodinami. Ak do piatich seknd nestlate iadny klves, nastavenie sa prejav automaticky a zobrazen bude hodnota -24 ; do piatich

seknd mete stlaenm klvesu FAST FREEZE (klves A) potvrdi a zobrazen bude hodnota -24 . Chladnika bude potom pracova v reime Rchle zmrazovanie.

Poznmka: Kapacita zmrazovania, ktor je uveden na vkonovom ttku, je vsledok skky nastavenia reimu rchleho zmrazovania (uveden vyie) za 48 hodn.

Poznmka: Funkcia rchleho zmrazovania sa automaticky vypne po 48 hod. Ukonenie reimu rchleho zmrazovania Reim rchleho zmrazovania mete ukoni po nadobudnut jeho innosti a uplynut jeho nastavenej doby tak, e stlate klves Super FRZ (klves A) a podrte ho stlaen na tri sekundy alebo zmente nastaven teplotu stlaenm ubovonho klvesu. Potom zhasne ikona rchleho zmrazovania. Chladnika bude po ukonen reimu rchleho zmrazovania pracova v reime, ktor bol predtm nastaven. Poznmka: Ak sa chladnika vypne poas prevdzky v reime rchleho zmrazovania alebo pri vpadku napjania, po obnoven napjania bude pokraova v chode v reime rchleho zmrazovania.

84

Nastavenie teploty mraziacej komory Teplotu nastavte stlanm klvesov na regulciu teploty (klves C) a (klves D). Na

obrazovke bude svieti hodnota nastavenej teploty. Rozsah nastavenia je medzi -16

a -24 (nepravideln regulcia teploty); stav nastavenia opust za p seknd a

nastavenie nadobudne inok. (ak chcete rune potvrdi nastaven stav a nastavenie uplatni, do piatich seknd po ukonen nastavenia stlate klves A alebo B.) Poznmka: Ak je nastaven teplota zmenen alebo ak do chladniky vlote nov jedlo, po uritom ase sa teplota vntri skrinky vyrovn, o je uren stupom zmeny teploty a teploty okolitho prostredia, ast otvranie, mnostvo potravn vntri a podobne.

5. Ovldanie osvetovacej lampy Pri otvoren dvierok na skrinke chladniky sa rozsvieti osvetovacia lampa vntri skrinky. Pri zatvoren dvierok na skrinke chladniky zhasne osvetovacia lampa vntri skrinky.

6. Tipy na otvranie dvierok a ovldanie alarmu otvorenia dvierok Ak s dvierka mraziacej komory v chladnike otvoren dlhie ako 120 seknd, vstran zvonek zaznie na 2 sekundy, km dvierka nebud zatvoren. Vstran zvonenie otvorenia dvierok zrute stlaenm ubovonho klvesu.

7. Pam preruenia napjania a poiaton stav zapnutia Ak djde k prerueniu napjania, chladnika automaticky ulo do pamte predchdzajci prevdzkov reim a stav; Po zapnut obnov stav pred preruenm napjania a bude pracova v reime, ktor bol nastaven pred preruenm napjania. Poiaton stav zapnutia: teplota mraziacej komory v chladnike je nastaven na -18 Pam: Obsahuje teplotu v skrinke chladniky, kumulatvnu dobu prevdzky

8. Vstran signalizcia pri vysokej teplote mraziacej komory Ke je teplota mraziacej komory v chladnike vyia ako -8 po dobu iestich hodn,

zaznie vstran signalizcia vysokej teploty. Hkaka zaznie desakrt v sekundovch intervaloch a potom zaznie desakrt kadch tridsa mint. V oblasti zobrazenia bude

zobrazen kd poruchy (E9); Zvonenie prestane, ke teplota mraziacej komory v chladnike bude niia ako -12 .

Vstran hkaku zrute stlaenm ubovonho klvesu (ak nezazvon po tridsiatich mintach). Kd poruchy vak zostane zobrazen a do doby, km nebude tto porucha odstrnen.

9. Tip pri vskyte poruchy

Kd poruchy

Tip Kd poruchy

Tip

E2 Porucha snmaa teploty mraziacej komory v chladnike

E6 Porucha komunikcie

E5 Porucha snmaa rozmrazovania chladniky

E9 Vstraha vysokej teploty mraziacej komory v

chladnike

E7 Porucha snmaa teploty okolia

EC Porucha obvodu EEPROM

Poznmka: Ak djde k poruche, systm obratom zobraz vetky kdy porch stroja. Vstraha sa automaticky zru alebo bude zruen stlaenm ubovonho klvesu. Ak djde k poruche, prednostne bude zobrazen kd poruchy a do jej odstrnenia. V opanom prpade nebude mc by zobrazen nastaven teplota a ikona rchleho

85

zmrazovania. Ak je porucha stle zobrazen a automatick obnova zlyh, obrte sa na oddelenie technickej pomoci po predaji alebo na profesionlny personl drby.

10. Vynten rozmrazovanie Ak chcete vstpi do reimu Vynten rozmrazovanie, stlate klvesy regulcia teploty a a podrte ich stlaen na tri sekundy. V hornej asti LED oblasti teploty je vdy

zobrazen slica 3 a v dolnej asti nie s zobrazen iadne daje. Kompresor a ventiltor sa okamite zastavia po vstupe do reimu Vynten rozmrazovanie. Ke je ohrieva rozmrazovania ntene zapnut, v reime Vynten rozmrazovanie alebo po splnen podmienok ukonenia stlate stlate klvesy regulcia teploty a a podrte ich stlaen na tri sekundy. Tm

ukonte reim Vynten rozmrazovanie.

MRAZOVANIE POTRAVN

Aby sa zabrnilo kontamincii jedla, venujte pozornos tmto pokynom:

Ak s dvierka ponechan otvoren dlhiu dobu, me djs k podstatnmu zveniu teploty v priehradkch mrazniky.

Plochy, ktor prichdzaj do kontaktu s jedlom, a prstupn vypacie systmy pravidelne istite.

Surov mso a ryby skladujte vo vhodnch ndobch v chladnike tak, aby sa nedotkali inho jedla, alebo aby z nich nekvapkala tekutina na in jedlo.

Ak je mraznika ponechan dlhiu dobu przdna, vypnite, rozmrazte, vyistite a vysute ju a dvierka nechajte otvoren, aby sa vntri zabrnilo tvorbe plesn.

Sekcia rchleho zmrazovania. Uren je pre jedl, ktor musia by zmrazen. Kus msa sa me pred vloenm do zsuvky pokrja na menie pltky. Pri vyberan jedla najskr vytiahnite zsuvku, priehradku zatlate vodorovne dovntra nad zsuvku a jedlo potom vyberte pod zsuvkou.

Poznmka: Po vybrat jedla z mraziacej komory v chladnike zsuvku zatvorte.

Zmrazenie trv 24 hodn: po tto dobu sa do mrazniky nesmie uklada alie potraviny.

Teplota vntri mraziacej komory v chladnike je zvyajne -18 . Jedlo, ktor mus by

skladovan dlhiu dobu, mus by vloen do mraziacej komory v chladnike. Rchlo zmrazen jedlo mus by pred rozmrazenm o najskr vloen do mraziacej

komory v chladnike. Tepl jedlo mus by pred vloenm do mraziacej komory v chladnike ochladen na

izbov teplotu.

NEPREKRAUJTE MAXIMLNE MNOSTVO ZMRAZENCH POTRAVN UVEDEN V

TABUKE S TECHNICKMI DAJMI (INFORMAN LIST). Nevkladajte do mraziaceho priestoru nezabalen potraviny. VAROVANIE! Kvapaln potraviny nezmrazujte v sklenench ndobch ani vo faiach.

Nezmrazujte npoje sten oxidom uhliitm. erstv potraviny uren na zmrazovanie sa nesm dotka u zmrazench potravn. Nezmrazujte potraviny ak s teplejie ako je izbov teplota. Prsne dodriavajte dobu najneskorej spotreby mrazench potravn uvdzan

vrobcom na obale.

86

ad pripraven v mraziacej komore nie je vhodn na okamit konzumciu. Potraviny sa zmrazia rchlejie ak sa rozdelia a zabalia v malch porcich.

POZOR! V prpade nemyselnho rozmrazenia potravn, naprklad v dsledku vpadku napjacieho naptia, za predpokladu, e doba vpadku energie bola dlhia ako daj uveden v technickch dajoch pod polokou akumulan doba, rozmrazen potraviny treba o najskr spotrebova alebo uvari a a potom znova zmrazi (po ochladen).

ODMRAZOVANIE, ISTENIE A STAROSTLIVOSS

MRAZIACE ODDELENIE SA ODMRAZUJE AUTOMATICKY; vyuva beznmrazov chladiaci systm (No Frost). Avak poda toho, ako asto sa otvraj a zatvraj dvere mrazniky a ak tepl produkty sa vkladaj do zariadenia, sa me na stench vntornho obloenia a zsuviek mrazniky nazhromadi nmraza. Je to normlny jav. Avak m je vrstva nmrazy hrubia, tm stpa spotreba energie. V prpade, e systm No Frost nedokzal odpari nadmern vlhkos a vytvorila sa vrstva nmrazy, je potrebn zariadenie odmrazi. Pri odmrazovan zariadenia postupujte nasledovne: Zariadenie vypnite a odpojte napjaciu nru z elektrickej zsuvky. Z mraziaceho oddelenia vyberte potraviny. Nechajte dvere na mraziacom oddelen

otvoren. Ke sa nmraza rozpust, povrchy a upnacie prvky mraziaceho oddelenia oistite a utrite dosucha.

Zatvorte dvere na mraziacom oddelen. Zapojte a zapnite zariadenie.

SPOTREBI PRAVIDELNE ISTITE.

Poznmka: pred istenm spotrebia a jeho zadnej asti je nutn vytiahnu napjac kbel spotrebia z napjania.

Mrazniku neoplachujte vodou ani do nej vodu nestriekajte. Pre istenie ovldacieho panelu a elektrickch komponentov pouvajte iba such

handriku. Prach, ktor sa zhromauje za mraznikou a na podlahe pod nm, je potrebn

pravidelne odstraova pre zaistenie efektvneho a energeticky spornej prevdzky spotrebia.

Tesnenie dver sa rchlo pin a ahko sa zahml, preto vyaduje astejie istenie.

Na istenie vntra, vonkajch povrchov a tesnenia dver NEPOUVAJTE istiace prpravky obsahujce drsn astice, kyselinu, lieh ani benzn. NEPOUVAJTE na istenie handriky ani pongie s drsnm povrchom uren na drhnutie.

ZMENA SMERU OTVRANIA DVER: pozrite si str. 2 - 3

VAROVANIE! Vypnite spotrebi a vytiahnite vidlicu z elektrickej sieovej zsuvky.

1. Z hornho nosnka odskrutkujte dve klobkov matice a odstrte dve krycie dosky pntu (dvierka otvorte doprava)

2. Z hornho nosnka odstrte dekoran prvky 3. Odstrte dve skrutky upevujce pnty, pnty vytiahnite z jednej strany a sasne

odstrte dvierka. Pnty potom vytiahnite z dvierok.

87

4. Sptn mont osky spodnho pntu: z pvodnho pntu vyberte osku a zalote ju do polohy znzornenej na obrzku.

5. Sptn mont osky hornch pntov: z pntu vyberte osku a znova ju namontujte

otanm z druhho konca otvoru pre skrutku. 6. Na prav stranu namontujte pevn podperu hornch pntov (vavo). 7. Namontujte spodn zves na prav stranu chladniky V prpade poruchy chladiaceho zariadenia sa zo zaiatku sami pokste zisti a odstrni jej prinu. Ak sa presvedte, e samostatne vzniknut problm nevyrieite, obrte sa na najbliie servisn zastpenie, a to po telefne alebo psomne.

Spotebi je pipojen k sti, ale nefunguje. Zkontrolujte, zda je v podku elektrick instalace v dom. Zkontrolujte, zda je zstrka sprvn zasunuta do sov zsuvky.

Zvuk je stle hlasitj. Zkontrolujte, zda spotebi stoj pevn na rovnm povrchu. Chcete-li ho vyrovnat, nastavte pedn nohy. Zkontrolujte, zda se spotebi nedotk njakho nbytku a zda se dn st chladicho systmu na zadn stran skn nedotk stny. Odthnte spotebi od jakhokoliv nbytku nebo stn. Zkontrolujte, zda nejsou dvodem zven hlunosti lhve, konzervy nebo msy ve spotebii, kter se navzjem dotkaj.

Pi otvrn dve spotebie se odtrhuje gumov tsnn. Tsnn je zamazno lepkavmi potravinami (tukem, sirupem). Vyistte tsnn a odpovdajc drku teplou vodou s mdlem nebo sapontem na ndob a otete je do sucha. Umstte gumov tsnn zpt na sv msto.

Vysok teplota v lednice, krtk pestvky mezi spoutnm kompresoru. Pesvdte se, zda se tsn zavraj dvee spotebie, zda nebyly pi vyjmn nebo vkldn potravin oteven dle, ne bylo nutn, nebo zda nebylo do spotebie vloeno velk mnostv teplho jdla.

Na vrchn stran spotebie dochz ke kondenzaci. Relativn vlhkost okolnho vzduchu je vy ne 70 %. Vtrejte mstnost, v n je umstn spotebi, a pokud mono odstrate pinu vlhkosti.

Poznmky k hluku spotebie za provozu. Kdy je spotebi v provozu a prochz rznmi cykly mrazen, bude vydvat rzn zvuky. Jedn se o normln jev a nen to znmkou dn zvady. Chladivo bhem prtoku chladicm systmem vydv zuriv, bublav nebo elestiv zvuky. Pi zapnn kompresoru se mohou krtkodob ozvat silnj zvuky, napklad bouchn nebo cvakn.

INFORMCIE O OCHRANE IVOTNHO

PROSTREDIA

Tento symbol indikuje, e ke u spotrebi nebudete potrebova, nemete ho likvidova spolu s komunlnym odpadom. Mus sa odovzdva a znekodova oddelene, t.j. do kontajnerov osobitne oznaench tmto symbolom vo vekokapacitnch zberniach druhotnch surovn. pln informcie o tom, kde sa

star spotrebi m bezpene odovzda, zskate u orgnov miestnej sprvy, v predajni, kde ste si spotrebi zakpili alebo v zastpen vrobcu. Ak sa rozhodnete vyradi spotrebi z prevdzky, na vylenie monch neastnch udalost znemonite jeho pouvanie. Vytiahnite elektrick vidlicu z elektrickej sieovej zsuvky a kbel odrete. Vytrhnite tesnenie. Ak je pouit, znefunknite uzver na dverch. Spotrebi svojpomocne nerozoberajte. Odovzdajte ho do zberne druhotnch surovn.

88

!

. , , .

, .

. .

: , . ( No

Frost) .

: :

. :

. :

, , .

: , , .

: .

: . R600a. :

, ,

: , ( 43 / R600a).

BG

89

C- .

.

, . .

.

: ,

. .

8 , , , , , .

, .

3 8 .

:

. , , . . , .

, , .

, , .

90

, (), . , , VDE/GS. ( , ), .

. .

, . , , . .

, . .

( , . .) - 10 ., . - , .

, , . .

! LED . , LED ,

.

. , . , .

91

. , .

, , .

, , , .

.

, .

, .

, , , .

.

. .

- 70% : +16 0 +32 0. SN. +16 0 +38 0. ST. +16 0 +43 0. T.

.

. / , .

, .

92

220- 240V/50Hz.

.

30 cm, - 75 ,

, - 45 . , ,

.

. , -

, (-

20), .

.

:

, .

220-240V/50Hz, 4 .

.

, . , , , . , .

. 1, 1

1 3

2 4

5

93

. .

, , .

1.

A. Super FRZ: . ON/OFF: . : /:

. : /:

2. 1

2 ()

3

3. : , . -18.

: : , ; , . : 1 ,

; 2 ,

. 3 ,

( , , );

94

4. , ON/OFF ( )

. ; , ON/OFF ( ) . . ON/OFF , , . ON/OFF ( ), , , ; ON/OFF , . , , -24

, , ( ) , .

. , Super FRZ ( ) , , , , (6 ). ( )

( ), . 6 . 6 48 .

, "24"; ,

Super FRZ ( ) , "24". ,

. ,

( -) 48 . 48 . , Super FRZ ( ) , , , . , , . : , , , .

95

( ) ( ),

. 16 24 (

); . ( , , ) : , , , , ..

5. , . , .

6. 120 , , 2 , . , .

7. , .

, , , . : 18.

: , .

8. - 8

, . , (9); , 12.

, ( ). .

96

9.

E2

E6

E5 -

E9

E7

EC EEPROM

: , .

. , , , . , .

10.

, . 3 . , . ,

, .

, : ,

.

, , , .

, .

, , , , , .

97

. , . , , - . ,

, . : , .

24 : .

, -18. ,

, .

-, .

. ,

. . -,

.

. , ,

. , , - . ,

.

, , .

. , , , , , , ( ).

,

(NO-FROST). , . , . , . . , : .

98

. , .

. , .

. .

.

, , .

.

,

, , , , , , , . , , . .

.

, , .

, .

:

. 2-3

. 1.

( ). 2. . 3. , .

, . , .

4. : .

5. : , .

6. ( ) . 7. Namontujte spodn zves na prav stranu chladniky

99

, , . , - .

, . . .

. . , . ; . . , , .

. (, ). , . .

a, . , , -, .

. 70%. , , , .

. , . . , , . , - .

, , .

, .. , , . , , , . , , , . . . . ! . , .

100

Dear Customer, Some provisions in this user manual are unified for refrigerating products of different types (for a refrigerator, refrigerator-freezer or freezer). CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL. The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe the instructions contained in this manual. Keep this manual for future reference, or to pass it over to the next user.

General information: The appliance is a upright freezer. The freezer is intended for freezing and long-term storage of foodstuffs and is equipped with a frost-free refrigeration system (No Frost). This appliance is intended to be used in household and similar applications. This appliance is not for professional use. Donot use the appliance outdoors.

GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE

General safety requirements: WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the

built-in structure, clear of obstruction. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the

defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage

compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING: Disposal of the appliance should be according to national rules.

WARNING: Do not damage the appliance refrigeration system.It contains the refrigerant gas R600a. If the refrigeration system is damaged:

Do not use any open flame. Avoid sparks-do not turn on any electrical appliances or lighting fixtures. Immediately ventilate the room: air the room in which the appliance is placed

for a few minutes (the size of the room for a product containing isobuthane / R600a must be at least 4 m3) to avoid damage to the cooling system.

EN

101

C-Pentane is used as blowing agent in theinsulation foam and it is a flammable gas.

The appliance should be used only for freezing and storing foodstuffs. This appliance is not designed for the storage of explosive substances such as

aerosol cans with a flammable propellant. It is prohibited to store petrol and other flammable liquids near the appliance.

Children and vulnerable people safety: Do not allow children to play with the appliance or to plug it in or unplug from

the electricity supply socket. Do not allow children to play with the packaging material from the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Requirements for the connection to the mains: The appliance should only be connected to an earthed socket installed in

accordance with the regulations. Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label. This product complies with all binding CE labelling directives. The earthed electrical socket by which the appliance is connected to the mains should be in an accessible place. The appliance mustbe earthed in conformity with national electricalsafety standards. The manufacturer will not be held liable for any damage or injury which may result from the failure to fulfil this requirement.

To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person and with a cable of the same type.

It is forbidden to readjust or modify any parts of the unit. It is crucial not to damage the capillary tube visible in the compressor recess. The tube may not be bent, straightened or wound. If the capillary tube is damaged by the user the guarantee will be void.

Do not use adapters, multiple sockets and two-wire extension leads. If it is necessary to use the extension lead, it must be equipped with a protection ring and a single socket and must have a VDE/GS safety certificate. If an extension

102

lead is used (with a protection ring and safety certificate), its socket must be located at a safe distance, away from the sinks, and must not be in a place where it could be flooded by water or waste water.

When positioning the appliance, be careful that the electrical cord isnt squeezed in order to avoid its damage. Do not store heavy objects such as cooling devices, furniture or other domestic devices next the appliance in such a way that they could squeeze and damage the electrical cord. This can cause a short circuit and a fire.

Make sure that the plug of the electrical cord is not squeezed by the back wall of the appliance or otherwise damaged. A damaged plug can be the cause of a fire!

Do not try repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person whit a cable of same type.

ATTENTION!Do not remove the cover of the light emitting diode (LED) luminaire! If the cooling appliance is equipped with light emitting diode (LED) luminaire and the lighting is not functioning, please contact a maintenance technician to have it replaced. The luminaire can be replaced only by a maintenance technician!

Requirements for safe use: It is forbidden to use a technically damaged appliance. If the appliance is unplugged (for cleaning, moving to another place, etc.), it may

be repeatedly switched on after 10 min.. This is to allow the oil to flow back in the compressor

Do not put frozen products, taken out directly from the freezer (lollies, ice cubes, etc.) into your mouth; their low temperature may cause severe frost-bite.

When performing activities, such as cleaning, maintenance or moving, the appliance must be completely disconnected from power supply (by pulling the plug out from the socket). Do not pull on the cord, but hold the body of the plug instead.

Do not place heavy objects on the top of the freezer Do not place any switched on electrical devices on top of the appliance. Do not place any dishes with liquids on top of the appliance and do not keep

flowers in vases or other liquid-filled vessels on the appliance. Do not climb on or sit on the appliance, do not lean on or hang on the

appliance doors and do not allow children to do this.

103

The gaps between freezer doors and between doors and freezer body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent squeezing the finger. Please be gentle when switching off the freezer door to avoid falling articles.

Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are wet or damp.

Do not use water spray and steam to clean the appliance.

The appliance should be transported in the vertical position. The manufacturer will not be responsible for any damage of the appliance that

results from non-compliance with the instructions for transportation.

The manufacturer guarantees reliable operation of the refrigerator when the relative air humidity not greater than 70 per cent and the ambient temperature is:

+10 TO +32 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is SN; +16 TO +38 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is ST. +16 TO +43 DEGREES CELSIUS - the appliance climate class is T.

INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS

Positioning:

The appliance operates properly at the ambient temperature (see product fiche). Do not use it in the cellar, unheated summer cottage during autumn and winter. Place the appliance in a dry, well ventilated room.

WARNING! The appliance should not be operated in an unheated room or porch. Place the appliance away from heat sources such as kitchen stove/oven, radiators, or direct sunlight. The appliance must not touch any pipes for heating, gas or water supply, or any other electrical devices.

The refrigerator adopts 220~240V/50Hz AC power.

The appliance must stand on a level surface and must not touch the wall. It must be a good air circulation around the appliance: top space for the appliance

shall not be less than 30cm. Distance against to the wall shall not exceed 75mm, providing convenience to open and close the door and disperse the heat.

Preparing the appliance for operation:

It is recommended to prepare the appliance for operation with a helper. Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions

and foam pads and tapes inside the freezer, tear off the protective film on the door and the freezer body.

When moving, do not make excessive pressure to the door or top cover, otherwise deformation will occur.

Do not turn upside, horizontally place or vibrate the refrigerator, the carrying angle can not be greater than 45. Please hold the door and hinge when moving.

104

When positioning the appliance in chosen location, it will move more easily into position if you lift the front a little and incline it backward (less than 20), allowing it to roll on its casters.

Be careful not to damage the floors (e.g.parquet) when moving the appliance. Install the appliance on a floor or support strong enough to take its weight and in a place suitable for its size and use.

First use:

When the unit is fi rst switched on, a slight new smell may be noticed. However, this will disappear once the cooling process has begun

The freezer shall stay for 4 hour before connecting

220~240V/50Hz power when it is firstly started. This is to allow the oil to flow back in the compressor

The freezer shall run before loading fresh or frozen foods; after working a time, the

appliance will arrive store temperature or after the first stop of the compressor, put food into it, which is beneficial to retain freshness

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

See pages 1, fig. 1.

1 Door tray 3 Freezer sections

2 Control panel 4 Glass shelf

5 Fast-freeze sections

ELECTRONIC CONTROL PANEL DESCRIPTION

TEMPERATURE REGULATION

After connecting electricity, it will enter into ex-factory state (factory temperature setting ) but you can select the preferred temperature according to your needs.

1. Keys A. Super FRZ: quick-frozen pattern B. ON/OFF: start up or shut down the system C. : increase temperature of the refrigerating box /: regulate quick-frozen time D. : decrease temperature of the refrigerating box /: regulate quick-frozen time

105

2. Names of functions of display screen 1Temperature region digitron

2Temperature () icon

3Quick-frozen icon

3. Display control Power on for the first time: all shines for three seconds with ringing of start bell. Defaulting temperature of the refrigerating box is -18.

Normal operation display: Temperature display region: when there is a failure, it will show failure codes by turn at a priority order; without failure, it will show the set temperature. Display control: 1. Under the normal pattern, it will not shine any more after thirty seconds without opening and key operation; 2. When the door is under open state, the display will shine all the time and it will stop shining thirty seconds after the door is closed. 3. When a failure happens and it is within "Failure Code", the screen will shine for one time and stop to shine after thirty seconds (if the buzzer has been ringing for a long time, press any key to cancel the failure bell);

4. User Mode operation Start-up and shutdown Under start-up mode, press and hold ON/OFF key (B key) for three seconds, the start bell will ring and the system will be shut down immediately; Under shut down mode, press and hold ON/OFF key (B key) for three seconds, the start bell will ring and the system will be started immediately. Press ON/OFF key for three seconds to shut down the system and the display screen will not show any more. Except ON/OFF key (B key), other keys will stop responding, and compressor, defrosting heater, door lamp and other loads will be shut down immediately; Press ON/OFF key for three seconds to start up the system. Before starting, if the system is at Quick-Frozen Mode, the display screen will show -24 and

Quick-frozen icon was lighted, or otherwise the display screen will show the temperature inside refrigerating chamber (set at the last time) and all loads will run the mode having been set before shutdown.

All following functions must be worked under start state.

Quick-Frozen Mode entry When the system is at non Quick-Frozen Mode, press and hold Super FRZ key (A key) for three seconds to start the Quick-Frozen Mode, and quick-frozen icon will be lit up, and the display screen will show the defaulting quick-frozen time (6 hours). Press temperature regulation keys (C key) or (D key) to change quick-frozen time. A

change needs 6 hours. Adjustment range is between 6 hours to 48 hours. If you do not press any key in five seconds and the setting will take effect automatically and show "24"; within five seconds, you can press Super FRZ key(A key) manually for

affirmation and it will show "24". Then, the refrigerator will work under Quick-

Frozen Mode. NoteThe freezing capacity marked in rating label is the test result of quick-freeze

mode mentioned above setting in 48 hours

106

The Quick-Frozen Mode automatically shuts off after 48 hours. Exit from Quick-Frozen Mode After quick-froze mode takes effect and when it arrives the set quick-frozen time, press

and hold Super FRZ (A key) for three seconds or change the set temperature by pressing certain keys to exit form Quick-Frozen Mode, and then the quick-frozen icon will not shine any more. After with drawing from the Quick-Frozen Mode, it will run at the mode having been set before. Note: if it is shut down or has a power failure when the Quick-Frozen Mode is under operation, it will continue to run under the Quick-Frozen Mode after recovery.

Set he temperature of the freezer chamber Press temperature regulation keys (C key) and (D key) to set the temperature and

the set temperature will shine. The setting range is between 16 to 24 (non-

periodic temperature regulation); it will exit from setting state in five seconds and the setting will take effect. (within five seconds after finishing the setting, press A key or B

key to affirm the set state manually and make the setting valid.)

Note: if the set temperature is altered or new food is put in, temperature inside the box will achieve the balance after a time, which is determined by the temperature alteration degree, temperature of ambient environment, opening frequency, quantity of the food inside and so on.

5. Illuminating lamp control When open refrigerating box's door, refrigerating box's illuminating lamp will shine. When close refrigerating box's door, refrigerating box's illuminating lamp will not shine any more. 6. Door-opening hint and door-opening alarming control If appliance chamber door has been open for 120 seconds, it will ring warning bell, and the bell will ring per 2 seconds till the door is closed. Press any key to cancel the door-

opening warning.

7. Power-interruption memory and initial power-up state When meet power interruption, the appliance can memory operating mode and state before automatically; When power up, it will recover to the state before interruption and run the mode having been set before interruption. Initial power-up state: the set temperature of refrigerating chamber is 18.

Memory: include set temperature of refrigerating box, cumulative working hours of

8. High temperature warning of the refrigerating chamber When the temperature of the refrigerating chamber has been above 8 for six hours,

high temperature warning will ring. The buzzer will ring per second for ten times and then ten times every thirty minutes, and temperature display region will show failure code (E9); the ringing will stop when the temperature of the refrigerating chamber is below12.

Press any key to cancel the warning buzzer (if it does not buzz after thirty minutes). But the failure code display state is not canceled, until the failure is solved.

107

9. Failure hint

Failure

code Hint

Failure

code Hint

E2 Temperature sensor failure of refrigerating box

E6 Communication failure

E5 Refrigerating defrosting sensor failure

E9 High temperature warning of the freezer chamber

E7 Ambient temperature sensor failure

EC EEPROM circuit failure

Note: when there is a failure, the system will display all machine failures' codes by turn. The warning will be automatically canceled or be canceled by pressing any key. When failure happens, it is a priority to show failure code till failure recovery, otherwise the set temperature and quick-frozen icon cannot be displayed. If a failure has been displayed all the time and automatic recovery fails, please contact After-sale

Department or professional maintenance personnel.

10. Force defrosting Press and hold "temperature regulation" keys and for three seconds to enter into

Force Defrosting Mode. High position of LED temperature region always shows "3" with no display in the low position. When entering into Force Defrosting Mode, the compressor and fan will be stopped immediately. When defrosting heater is forced to be started and under Force Defrosting Mode or the exiting conditions are satisfied, press and hold "temperature regulation" keys and for three seconds to exit from the

Force Defrosting Mode.

FREEZING OF FOODSTUFFS

To avoid contamination of food, please respect the following instructions: Opening the door for long periods can cause a significant increase of the

temperature in the compartments of the appliance. Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage

systems. Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in

contact with or drip onto other food. If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean,

dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Fast-freeze section. It is for food needing freezing. A block of meat should be put into the drawer after being sliced for convenience. When take out the food, pull our the drawer at first, then horizontally push the tray above the drawer inward, and then take out the food under the drawer Note: close the drawer, after using the appliance chamber.

Generally, temperature inside appliance chamber is below -18. Food needing longterm

storage shall be put in appliance chamber. Quick-frozen food shall be put into the refrigerating chamber as soon as possible

before defreezing.

108

Hot food should be put into appliance chamber after it cools down to room temperature.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM AMOUNT OF FROZEN FOOD INDICATED IN THE

PRODUCT FICHE. Do not refreeze partly thawed products. Do not place unwrapped foodstuffs in the freezer sections. Fresh food for freezing should not touch already frozen foodstuffs. Do not freeze foodstuffs that are warmer than the room temperature. WARNING! Do not freeze liquid foodstuffs in glass vessels or bottles. Do not consume ice made in the freezer compartment straight away. Products will freeze more quickly if they are divided up and packed in small portions. Strictly observe the foodstuff validity time indicated by the manufacturer on the

product packaging. Do not consume ice made in the freezer compartment straight away. Products will freeze more quickly if they are divided up and packed in small portions.

CAUTION!In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if thepower has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumedquickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).

DEFROSTING, CLEANING AND CARE

FREEZER COMPARTMENT gets defrosted automatically: it operates a frost-free cooling system (No Frost). However, according to how often the freezer door were opened and closed, and to - how warm products were placed into the appliance, the frost can accumulate on walls of freezer inner liner and drawers. It is normal. But the thicker is the layer of frost, the higher is a power consumption. In case if No Frost system had

not managed to evaporate the excess moisture and the frost layer has formed on, you should defrost the appliance. To defrost the appliance, follow the steps in sequence: WARNING! Turn the appliance off and pull the plug out of the electrical socket. Remove foodstuffs from freezer compartment. The frozen foodstuffs will not warm up

too much while you are thawing the freezer compartment if you cover them with a thick cloth and keep them in a cool place.

Leave door of freezer compartment open. When the frost melts, clean and wipe dry the surfaces and fixtures of the freezer compartment.

Close the appliance door. Plug in and turn on the appliance.

Before cleaning the cooling device and its rear compartment part, the device must be disconnected from the mains by unplugging..

Regularly clean the hermetic gaskets of the doors. Wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean appliance considering that this may damage the freezer surface and interior.

Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation properties. Please use a dry cloth when cleaning temperature control knob and electrical components.

109

CHANGING THE OPENING DIRECTION OF THE DOORS:

see pages 2 - 3

WARNING! Turn off the appliance and pull the plug out of the electricity supply socket.

1. Remove the two nut caps and two hinge cover plates from the top beam(open the door toward right)

2. Remove decorating components from the top beam 3. Remove the two bolts fixed with hinges, pull the hinges out from one side

anddismantle the door at the same time. As last, take the hinges out from the door. 4. Reassemble the lower hinge axis: dismantle the original hinge axis andassemble it at

the graphic position 5. Reassemble the upper hinges axis: dismantle the hinge axis and assembleby

rotating it from the other end of the screw hole. 6. Install the upper hinges fixed leg (on the left) at the right side. 7. Install the lower hinge at the right side of the freezer 8. Install the upper hinges into the relative axle holes on the righ t (upon th e 9. door) at first , then place the door on the lower hinges, press upper hinges 10. into hinge fixed legs and fixt he upper hinges at last. 11. Install top -beam decoration , nut caps and hinge cover plates Frequently asked questions The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

The appliance is plugged in to the mains but it does not work. Check that your house electricity supply installations are in order. Check that the plug is correctly

inserted into the electricity supply socket. Temperature segment in centre of button is red. Cooling device is operating in

emergency mode. Contact the refrigeration appliances maintenance and repair company without delay.

Temperature cannot be set, FAST FREEZE function cannot be activated. Close the refrigerator door, turn off the cooling device disconnect the power supply cord from the outlet, and wait 12 minutes. After the specified time, plug the power cord back into the outlet and perform the required action: set the temperature or turn on the FAST FREEZE function.

The noise has become louder. Check that the appliance is standing stable on a level place. To make it level, regulate the front feet. Check if the appliance is not touching any furniture and that no part of the refrigeration system at the back part of the appliance body is touching the wall. Pull the appliance away from any furniture or walls.

When the appliance door is opened, the rubber sealing gasket pulls out. The gasket is smeared with sticky foodstuffs (fat, syrup). Clean the sealing gasket and the groove for it with warm water containing soap or dishwashing detergent and wipe dry. Put the rubber sealing gasket back into the place.

High temperature in appliance, the compressor operation pauses are short. Ascertain whether the appliance door are shutting tightly, whether the door wasnt

110

kept open longer than necessary when taking out or putting in foodstuffs or whether a large amount of warm food was placed in the appliance.

The top of the appliance has condensation on it. The ambient relative air

humidity is above 70 %. Ventilate the room where the appliance stands and if possible remove the cause of the humidity.

Remarks on the appliance operating noise. As the appliance operates

and goes through the freezing cycle, various noises will be emitted. This is

normal and is not a sign of any malfunction.

As the refrigerant circulates around the refrigeration system, it causes sounds like

murmuring, bubbling or rustling. Louder sounds like popping or clicking may be

heard for a short time as the freezer compressor switches on.

ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by

inappropriate waste handling of this product. This symbol indicates that once the appliance is no longer needed, it cannot be disposed together with other miscellaneous municipal waste. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service or the retailer where you purchased the product. If you decided to scrap the appliance, make it impossible to use in order to prevent possible misadventure. Pull out the electric plug from the electricity supply socket and then cut off the cord. Tear off the gasket. Break the door lock if any. Do not dismantle the appliance yourself. Pass it on to recycling companies

111

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the F 28FA-TM002EF Snaigė works, you can view and download the Snaigė F 28FA-TM002EF Freezer User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Snaigė F 28FA-TM002EF as well as other Snaigė manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Snaigė F 28FA-TM002EF. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Snaigė F 28FA-TM002EF Freezer User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Snaigė F 28FA-TM002EF Freezer User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Snaigė F 28FA-TM002EF Freezer User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Snaigė F 28FA-TM002EF Freezer User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Snaigė F 28FA-TM002EF Freezer User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.