Philips GoZero AWP294/10 Filter Cartridge User Manual PDF

1 of 2
1 of 2

Summary of Content for Philips GoZero AWP294/10 Filter Cartridge User Manual PDF

Spencications are subject to change without notice

B OCT

PL

Pokrywka

Ustnik

Nakrtka

Pasek

Obudowa filtra

Wkad filtra

Zegar

Butelka

BG

PT

Capa

Boquilha

Tampa

Correia

Caixa de filtro

Cartucho de filtro

Temporizador

Garrafa

Wprowadzenie

1. Przed wypraw

Butelk, z wyjtkiem wkadu filtra, naley oczyci

agodnym detergentem lub w zmywarce (maks. 50).

Wyj filtr z opakowania, przepuka go pod wod z

kranu przez 10 sekund. Odkrci nakrtk w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazwek zegara. Zdj doln

oson obudowy filtra i woy wkad filtra. Ponownie

zaoy oson, a potem ustawi czas do nastpnej

wymiany, przekrcajc tarcz. Strzaka powinna wskazywa

miesic instalacji, a kropka wskazuje, kiedy naley

wymieni filtr.

2. Napenianie butelki

Napeni butelk wzrokowo czyst wod a do linii Max.

Ponownie zakrci nakrtk na butelce. Zdj pokrywk

i wycign ustnik butelka jest gotowa do uycia.

3. Wymiana wkadu filtra

Jeden filtr moe przefiltrowa maks. 100 litrw wody.

W celu zapewnienia optymalnej filtracji i higieny zaleca

si wymian filtra co 4 tygodnie. Aby to zrobi, naley

powtrzy krok 2.

Ostrzeenie

- Naley zawsze korzysta z najbardziej przejrzystego i

pewnego rda wody. Naley stosowa si cile do

instrukcji i doksztaca si w zakresie bezpieczestwa

wody w terenie. Niewaciwe uytkowanie butelki

GoZero Active z filtrem Adventure zwiksza ryzyko

naraenia na dziaanie szkodliwych mikroorganizmw i PL

chorb ukadu pokarmowego. Butelki GoZero Active z

filtrem Adventure naley uywa tylko do filtrowania wody

w temperaturze otoczenia (5 do 38); nigdy nie wolno

jej uywa do filtrowania wody morskiej lub wody

zanieczyszczonej chemicznie. Jako filtrowanej wody

nie jest gwarantowana, jeeli produkt zosta poddany

innym warunkom ni te, ktre wystpuj podczas jego

normalnego uytkowania.

- Wod z butelki naley spoy w cigu 24 godzin.

- Filtr Fitness jest kompatybilny z butelk GoZero Active.

Jeli po uyciu filtra Adventure uytkownik planuje przej

na filtr Fitness, najpierw naley koniecznie dokadnie

oczyci ca butelk.

- Filtracja czstek z wody wodocigowej moe skutkowa

znacznie niszym nateniem przepywu. W takich

przypadkach zalecamy czstsz wymian filtra.

- W przypadku nieuywania butelki GoZero Active przez

duszy czas, naley j rozmontowa i przechowywa w

stanie cakowicie suchym. Jeli nie bya uywana duej

ni 2 dni, naley przepuka filtr pod wod z kranu przez

1 minut; jeli nie bya uywana duej ni 4 dni, filtr naley

wymieni.

- Zapasowe filtry naley zawsze przechowywa w chodnym,

suchym miejscu i upewni si, e s szczelnie zamknite.

- Zuyty filtr Adventure zutylizuj wraz z odpadami oglnymi

i butelk zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja i serwis

Aby uzyska wicej informacji lub w przypadku problemw,

wejd na stron rmy Philips: www.philips.com lub skontaktuj

si z Centrum Obsugi Klienta Philips w swoim miejscu

zamieszkania. Jeli na terenie Twojego miejsca zamieszkania

Wyczenie odpowiedzialnoci

Okrelona wydajno ltracji i trwao uytkowa s oceniane

w standardowych warunkach laboratoryjnych. Wicej

informacji mona znale na stronie www.philips.com/water.

Skuteczno moe by ograniczona przez warunki

rodowiskowe lub higieniczne, ktre mog spowodowa

ponowne skaenie wody po przejciu przez filtr. Warunki te

obejmuj midzy innymi:

- Brak utrzymania czystoci ustnika

- Dzielenie si butelk z innymi osobami

- Uytkowanie w ekstremalnych temperaturach lub w warunkach

bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury

Firma AquaShield i jej podmioty stowarzyszone oraz spki

powizane nie ponosz odpowiedzialnoci za adne szkody

wynikajce z uytkowania lub spowodowane uytkowaniem

butelki GoZero Active z ltrem Adventure w jakimkolwiek innym

celu ni ten, do ktrego jest ona wyranie przeznaczona, ani

za jakiekolwiek usterki wynikajce z nieprzestrzegania przez

uytkownika informacji dotyczcych uytkowania i bezpieczestwa

zawartych w niniejszej instrukcji.

Centrum Obsugi Klienta jest niedostpne, skontaktuj si z

lokalnym przedstawicielem firmy Philips. Iniciar

1. Antes de sair

Limpe a garrafa, exceto o cartucho do filtro, com um

detergente neutro ou na mquina de lavar loua (mx.

50). Retire o filtro da embalagem e enxgue em gua

corrente por 10 segundos. Desaparafuse a tampa no

sentido anti-horrio. Remova a tampa inferior da caixa

do filtro e insira o cartucho do filtro. Coloque a tampa

de volta e ajuste a hora da prxima mudana girando o

dial. A seta deve apontar para o ms de instalao, e o

ponto indica quando substituir o filtro.

2. Enchendo a garrafa

Encha a garrafa com gua visualmente clara at a linha

mxima. Volte a apertar a tampa da garrafa. Retire a tampa,

retire o bocal e est pronto a usar.

3. Troca do cartucho do filtro

Um filtro pode filtrar at 100 litros de gua limpa. Para

garantir uma filtragem e higiene ideais, recomendado

substituir o filtro a cada 4 semanas. Para fazer isso, repita

a etapa 2.

Ateno

- Use sempre a fonte de gua mais limpa e convel possvel.

Siga rigorosamente as instrues e eduque-se sobre a

segurana da gua no interior. O uso inadequado da

garrafa GoZero Active com filtro Adventure aumenta o

risco de exposio a microorganismos prejudiciais e de

contrair uma doena gastrointestinal. GoZero O filtro PT

Active with Adventure s deve ser usado para filtrar gua

ambiente (5 a 38); nunca use para filtrar gua do

mar ou gua quimicamente contaminada. A qualidade

da gua filtrada no garantida se o produto for

submetido a condies diferentes dessas encontrados

durante seu uso normal.

- Consumir a gua da garrafa em 24 horas.

- O filtro Fitness compatvel com a garrafa GoZero Active.

Se voc planeja mudar para o ltro Fitness aps usar o ltro

Adventure, certique-se de limpar completamente a garrafa

inteira primeiro.

- A filtragem de partculas da gua da torneira pode resultar

em uma taxa de fluxo muito menor. Nesses casos,

recomendamos trocar o filtro com mais frequncia.

- Quando no usar sua garrafa GoZero Active por um longo

perodo de tempo, a garrafa deve ser desmontada e

armazenada completamente seca. Se no tiver sido usado

por mais de 2 dias, enxgue o filtro em gua corrente por

1 minuto; se no for usado por mais de 4 dias, o filtro deve

ser substitudo.

- Guarde sempre os filtros sobressalentes em local fresco e

seco e certifique-se de que esto bem fechados.

- Elimine o ltro Adventure usado com o lixo geral e a garrafa

de acordo com os regulamentos locais.

Garantia e servio

Se precisar de informaes ou tiver problemas, visite o site

da Philips em www.philips.com ou entre em contato com o

Centro de Atendimento ao Cliente Philips de seu pas. Se no

houver Centro de Atendimento ao Cliente em seu pas, v a

um revendedor local .

Aviso Legal

O desempenho de ltrao e o tempo de vida declarados so

conduzidos em condies laboratoriais padro. Para obter mais

informaes, visite www.philips.com/water.

A eficcia pode ser limitada pelas condies ambientais ou

higinicas que podem causar a recontaminao da gua

aps sua passagem pelo filtro. Essas condies incluem,

mas no esto limitadas a:

- Falha em manter a limpeza do bocal

- Compartilhamento da garrafa entre indivduos

- Uso ou exposio a calor extremo ou temperaturas de

congelamento

AquaShield e suas entidades aliadas e empresas relacionadas

no sero responsveis por quaisquer danos decorrentes ou

devido ao uso da garrafa GoZero Active com ltro Adventure

para qualquer nalidade diferente da qual foi claramente

destinada, nem por qualquer mau funcionamento resultante

de a falha do usurio em seguir estritamente as informaes

de uso e segurana neste manual.

1. , , ( . 50). 10 . . . , , . , .

2. Max . . , .

3. 100 . , 4 . 2.

- - . . GoZero Active, Adventure, - .

BG

GoZero Active, Adventure, ( 5 38); . , , , . - 24 . - Fitness GoZero Active. Fitness Adventure, . - - . -. - GoZero Active - , . 2 , 1 ; 4 , . - , . - Adventure .

, , Philips www.philips.com Philips . , Philips.

. , , www.philips.com/water.

- , , . , , : - - -

AquaShield , GoZero Active, Adventure, , ,

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the GoZero Philips works, you can view and download the Philips GoZero AWP294/10 Filter Cartridge User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Philips GoZero as well as other Philips manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Philips GoZero. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Philips GoZero AWP294/10 Filter Cartridge User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Philips GoZero AWP294/10 Filter Cartridge User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Philips GoZero AWP294/10 Filter Cartridge User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Philips GoZero AWP294/10 Filter Cartridge User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Philips GoZero AWP294/10 Filter Cartridge User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.