Philips GoZero AWP286/10 Filter Cartridge User Manual PDF

1 of 2
1 of 2

Summary of Content for Philips GoZero AWP286/10 Filter Cartridge User Manual PDF

Spencications are subject to change without notice

PL

Pokrywka

Ustnik

Nakrtka

Pasek

Obudowa filtra

Wkad filtra

Zegar

Butelka

BG

PT

Capa

Boquilha

Tampa

Correia

Caixa de filtro

Cartucho de filtro

Temporizador

Garrafa B OCT

Przestroga

- Butelka GoZero Active moe by uywana tylko z wod

z kranu uzdatnian w zakadach wodocigowych o

temperaturze otoczenia (5 to 38), ktra jest bezpieczna

do picia zgodnie z wymaganiami prawnymi.

- Filtr Adventure jest kompatybilny z butelk GoZero Active.

Jeli po uyciu filtra Adventure uytkownik planuje przej

z powrotem na filtr Fitness, najpierw naley koniecznie

dokadnie oczyci ca butelk.

- Wod z butelki naley spoy w cigu 24 godzin.

- Nie wolno napenia butelki wod, ktra jest niebezpieczna

mikrobiologicznie lub o nieznanej jakoci bez odpowiedniej

dezynfekcji.

- W przypadku nieuywania butelki GoZero Active przez

duszy czas, naley j rozmontowa i przechowywa w

stanie cakowicie suchym. Jeli nie bya uywana duej

ni 2 dni, naley przepuka filtr pod wod z kranu przez

1 minut; jeli nie bya uywana duej ni 7 dni, filtr naley

wymieni.

- Zapasowe filtry naley zawsze przechowywa w chodnym,

suchym miejscu i upewni si, e s szczelnie zamknite.

Gwarancja i serwis

Aby uzyska wicej informacji lub w przypadku problemw,

wejd na stron firmy Philips: www.philips.com lub skontaktuj

si z Centrum Obsugi Klienta Philips w swoim miejscu

zamieszkania. Jeli na terenie Twojego miejsca zamieszkania

Centrum Obsugi Klienta jest niedostpne, skontaktuj si z

lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

Wprowadzenie

1. Czyszczenie butelki

Butelk, z wyjtkiem wkadu ltra, naley oczyci agodnym

detergentem rcznie lub w zmywarce (maks. 50).

2. Przygotowanie i instalacja filtra

Wyj filtr z opakowania, sprawdzi, czy piercie

uszczelniajcy znajduje si na swoim miejscu. Przepuka

pod wod z kranu przez 10 sekund. Odkrci nakrtk w

kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara. Zdj

doln oson obudowy ltra i woy wkad ltra. Ponownie

zaoy oson i ustawi czas do nastpnej wymiany,

przekrcajc tarcz. Strzaka powinna wskazywa miesic

instalacji, a kropka wskazuje, kiedy naley wymieni filtr.

3. Napenianie butelki

Napeni butelk wod z kranu a do linii Max. Ponownie

zakrci nakrtk na butelce. Zdj pokrywk, wycign

ustnik i mona cieszy si oywcz i czyst wod!

4. Wymiana wkadu filtra

Jeden filtr moe przefiltrowa maks. 200 litrw wody z

kranu. W celu zapewnienia optymalnej filtracji i higieny

zaleca si wymian filtra co 4 tygodnie. Aby to zrobi,

naley powtrzy krok 2.

PL

- GoZero Active (5 38), . - dventure GoZero Active . Fitness Adventure , , . - 24 . - , . - GoZero Active - , . 2 , 1 ; 7 , . - , .

, , Philips

www.philips.com

Philips .

,

Philips.

1. , , ( . 50).

2. . 10 . . . , , . , .

3. "" . , .

4. 200 . , 4 . 2.

BG

Cuidado

- A garrafa GoZero Active s pode ser usada com gua da

torneira tratada municipalmente (5 a 38), que segura

para beber de acordo com os regulamentos legais.

- O ltro Adventure compatvel com a garrafa GoZero Active.

Se voc planeja voltar para o filtro Fitness depois de usar o

filtro Adventure, certifique-se de limpar completamente a

garrafa inteira primeiro.

- Consuma a gua da garrafa em 24 horas.

- No encha a garrafa com gua microbiologicamente insegura

ou de qualidade desconhecida sem desinfeco adequada.

- Quando no usar sua garrafa GoZero Active por um longo

perodo de tempo, a garrafa deve ser desmontada e

armazenada completamente seca. Se no tiver sido usado

por mais de 2 dias, enxgue o filtro em gua corrente por

1 minuto; se no for usado por mais de 7 dias, o filtro deve

ser substitudo.

- Guarde sempre os filtros sobressalentes em local fresco e

seco e certifique-se de que esto bem fechados.

Garantia e servio

Se precisar de informaes ou tiver problemas, visite o site da

Philips em www.philips.com ou entre em contato com o Centro

de Atendimento ao Cliente Philips de seu pas. Se no houver

Centro de Atendimento ao Cliente em seu pas, v a um

revendedor local .

Iniciar

1. Limpando a garrafa

Limpe o frasco, exceto o cartucho do filtro, com detergente

neutro mo ou na mquina de lavar loua (mx. 50 ).

2. Preparando e instalando o filtro

Retire o ltro da embalagem, verique se o anel de vedao

est colocado. Enxgue em gua corrente por 10 segundos.

Desaparafuse a tampa no sentido anti-horrio. Remova a

tampa inferior da caixa do ltro e insira o cartucho do ltro.

Coloque a tampa de volta e defina a hora da prxima

mudana girando o boto. A seta deve apontar para o ms

de instalao, e o ponto indica quando substituir o filtro.

3. Enchendo a garrafa

Encha a garrafa com gua da torneira at a linha mxima.

Volte a apertar a tampa da garrafa. Retire a tampa, retire

o bocal e desfrute da gua crocante e pura!

4. Troca do cartucho do filtro

Um filtro pode filtrar at 200 litros de gua da torneira.

Para garantir uma ltragem e higiene ideais, recomendado

substituir o filtro a cad

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the GoZero Philips works, you can view and download the Philips GoZero AWP286/10 Filter Cartridge User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Philips GoZero as well as other Philips manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Philips GoZero. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Philips GoZero AWP286/10 Filter Cartridge User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Philips GoZero AWP286/10 Filter Cartridge User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Philips GoZero AWP286/10 Filter Cartridge User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Philips GoZero AWP286/10 Filter Cartridge User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Philips GoZero AWP286/10 Filter Cartridge User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.