Philips Satinelle HP6423/02 BRE201 Epilator User Manual PDF

1 of 12
1 of 12

Summary of Content for Philips Satinelle HP6423/02 BRE201 Epilator User Manual PDF

www.philips.com

>75% recycled paper

4203.000.7420.6

1

2 3

ENGLISH

Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General Description (Fig.1) 1 Opti-start cap with massage (HP6421/20, HP6422 only) 2 Trimming comb (HP6423/00 only) 3 Shaving head (HP6421/03, HP6423, BRE201 only) 4 Sensitive area cap (HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200 only) 5 Epilating discs 6 Epilating head 7 On/off slide - O = off - I = normal speed* - II = high speed

8 Socket for small plug 9 Small plug 10 Adapter 11 Cleaning brush 12 Pouch (HP6423/00, HP6422 only) * HP6419 has only speed I

Important safety information Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger - Keep the appliance and the supply unit dry

(Fig. 2).

Warning - Only use the detachable supply unit

(SSW-2600xx) provided with the appliance. - The supply unit contains a transformer. Do not

cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Caution - This appliance is not washable. Never

immerse the appliance in water and do not rinse it under the tap (Fig. 2).

- The appliance is only intended for removing or trimming womens body hair on areas below the neck. Do not use it for any other purpose.

- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.

- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs), sores or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.

- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the appliance. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to it and skin irritation decreases. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.

- To prevent damage and injuries, keep the operating appliance (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes etc.

- Do not exfoliate immediately after epilation, as this may intensify possible skin irritation caused by epilation.

- Do not use bath or shower oils when you epilate wet skin, as this may cause serious skin irritation.

- Use and store the appliance at a temperature between 5C and 35C.

- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.

- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF) - This Philips appliance complies with all applicable standards and

regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General - The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts. - The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less

than 24 volts.

Recycling - This symbol means that this product shall not be disposed of with

normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 3). - Follow your countrys rules for the separate collection of electrical

and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Warranty and support If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions Cutting units are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

- Brug ikke apparatet p irriteret hud eller omrder med reknuder, udslt, knopper, modermrker (med hr) eller sr uden at konsultere din lge frst. Personer med svkket immunforsvar eller personer, der lider af diabetes mellitus, hmofili eller nedsat immunforsvar, skal altid konsultere lgen frst.

- Din hud kan blive en smule rd og irriteret de frste par gange, du bruger apparatet. Dette er helt normalt og forsvinder hurtigt. Nr du begynder at bruge apparatet jvnligt, vnner huden sig til det, og irritationen mindskes. Hvis en eventuel hudirritation ikke er forsvundet efter tre dage, br du konsultere din lge.

- For at undg skader og uheld apparatet (med og uden tilbehr) altid holdes i sikker afstand fra hovedhr, jenbryn, jenvipper, tj og lignende, nr det er tndt.

- Undg at eksfoliere umiddelbart efter epilering, da det kan forstrke eventuelle hudirritationer forrsaget af epilatoren.

- Brug ikke badeolier, nr du epilerer vd hud, da dette kan forrsage alvorlig hudirritation.

- Apparatet skal anvendes og opbevares ved temperaturer mellem 5 C og 35 C.

- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengringsmidler til rengring af apparatet.

- Brug ikke strmforsyningsenheden i eller i nrheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strmforsyningsenheden.

Elektromagnetiske felter (EMF) - Dette Philips-apparat overholder alle branchens gldende standarder

og regler angende eksponering for elektromagnetiske felter.

Generelt - Apparatet kan tilsluttes netspndinger mellem 100 og 240 V. - Strmforsyningsenheden omformer 100-240 Volt til en lav

sikkerhedsspnding under 24 Volt.

Genanvendelse - Dette symbol betyder, at dette produkt ikke m bortskaffes sammen

med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 3). - Flg den nationale lovgivning om srskilt indsamling af elektriske og

elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ pvirkning af miljet og menneskers helbred.

Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjlp eller support, bedes du besge www.philips.com/ support eller lse i folderen om international garanti.

Gldende forbehold i reklamationsretten Skrhoveder er ikke omfattet af den internationale garanti, da de udsttes for slitage.

DANSK

Introduktion Tillykke med dit kb, og velkommen til Philips! For at f fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt p www.philips.com/ welcome.

Generel beskrivelse (fig.1) 1 Opti-start htte med massage (kun HP6421/20, HP6422) 2 Trimmerkam (kun HP6423/00) 3 Barberingshoved (kun HP6421/03, HP6423, BRE201) 4 Htte til flsomme omrder (kun HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200) 5 Pincetskiver 6 Epilatorhoved 7 On/off-skydekontakt - O = off - I = normal hastighed* - II = hj hastighed

8 Lille strmstik 9 Lille stik 10 Adapter 11 Rensebrste 12 Etui (kun HP6423/00, HP6422) * HP6419 kun har hastighed I

Vigtige sikkerhedsoplysninger Ls disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet og tilbehret tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug. Det medflgende tilbehr kan variere for forskellige produkter.

Fare - Hold apparatet og forsyningsenheden trt

(fig. 2).

Advarsel - Brug kun den aftagelige forsyningsenhed

(SSW-2600xx), der fulgte med apparatet. - Strmforsyningsenheden indeholder en

transformator. Klip ikke strmforsyningsenheden af og udskift den med et andet stik, da dette vil fre til farlige situationer.

- Dette apparat m bruges af brn fra 8 r og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstr de medflgende risici. Lad ikke brn lege med apparatet. Rengring og vedligeholdelse m ikke foretages af brn uden opsyn.

- Kontroller altid apparatet, inden du anvender det. Anvend ikke apparatet, hvis det er beskadiget, da dette kan forrsage personskade. Udskift altid en beskadiget del med en tilsvarende original type.

Forsigtig - Dette apparat er ikke vaskbart. Apparatet m

aldrig lgges ned i vand eller skylles under vandhanen (fig. 2).

- Apparatet er kun tiltnkt barbering eller trimning af kvinders kropshr p omrder under halsen. Brug ikke apparatet til andre forml.

- Af hygiejniske grunde br apparatet kun anvendes af en og samme person.

- Aus hygienischen Grnden sollte das Gert nur von einer Person verwendet werden.

- Verwenden Sie das Gert nicht auf gereizter Haut, auf Krampfadern, Pickeln, Ausschlag, Entzndungen, (behaarten) Muttermalen oder Wunden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Gleiches gilt fr Patienten mit geschwchter Immunabwehr, Diabetes, Hmophilie und Immunschwche.

- Nach den ersten paar Mal der Verwendung des Gerts ist Ihre Haut mglicherweise etwas gertet und gereizt. Dies ist vllig normal, und die Symptome halten nur kurze Zeit an. Wenn Sie das Gert fter benutzen, gewhnt sich Ihre Haut an die Behandlung und die Hautreizung nimmt ab. Sollte die Reizung nicht innerhalb von drei Tagen abgeklungen sein, sollten Sie einen Arzt konsultieren.

- Halten Sie das eingeschaltete Gert (mit oder ohne Aufsatz) fern von Kopfhaar, Wimpern und Augenbrauen sowie von Kleidung usw., um Verletzungen und Beschdigungen zu vermeiden.

- Fhren Sie nicht sofort nach der Epilation ein Peeling durch, da dies mgliche Hautirritationen durch die Haarentfernung verstrken knnte.

- Verwenden Sie keine Bade- oder Duschle, wenn Sie nass epilieren, da dies zu starken Hautreizungen fhren kann.

- Benutzen und verwahren Sie das Gert bei Temperaturen zwischen 5 C und 35 C.

- Benutzen Sie zum Reinigen des Gerts keine Druckluft, Scheuerschwmme und -mittel oder aggressive Flssigkeiten.

- Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nhe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lufterfrischer enthalten, um irreparable Schden am Netzteil zu vermeiden.

Elektromagnetische Felder - Dieses Philips-Gert erfllt alle einschlgigen Normen und Vorschriften

zur Exposition gegenber elektromagnetischen Feldern.

Allgemeines - Der Netzteil ist fr Netzspannungen von 100 bis 240 Volt geeignet. - Das Netzteil wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine

sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.

Recycling - Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen

Hausmll entsorgt werden kann (2012/19/EU) (Abb. 3). 1 Altgerte knnen kostenlos an geeigneten Rcknahmestellen

abgegeben werden. 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung

vorbereitet. Altgerte knnen Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden knnen. Enthaltene Rohstoffe knnen durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

3 Die Lschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgerten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

4 Hinweise fr Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rckgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rcknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

DEUTSCH

Einfhrung Herzlichen Glckwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Untersttzung von Philips optimal nutzen zu knnen, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) 1 Opti-Start-Aufsatz mit Massageroller (nur HP6421/20, HP6422) 2 Kammaufsatz (nur HP6423/00) 3 Scherkopf (nur HP6421/03, HP6423, BRE201) 4 Kappe fr empfindliche Hautpartien (nur HP6421/00, HP6421/30,

BRE201, BRE200) 5 Epilierpinzetten 6 Epilierkopf 7 Ein-/Ausschalter - O = Aus - I = normale Geschwindigkeit* - II = Hohe Geschwindigkeit

8 Buchse fr Gertestecker 9 Gertestecker 10 Ladegert 11 Reinigungsbrste 12 Tasche (nur HP6423/00, HP6422) * HP6419 hat nur Geschwindigkeitsstufe I

Wichtige Sicherheitsinformationen Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Gerts und des Zubehrs aufmerksam durch, und bewahren Sie sie fr eine sptere Verwendung auf. Das mitgelieferte Zubehr kann fr verschiedene Produkte variieren.

Gefahr - Halten Sie das Gert und das Netzteil stets

trocken (Abb. 2).

Warnhinweis - Benutzen Sie ausschlielich das abnehmbare

Netzteil (SSW-2600xx), das mit dem Gert mitgeliefert wurde.

- Das Netzteil enthlt einen Transformator. Schneiden Sie das Netzteil keinesfalls auf, um einen anderen Stecker anzubringen, weil dies eine gefhrliche Situation verursachen knnte.

- Dieses Gert kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Gerts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder drfen nicht mit dem Gert spielen. Die Reinigung und Pflege des Gerts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgefhrt werden.

- berprfen Sie das Gert vor jedem Gebrauch. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gert nicht, wenn es beschdigt ist. Ersetzen Sie ein beschdigtes Teil nur durch Originalteile.

Achtung - Dieses Gert ist nicht wasserdicht. Tauchen

Sie es nicht in Wasser, und halten Sie es nicht unter den Wasserhahn (Abb. 2).

- Das Gert ist fr das Entfernen oder Trimmen von weiblichem Krperhaar an Hautpartien unterhalb des Halses vorgesehen: Benutzen Sie es nicht fr andere Zwecke.

- Este aparato solo est diseado eliminar o recortar el vello corporal de las mujeres, en las zonas por debajo del cuello. No lo utilice con ninguna otra finalidad,

- Por razones de higiene, el aparato debera ser usado nicamente por una persona.

- No utilice el aparato sobre piel irritada o venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su mdico. Las personas con una reducida respuesta inmunolgica o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia tambin deben consultar antes a su mdico.

- La piel puede enrojecerse e irritarse ligeramente las primeras veces que utilice aparato. Este fenmeno es absolutamente normal y desaparece rpidamente. Con el uso continuado del aparato, la piel se acostumbra y la irritacin se reduce. Si la irritacin no desaparece en tres das, le aconsejamos que consulte a un mdico.

- Cuando los aparatos estn en funcionamiento (con o sin accesorios), mantngalos alejados del pelo de la cabeza, las pestaas, las cejas, la ropa y dems con el fin de evitar accidentes y lesiones.

- No haga la exfoliacin inmediatamente despus de depilar, ya que esto podra intensificar la irritacin de la piel provocada por la depilacin.

- No utilice aceites de bao o ducha cuando se depile con la piel hmeda, ya que esto podra causar irritaciones de piel graves.

- Utilice y guarde el aparato a una temperatura de entre 5 C y 35 C.

- No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni lquidos agresivo para limpiar el aparato.

- No utilice la fuente de alimentacin cerca o en tomas de corriente en las que est o haya estado enchufado un ambientador elctrico para evitar daos irreparables.

Campos electromagnticos (CEM) - Este Philips cumple los estndares y las normativas aplicables sobre

exposicin a campos electromagnticos.

General - Este aparato es adecuado para voltajes de red de 100 a 240 voltios. - La fuente de alimentacin transforma la corriente de 100 - 240 voltios

en un bajo voltaje de seguridad inferior a 24 voltios.

Reciclaje - Este smbolo significa que este producto no debe desecharse con la

basura normal del hogar (2012/19/UE) (Fig. 3). - Siga la normativa de su pas para la recogida selectiva de productos

elctricos y electrnicos. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Garanta y asistencia Si necesita asistencia o informacin, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garanta internacional.

Restricciones de la garanta Las unidades de corte no estn cubiertas por los trminos de la garanta internacional debido a que estn sujetas a desgaste.

Garantie und Support Fr Untersttzung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Garantieeinschrnkungen Schneideeinheiten unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie, da sie einem normalen Verschlei ausgesetzt sind.

ESPAOL

Introduccin Enhorabuena por la adquisicin de este producto, y bienvenido a Philips Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Descripcin general (Fig. 1) 1 Adaptador Opti-start con masaje (solo HP6421/20, HP6422) 2 Peine-gua (solo HP6423/00) 3 Cabezal de afeitado (solo HP6421/03, HP6423, BRE201) 4 Adaptador para zonas sensibles (solo HP6421/00, HP6421/30, BRE201,

BRE200) 5 Discos depiladores 6 Cabezal depilador 7 Botn de encendido/apagado - O: apagado - I = velocidad normal* - II = velocidad alta

8 Toma para clavija pequea 9 Clavija pequea 10 Adaptador de corriente 11 Cepillo de limpieza 12 Funda (solo HP6423/00, HP6422) * HP6419 solo tiene velocidad I

Informacin de seguridad importante Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, lea atentamente esta informacin importante y consrvela por si necesitara consultarla en un futuro. Los accesorios suministrados pueden variar segn los diferentes productos.

Peligro - Mantenga el aparato y la unidad de

alimentacin secos (Fig. 2).

Advertencia - Utilice nicamente la unidad de alimentacin

extrable (SSW-2600xx) suministrada con el aparato.

- La fuente de alimentacin contiene un transformador. No corte la fuente de alimentacin para sustituirla por otra clavija, ya que podra provocar situaciones de peligro.

- Este aparato puede ser usado por nios a partir de ocho aos y por personas con su capacidad fsica, psquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los nios jueguen con el aparato. Los nios no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisin.

- Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo. No utilice el aparato si est daado, ya que podra ocasionar lesiones. Sustituya las piezas daadas por repuestos originales.

Precaucin - Este aparato no es lavable. No lo sumerja nunca

en agua ni lo enjuague bajo el grifo (Fig. 2).

- Pour des raisons dhygine, lappareil doit tre utilis par une seule personne.

- Nutilisez pas lappareil sur une peau irrite ou prsentant des varices, rougeurs, boutons, grains de beaut (avec pilosit) ou blessures sans avoir consult votre mdecin. Les mmes recommandations sappliquent aux personnes ayant une immunit rduite ou souffrant de diabte, dhmophilie ou dune immunodficience.

- Lors des premires utilisations, il est possible que la peau rougisse ou sirrite lgrement. Ce phnomne est absolument normal et disparat rapidement. La gne ressentie au dbut et lirritation de la peau diminueront progressivement chaque utilisation. Cependant, si lirritation persiste au-del de trois jours, consultez votre mdecin.

- Pour prvenir tout dommage ou blessure, vitez de faire fonctionner lappareil (avec ou sans accessoire) prs de vos cheveux, de vos sourcils et cils, ainsi qu proximit de vtements, etc.

- Neffectuez pas dexfoliation immdiatement aprs lpilation, car cela peut intensifier lirritation de la peau cause par lpilation.

- Nutilisez pas dhuiles de bain ou de douche en cas dpilation sur peau humide, car cela pourrait entraner une irritation de la peau.

- Conservez lappareil une temprature comprise entre 5 C et 35 C.

- Nutilisez jamais dair comprim, de tampons rcurer, de produits abrasifs ou de dtergents agressifs pour nettoyer lappareil.

- Nutilisez pas le bloc dalimentation dans ou proximit de prises murales qui contiennent un assainisseur dair lectrique, afin dviter que le bloc dalimentation ne subisse des dommages irrversibles.

Champs lectromagntiques (CEM) - Cet appareil Philips est conforme toutes les normes et tous les rglements

applicables relatifs lexposition aux champs lectromagntiques.

Informations dordre gnral - Lappareil est conu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V. - Le bloc dalimentation transforme la tension de 100-240 V en une

tension de scurit de moins de 24 V.

Recyclage - Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas tre jet avec les dchets

mnagers (2012/19/EU) (Fig. 3). - Respectez les rglementations de votre pays concernant la collecte

spare des appareils lectriques et lectroniques. La mise au rebut approprie des piles permet de protger lenvironnement et la sant.

Garantie et assistance Si vous avez besoin dune assistance ou dinformations supplmentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dpliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie En raison de lusure normale du bloc tondeuse, ce dernier nest pas couvert par la garantie internationale.

FRANAIS

Introduction Flicitations pour votre achat et bienvenue dans lunivers Philips ! Pour profiter pleinement de lassistance offerte par Philips, enregistrez votre produit ladresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description gnrale (Fig. 1) 1 Accessoire massage douceur (HP6421/20, HP6422 uniquement) 2 Sabot (HP6423/00 uniquement) 3 Tte de rasage (HP6421/03, HP6423, BRE201 uniquement) 4 Adaptateur spcial zones sensibles (HP6421/00, HP6421/30, BRE201,

BRE200 uniquement) 5 Disques rotatifs 6 Tte dpilation 7 Bouton marche/arrt - O = arrt - I = vitesse normale* - II = vitesse rapide

8 Prise pour petite fiche 9 Petite fiche 10 Adaptateur 11 Brosse nettoyante 12 tui (HP6423/00, HP6422 uniquement) * HP6419 est dot dune seule vitesse (vitesse I)

Informations de scurit importantes Lisez attentivement ces informations importantes avant dutiliser lappareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultrieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les diffrents produits.

Danger - Gardez lappareil et le bloc dalimentation au

sec (Fig. 2).

Avertissement - Utilisez uniquement le bloc dalimentation

amovible (SSW-2600xx) fourni avec lappareil. - Le bloc dalimentation contient un

transformateur. Nessayez pas de remplacer le bloc dalimentation par une autre fiche afin dviter tout accident.

- Cet appareil peut tre utilis par des enfants gs de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacits physiques, sensorielles ou intellectuelles sont rduites ou des personnes manquant dexprience et de connaissances, condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou quils aient reu des instructions quant lutilisation scurise de lappareil et quils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec lappareil. Le nettoyage et lentretien ne doivent pas tre effectus par des enfants sans surveillance.

- Vrifiez toujours lappareil avant utilisation. Afin dviter tout accident, nutilisez pas lappareil sil est endommag. Remplacez toujours une pice endommage par une pice du mme type.

Attention - Cet appareil nest pas lavable leau.

Ne plongez jamais lappareil dans leau et ne le rincez pas sous leau (Fig. 2).

- Lappareil est conu uniquement pour le rasage ou la coupe des poils fminins des zones situes en dessous du cou. Ne lutilisez jamais dautres fins.

- Per motivi igienici, lapparecchio deve essere usato da una sola persona.

- Non utilizzate lapparecchio sulla pelle irritata o con vene varicose, irritazioni, brufoli, nei (su cui sono presenti peli) o ferite senza prima consultare il medico. Le persone con scarse difese immunitarie o che soffrono di diabete mellito, emofilia o immunodeficienza dovrebbero inoltre consultare prima un medico.

- La pelle si potrebbe leggermente arrossare e irritare le prime volte che si usa lapparecchio. Questo fenomeno assolutamente normale e scompare rapidamente. Man mano che si utilizza lapparecchio pi frequentemente, la pelle si abitua e lirritazione diminuisce. Se lirritazione non scompare entro tre giorni, consultate un medico.

- Al fine di evitare danni e lesioni, tenete lapparecchio in funzione (con o senza accessori) lontano da capelli, ciglia, sopracciglia, vestiti, ecc.

- Non esfoliare subito dopo lepilazione poich questo potrebbe intensificare uneventuale irritazione cutanea dovuta allepilazione.

- Non usate oli da bagno o doccia durante lepilazione su pelle bagnata per evitare gravi irritazioni alla pelle.

- Utilizzate e riponete lapparecchio a una temperatura compresa tra 5 e 35 C.

- Non usate mai aria compressa, pagliette, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi per pulire lapparecchio.

- Per evitare danni irreparabili, non usate lunit di alimentazione in o vicino a prese a muro che contengono o hanno contenuto un deodorante elettrico per ambienti.

Campi elettromagnetici (EMF) - Questo apparecchio Philips conforme a tutti gli standard e alle norme

relativi allesposizione ai campi elettromagnetici.

Indicazioni generali - Lapparecchio funziona con tensioni comprese fra 100 e 240 V. - Lunit di alimentazione consente di trasformare la tensione a 100-240 volt

in una tensione pi bassa e sicura inferiore a 24 volt.

Riciclaggio - Questo simbolo indica che il prodotto non pu essere smaltito con i

normali rifiuti domestici (2012/19/UE) (fig. 3). - Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto

vecchio a un rivenditore: 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto

simile al rivenditore. 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti

con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.

- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per lambiente e per la salute.

Garanzia e assistenza Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web allindirizzo www.philips.com/ support oppure leggete lopuscolo della garanzia internazionale.

Limitazioni della garanzia I blocchi lame non sono coperti dai termini della garanzia internazionale perch soggetti a usura.

ITALIANO

Introduzione Congratulazioni per lacquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dallassistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Descrizione generale (Fig. 1) 1 Testina per prime epilazioni con massaggio (solo HP6421/20, HP6422) 2 Pettine regola altezza (solo HP6423/00) 3 Testina di rasatura (solo HP6421/03, HP6423, BRE201) 4 Testina per le zone sensibili (solo HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200) 5 Dischi epilatori 6 Testina epilatoria 7 Cursore on/off - O = spento - I = velocit normale* - II = velocit massima

8 Presa spinotto 9 Spinotto 10 Adattatore 11 Spazzola per la pulizia 12 Astuccio (solo HP6423/00, HP6422) * HP6419 ha solo la velocit I

Informazioni di sicurezza importanti Prima di utilizzare lapparecchio e i relativi accessori, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri. Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto.

Pericolo - Tenete lapparecchio e lunit di

alimentazione asciutti (fig. 2).

Avvertenza - Utilizzate esclusivamente lunit di

alimentazione rimovibile (SSW-2600xx) fornita con lapparecchio.

- Lunit di alimentazione contiene un trasformatore. Non tagliate lunit di alimentazione per sostituirla con unaltra spina onde evitare situazioni pericolose.

- Questo apparecchio pu essere usato da bambini a partire da 8 anni di et e da persone con capacit mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare lapparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con lapparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.

- Controllate sempre lapparecchio prima di utilizzarlo. Per evitare il rischio di lesioni, non utilizzate lapparecchio nel caso in cui sia danneggiato. Sostituite sempre le parti danneggiate con ricambi originali.

Attenzione - Lapparecchio non pu essere lavato.

Non immergetelo mai in acqua n sciacquatelo con acqua corrente (fig. 2).

- Lapparecchio adatto solo alla rimozione o alla rifinitura dei peli corporei delle donne nelle zone al di sotto della nuca. Non utilizzatelo per scopi diversi.

- Het apparaat is alleen bedoeld voor het verwijderen of trimmen van lichaamsharen onder de halslijn bij vrouwen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

- Om hyginische redenen dient het apparaat slechts door n persoon te worden gebruikt.

- Gebruik het apparaat niet op een gerriteerde huid of op een huid met spataderen, uitslag, puistjes, moedervlekken (met haren) of wondjes, zonder eerst uw huisarts te raadplegen. Raadpleeg ook eerst uw huisarts wanneer uw weerstand verminderd is of wanneer u aan suikerziekte, hemofilie of immunodeficintie lijdt.

- Uw huid kan de eerste keren nadat u het apparaat hebt gebruikt wat rood en gerriteerd zijn. Dit is een volstrekt normaal verschijnsel, dat snel verdwijnt. Als u het apparaat eenmaal een aantal keren hebt gebruikt, raakt uw huid eraan gewend en verdwijnt de huidirritatie. Raadpleeg uw huisarts als de irritatie na drie dagen niet is verdwenen.

- Voorkom lichamelijk letsel of beschadiging: houd het ingeschakelde apparaat (met of zonder hulpstuk) uit de buurt van hoofdhaar, wenkbrauwen, wimpers, kleding, enzovoort.

- Ga onmiddellijk na het epileren niet scrubben, omdat dit de huidirritatie die mogelijk is ontstaan door het epileren, kan verhevigen.

- Gebruik geen bad- of douche-olie als u op een natte huid epileert, want dit kan ernstige huidirritaties veroorzaken.

- Gebruik en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 5C en 35C.

- Gebruik geen perslucht, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

- Gebruik de voedingsunit niet in of in de buurt van stopcontacten waar een elektrische luchtverfrisser in zit. Dit kan de voedingsunit onherstelbaar beschadigen.

Elektromagnetische velden (EMV) - Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften

met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Algemeen - Het apparaat is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt. - De voedingsunit zet 100-240 volt om in een veilige laagspanning van

minder dan 24 volt.

Recyclen - Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone

huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 3). - Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling

van elektrische en elektronische producten. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Garantie en ondersteuning Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www.philips.com/ support of lees de internationale garantieverklaring.

Garantiebeperkingen Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie, omdat deze onderhevig zijn aan slijtage..

NEDERLANDS

Introductie Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Algemene beschrijving (fig. 1) 1 Opti-start-kap met massage (alleen HP6421/20, HP6422) 2 Trimkam (alleen HP6423/00) 3 Scheerhoofd (alleen HP6421/03, HP6423, BRE201) 4 Opzetstuk voor gevoelige zones (alleen HP6421/00, HP6421/30,

BRE201, BRE200) 5 Epileerschijfjes 6 Epileerhoofd 7 Aan-uitknop - O = uit - I = normale snelheid* - II = hoge snelheid

8 Aansluiting voor kleine stekker 9 Kleine stekker 10 Adapter 11 Schoonmaakborsteltje 12 Etui (alleen HP6423/00, HP6422) * HP6419 beschikt alleen over snelheid I

Belangrijke veiligheidsinformatie Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat en de accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen. De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen.

Gevaar - Houd het apparaat en de voedingsunit droog

(Fig. 2).

Waarschuwing - Gebruik alleen de afneembare voedingsunit

(SSW-2600xx) die met het apparaat is meegeleverd.

- De voedingsunit bevat een transformator. Knip de voedingsunit niet af om deze te vervangen door een andere stekker. Dit leidt tot een gevaarlijke situatie.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.

- Controleer het apparaat altijd voordat u het gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken. Vervang een beschadigd onderdeel altijd door een onderdeel van het oorspronkelijke type.

Let op - Dit apparaat is niet afwasbaar. Dompel het

apparaat nooit in water en spoel het niet af onder de kraan (Fig. 2).

- Ikke bruk apparatet p irritert hud eller hud med reknuter, utslett, kviser, fflekker (med hr) eller sr uten rdfre deg med legen din frst. Personer med nedsatt immunforsvar eller personer som lider av diabetes mellitus, bldersykdom eller immunsvikt, skal ogs rdfre seg med legen frst.

- Huden kan bli litt rd og irritert de frste gangene du bruker apparatet. Denne reaksjonen er helt normal og forsvinner raskt. Nr du har brukt apparatet noen ganger, blir huden vant til det, og irritasjonen reduseres. Hvis huden fremdeles er irritert etter tre dager, br du rdfre deg med en lege.

- Hold apparater (med eller uten tilbehr) unna hodehr, yebryn, yevipper, klr, trder, ledninger, brster o.l. nr de er psltt, slik at det ikke oppstr skader.

- Unng peeling like etter epilering, da dette kan forsterke en eventuell hudirritasjon forrsaket av epileringen.

- Ikke bruk bade- eller dusjoljer nr du epilerer vt hud, da dette kan forrsake alvorlig irritasjon p huden.

- Bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur p mellom 5 C og 35 C.

- Ikke bruk trykkluft, skurebrster, skuremidler eller vsker som bensin eller aceton for rengjre apparatet.

- For unng skader som ikke kan repareres, skal du ikke bruke strmadapteren i eller i nrheten av vegguttak som inneholder elektriske luftfriskere.

Elektromagnetiske felt (EMF) - Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter

for eksponering for elektromagnetiske felt.

Generelt - Apparatet kan brukes med nettspenninger fra 100 til 240 volt. - Strmadapteren omformer 100240 V til en sikker lavspenning p

under 24 V.

Resirkulering - Dette symbolet betyr at dette produktet ikke m avhendes i vanlig

husholdningsavfall (2012/19/EU) (Fig. 3). - Pass p overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av

elektriske og elektroniske produkter. Riktig avfallshndtering bidrar til forhindre negative konsekvenser for helse og milj.

Garanti og sttte Besk www.philips.com/support eller se det internasjonale garantiheftet for mer informasjon eller hjelp.

Garanti restriksjoner Kutteenhetene er slitedeler, og dekkes derfor ikke av vilkrene i den internasjonale garantien.

NORSK

Innledning Gratulerer med kjpet og velkommen til Philips! Registrer produktet p www.philips.com/welcome for dra full nytte av sttten som Philips tilbyr.

Generell beskrivelse (fig. 1) 1 Opti-start-deksel med melding (kun HP6421/20, HP6422) 2 Stussekam (kun HP6423/00) 3 Barberhode (kun HP6421/03, HP6423, BRE201) 4 Deksel for sensitivt omrde (kun HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200) 5 Epileringsskiver 6 Epileringshode 7 Av/p-bryter - O = av - I = normal hastighet* - II = hy hastighet

8 Uttak for liten kontakt 9 Liten kontakt 10 Adapter 11 Rengjringsbrste 12 Lomme (kun HP6423/00, HP6422) *HP6419 har kun hastighet I

Viktig sikkerhetsinformasjon Les denne viktige informasjonen nye fr du bruker apparatet og tilbehret, og ta vare p den for senere referanse. Tilbehret som flger med, kan variere for de ulike produktene.

Fare - Hold apparatet og forsyningsenheten trre

(Fig. 2).

Advarsel - Bruk bare den avtakbare forsyningsenheten

(SSW-2600xx) som flger med apparatet. - Strmadapteren inneholder en omformer.

Ikke skjr av strmadapteren for erstatte den med en annen kontakt. Da kan det oppst en farlig situasjon.

- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 r og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de fr instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn leke med apparatet. Ikke la barn rengjre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.

- Sjekk alltid apparatet fr du bruker det. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet, da dette kan fre til personskade. Bytt alltid ut en delagt del med tilsvarende originaldel.

Forsiktig - Dette apparatet kan ikke vaskes. Apparatet

m aldri senkes ned i vann eller skylles under springen (Fig. 2).

- Apparatet skal kun brukes til fjerne eller stusse kvinners kroppshr p omrder nedenfor nakken. Ikke bruk det til noe annet forml.

- Apparatet br bare brukes av n person av hygieniske rsaker.

- l kyt laitetta, jos iho on rtynyt tai jos ihossa on suonikohjuja, nppylit, luomia (joissa on ihokarvoja) tai haavoja, ennen kuin olet keskustellut lkrin kanssa. Mys henkiliden, joiden vastustuskyky on alentunut, diabeetikoiden, verenvuototautia tai immuunikatoa sairastavien on ensin kysyttv neuvoa lkrilt.

- Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa ensimmisill kyttkerroilla. Tm on aivan normaali ilmi ja hvi nopeasti. Kun laitetta useammin, ihosi tottuu siihen ja sen rsytys vhenee. Jos ihon rsytys ei hvi kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lkriin.

- l pid kynniss olevaa laitetta (lisosa kiinnitettyn tai irrotettuna) esimerkiksi hiusten, silmripsien, kulmakarvojen ja vaatteiden lhell, ettet loukkaa itsesi tai aiheuta vahinkoa.

- l suorita kuorintaa heti epiloinnin jlkeen, koska se voi list epiloinnin aiheuttamaa mahdollista ihorsytyst.

- l kyt kylpy- tai suihkuljyj, kun epiloit kosteissa tiloissa. Iho voi muuten rty.

- Kyt ja silyt laitetta 535 C:n lmptilassa. - l kyt paineilmaa, naarmuttavia tai

syvyttvi puhdistusaineita tai -vlineit laitteen puhdistamiseen.

- l kyt virtalhdett sellaisissa pistorasioissa tai sellaisten pistorasioiden lhell, joissa on shkisi ilmanraikastimia, sill virtalhde voi vahingoittua pysyvsti.

Shkmagneettiset kentt (EMF) - Tm laite (Philips) vastaa kaikkia shkmagneettisille kentille (EMF)

altistumista koskevia standardeja ja snnksi.

Yleist - Laite soveltuu 100240 voltin verkkojnnitteelle. - Virtalhde muuttaa 100240 voltin jnnitteen turvalliseksi alle 24 voltin

jnnitteeksi.

Kierrtys - Tm merkki tarkoittaa sit, ett tt tuotetta ei saa hvitt tavallisen

kotitalousjtteen mukana (2012/19/EU) (kuva 3). - Noudata oman maasi shk- ja elektroniikkalaitteiden kierrtyst ja

hvittmist koskevia sntj. Asianmukainen hvittminen auttaa ehkisemn ympristlle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai listietoja, ky Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue kansainvlinen takuulehtinen.

Takuun rajoitukset Kansainvlinen takuu ei koske teri, koska ne kuluvat kytss.

SUOMI

Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-kyttjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hydyn Philipsin palveluista rekisterimll tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Yleiskuvaus (kuva 1) 1 Opti-start-suojus ja hierontaosa (vain malleissa HP6421/20, HP6422) 2 Ohjauskampa (vain mallissa HP6423/00) 3 Ajop (vain malleissa HP6421/03, HP6423, BRE201) 4 Herkkien ihoalueiden suojus (vain malleissa HP6421/00, HP6421/30,

BRE201, BRE200) 5 Pinsettilevyt 6 Epilointip 7 Virtakytkin - O = ei kytss - I = normaali nopeus* - II = suuri nopeus

8 Liitnt pienelle liittimelle 9 Pieni liitin 10 Verkkolaite 11 Puhdistusharja 12 Pussi (vain malleissa HP6423/00, HP6422) *mallissa HP6419 on vain I-nopeusasetus

Trkeit turvallisuustietoja Lue nm trket tiedot huolellisesti ennen laitteen ja sen lisosien ensimmist kyttkertaa ja silyt ne myhemp kytt varten. Toimitukseen sisltyvt lisosat voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

Vaara - Pid laite ja virtalhde kuivana (kuva 2).

Varoitus - Kyt vain laitteen mukana toimitettua

irrotettavaa virtalhdett (SSW-2600xx). - Virtalhteess on jnnitemuuntaja. l

katkaise virtalhteen johtoa ja vaihda siihen toista pistoketta, koska tm aiheuttaa vaaratilanteen.

- Laitetta voivat kytt mys yli 8-vuotiaat lapset ja henkilt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen kytst, jos heit on neuvottu laitteen turvallisesta kytst tai tarjolla on turvallisen kytn edellyttm valvonta ja jos he ymmrtvt laitteeseen liittyvt vaarat. Lasten ei pid leikki laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Tarkista laite aina ennen kuin kytt sit. l kyt laitetta, jos se on vaurioitunut, koska sen kytt saattaa tllin aiheuttaa vammoja. Vaihda vahingoittuneen osan tilalle aina alkuperisen tyyppinen osa.

Varoitus - Tt laitetta ei voi pest. l koskaan upota

sit veteen lk huuhtele sit vesihanan alla (kuva 2).

- Tm laite on tarkoitettu naisten ihokarvojen poistamiseen tai siistimiseen kaulan alapuolisilta alueilta. l kyt sit muihin tarkoituksiin.

- Hygieniasyist laitetta suositellaan vain yhden henkiln kyttn.

- Anvnd inte apparaten p hud som r irriterad, har derbrck eller r finnig, p leverflckar (med hr) eller p skadad hud utan att frst tala med din lkare. Personer med nedsatt immunfrsvar och personer med diabetes, bldarsjuka eller immunbrist ska ocks frst tala med lkare.

- Din hud kan rodna och bli irriterad de frsta gngerna du anvnder apparaten. Detta r helt normalt och besvren frsvinner snabbt. Nr du har anvnt apparaten ngra gnger vnjer sig huden och hudirritationen minskar. Om irritationen inte frsvinner inom tre dygn br du kontakta en lkare.

- Undvik skador genom att hlla apparaten (med eller utan tillbehr) borta frn hr, gonbryn, gonfransar, klder etc.

- Exfoliera inte huden direkt efter epileringen, eftersom det kan frvrra en eventuell hudirritation som orsakats av epileringen.

- Anvnd inte bad- eller duscholjor nr du epilerar vt hud, eftersom det kan orsaka allvarlig hudirritation.

- Anvnd och frvara apparaten vid temperaturer mellan 5 C och 35 C.

- Anvnd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengringsmedel eller frtande vtskor fr att rengra enheten.

- Anvnd inte strmfrsrjningsenheten i eller i nrheten av vgguttag dr det finns en elektrisk luftrenare eftersom detta kan ge upphov till permanenta skador p strmfrsrjningsenheten.

Elektromagnetiska flt (EMF) - Den hr Philips-apparaten uppfyller alla tillmpliga standarder och

regler gllande exponering av elektromagnetiska flt.

Allmnt - Apparaten r avsedd fr ntspnningar p 100240 volt. - Strmfrsrjningsenheten omvandlar 100240 volt till en sker lg

spnning p under 24 volt.

tervinning - Den hr symbolen betyder att produkten inte ska slngas bland

hushllssoporna (2012/19/EU) (Bild 3). - Flj ditt lands regler fr tervinning av elektriska och elektroniska

produkter. En korrekt hantering bidrar till att frhindra negativ pverkan p milj och hlsa.

Garanti och support Om du behver information eller support kan du beska www.philips.com/ support eller lsa den internationella garantibroschyren.

Garantibegrnsningar Klippenheterna omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom de utstts fr slitage.

SVENSKA

Introduktion Grattis till ditt inkp och vlkommen till Philips! F ut mesta mjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt p www.philips.com/welcome.

Allmn beskrivning (bild 1) 1 Opti-start-kpa med massage (endast HP6421/20, HP6422) 2 Trimkam (endast HP6423/00) 3 Rakhuvud (endast HP6421/03, HP6423, BRE201) 4 Precisionshuv (endast HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200) 5 Epileringsskivor 6 Epileringshuvud 7 P/av-knapp - O = av - I = normal hastighet* - II = hg hastighet

8 Anslutning fr liten kontakt 9 Liten kontakt 10 Adapter 11 Rengringsborste 12 Fodral (endast HP6423/00, HP6422) * HP6419 har endast hastighet I

Viktig skerhetsinformation Ls den hr viktiga informationen noggrant innan du anvnder apparaten och dess tillbehr. Spara det hr hftet fr framtida bruk. Olika tillbehr kan medflja olika modeller.

Fara - Utstt inte apparaten och ntadaptern fr

vta (Bild 2).

Varning - Anvnd endast den lstagbara ntadaptern

(SSW-2600xx) som medfljer apparaten. - Ntadaptern innehller en transformator.

Modifiera inte strmfrsrjningsenheten med ngon annan typ av kontakt, eftersom det kan medfra risker.

- Den hr apparaten kan anvndas av barn frn 8 r och uppt och av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten anvnds, s lnge de vervakas och fr anvisningar om sker anvndning och frstr vilka risker som freligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengring och underhll ska inte utfras av barn utan vervakning.

- Kontrollera alltid aparaten innan du anvnder den. Anvnd inte apparaten om den r skadad eftersom det kan medfra risk fr personskador. Skadade delar ska alltid bytas ut mot originaldelar.

Varning! - Den hr apparaten r inte tvttbar. Snk

aldrig ned apparaten i vatten och sklj den inte under kranen (Bild 2).

- Apparaten r endast avsedd fr borttagning eller trimning av onskad hrvxt hos kvinnor p omrden nedanfr halsen. Anvnd den inte fr andra ndaml.

- Av hygieniska skl br apparaten

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the Satinelle Philips works, you can view and download the Philips Satinelle HP6423/02 BRE201 Epilator User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Philips Satinelle as well as other Philips manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Philips Satinelle. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Philips Satinelle HP6423/02 BRE201 Epilator User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Philips Satinelle HP6423/02 BRE201 Epilator User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Philips Satinelle HP6423/02 BRE201 Epilator User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Philips Satinelle HP6423/02 BRE201 Epilator User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Philips Satinelle HP6423/02 BRE201 Epilator User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.