Philips AD700/05 AD700 Docking Station User Manual PDF

1 of 1
1 of 1

Summary of Content for Philips AD700/05 AD700 Docking Station User Manual PDF

EN

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Safety Know these safety symbols

This bolt of lightning indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The exclamation point calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Important Safety Instructions Read these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions. Do not use this apparatus near water. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles). Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Warning

Never remove the casing of this apparatus. Never lubricate any part of this apparatus. Never place this apparatus on other electrical equipment. Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat. Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect the apparatus from the power.

2 Notice Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the users authority to operate the equipment.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Made for iPod and Made for iPhone mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/ EC, which cannot be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.) Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Note

The type plate is located on the bottom of the apparatus.

Norge Typeskilt finnes p apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet s lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For redusere faren for brann eller elektrisk stt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CS Gratulujeme vm k nkupu a vtme vs u spolenosti Philips! Chcete-li pln tit z podpory, kterou nabz spolenost Philips, zaregistrujte vrobek na www.philips.com/welcome.

1 Dleitinformace

Bezpenost Zapamatujtesitytobezpenostnsymboly

Tento blesk oznauje neizolovan materil v jednotce, kter me zpsobit raz elektrickm proudem. Kvli bezpenosti vech len domcnosti neodstraujte kryt vrobku.

Symbol vykink upozoruje na funkce, o kterch byste si mli pozorn pest piloenou literaturu, abyste zabrnili problmm s provozem a drbou.

UPOZORNN: Chcete-li snit riziko poru nebo razu elektrickm proudem, pstroj nevystavujte deti nebo vlhkosti a neumisujte na nj objekty obsahujc tekutiny, napklad vzy.

POZOR: Aby nedolo k razu elektrickm proudem, irok kontakt vidlice dejte do polohy odpovdajc irok trbin a zasute a na doraz.

Dleitbezpenostnpokyny Pette si tyto pokyny. Respektujte vechna upozornn. Dodrujte vechny pokyny. Zazen nepouvejte pobl vody. Nezakrvejte ventilan otvory. Zazen instalujte podle pokyn vrobce. Zazen neinstalujte v blzkosti zdroj tepla (raditory, pmotopy, sporky apod.) nebo jinch pstroj (vetn zesilova) produkujcch teplo. Sov kabel chrate ped polapnm nebo piskpnutm. Zvltn pozornost je teba vnovat vidlicm, zsuvkm a mstu, kde kabel opout pstroj. Pouvejte pouze doplky nebo psluenstv doporuen vrobcem. Pouvejte pouze vozky, podstavce, stativy, drky i stolky doporuen vrobcem nebo prodvan se zazenm. Pi pemsovn zazen na vozku je teba zachovat opatrnost, aby nedolo ke zrann zpsobenmu pevrenm vozku.

Bhem bouky i v dob, kdy se pstroj nebude del dobu pouvat, odpojte sov kabel ze zsuvky. Veker opravy svte kvalifikovanmu servisnmu technikovi. Pstroj by ml bt pezkouen kvalifikovanou osobou zejmna v ppadech pokozen sovho kabelu nebo vidlice, v situacch, kdy do pstroje vnikla tekutina nebo njak pedmt, pstroj byl vystaven deti i vlhkosti, nepracuje normln nebo utrpl pd. Pstroj nesm bt vystaven kapajc nebo stkajc tekutin. Na pstroj nepokldejte dn nebezpen pedmty (nap. pedmty naplnn tekutinou nebo hoc svky). Protoe adaptr slou k vypnn pstroje, zazen k vypnn pstroje by mlo bt pipraveno k pouit.

Varovn

Neodstraujte kryt zazen. Nikdy nemate dnou st tohoto pstroje. Nepokldejte toto zazen na jin elektrick zazen. Zazen nevystavujte pmmu slunci, otevenmu ohni nebo ru. Ujistte se, e mte vdy snadn pstup k sovmu kabelu, vidlici nebo adaptru, abyste mohli zazen odpojit od napjen.

2 Oznmen Veker zmny nebo pravy tohoto zazen, kter nebyly vslovn schvleny spolenost Philips Consumer Electronics, mohou mt za nsledek ztrtu autorizace k pouvn tohoto zazen.

Tento vrobek odpovd poadavkm Evropsk unie na vysokofrekvenn odruen.

Slogany Made for iPod a Made for iPhone znamenaj, e elektronick doplnk byl navren specificky pro pipojen k zazen iPod nebo iPhone a byl vvojem certifikovn jako splujc vkonov standardy spolenosti Apple. Spolenost Apple nen odpovdn za innost tohoto zazen nebo za jeho soulad s bezpenostnmi a regulanmi standardy. Uvdomte si, e pouvn tohoto psluenstv se zazenm iPod nebo iPhone me ovlivnit vkon bezdrtovho penosu. iPod a iPhone jsou obchodn znmky spolenosti Apple Inc., registrovan v U.S.A. a v dalch zemch.

Vrobek je navren a vyroben z vysoce kvalitnho materilu a soust, kter je mon recyklovat.

Pokud je vrobek oznaen tmto symbolem pekrtnutho kontejneru, znamen to, e vrobek podlh smrnici EU 2002/96/ES. Zjistte si informace o mstnm systmu sbru tdnho odpadu elektrickch a elektronickch vrobk. Postupujte podle mstnch nazen a nelikvidujte star vrobky spolu s bnm komunlnm odpadem. Sprvn likvidace starho vrobku pomh pedejt monm negativnm dopadm na ivotn prosted a zdrav lid.

Vrobek obsahuje baterie podlhajc smrnici EU 2006/66/EC, kter nelze odkldat do bnho komunlnho odpadu.Informujte se o mstnch pravidlech o sbru bateri, nebo sprvn likvidace pomh pedejt nepznivm inkm na ivotn prosted a lidsk zdrav.

Informaceoochranivotnhoprosted Veker zbyten obalov materil byl vynechn. Snaili jsme se, aby bylo mon obalov materil snadno rozdlit na ti materily: lepenku (krabice), polystyrn (ochrann balen) a polyetylen (sky, ochrann flie z lehenho plastu).

Systm se skld z materil, kter je mon v ppad demonte odbornou firmou recyklovat a optovn pout. Pi likvidaci obalovch materil, vybitch bateri a starho zazen se ite mstnmi pedpisy.

Poznmka

ttek s typovmi daji je umstn na spodn stran pstroje.

ESKAREPUBLIKA Zruka: Pokud byste zjakhokoli dvodu pstroj demontovali, vdy nejdve vythnte sovou zstrku.

Pstroj chrate ped jakoukoli vlhkost iped kapkami vody.

DA Tillykke med dit kb og velkommen til Philips! For at f fuldt udbytte af den sttte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt p www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Sikkerhed Lrdissesikkerhedssymboleratkende

Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forrsage elektrisk std. For din egen og andres sikkerhed m produktets kabinet ikke fjernes.

Udrbstegnet betyder, at du skal vre opmrksom p funktioner, der krver omhyggelig lsning af den vedlagte vejledning, s du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik p at reducere risikoen for brand eller elektrisk std m apparatet ikke udsttes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser m ikke placeres oven p apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik p at forebygge elektrisk std skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sttes hele vejen ind.

Vigtigesikkerhedsinstruktioner Ls disse instruktioner. Respekter alle advarsler. Flg alle instruktioner. Benyt ikke dette apparat i nrheden af vand. Ventilationsbninger m ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner. Installer ikke apparatet i nrheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstrkere), der producerer varme. Srg for, at netledningen ikke trdes p, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen fres ud af apparatet. Brug kun tilbehr og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten. Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medflger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe p, at apparatet ikke vlter ned, nr du flytter vognen.

Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem lngere tid. Al servicering skal udfres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt vske p apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. Apparatet m ikke udsttes for dryp eller sprjt. Placer aldrig farlige genstande p apparatet (f.eks. vskefyldte genstande eller tndte lys). Hvis stikket til Direct Plugin-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

Advarsel

Kabinettet br aldrig tages af apparatet. Forsg aldrig at smre nogen del p apparatet. Placer aldrig dette apparat p andet elektrisk udstyr. Udst ikke apparatet for direkte sollys, ben ild eller varmekilder. Srg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, s du kan afbryde strmmen fra apparatet.

2 Meddelelse Enhver ndring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dette produkt overholder EUs krav om radiointerferens.

Made for iPod og Made for iPhone betyder, at et elektronisk tilbehr er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmssige standarder. Bemrk, at brugen af dette tilbehr med iPod eller iPhone kan pvirke den trdlse ydeevne. iPod og iPhone er varemrker tilhrende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af hj kvalitet, som kan genbruges.

Nr et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand p hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Flg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ pvirkning af milj og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke m bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ pvirkning af milj og helbred.

Miljoplysninger Al undvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og bestr af tre materialer : Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet bestr af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angende udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bemrk

Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

Bemrk: Netafbryderen er sekundrt indkoblet og ofbryder ikke strmmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet s lnge netstikket sidder i stikkontakten.

DE Herzlichen Glckwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

1 Wichtig

Sicherheit BeachtenSiedieseSicherheitssymbole

Dieser Blitz weist darauf hin, dass nicht isoliertes Material im Gerteinneren zu einem elektrischen Schlag fhren kann. Entfernen Sie zur Sicherheit der im Haushalt lebenden Personen niemals das Gertegehuse.

Das Ausrufezeichen weist auf Punkte hin, zu denen Sie unbedingt die beiliegende Anleitung aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- und Wartungsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gert keinem Regen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Mit Flssigkeiten gefllte Behltnisse wie z. B. Vasen drfen nicht auf das Gert gestellt werden.

ACHTUNG: Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Steckers vollstndig in den breiten Schlitz.

Wichtige Sicherheitshinweise Lesen Sie diese Anweisungen durch. Beachten Sie alle Warnhinweise. Befolgen Sie alle Anweisungen. Verwenden Sie dieses Gert nicht in der Nhe von Wasser. Verdecken Sie keine Lftungsffnungen. Stellen Sie das Gert gem den Vorschriften des Herstellers auf. Platzieren Sie das Gert nicht neben Wrmequellen, wie z. B. Heizkrpern, fen oder anderen Gerten (darunter auch Verstrker), die Wrme erzeugen. Schtzen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gert verlassen. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehr. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Stnder, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Gerts und/oder des Wagens zu vermeiden.

Ziehen Sie bei Gewittern oder bei lngerer Nichtverwendung des Gerts den Netzstecker. Lassen Sie smtliche Reparaturen ausschlielich von qualifiziertem Servicepersonal durchfhren. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gert beschdigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschdigt wurden, Gegenstnde in das Gert gefallen sind, Flssigkeit ber das Gert geschttet wurde, das Gert Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gert nicht ordnungsgem funktioniert oder fallen gelassen wurde. Das Gert darf nicht mit Flssigkeiten benetzt oder bespritzt werden. Auf das Gert drfen keine mglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flssigkeit gefllte Gegenstnde, brennende Kerzen). Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugnglich bleiben.

Warnung

ffnen Sie auf keinen Fall das Gehuse des Gerts. Fetten Sie niemals Teile dieses Gerts ein. Stellen Sie dieses Gert niemals auf andere elektrische Gerte. Setzen Sie dieses Gert nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wrme aus. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugnglich sind, sodass Sie das Gert schnell von der Stromversorgung trennen knnen.

2 Hinweis nderungen oder Modifizierungen des Gerts, die nicht ausdrcklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, knnen zum Erlschen der Betriebserlaubnis fhren.

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europischen Union zu Funkstrungen.

Die Angaben Made for iPod, und Made for iPhone bedeuten, dass ein elektronisches Zubehrteil speziell fr die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller besttigt, dass dieses Zubehrteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist fr dieses Gert oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehrteil mit iPod oder iPhone die bertragungsleistung beeinflussen knnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Lndern.

Ihr Gert wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden knnen.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rdern) auf dem Gert, bedeutet dies, dass fr dieses Gert die Europische Richtlinie 2002/96/ EG gilt. Informieren Sie sich ber die rtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerte. Richten Sie sich nach den rtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgerte nicht ber Ihren Hausmll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgerte werden Umwelt und Menschen vor mglichen negativen Folgen geschtzt.

Ihr Produkt enthlt Batterien, die der Europischen Richtlinie 2006/66/ EG unterliegen. Diese drfen nicht mit dem normalen Hausmll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich ber die rtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor mglichen negativen Folgen geschtzt werden.

Umweltinformationen Auf berflssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gert besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden knnen, wenn das Gert von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die rtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgerten.

Hinweis

Das Typenschild befindet sich auf der Gerteunterseite.

EL Philips! Philips, www.philips.com/welcome.

1

, . , .

, .

: , , , .

: , .

. . . . . . , , ( ) . , , . / . , , , . , / .

. . , , , , . . (.. , ). Direct Plug-in , .

. . . , . , .

2 Philips Consumer Electronics .

.

Made for iPod Made for iPhone iPod iPhone Apple. Apple . iPod iPhone . iPod and iPhone Apple Inc., ... .

, .

, 2002/96/. . . .

2006/66/, . .

. : (), ( ) (, ). . , .

.

ES Felicidades por la adquisicin y bienvenido a Philips Para sacar el mayor partido a la asistencia que proporciona Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante Seguridad Atencinaestossmbolosdeseguridad

El smbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga elctrica. Para seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamacin indica caractersticas importantes cuya informacin debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga elctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia o humedad ni se deben colocar sobre aqul objetos que contengan lquidos.

ATENCIN: Para evitar riegos de descarga elctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexin y el enchufe debe insertarse por completo.

Instruccionesdeseguridadimportantes Lea estas instrucciones. Preste atencin a todas las advertencias. Siga todas las instrucciones. No use este aparato cerca del agua. No bloquee las aberturas de ventilacin. Realice la instalacin de acuerdo con las indicaciones del fabricante. No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefaccin, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores). Evite que se pise o doble el cable de alimentacin, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato. Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante. Use nicamente el carrito, soporte, trpode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.

Desenchufe el aparato durante las tormentas elctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo. El servicio tcnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerir servicio de asistencia tcnica cuando el aparato sufra algn tipo de dao como, por ejemplo, que el cable de alimentacin o el enchufe estn daados, que se haya derramado lquido o hayan cado objetos dentro del aparato, que ste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya cado. No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras. No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan lquido o velas encendidas). Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexin, ste debe estar siempre disponible. No permita que los nios utilicen sin vigilancia aparatos elctricos. No permita que los nios o adultos con capacidades fsicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos elctricos sin vigilancia.

Advertencia

No quite nunca la carcasa de este aparato. No lubrique ninguna pieza de este aparato. No coloque nunca este aparato sobre otro equipo elctrico. No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas. Asegrese de tener siempre un fcil acceso al cable de alimentacin, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 Aviso Cualquier cambio o modificacin que se realice en este dispositivo que no est aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Diseado para iPod y Diseado para iPhone significa que un accesorio electrnico ha sido diseado para conectarse especficamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estndares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estndares de

Registeryourproductandgetsupportat

www.philips.com/welcome AD700 seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod

o iPhone puede afectar al rendimiento inalmbrico. iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros pases.

El producto ha sido diseado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este smbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que ste cumple la directiva europea 2002/96/EC. Infrmese sobre el sistema de recoleccin de productos elctricos y electrnicos. Proceda conforme a la legislacin local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura domstica normal. La eliminacin correcta del producto antiguo ayudar a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura domstica normal.Infrmese de la legislacin local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Informacinmedioambiental Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fcil de separar en tres materiales: cartn (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lmina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Nota

La placa de identificacin est situada en la parte inferior del dispositivo.

FI Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin! Hydynn Philipsin tuki ja rekisteri tuotteesi osoitteessa www.philips.com/ welcome.

1 Trke

Turvallisuus Turvasymbolit

Salama kuvaa laitteessa olevaa eristmtnt materiaalia, joka voi aiheuttaa shkiskun. Turvallisuussyist laitteen kantta ei saa irrottaa.

Huutomerkki kiinnitt huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen kytt- ja huolto- ongelmat voidaan vltt.

VAROITUS: Tulipalon ja shkiskun vlttmiseksi laitetta ei altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteit sisltvi esineit, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen plle.

VAROITUS: Shkiskun vlttmiseksi sovita liittimen leve osa liitnnn leven osaan kunnolla.

Trkeitturvallisuusohjeita Lue nm ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. l kyt laitetta veden lhell. l tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. l asenna lhelle lmmnlhteit, kuten lmppattereita, uuneja tai muita lmp tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia). Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja plle astumiselta. Kyt ainoastaan valmistajan mrittelemi lislaitteita. Kyt ainoastaan valmistajan mrittelemi tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja ja telineit. Est laitetta kaatumasta siirtmisen aikana.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sek silloin, jos laitetta ei kytet pitkn aikaan. Anna vain valtuutetun huoltohenkiln huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisn on pssyt nestett tai vieraita esineit, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut. Laitteen plle ei saa roiskua vett tai muita nesteit. l aseta laitteen plle mitn sit mahdollisesti vahingoittavia esineit, kuten nestett sisltvi esineit tai kynttilit. Jos laturin liitint kytetn laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen kytettviss.

Vakavavaroitus

l koskaan avaa laitteen runkoa. l koskaan voitele mitn laitteen osaa. l koskaan aseta laitetta muiden laitteiden plle. l silyt laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lmmnlhteiden lheisyydess. Varmista, ett virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, ett voit helposti irrottaa laitteen virtalhteest.

2 Huomautus Tmn laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyvksymll tavalla voi mittid kyttjn valtuudet laitteen kyttmiseen.

Tm laite on Euroopan unionin radiohiriit koskevien vaatimusten mukainen.

Merkinnt Made for iPod ja Made for iPhone ilmaisevat, ett shkinen lisvaruste on tarkoitettu erityisesti liitettvksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittj takaa, ett se tytt Applen suorituskykyvaatimukset.. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eik siit, ett se tytt turvallisuus- ja sdsstandardit. Huomaa, ett lisvarusteen kytt iPodin tai iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkej, jotka on rekisterity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on kytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrtt ja kytt uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, ett tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen shk- ja elektoniikkalaitteiden kerysjrjestelmn. Toimi paikallisten sntjen mukaan lk hvit vanhoja tuotteita talousjtteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hvittminen auttaa vhentmn ympristlle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eik niit voi hvitt tavallisen talousjtteen mukana.Ota selv paikallisista akkujen hvittmiseen ja kermiseen liittyvist snnist. Akkujen asianmukainen hvittminen auttaa vhentmn ympristlle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympristtietoja Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jtetty pois. Pyrimme siihen, ett pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Jrjestelm koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrtt ja kytt uudelleen, jos jrjestelmn hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja kytst poistettuja laitteita koskevia kierrtysohjeita.

Huomautus

Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

Huom.Toiminnanvalitsinonkytkettytoisiopuolelle,eiksekytke laitettairtishkverkosta.Sisnrakennettuverkko-osaonkytkettyn shkverkkoonainasilloin,kunpistokeonpistorasiassa.

FR Flicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips ! Pour profiter pleinement de lassistance Philips, enregistrez votre produit sur le site ladresse suivante : www.philips.com/welcome.

1 Important

Scurit Apprenezlasignificationdecessymbolesdescurit

Ce symbole clair signifie que les composants non-isols de votre appareil peuvent provoquer une dcharge lectrique. Pour la scurit de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.

Le point dexclamation signale des points importants et vous invite consulter la documentation fournie afin dviter tout problme de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques dincendie ou de dcharge lectrique, cet appareil doit tre conserv labri de la pluie ou de lhumidit. Aucun objet rempli de liquide, tel quun vase par exemple, ne doit tre plac sur lappareil.

ATTENTION : pour viter tout risque de dcharge lectrique, veillez aligner la broche large de la fiche sur lencoche large correspondante, en linsrant au maximum.

Consignesdescuritimportantes Lisez attentivement ces consignes. Tenez compte de tous les avertissements. Respectez toutes les consignes. Nutilisez pas cet appareil proximit dune source deau. Nobstruez pas les orifices de ventilation. Installez lappareil conformment aux consignes du fabricant. vitez dinstaller lappareil proximit des sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur. vitez de marcher sur le cordon dalimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur lappareil. Utilisez uniquement les pices de fixation/accessoires spcifi(e)s par le fabricant. Utilisez uniquement lappareil avec le chariot, le socle, le trpied, le support ou la table spcifi(e) par le fabricant ou vendu(e) avec lappareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde ne pas le faire basculer avec lappareil lorsque vous le dplacez. Vous risqueriez de vous blesser.

Dbranchez cet appareil en cas dorage ou pendant les longues priodes dinutilisation. Confiez toutes les tches de maintenance un personnel qualifi. Des travaux de maintenance sont ncessaires en cas dendommagement de lappareil : par exemple, endommagement du cordon dalimentation ou de la fiche, dversement de liquide ou chute dobjets lintrieur de lappareil, exposition de lappareil la pluie ou lhumidit, dysfonctionnement ou chute de lappareil. Votre appareil ne doit pas tre expos aux fuites goutte goutte ou aux claboussures. Ne placez pas dobjets susceptibles dendommager votre appareil proximit de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumes). Si la fiche de ladaptateur plug-in Direct est utilise comme dispositif de dcouplage, elle doit rester facilement accessible.

Avertissement

Ne retirez jamais le botier de cet appareil. Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil. Ne posez jamais cet appareil sur un autre quipement lectrique. Conservez cet appareil labri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur. Veillez maintenir un accs facile au cordon dalimentation, la fiche ou ladaptateur pour dbrancher lappareil.

2 Avertissement Toute modification apporte cet appareil qui ne serait pas approuve expressment par Philips Consumer Lifestyle peut invalider lhabilitation de lutilisateur utiliser lappareil.

Ce produit est conforme aux spcifications dinterfrence radio de la Communaut Europenne.

Made for iPod (Compatible avec liPod) et Made for iPhone (Compatible avec liPhone) signifient quun appareil lectronique est conu spcialement pour tre connect un iPod ou un iPhone et que le dveloppeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple nest pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformit aux normes de scurit et aux normes rglementaires. Notez que lutilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil. iPod et iPhone sont des marques commerciales dApple Inc. dposes aux tats-Unis et dans dautres pays.

Votre produit a t conu et fabriqu avec des matriaux et des composants de haute qualit pouvant tre recycls et rutiliss.

La prsence du symbole de poubelle barre sur un produit indique que ce dernier est conforme la directive europenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre systme de gestion des dchets dquipements lectriques et lectroniques. Veuillez respecter la rglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures mnagres courantes. La mise au rebut correcte de lancien produit permet de prserver lenvironnement et la sant.

Votre produit contient des piles relevant de la directive europenne 2006/66/ EC, qui ne peuvent tre jetes avec les ordures mnagres.Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre rgion concernant la collecte spare des piles car la mise au rebut correcte permet de prserver lenvironnement et la sant.

Informations sur lenvironnement Tout emballage superflu a t supprim. Nous avons fait notre possible pour permettre une sparation facile de lemballage en trois matriaux : carton (bote), polystyrne mouss (qui amortit les chocs) et polythylne (sacs, feuille protectrice en mousse). Votre appareil se compose de matriaux recyclables et rutilisables condition dtre dmonts par une entreprise spcialise. Respectez les rglementations locales pour vous dbarrasser des emballages, des piles usages et de votre ancien quipement.

Remarque

La plaque signaltique est situe sous lappareil.

HU Ksznjk, hogy Philips termket vsrolt, s dvzljk a Philips vilgban! A Philips ltal biztostott teljes kr tmogatshoz itt regisztrlhatja termkt: www.philips.com/welcome.

1 Fontos!

Biztonsg Biztonsgijelzsekismertetse

A villm jelzs arra utal, hogy a kszlkben lv szigeteletlen anyag ramtst okozhat. A hztartsban tartzkodk biztonsga rdekben krjk, ne tvoltsa el a termk vdburkolatt.

A felkiltjel olyan funkcikra hvja fel a figyelmet, amelyek hasznlatnl clszer figyelmesen elolvasni a mellkelt lersokat az zemeltets s karbantartsi problmk megelzshez.

FIGYELEM: Az ramts veszlynek cskkentse rdekben vja a kszlket az estl vagy nedvessgtl, s ne helyezzen r folyadkkal telt trgyakat, pldul virgvzt.

VIGYZAT: Az ramts elkerlse rdekben, a szles rintkezkst illessze be teljesen az aljzat szles nylsba.

Fontosbiztonsgiutastsok Gon dosan olvassa el az utastsokat. gyeljen a figyelmeztetsekben foglaltakra. Kvesse az utastsokat. vja a kszlket a vztl. Gondoskodjon arrl, hogy a szellznylsok ne tmdjenek el. A kszlk teleptst a gyrt utastsai szerint vgezze. Ne helyezze a kszlket ht kibocst eszkzk, gy fttestek, ftnylsok, klyhk vagy mkdsk sorn ht termel kszlkek (pl. erstk) kzelbe. Tilos a hlzati kbelre rlpni vagy azt becspni, klns tekintettel ott, ahol az a csatlakoz-aljzatokba, kszlkcsatlakozkba illeszkedik, vagy ott, ahol kilp a kszlkbl. Kizrlag a gyrt ltal javasolt tartozkokat hasznlja. Kizrlag a gyrt ltal javasolt vagy a termkhez tartoz szlltkocsival, llvnnyal, tartval, rgztelemmel vagy asztallal hasznlja a kszlket. Szlltkocsi hasznlatakor vatosan mozgassa a kocsit s a kszlket, nehogy felboruljon.

Vihar ide jn, vagy ha hosszabb ideig nem hasznlja a lejtszt, hzza ki a kszlk csatlakozjt a hlzatbl. A kszlk javtst, szervizelst bzza szakemberre. A kszlket a kvetkez esetekben kell szervizeltetni: a kszlk brmilyen mdon megsrlt, pldul srlt a hlzati kbel vagy csatlakoz, folyadk kerlt a kszlkbe, resett valami, a kszlket es vagy nedvessg rte, nem mkdik megfelelen vagy leejtettk. A kszlket ne tegye ki cseppen, frccsen folyadknak. Ne helyezzen a kszlkre semmilyen veszlyforrst (pl. folyadkkal tlttt trgyat, g gyertyt). Ahol a kzvetlen csatlakoztats adaptere hasznlatos megszakteszkzknt, a megszakteszkznek mindig szabadon hozzfrhetnek kell lennie.

Figyelem

A kszlk bortst megbontani tilos. Tilos a kszlk brmely alkatrsznek a kense. Tilos a kszlket ms elektromos berendezsre rhelyezni. Ne tegye ki a kszlket kzvetlen napfny, nylt lng vagy h hatsnak. Gondoskodjon arrl, hogy a hlzati kbel vagy csatlakoz knnyen hozzfrhet legyen, hogy a kszlket le tudja vlasztani a hlzati ramrl.

2 Megjegyzs A kszlk - a Philips szrakoztat elektronika zletga kifejezett engedlye nlkl trtn - brmilyen megvltoztatsa vagy mdostsa semmiss teheti a vsrl termkhasznlati jogt.

AD700_safety_EU.indd 1 2011-5-4 10:35:44

Ez a termk megfelel az Eurpai Kzssg rdiinterferencira vonatkoz kvetelmnyeinek.

A Made for iPod s a Made for iPhone cmkk azt jelentik, hogy az Apple teljestmnyi elrsoknak megfelel elektronikus tartozk specilisan iPod vagy iPhone kszlkhez trtn csatlakoztatsra kszlt. Az Apple nem vllal felelssget a kszlk mkdsrt, vagy a biztonsgi s szablyoz elrsoknak val megfelelsrt. Krjk, vegye figyelembe, hogy a tartozk iPod vagy iPhone kszlkekkel trtn hasznlata befolysolhatja a vezetk nlkli teljestmnyt. Az iPod s iPhone az Apple Inc. Egyeslt llamokban s ms orszgokban bejegyzett vdjegye.

Ez a termk kivl minsg anyagok s alkatrszek felhasznlsval kszlt, amelyek jrahasznosthatk s jra felhasznlhatk.

A termkhez kapcsold thzott kerekes kuka szimblum azt jelenti, hogy a termkre vonatkozik a 2002/96/EK eurpai irnyelv. Tjkozdjk az elektromos s elektronikus termkek szelektv hulladkknt trtn gyjtsnek helyi feltteleirl. Cselekedjen a helyi trvnyeknek megfelelen, s a kiselejtezett kszlkeket gyjtse elklntve a lakossgi hulladktl. A feleslegess vlt kszlk helyes kiselejtezsvel segt megelzni a krnyezet s az emberi egszsg krosodst.

A termk akkumultorai megfelelnek a 2006/66/EK eurpai irnyelv kvetelmnyeinek, ezrt ne kezelje ezeket hztartsi hulladkknt.Krjk, tjkozdjon a hulladkok szelektv gyjtsnek helyi rendszerrl, mivel megfelel hulladkkezels hozzjrul a krnyezettel s az emberi egszsggel kapcsolatos negatv kvetkezmnyek megelzshez.

Krnyezetvdelemmelkapcsolatostudnivalk A termk csomagolsa nem tartalmaz felesleges csomagolanyagot. Igyekeztnk gy kialaktani a csomagolst, hogy knnyen sztvlaszthat legyen a kvetkez hrom anyagra: karton (doboz), polisztirol (vdelem) s polietiln (zacsk, vd habflia). A rendszerben tallhat anyagokat erre specializldott vllalat kpes jrafeldolgozni s jrahasznostani. Krjk, tartsa szem eltt a csomagolanyagok, kimerlt akkumultorok s rgi kszlkek leselejtezsre vonatkoz helyi elrsokat.

Megjegyzs

A tpustbla a kszlk aljn tallhat.

IT Congratulazioni per lacquisto e benvenuto in Philips! Per trarre completo vantaggio dallassistenza offerta da Philips, registra il prodotto su www.philips.com/welcome.

1 Importante

Sicurezza Simboli sulla sicurezza

Il fulmine indica che il materiale non isolato nellunit potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nellambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto.

Il punto esclamativo richiama lattenzione sulle funzioni per le quali necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, lapparecchio non deve essere esposto alla pioggia o umidit e non devono essere posizionati sullapparecchio oggetti contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio.

ATTENZIONE: per evitare una scossa elettrica, far corrispondere la lama grande della presa allalloggiamento maggiore, inserendola completamente.

Importanti istruzioni sulla sicurezza Le ggere le istruzioni. Fare attenzione a tutte le avvertenze. Seguire tutte le istruzioni. Non utilizzare lapparecchio vicino allacqua. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire linstallazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dallapparecchio. Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore. Utilizzare solo il carrello, il supporto, il cavalletto, la staffa o il piano specificati dal produttore o venduti con lapparecchio. Se si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/ apparecchio per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.

Scolle gare lapparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. Per eventuali controlli, contattare il personale per lassistenza qualificato. Un controllo necessario quando lapparecchio stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sullapparecchio, lapparecchio stato esposto a pioggia o umidit, non funziona regolarmente o stato fatto cadere. Non esporre lapparecchio a gocce o schizzi. Non appoggiare sullapparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese). Se si usa la spina delladattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

Avvertenza

Non rimuovere il rivestimento dellapparecchio per nessun motivo. Non lubrificare mai alcuna parte dellapparecchio. Non posizionare mai lapparecchio su unaltro dispositivo. Tenere lontano lapparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore. Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o ladattatore per scollegare lapparecchio dallalimentazione.

2 Avviso Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle pu invalidare il diritto dellutente alluso dellapparecchio.

Questo prodotto conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunit Europea.

Made for iPod (Specifico per iPod) e Made for iPhone (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilit con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformit agli standard normativi e di sicurezza. Lutilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone pu influire sulle prestazioni wireless. iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

Questo prodotto stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualit, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non pi utilizzabili aiuta a prevenire linquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per lambiente e la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale Luso di qualsiasi imballo non necessario stato evitato. Si cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per limballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva). Il sistema composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purch il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per limballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Nota

La targhetta del modello situata sul retro dellapparecchio.

NL Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

1 Belangrijk

Veiligheid Weetwatdezeveiligheidssymbolenbetekenen

Deze bliksemschicht waarschuwt voor ongesoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het uitroepteken waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en volledig in te brengen.

Belangrijkeveiligheidsinstructies Lees deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg alle instructies. Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water. Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant. Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt. Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/ accessoires. Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.

Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen. Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

Waarschuwing

Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur. Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

2 Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Bestemd voor iPod en Bestemd voor iPhone willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking benvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Opmerking

Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

PL Gratulujemy zakupu i witamy wrd klientw firmy Philips! Aby w peni skorzysta z oferowanej przez firm Philips pomocy, zarejestruj swj produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Wane

Bezpieczestwo Poznajsymbolebezpieczestwa

Byskawica wskazuje na nieizolowany materia w urzdzeniu, ktry moe spowodowa poraenie prdem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczestwa wszystkich domownikw prosimy o niezdejmowanie osony produktu. Wykrzyknik zwraca uwag na funkcje w przypadku ktrych naley dokadnie przeczyta doczon dokumentacj w celu uniknicia problemw zwizanych z obsug i konserwacj. OSTRZEENIE: W celu zmniejszenia ryzyka poaru lub poraenia prdem elektrycznym nie naley naraa urzdzenia na deszcz lub wilgo. Nie naley stawia na urzdzeniu przedmiotw wypenionych ciecz np. wazonw. UWAGA: Aby unikn ryzyka poraenia prdem, naley szerszy styk wtyczki dopasowa do szerszego otworu i woy go do koca.

Waneinformacjedotyczcebezpieczestwa Przeczytaj t instrukcj. Rozwa wszystkie ostrzeenia. Postpuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Nie korzystaj z urzdzenia w pobliu wody. Nie blokuj adnych otworw wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie z instrukcjami producenta. Nie instaluj urzdzenia w pobliu adnych rde ciepa, takich jak kaloryfery, wloty ciepego powietrza, kuchenki i inne urzdzenia (w tym wzmacniacze), ktre wytwarzaj ciepo. Zabezpiecz przewd zasilajcy w taki sposb, aby nie mg by deptany ani uciskany, zwaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w ktrych przewd wychodzi z urzdzenia. Korzystaj wycznie z dodatkw oraz akcesoriw wskazanych przez producenta. Korzystaj wycznie z wzka, stojaka, trjnoga, wspornika lub stou wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urzdzeniem. Przy korzystaniu z wzka zachowaj ostrono przy jego przemieszczaniu, aby unikn obrae w przypadku jego przewrcenia.

Odczaj urzdzenie od rda zasilanie podczas burzy i gdy nie jest uywane przez duszy czas. Napraw urzdzenia naley zleci wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urzdzenie zostao uszkodzone w dowolny sposb, na przykad w przypadku uszkodzenia przewodu zasilajcego, wylania na urzdzenie pynu lub gdy spad na nie jaki przedmiot, zostao naraone na dziaanie deszczu lub wilgoci, nie dziaa poprawnie lub zostao upuszczone. Nie naraaj urzdzenia na kontakt z kapic lub pryskajc wod. Nie wolno stawia na urzdzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotw (np. naczy wypenionych pynami, poncych wiec).

Jeli urzdzenie jest podczone do gniazdka za pomoc zasilacza, jego wtyczka musi by atwo dostpna.

Ostrzeenie

Nie zdejmuj obudowy tego urzdzenia. Nie smaruj adnej czci urzdzenia. Nigdy nie stawiaj urzdzenia na innym urzdzeniu elektronicznym. Nigdy nie wystawiaj urzdzenia na dziaanie promieni sonecznych, rde otwartego ognia lub ciepa. Upewnij si, e zawsze masz atwy dostp do przewodu zasilajcego, wtyczki lub zasilacza w celu odczenia urzdzenia od rda zasilania.

2 Uwaga Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urzdzenia, ktre nie zostan wyranie zatwierdzone przez firm Philips Consumer Lifestyle, mog uniewani pozwolenie na jego obsug.

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczcymi zakce radiowych.

Made for iPod oraz Made for iPhone oznaczaj, e dane akcesorium elektroniczne zostao zaprojektowane do podczania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz e ma ono certyfikat od producenta potwierdzajcy spenianie standardw firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za dziaanie tego urzdzenia lub jego zgodno z wymogami dot. bezpieczestwa i z innymi przepisami. Naley pamita, e uywanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone moe mie wpyw na poprawne dziaanie bezprzewodowe. iPod i iPhone s znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeonymi w Stanach Zjednoczonych. i innych krajach.

To urzdzenie zostao zaprojektowane i wykonane z materiaw oraz komponentw wysokiej jakoci, ktre nadaj si do ponownego wykorzystania.

Jeli produkt zosta opatrzony symbolem przekrelonego pojemnika na odpady, oznacza to, i podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/ WE. Informacje na temat wydzielonych punktw skadowania zuytych produktw elektrycznych i elektronicznych mona uzyska w miejscu zamieszkania. Prosimy postpowa zgodnie z wytycznymi miejscowych wadz i nie wyrzuca tego typu urzdze wraz z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. cise przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chroni rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w treci dyrektywy 2006/66/WE, ktrych nie mona zutylizowa z pozostaymi odpadami domowymi.Zalecamy zapoznanie si z lokalnymi przepisami dotyczcymi selektywnej zbirki akumulatorw, poniewa ich odpowiednia utylizacja przyczynia si do zapobiegania negatywnym skutkom dla rodowiska i zdrowia ludzkiego.

Ochronarodowiska Producent dooy wszelkich stara, aby wyeliminowa zbdne rodki pakunkowe. Uyte rodki pakunkowe mona z grubsza podzieli na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urzdzenie zbudowano z materiaw, ktre mog zosta poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsibiorstwa. Prosimy zapozna si z obowizujcymi w Polsce przepisami dotyczcymi utylizacji materiaw pakunkowych, rozadowanych baterii oraz zuytych urzdze elektronicznych.

Uwaga

Tabliczka znamionowa znajduje si na spodzie urzdzenia.

PT Parabns pela sua compra e bem-vindo Philips! Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Segurana Reconheaestessmbolosdesegurana

O smbolo com a forma de raio indica a existncia de material no isolado no interior da unidade que pode causar choques elctricos. Para a segurana de todas as pessoas da sua casa, no retire o revestimento do aparelho.

O ponto de exclamao chama a ateno para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentao fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manuteno.

AVISO: Para reduzir o risco de incndio ou choque elctrico, este aparelho no deve ser exposto a chuva ou humidade nem deve ser colocado junto a objectos com gua (como vasos).

ATENO: Para evitar choques elctricos, faa corresponder o perno maior da ficha ao orifcio maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.

Importantesinstruesdesegurana Leia estas instrues. Respeite todos os avisos. Siga todas as instrues. No use o aparelho perto de gua. No bloqueie as ranhuras de ventilao. Instale-o de acordo com as instrues do fabricante. No o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, foges ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor. Evite que o cabo de alimentao seja pisado ou de algum modo manipulado, sobretudo nas fichas, receptculos e no ponto de sada do aparelho. Use apenas acessrios especificados pelo fabricante. Use apenas o suporte, suporte mvel, trip ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o aparelho. Em caso de utilizao de um suporte mvel, tenha cuidado ao mover o suporte mvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam resultar em ferimentos.

Desligue o aparelho durante a ocorrncia de trovoadas ou quando no o utilizar por longos perodos.

Solicite sempre assistncia junto de pessoal qualificado. necessria assistncia quando o aparelho foi de algum modo danificado por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentao, derrame de lquidos ou introduo de objectos no interior do aparelho, exposio do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo. O aparelho no deve ser exposto a gotas ou salpicos de lquidos. No coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com lquidos ou velas acesas). Se a ficha do transformador de ligao directa for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve estar sempre pronta para ser utilizada de imediato. No permita que as crianas utilizem sem vigilncia aparelhos elctricos. No permita que crianas ou adultos com capacidades fsicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experincia/ conhecimento, utilizem aparelhos elctricos sem vigilncia.

Aviso

Nunca retire o revestimento deste aparelho. Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho. Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos elctricos. Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem proteco ou fontes de calor. Garanta o acesso fcil ao cabo ou tomada de alimentao ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

2 Aviso Quaisquer alteraes ou modificaes feitas a este dispositivo que no sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle podero anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este produto cumpre os requisitos de interferncias de rdio da Unio Europeia.

Made for iPod (Concebido para iPod) e Made for iPhone (Concebido para iPhone) significam que o acessrio electrnico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder s normas de desempenho da Apple. A Apple no se responsabiliza pela utilizao deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurana e da regulamentao. Tenha em ateno que o uso deste acessrio com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligao sem fios. iPod e iPhone so marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros pases.

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este smbolo de um caixote de lixo com um trao por cima constar de um produto, significa que esse produto est abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos elctricos e electrnicos. Proceda de acordo com as regulamentaes locais e no elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo domstico. A eliminao correcta do seu produto antigo evita potenciais consequncias nocivas para o ambiente e para a sade pblica.

O produto contm pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/ EC, as quais no podem ser eliminadas juntamente com os resduos domsticos.Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminao correcta ajuda a evitar consequncias negativas no meio ambiente e na sade humana.

Informaes ambientais Omitiram-se todas as embalagens desnecessrias. Procurmos embalar o produto para que simplificasse a sua separao em trs materiais: carto (embalagem), espuma de poliestireno (proteco) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora). O sistema constitudo por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita eliminao de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Nota

A placa de sinaltica encontra-se na parte inferior do aparelho.

RU Philips! , Philips, www.philips.com/welcome

1 !

, . .

, , .

: ; , ., .

: .

. . . . . . , , , ( ), . , , . /, .

, , , , . .

. . , , - , , . . (, , ). , .

. . . , . , , .

2 , Philips Consumer Lifestyle, .

.

iPod iPhone , iPod iPhone Apple. Apple . , iPod iPhone . iPod iPhone Apple Inc., .

, .

, 2002/96/EC . . .

, 2002/96/EC . . .

. , : (), () (, ). , , . , .

.

SK Gratulujeme Vm k nkupu a vitajte v spolonosti Philips! Ak chcete vyui vetky vhody zkaznckej podpory spolonosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

1 Dleit

Bezpenos Spoznajtetietobezpenostnsymboly

Tento blesk indikuje, e nezaizolovan materil vo vaej jednotke by mohol spsobi zsah elektrickm prdom. V zujme bezpenosti vetkch lenov vaej domcnosti neodstraujte kryt produktu.

Vkrink upozoruje na funkcie, v prpade ktorch by ste si mali pozorne pretudova priloen literatru, aby ste predili problmom s prevdzkou a drbou.

VAROVANIE: V zujme znenia rizika poiaru alebo zsahu elektrickm prdom by tento prstroj nemal by vystaven psobeniu daa alebo vlhkosti a na zariadenie by ste nemali umiestova predmety naplnen tekutinami, ako s napr. vzy.

POZOR: Aby nedolo k zsahu elektrickm prdom, nasate irok epe zstrky do irokej trbiny a zasute nadoraz.

Dleitbezpenostnpokyny Pretajte si tieto pokyny. Dbajte na vetky varovania. Dodriavajte vetky pokyny.

Nepouvajte toto zariadenie v blzkosti vody. Neblokujte vetracie otvory. Naintalujte poda pokynov vrobcu. Neintalujte v blzkosti zdrojov tepla, ako s raditory, tepeln regultory, kachle i in zariadenia (vrtane zosilovaov), ktor produkuj teplo. Dbajte na to, aby na sieov kbel nikto nestpil ani ho nezalomil, najm pri zstrkch, elektrickch objmkach a v mieste, kde vychdza zo zariadenia. Pouvajte len nstavce/prsluenstvo pecifikovan vrobcom. Pouvajte len s vozkom, stojanom, statvom, konzolou alebo stolom pecifikovanm vrobcom alebo predvanmi so zariadenm. Pri pouit vozka bute opatrn pri presvan vozka a zariadenia. Preddete zraneniu spsobenmu prevrtenm.

Poas brok s bleskami alebo pri dlhodobom nepouvan odpojte toto zariadenie zo siete. Vetky opravy zverte do rk kvalifikovanmu servisnmu personlu. Oprava je potrebn, ak bolo zariadenie akmkovek spsobom pokoden, naprklad bol pokoden napjac kbel alebo zstrka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejak predmet, zariadenie bolo vystaven dau alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje sprvne, prpadne po pde zariadenia. Zariadenie nesmie by vystaven kvapkajcej ani striekajcej kvapaline. Neumiestujte na zariadenie iadne nebezpen predmety (napr. predmety naplnen kvapalinou, zaplen svieky). Tam, kde zstrka priameho napjacieho adaptra sli ako odpjacie zariadenie, mus zosta odpjacie zariadenie ahko prstupn na okamit pouitie.

Varovanie

Nikdy neodstraujte kryt tela tohto zariadenia. Nikdy nemate iadnu as tohto zariadenia. Nikdy nepokladajte toto zariadenie na in elektrick zariadenie. Toto zariadenie chrte pred priamym slnenm svetlom, otvorenm ohom alebo zdrojom tepla. Aby ste mohli toto zariadenie kedykovek odpoji zo siete, uistite sa, e k sieovmu kblu, zstrke alebo adaptru mte von prstup.

2 Upozornenie Akkovek zmeny alebo pravy vykonan na tomto zariaden, ktor nie s vyslovene povolen spolonosou Philips Consumer Lifestyle, mu zrui oprvnenie pouvatea pouva toto zariadenie.

Tento vrobok spa poiadavky Eurpskeho spoloenstva tkajce sa rdiovho ruenia.

Npisy Made for iPod (Vyroben pre iPod) a Made for iPhone (Vyroben pre iPhone) znamenaj, e elektronick zariadenie bolo navrhnut na pripojenie pecilne k zariadeniu iPod alebo iPhone a m certifikt vvojrov, e spa prevdzkov tandardy spolonosti Apple. Spolonos Apple nezodpoved za prevdzku tohto zariadenia ani jeho slad s bezpenostnmi a regulanmi tandardmi. Upozorujeme, e pouvanie tohto zariadenia so zariadenm iPod alebo iPhone me ovplyvni prevdzku bezdrtovho pripojenia. iPod a iPhone s ochrann znmky spolonosti Apple Inc. registrovan v USA. a alch krajinch.

Pri navrhovan a vrobe produktu sa pouili vysokokvalitn materily a komponenty, ktor mono recyklova a znova vyui.

Ke sa na produkte nachdza symbol preiarknutho koa s kolieskami, znamen to, e sa na tento produkt vzahuje Eurpska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o loklnom systme separovanho zberu pre elektrick a elektronick zariadenia. Dodriavajte miestne predpisy a nevyhadzujte pouit zariadenia do benho domceho odpadu. Sprvnou likvidciou starho produktu pomete zabrni monm negatvnym nsledkom pre ivotn prostredie a udsk zdravie.

Produkt obsahuje batrie, ktor na zklade Smernice E . 2006/66/EC nemono likvidova spolu s benm domovm odpadom.Informujte sa o miestnych pravidlch separovanho zberu batri, pretoe sprvna likvidcia pomha zabrni monm negatvnym nsledkom na ivotn prostredie a udsk zdravie.

Informcietkajcesaivotnhoprostredia Vetky nepotrebn baliace materily boli vynechan. Snaili sme sa o dosiahnutie jednoduchho rozdelenie balenia do troch materilov: kartn (katua), polystyrnov pena (vypodloenie) a polyetyln (vreck, ochrann penov pokrvka). V systm pozostva z materilov, ktor je mon v prpade roztriedenia pecializovanou spolonosou recyklova a opakovane poui. Dodriavajte miestne nariadenia tkajce sa likvidcie obalovch materilov, vybitch batri a starho vybavenia.

Poznmka

Typov ttok sa nachdza na spodnej strane zariadenia.

SLOVAKREPUBLIC Prstrojsanesmiepouvavmokromavlhkomprostred!Chrntepred striekajcouakvapkajcouvodou!

SV Grattis till ditt inkp och vlkommen till Philips! Fr att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt p www.philips.com/welcome.

1 Viktigt!

Skerhet Lrdigdehrskerhetssymbolerna

Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stt. Fr allas skerhet br du inte ta bort det skyddande hljet p produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du br lsa mer om i den handbok som medfljer, fr att undvika problem vid anvndning och underhll.

VARNING! Fr att minska risken fr brand och elektriska sttar br du inte utstta apparaten fr regn eller fukt och du br inte heller placera krl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanp apparaten.

VARNING! Fr att minska risken fr elektriska sttar br du se till att stta i kontakten p rtt stt och trycka in den nda in i uttaget.

Viktigaskerhetsinstruktioner Ls de hr instruktionerna. Ls och ta till dig varningstexten. Flj samtliga instruktioner. Anvnd inte apparaten i nrheten av vatten. Blockera inte ventilationsppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner. Installera den inte i nrheten av ngon vrmeklla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger vrme (inklusive frstrkare). Skydda elkabeln s att den inte blir trampad p eller kommer i klm, srskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathljet. Anvnd endast kringutrustning och tillbehr som r godknda av leverantren. Anvnd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det stll, stativ, fste eller bord som anges av leverantren eller som sljs tillsammans med apparaten. Nr du anvnder vagnen br du vara frsiktig nr du flyttar den, s att den inte vlter och det uppstr skador p apparaten.

Dra ur kontakten till apparaten vid skvder samt nr den inte ska anvndas p lnge. verlt allt underhll till kvalificerad servicepersonal. Service r ndvndig nr apparaten har skadats p ngot stt, till exempel om en elkabel eller kontakt r skadad, vtska eller frmmande freml har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts fr regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet. Apparaten fr inte utsttas fr vattendroppar eller vattenstrlar. Placera inga potentiellt skadliga freml p enheten (t.ex. vattenfyllda krl eller levande ljus). Om adaptern anvnds som frnkopplingsenhet ska den vara ltt att komma t.

Varning

Ta aldrig bort hljet frn apparaten. Smrj aldrig ngon del av apparaten. Placera aldrig apparaten ovanp ngon annan elektrisk utrustning. Skydda apparaten mot direkt solljus, ppna lgor och vrme. Se till att du alltid har ntsladden, kontakten och adaptern lttillgngliga s att du kan koppla bort apparaten frn eluttaget.

2 Obs! Eventuella frndringar av den hr enheten som inte uttryckligen har godknts av Philips Consumer Lifestyle kan frnta anvndaren rtten att anvnda utrustningen.

Anvndning av den hr produkten verensstmmer med EU:s frordningar om radiostrningar.

Made for iPod (Skapad fr iPod) och Made for iPhone (Skapad fr iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehr har utformats fr att passa srskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren fr att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte fr den hr enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder fr skerhet och anvndning. Observera att anvndningen av det hr tillbehret med iPod eller iPhone kan pverka den trdlsa kapaciteten. IPod och iPhone r varumrken som tillhr Apple AB, registrerad i USA och andra lnder.

Produkten r utvecklad och tillverkad av hgkvalitativa material och komponenter som bde kan tervinnas och teranvndas.

Nr den hr symbolen med en verkryssad papperskorg visas p produkten innebr det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda p var du kan hitta nrmaste tervinningsstation fr elektriska och elektroniska produkter. Flj den lokala lagstiftningen och slng inte dina gamla produkter i det vanliga hushllsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter p rtt stt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter p milj och hlsa.

Din produkt innehller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte fr kasseras som vanliga hushllssopor.Ta reda p vilka lokala regler som gller fr separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att frhindra negativ pverkan p milj och hlsa.

Miljinformation Allt ondigt frpackningsmaterial har tagits bort. Vi har frskt gra paketeringen ltt att dela upp i tre olika material: kartong (ldan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (psar, skyddande skumskiva). Systemet bestr av material som kan tervinnas och teranvndas om det monteras isr av ett specialiserat fretag. Flj de lokala freskrifterna fr kassering av frpackningsmaterial, anvnda batterier och gammal utrustning.

Kommentar

Typplattan sitter p baksidan av apparaten.

Observera! Stmbrytaren r sekundrt kopplad och bryter inte strmmen frn ntet. Den inbyggda ntdelen r drfr ansluten till elntet s lnge stickproppen sitter i vgguttaget.

:

:

: :

:

:

.

E

-m ai

l:

.

.

!

!

(

) (

)

,

.

.

!

.

.

-

,

.

,

.

.

.

,

,

,

.,

.

,

(

,

,

,

).

,

,

.

P hi

lip s

C on

su m

er Li

fe st

yl e

B .V

. ,

4, 92

06

,

,

.

:

" "

,

, 11

90 48

. ,

.

, .

35

(

)

.

,

,

.

(

)

,

,

.

,

.

:

,

1

5

,

,

1

3

,

,

,

,

,

,

,

1

1

,

,

,

,

,

,

: 1.

,

;

,

2

2

,

; 2.

:

;

( )

,

;

;

/

(

/

) (

/

). 3.

( ,

, . .

);

, ,

:

(

),

,

,

.

,

(

),

,

,

x

.

: A J0

21 02

51 23

45 6

25

20 10

.

.

:

: (4

95 ) 9

61 -1

11 1

8

80 0

20 0-

08 80

(

)

:

9 -0

0

2 1-

00 ( ,

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the AD700/05 Philips works, you can view and download the Philips AD700/05 AD700 Docking Station User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Philips AD700/05 as well as other Philips manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Philips AD700/05. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Philips AD700/05 AD700 Docking Station User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Philips AD700/05 AD700 Docking Station User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Philips AD700/05 AD700 Docking Station User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Philips AD700/05 AD700 Docking Station User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Philips AD700/05 AD700 Docking Station User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.