Philips Avent SCF358/00 SCF358 Bottle Warmer User Manual PDF

1 of 2
1 of 2

Summary of Content for Philips Avent SCF358/00 SCF358 Bottle Warmer User Manual PDF

SCF358

English

1 Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips Avent! To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at www.philips.com/welcome. Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference

2 Important Danger - Do not immerse the cord, plug or appliance

in water or other liquid. Warning - Only use the appliance indoors. - Do not let the power cord hang over the

edge of a table or worktop. Store excess cord in the base of the bottle warmer.

- Keep the power cord away from hot surfaces. - Only connect the appliance to a grounded

wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.

- Before you connect the appliance, check that the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local voltage .

- If you need to use an extension cord, make sure it is a grounded extension cord with a rating of at least 13 amperes.

- Do not use the appliance if the plug, the power cord or the appliance itself is damaged. If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a Philips authorized service centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric cooker, or in a heated oven.

- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Children must not play with the appliance. - Do not spill water on the power plug. - Only use the appliance as described in the

user manual to avoid injury due to misuse. - Do not preheat the appliance.

- Always place a fully assembled bottle with cap in the bottle warmer before you add water.

- Make sure you add water before you switch on the bottle warmer.

- Hot water can cause serious burns. Be careful when the bottle warmer contains hot water.

- The accessible surfaces of the appliance may become hot during use and are subject to residual heat after use.

- Do not move the appliance when it contains hot water.

- When the food or milk has reached the required temperature, remove the bottle or container from the bottle warmer. If you leave food or milk in the bottle warmer, the temperature of the food or milk increases.

Caution - This appliance is intended for use in

household and similar applications such as farm houses, bed and breakfast accommodations, staff kitchen areas in stores, offices and other work environments, and by guests in hotels, motels and other residential type environments.

- The food should not be heated for too long. - Always check the food temperature before

you feed your child. Gently swirl the bottle and check by sprinkling a few drops on the inside of your wrist. (Follow the instructions in section Feed your baby the milk.)

- Unplug the appliance when it is not in use. - The surface of the heating element is subject

to residual heat after use. - Let the appliance cool down before you

clean it. - Follow the descaling instructions to avoid

irreparable damage. - Do not try to open or repair the appliance

yourself. Contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see www.philips.com/ support).

The production date code YYWW is located in the cord storage compartment in the base of the bottle warmer.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

3 Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your countrys rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

4 Guarantee and support If you need information or if you have problems, please visit the Philips website at www.philips.com/avent or contact the Philips Customer Care Center in your country (refer to the enclosed worldwide guarantee leaflet for details). If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

Eesti

1 Sissejuhatus nnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste tielikuks kasutamiseks registreerige oma seade veebilehel www.philips.com/welcome. Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

2 Thtis! Oht - rge kastke toitekaablit, pistikut vi seadet

vette vi muude vedelike sisse. Hoiatus - Kasutage seadet ainult siseruumides. - rge laske toitekaablil rippuda le laua

vi tpinna serva. Hoiustage toitekaablit pudelisoojendaja aluses.

- Hoidke toitekaabel kuumadest pindadest eemal.

- Seadet vib hendada ainult maandatud pistikupessa. Veenduge alati, et pistik oleks korralikult pistikupesaga hendatud.

- Enne seadme sissellitamist kontrollige, kas seadme alla mrgitud pinge vastab kohaliku elektrivrgu pingele.

- Kui peate kasutama pikendusjuhet, veenduge, et tegemist oleks maandusega pikendusjuhtmega, mille pinge on vhemalt 13 amprit.

- rge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel vi seade on kahjustatud. Kui toitekaabel on rikutud, tuleb ohtlike olukordade vltimiseks lasta toitekaabel vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses vi samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.

- rge asetage seadet kuumale gaasi- vi elektripliidile ega kuuma ahju vi nende lhedale.

- Seda seadet vivad kasutada fsilise, meele- vi vaimse puudega isikud vi isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse vi neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mistavad sellega seotud ohte.

- Seda seadet vivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast juhul, kui neid valvatakse vi neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mistavad sellega seotud ohte. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja tiskasvanu jrelevalve all. Hoidke seade ja selle toitekaabel alla 8-aastastele lastele kttesaamatus kohas.

- Lapsed ei tohi seadmega mngida. - rge pritsige toitepistikule vett.

2020 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

3000 047 98391

EN Important information leaflet

ET Olulise teabe bror

KK

LT Svarbus informacijos lankstinukas

LV Brora ar svargu informciju

MK

PL Ulotka informacyjna

RU

SQ Informacion i rndsishm i siguris

UK

- Kasutage seadet ainult kesolevas kasutusjuhendis kirjeldatu kohaselt, et vltida vrast kasutamisest tingitud vigastuste ohtu.

- rge eelsoojendage seadet. - Enne vee lisamist asetage

pudelisoojendajasse korralikult kinni pandud pudel.

- Veenduge, et lisaksite enne pudelisoojendaja sissellitamist sellesse vett.

- Kuum vesi vib phjustada tsiseid pletusi. Olge ettevaatlikud, kui pudelisoojendaja sisaldab kuuma vett.

- Seadme pinnad vivad seadme kasutamise ajal kuumeneda ja olla prast kasutamist mnda aega kuumad.

- rge liigutage seadet, kui selles on kuum vesi. - Kui toit vi piim on saavutanud soovitud

temperatuuri, siis eemaldage pudel vi anum pudelisoojendajast. Kui jtate toidu vi piima pudelisoojendajasse, tuseb selle temperatuur jrjest krgemale.

Ettevaatust - See seade on meldud kasutamiseks

kodus ja sarnastes tingimustes, nt talumajapidamises, kodumajutuse tpi asutustes, poodide, kontorite jm tkeskkondade ttajate kkides, ning hotellide, motellide jm majutusasutuste klientide poolt.

- Toitu ei tohi liiga kaua soojendada. - Enne toitmist kontrollige alati toidu

temperatuuri. Selleks keerutage pudelit ja tilgutage piima oma randme sisekljele. (Jrgige juhiseid, mis on vlja toodud jaotises Beebi piimaga toitmine.)

- Eemaldage seade elektrivrgust, kui seda ei kasutata.

- Kuumutuselemendi pind on prast kasutamist kuum.

- Laske seadmel enne puhastamist maha jahtuda.

- Parandamatute kahjustuste vltimiseks jrgige katlakivi eemaldamise juhiseid.

- rge proovige seadet ise avada ega parandada. Vtke hendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (klastage veebisaiti www.philips.com/support).

Tootmiskuupeva koodi YYWW leiate pudelisoojendaja aluses peituvast kaabli hoiustamispesast.

Elektromagnetvljad (EMF) See Philipsi seade vastab kikidele elektromagnetvljaga kokkupuudet ksitlevatele kohaldatavatele standarditele ja igusnormidele.

3 Ringlussevtt See smbol thendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejtmete hulka (2012/19/EL). Jrgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. igel viisil kasutusest krvaldamine aitab ra hoida vimalikke kahjulikke tagajrgi keskkonnale ja inimese tervisele.

4 Garantii ja tugi Lisateabe saamiseks vi probleemi korral klastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com/avent vi vtke hendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (kontaktandmed leiate kaasasolevalt leilmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, prduge Philipsi toodete edasimja poole.

1 Philips Avent ! Philips www.philips.com/welcome . ,

2 - ,

. - . -

. .

- . -

. .

- .

- , 13 .

- , , . , Philips , Philips .

- .

- , - , , , .

- , - , 8 . 8 .

8 .

- . - . -

.

- . -

. -

. - .

. -

.

- . - ,

. , .

-

, , , , .

- . -

. , . ( .)

- .

- .

- , . -

. -

. Philips (www.philips.com/support - ).

YYWW .

() Philips .

3 (2012/19/EU). . .

4 , Philips - : www.philips.com/avent Philips ( ). , Philips

Lietuvikai

1 vadas Sveikiname sigijus Philips Avent ir sveiki atvyk! Nordami pasinaudoti visa Philips siloma pagalba, savo prietais uregistruokite adresu www.philips.com/welcome. Prie praddami naudoti prietais atidiai perskaitykite naudotojo vadov ir saugokite j, nes jo gali prireikti ateityje

2 Svarbu Pavojus - Nenardinkite laido, kituko arba prietaiso

vanden arba kitokius skysius. spjimas - Prietais naudokite tik patalpose. - Nepalikite maitinimo laido nutsusio nuo

stalo ar darbastalio krato. Nereikaling laido dal laikykite buteliuko ildytuvo pagrinde.

- Maitinimo laid laikykite atokiai nuo kart paviri.

- Prietais junkite tik emint sienin el. lizd. Visada sitikinkite, kad kitukas tinkamai kitas sienin elektros lizd.

- Prie jungdami prietais patikrinkite, ar prietaiso apaioje nurodyta tampa atitinka vietin tamp.

- Jei btina naudoti ilgintuv, sitikinkite, kad naudojamas ilgintuvas yra emintas ir maiausiai 13 amper.

- Nenaudokite prietaiso, jei paeistas kitukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas. Jei paeistas maitinimo laidas, norint ivengti pavojaus, j turi pakeisti Philips darbuotojai, Philips galiotasis technins prieiros centras arba kiti panaios kvalifikacijos specialistai.

- Nestatykite prietaiso ant arba alia kaitusios dujins arba elektrins virykls ir nedkite jo kaitint orkait.

- prietais gali naudoti asmenys, kuri fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir ini. Jie turi bti priirimi arba imokyti saugiai naudotis prietaisu bei supaindinti su susijusiais pavojais.

- prietais gali naudoti 8 met ir vyresni vaikai. Jie turi bti priirimi arba imokyti saugiai naudotis prietaisu ir turi suvokti su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturt valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie bt vyresni nei 8 met ir priirimi. Laikykite prietais

ir jo laid jaunesniems nei 8 met vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Vaikams negalima aisti su iuo prietaisu. - Neupilkite vandens ant maitinimo kituko. - Jei norite ivengti sualojim dl netinkamo

naudojimo, prietais naudokite tik taip, kaip nurodyta iame naudotojo vadove.

- Nekaitinkite prietaiso i anksto. - Prie pildami vanden visada pirmiausia

buteliuko ildytuv dkite buteliuk su dangteliu.

- Prie jungdami buteliuko ildytuv patikrinkite, ar pylte vandens.

- Kartu vandeniu galite stipriai nusideginti. Bkite atsargs, kai buteliuko ildytuve yra karto vandens.

- Naudojant prietais jo pavirius gali kaisti, o baigus naudoti, pavirius dar kur laik lieka kartas.

- Nekilnokite prietaiso, jei jame yra karto vandens.

- Pasiekus reikiam maisto ar pieno temperatr, iimkite buteliuk ar indel i buteliuko ildytuvo. Jei maist ar pien paliksite buteliuko ildytuve, maisto ar pieno temperatra dids.

Dmesio - is prietaisas skirtas naudoti buityje ir

panaiose vietose, pvz., sodo nameliuose, viebuiuose, kuriuose patiekiami pusryiai, personalo virtuvje parduotuvse, biuruose ar kitoje darbo aplinkoje, taip pat viebuiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje.

- Negalima ildyti maisto pernelyg ilgai. - Prie praddami maitinti vaik visada

patikrinkite maisto temperatr. velniai pasukite buteliuk ir patikrinkite ulaindami kelis laus ant vidins savo rieo puss. (Laikykits skyriuje Kdikio maitinimas pienu pateikt instrukcij.)

- Ijunkite prietais i lizdo, jei jis nenaudojamas.

- Panaudojus kaitinimo elemento pavirius kur laik gali bti kartas.

- Prie valydami prietais leiskite jam atvsti. - Nordami ivengti nepataisomo gedimo,

laikykits kalki nuosd alinimo instrukcij. - Nebandykite atidaryti ar taisyti prietaiso

patys. Kreipkits Philips klient aptarnavimo centr savo alyje (r. www.philips.com/support).

Pagaminimo datos kodas YYWW yra nurodytas laido laikymo skyriuje, buteliuko ildytuvo pagrinde

Elektromagnetiniai laukai (EML) Philips prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dl elektromagnetini lauk poveikio.

3 Perdirbimas is simbolis reikia, kad io gaminio negalima imesti kartu su prastomis buitinmis atliekomis (2012/19/ES). Laikykits js alyje galiojani taisykli, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gamini surinkimas. Tinkamai imetus galima nuo neigiam pasekmi apsaugoti aplink ir moni sveikat.

4 Garantija ir pagalba Prireikus informacijos arba kilus problem, apsilankykite Philips svetainje adresu www.philips.com/avent arba kreipkits Philips klient aptarnavimo centr savo alyje (isami informacij r. pridedamame pasaulins garantijos lankstinuke). Jei js alyje nra klient aptarnavimo centro, kreipkits vietin Philips pardavj

Latvieu

1 Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni ldzam Philips Avent! Lai pilnb izmantotu Philips piedvt atbalsta iespjas, reistrjiet ierci vietn www.philips.com/welcome. Pirms ierces lietoanas uzmangi izlasiet o lietotja rokasgrmatu un saglabjiet to, lai vajadzbas gadjum vartu ieskatties taj ar turpmk.

2 Svargi Bstami! - Neiegremdjiet vadu, kontaktdaku vai ierci

den vai jebkd cit idrum. Brdinjums! - Lietojiet ierci tikai iektelps. - Neaujiet strvas vadam karties pri galda

vai letes malai. Uzglabjiet lieko vadu pudelu sildtja pamatn.

- Neglabjiet strvas vadu tuvu karstm virsmm.

- Pievienojiet ierci tikai iezemtai sienas kontaktrozetei. Vienmr prliecinieties, vai kontaktdaka ir stingri ievietota sienas kontaktrozet.

- Pirms ierces pievienoanas elektrotklam prliecinieties, vai uz ierces nordtais spriegums atbilst vietjam elektrotkla spriegumam.

- Ja nepiecieams izmantot pagarintju, prliecinieties, vai tas ir iezemts pagarintjs ar nominlo strvu vismaz 13 ampri.

- Neizmantojiet ierci, ja ir bojta ts kontaktdaka, elektrbas vads vai pati ierce. Ja elektrbas vads ir bojts, lai izvairtos no bstamm situcijm, tas jnomaina Philips pilnvarot servisa centr vai ldzgi kvalifictm personm.

- Nenovietojiet ierci uz vai blakus gzes vai elektriskajai pltij, k ar nelieciet to sakarst cepekrsn.

- o ierci var izmantot personas ar ierobeotm fiziskajm, sensorajm vai gargajm spjm vai bez pieredzes un zinanm, ja tiek nodrointa uzraudzba vai nordjumi par drou ierces lietoanu un pankta izpratne par iespjamo bstambu.

- o ierci var lietot brni no astou gadu vecuma, ja tiek nodrointa uzraudzba vai nordjumi par drou ierces lietoanu un pankta izpratne par iespjamo bstambu Ierces tranu un apkopi nedrkst veikt brni, ja vien tie nav vecki par 8 gadiem un netiek uzraudzti. Novietojiet ierci un ts strvas vadu viet, kur tai nevar piekt par 8 gadiem jaunki brni.

- Neaujiet brniem rotaties ar ierci. - Neuzakstiet deni uz kontaktdakas. - Izmantojiet ierci tikai atbilstoi lietotja

rokasgrmatai, lai novrstu traumas nepareizas lietoanas d.

- Neveiciet iepriekju ierces uzkarsanu. - Vienmr pirms dens pievienoanas

ievietojiet pudelu sildtj pilnb noslgtu pudelti ar vciu.

- Pirms pudelu sildtja ieslganas noteikti pievienojiet deni.

- Karsts dens var izraist nopietnus apdegumus. Ja pudelu sildtj ir karsts dens, ievrojiet piesardzbu.

- Pieejams ierces virsmas var kt karstas lietoanas laik un pc lietoanas izstaro atlikuo siltumu.

- Neprvietojiet ierci, ja taj ir karsts dens. - Kad diens vai piens ir sasilis ldz

nepiecieamajai temperatrai, izemiet pudelti vai trauku no pudelu sildtja. Ja dienu vai pienu atstj pudelu sildtj, diena temperatra paaugstins.

Ievrbai - ierce ir paredzta izmantoanai

mjsaimniecb un ldzgos apstkos, piemram: zemnieku saimniecbs, viesu mjs, darbinieku virtuv veikal, biroj vai cit darba vid; klientu vajadzbm viesncs, moteos un cits dzvojams vids.

- diens nav jkars prk ilgi. - Vienmr prbaudiet prtikas temperatru

pirms brna baroanas. Uzmangi sakratiet pudelti un prbaudiet, uzpilinot daus pilienus plaukstas pamatnes iekpus. (Ievrojiet nordjumus sada Brna baroana ar pienu.)

- Atvienojiet ierci no elektrotkla, ja to neizmantojat.

- Sildelementa virsma pc lietoanas var bt karsta.

- Pirms tranas aujiet iercei atdzist. - Ievrojiet atkaoanas instrukcijas, lai

novrstu bojjumus. - Neminiet pai atvrt vai labot ierci.

Sazinieties ar Philips klientu apkalpoanas centru sav valst (skatiet www.philips.com/ support).

Izlaides datuma kods GGNN atrodas pudelu sildtja pamatn vada nodaljum.

Elektromagntiskie lauki (EMF) Philips ierce atbilst visiem piemrojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagntisko lauku iedarbbu.

3 Otrreizj prstrde is simbols nozm, ka produktu nedrkst izmest kop ar parastiem sadzves atkritumiem (2012/19/ES). Ievrojiet sav valst spk esoos likumus par atseviu elektrisko un elektronisko produktu utilizciju. Pareiza utilizcija paldz novrst negatvu ietekmi uz vidi un cilvku veselbu.

4 Garantija un atbalsts Ja nepiecieama informcija vai ir radusies problma, ldzu, apmekljiet Philips vietni www. philips. com / avent vai sazinieties ar Philips klientu apkalpoanas centru sav valst (detaliztu informciju skatiet komplekt iekautaj pasaules garantijas bror). Ja jsu valst nav klientu apkalpoanas centra, vrsieties pie vietj Philips izplattja.

1 Philips Avent! Philips, www.philips.com/welcome.

2 - ,

. -

. -

. .

- .

- . .

- , .

- , 13 .

- , . , Philips, Philips .

- .

- , , .

- 8 . 8 . 8 .

- . -

. -

.

- . - ,

.

- .

- . .

- , .

- .

- , . , .

-

, , , , .

- . -

. . ( .)

- .

- .

- .

- .

- . Philips ( - www.philips.com/support).

YYWW

(EMF) Philips .

3 (2012/19/ EU). . .

4 , - Philips www.philips.com/ avent Philips ( ). , Philips

Polski

1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wrd klientw firmy Philips Avent! Aby w peni skorzysta z oferowanej przez firm Philips pomocy, zarejestruj swoje urzdzenie na stronie www.philips.com/welcome. Przed rozpoczciem korzystania z urzdzenia zapoznaj si dokadnie z jego instrukcj obsugi. Instrukcj warto te zachowa na przyszo.

2 Wane Niebezpieczestwo - Nie zanurzaj przewodu, wtyczki i urzdzenia

w wodzie ani w innym pynie. Ostrzeenie - Z urzdzenia mona korzysta tylko w

pomieszczeniach. - Uwaaj, aby przewd sieciowy nie zwisa z

krawdzi stou lub blatu. Przechowuj nadmiar przewodu w podstawie podgrzewacza do butelek.

- Trzymaj przewd sieciowy z dala od rozgrzanych powierzchni.

- Podczaj urzdzenie wycznie do uziemionego gniazdka elektrycznego. Za kadym razem sprawd, czy wtyczka zostaa prawidowo woona do gniazdka elektrycznego.

- Przed podczeniem urzdzenia upewnij si, e napicie podane na spodzie urzdzenia jest zgodne z napiciem w domowej instalacji elektrycznej.

- Jeli konieczne jest uycie przeduacza, upewnij si, e ma on uziemienie i obsuguje natenie co najmniej 13 A.

- Nie uywaj urzdzenia, jeli uszkodzona jest wtyczka, przewd sieciowy lub samo urzdzenie. Ze wzgldw bezpieczestwa wymiana uszkodzonego przewodu sieciowego musi zosta wykonana przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowan osob.

- Nie umieszczaj urzdzenia na gorcej kuchence gazowej lub elektrycznej bd w ich pobliu ani w nagrzanym piekarniku.

- Urzdzenie moe by uywane przez osoby z ograniczonymi zdolnociami fizycznymi, sensorycznymi lub umysowymi, a take nieposiadajce wiedzy lub dowiadczenia w uytkowaniu tego typu urzdze, pod warunkiem, e bd one nadzorowane lub zostan poinstruowane na temat korzystania z tego urzdzenia w bezpieczny sposb oraz zostan poinformowane o potencjalnych zagroeniach.

- Urzdzenie moe by uywane przez dzieci w wieku powyej 8 lat pod warunkiem, e bd one nadzorowane lub zostan poinstruowane na temat korzystania z tego urzdzenia w bezpieczny sposb oraz zostan poinformowane o potencjalnych zagroeniach. Urzdzenie nie moe by czyszczone ani obsugiwane przez dzieci poniej 8 roku ycia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynnoci powinny by nadzorowane przez osoby dorose. Przechowuj urzdzenie oraz przewd sieciowy poza zasigiem dzieci poniej 8 roku ycia.

- Dzieci nie mog bawi si urzdzeniem. - Nie wylewaj wody na wtyczk przewodu

sieciowego. - Korzystaj z urzdzenia tylko w sposb

opisany w instrukcji obsugi, aby unikn obrae wynikajcych z niewaciwego uycia.

- Nie rozgrzewaj wczeniej urzdzenia. - Przed wlaniem wody do podgrzewacza

umieszczona w nim butelka powinna by cakowicie zoona i mie zaoon nasadk.

- Przed wczeniem podgrzewacza do butelek upewnij si, e zostaa do niego wlana woda.

- Gorca woda moe spowodowa powane oparzenia. Zachowaj ostrono, gdy w podgrzewaczu do butelek znajduje si gorca woda.

- Powierzchnia urzdzenia moe nagrzewa si podczas pracy, a niektre obszary mog pozosta gorce po jej zakoczeniu.

- Nie przesuwaj urzdzenia, gdy jest wypenione gorc wod.

- Gdy jedzenie lub mleko osignie wymagan temperatur, wyjmij butelk lub pojemnik z podgrzewacza do butelek. Jeli pozostawisz jedzenie lub mleko w podgrzewaczu do butelek, temperatura jedzenia lub mleka wzronie.

Przestroga - To urzdzenie jest przeznaczone do uytku

w domach i podobnych miejscach, takich jak domy wiejskie, pensjonaty, kuchnie dla pracownikw w sklepach, biurach i innych miejscach pracy, oraz do uytku przez goci hoteli, moteli itp.

- Nie naley zbyt dugo podgrzewa jedzenia. - Przed rozpoczciem karmienia zawsze

sprawd temperatur jedzenia. Delikatnie potrznij mlekiem w butelce i wylej kilka kropel na wewntrzn stron nadgarstka. (Postpuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Karmienie dziecka mlekiem).

- Wyjmij wtyczk urzdzenia z gniazdka elektrycznego, gdy urzdzenie nie jest uywane.

- Powierzchnia elementu grzejnego moe pozosta gorca po zakoczeniu pracy.

- Przed czyszczeniem urzdzenia zaczekaj, a ostygnie.

- Postpuj zgodnie z instrukcjami dotyczcymi usuwania kamienia, aby nie dopuci do nieodwracalnego uszkodzenia urzdzenia.

- Nie prbuj samodzielnie otwiera ani naprawia urzdzenia. Skontaktuj si z Centrum Obsugi Klienta firmy Philips w swoim kraju (patrz www.philips.com/ support).

Kod daty produkcji w formacie RRTT mona znale w schowku na przewd sieciowy w podstawie podgrzewacza do butelek.

Pola elektromagnetyczne (EMF) To urzdzenie firmy Philips spenia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczcymi naraenia na dziaanie pl elektromagnetycznych.

3 Ochrona rodowiska - Symbol przekrelonego kontenera na odpady,

oznacza, e produkt podlega selektywnej zbirce zgodnie z Dyrektyw 2012/19/UE i informuje, e sprzt po okresie uytkowania, nie moe by wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Uytkownik ma obowizek odda go do podmiotu prowadzcego zbieranie zuytego sprztu elektrycznego I elektronicznego, tworzcego system zbierania takich odpadw - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbirki lub jednostki gminnej. Zuyty sprzt moe mie szkodliwy wpyw na rodowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjaln zawarto niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz czci skadowych. Gospodarstwo domowe spenia wan rol w przyczynianiu si do ponownego uycia i odzysku surowcw wtrnych, w tym recyklingu zuytego sprztu. Na tym etapie ksztatuje si postawy, ktre wpywaj na zachowanie wsplnego dobra jakim jest czyste rodowisko naturalne.

4 Gwarancja i pomoc techniczna Jeli potrzebujesz informacji lub masz problemy, przejd na stron firmy Philips pod adresem www.philips.com/avent lub skontaktuj si z Centrum Obsugi Klienta firmy Philips w swoim kraju (szczegowe informacje znajduj si w ulotce gwarancyjnej). Jeli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsugi Klienta, zwr si o pomoc do sprzedawcy produktw firmy Philips

1 Philips Avent! Philips, - www.philips.com/welcome.

2 ! - ,

.

! -

. -

. .

- .

- . , .

- , .

- , , ( 13 ).

- , , . . , Philips .

- ( ), .

- , .

- 8 , . , 8 . , 8 .

- . -

. -

.

- .

- , .

- , , .

- . .

- .

- . -

. , .

! -

, : , ; ; , ; - .

- .

- . . ( " ".)

- , .

- .

- , , .

- .

- . Philips (. www.philips.com/support).

() Philips .

3 , (2012/19/ ). , . .

4 - Philips: www.philips.com/avent Philips ( . ). Philips,

Shqip

1 Hyrje Urime pr blerjen dhe mir se vini pran Philips Avent! Pr t prfituar plotsisht nga mbshtetja q ofron Philips, regjistrojeni pajisjen n faqen www.philips.com/welcome. Lexojeni me kujdes kt manual prdorimi prpara se ta vini n pun pajisjen, si dhe ruajeni pr referenc n t ardhmen

2 E rndsishme Rrezik - Mos e zhysni kordonin, spinn apo pajisjen

n uj apo n lngje t tjera. Paralajmrim - Prdoreni pajisjen vetm n ambiente t

mbyllura. - Mos e lini kordonin elektrik t varet nga skaji

i tryezs apo syprina. Kordonin e teprt ruajeni n bazamentin e ngrohsit t shishes.

- Mbajeni kordonin elektrik larg siprfaqeve t nxehta.

- Pajisjen lidheni vetm me priza t tokzuara. Sigurohuni gjithnj q spina t futet si duhet n priz.

- Prpara se ta lidhni pajisjen, kontrolloni nse voltazhi i prcaktuar n fund t pajisjes prkon me voltazhin lokal.

- Nse ju duhet t prdorni nj kordon zgjatues, sigurohuni t jet kordon i tokzuar zgjatues me specifikim prej s paku 13 ampersh.

- Mos e prdorni pajisjen nse spina, kordoni elektrik apo pajisja vet sht e dmtuar. Nse kordoni elektrik sht i dmtuar, duhet ta ndrroni nga Philips, nj pik servisi e autorizuar nga Philips ose nga persona me kualifikim t ngjashm, n mnyr q t shmangni rreziqet.

- Mos e vendosni pajisjen mbi apo pran furnelave t nxehta me gaz apo elektrike, apo n furr t ndezur.

- Kjo pajisje mund t prdoret nga fmij me aftsi t reduktuara fizike, shqisore apo mendore, apo q kan munges prvoje dhe njohurish vetm nse u kushtohet mbikqyrja e duhur apo u jepen udhzime n lidhje me prdorimin e sigurt t pajisjes, si dhe t kuptojn rreziqet e prfshira.

- Kjo pajisje mund t prdoret nga fmij t moshs 8 vje e lart nse u kushtohet mbikqyrja e duhur apo u jepen udhzime n lidhje me prdorimin e sigurt t pajisjes, si dhe nse kuptojn rreziqet e prfshira. Pastrimi dhe mirmbajtja nga prdoruesi nuk duhen kryer nga fmijt, prve nse jan m t mdhenj se 8 vje dhe nn mbikqyrje. Mbajeni pajisjen dhe kordonin larg vendeve ku mund t arrihet nga fmijt nn 8 vje.

- Fmijt nuk duhet t luajn me pajisjen. - Mos derdhni uj mbi spinn elektrike. - Prdoreni pajisjen vetm sipas prshkrimit

n manualin e prdorimit pr t evituar lndimet pr shkak t keqprdorimit.

- Mos e parangrohni pajisjen. - Vendoseni gjithnj shishen t mbyllur me

kapak n ngrohsen e vet prpara se t'i shtoni uj.

- Sigurohuni t shtoni uj prpara se ta ndizni ngrohsen e shishes.

- Uji i nxeht mund t shkaktoj djegie t rnda. Bni kujdes kur ngrohsja e shishes prmban uj t nxeht.

- Siprfaqet e arritshme t pajisjes mund t nxehen gjat prdorimit dhe mund t mbesin t tilla pas prdorimit.

- Mos e hiqni pajisjen kur prmban uj t nxeht.

- Kur ushqimi apo qumshti ka arritur temperaturn e krkuar, hiqeni shishen ose enn nga ngrohsja e shishes. Nse e lini ushqimin apo qumshtin n ngrohsen e shishes, temperatura e ushqimit apo e qumshtit do t rritet.

Kujdes - Kjo pajisje synohet pr prdorim n shtpi

dhe pr prdorime t ngjashme si p.sh. shtpi ferme, hostele, zona kuzhine t personelit n dyqane, zyra apo ambiente t tjera pune, si dhe nga vizitort n hotele, motele dhe ambiente t tjera banimi.

- Ushqimi nuk duhet ngrohur pr shum koh. - Kontrollojeni gjithnj temperaturn e

ushqimit prpara se t ushqeni fmijn. Prziejeni me t leht shishen dhe kontrollojeni duke hedhur ca pika nga ana e brendshme e kyit t dors. (Ndiqni udhzimet n seksionin "Ushqyerja e foshnjs me qumsht".)

- Hiqeni pajisjen nga priza kur nuk e prdorni. - Siprfaqja e rezistencs mund t ket

nxehtsi t mbetur edhe pas prdorimit. - Lreni pajisjen t ftohet prpara se ta

pastroni. - Ndiqni udhzimet e deskoriezimit pr t

evituar dme t pariparueshme. - Mos u prpiqni ta hapni apo riparoni vet

pajisjen. Kontaktoni me qendrn e shrbimit t klientit t "Philips" pr shtetin tuaj (shihni www.philips.com/support).

Data e kodit t prodhimit YYWW ndodhet n folen e mbajtjes s kordonit n bazamentin e ngrohses s shishes

Fushat elektromagnetike (EMF) Pajisja Philips sht n prputhje me t gjitha standardet dhe rregulloret n fuqi pr ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

3 Riciklimi Ky simbol do t thot q produkti nuk duhet t hidhet me mbeturinat normale t shtpis (2012/19/BE). Ndiqni rregullat shtetrore pr hedhjen e veuar t produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon n parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shndetit t njeriut.

4 Garancia dhe servisi Nse ju duhet informacion apo nse keni probleme, vizitoni faqen e Philips n adresn www.philips.com/avent ose kontaktoni me qendrn e shrbimit t klientit t Philips pr shtetin tuaj (pr detaje shihni fletpalosjen e prfshir t garancis botrore). Nse nuk keni qendr shrbimi t klientit n shtetin tuaj, paraqituni pran shitsit vendas t Philips

1 Philips Avent! , Philips, - www.philips.com/welcome. ,

2 - ,

. -

. -

. .

- .

- . , .

- , , , , .

- , , 13 .

- , , . , , Philips, , Philips, .

- .

- , , , , .

- 8 , , . 8 . 8 .

- . - . -

.

- . - ,

.

- , .

- . , .

- .

- , .

- , . , .

! -

: , " ", , , , .

- . - ,

. . ( " ".)

- , .

- .

- , .

- .

- . (. www.philips.com/support).

( , ) .

() Philips , .

3 , (2012/19/EU). . .

4 , - Philips www.philips.com/avent Philips ( . , ).

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the Avent Philips works, you can view and download the Philips Avent SCF358/00 SCF358 Bottle Warmer User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Philips Avent as well as other Philips manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Philips Avent. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Philips Avent SCF358/00 SCF358 Bottle Warmer User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Philips Avent SCF358/00 SCF358 Bottle Warmer User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Philips Avent SCF358/00 SCF358 Bottle Warmer User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Philips Avent SCF358/00 SCF358 Bottle Warmer User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Philips Avent SCF358/00 SCF358 Bottle Warmer User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.