Philips BG1024/16 BG1025 Body Groomer User Manual PDF

1 of 12
1 of 12

Summary of Content for Philips BG1024/16 BG1025 Body Groomer User Manual PDF

BG1025

BG1024

BG105

2020 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved 3000.060.4628.1 (28/10/2020)

>75% recycled paper >75% papier recycl

1 2

English

Important safety information Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.

Warning - This appliance is waterproof (Fig. 1). It is suitable for use

in the bath or shower and for cleaning under the tap. - This appliance can be used by children aged from 8

years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts.

- Only use cold or lukewarm water to clean the appliance. - Because of hygiene, only one person should use the

appliance. - Never use compressed air, scouring pads, abrasive

cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.

- Only operate this product on disposable 1.5 V AA alkaline batteries.

- Do not recharge non-rechargeable batteries. - Use and store the product at a temperature between

5 C and 35 C. - Keep product and batteries away from fire and do not

expose them to direct sunlight or high temperatures. - If the product becomes abnormally hot or smelly, or

changes color, stop using the product and contact Philips.

- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.

- Do not modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short- circuit, overcharge or reverse charge batteries.

- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

- Insert batteries with the + and - poles pointing in the direction indicated in the battery compartment or holder.

- Do not mix different brands and types of batteries, do not mix new and used batteries and do not use batteries with different date codes.

- Remove batteries from the product if you are not going to use it for some time.

- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- Do not leave empty disposable batteries inside the product.

Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling - This symbol means that electrical products and batteries

shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 2).

- Follow your countrys rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removing disposable batteries To remove disposable batteries, see the instructions for placing and/or removing batteries in the user manual.

Always remove empty disposable batteries from the product. Take any necessary safety precautions when you dispose of batteries.

Dansk

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brug kun produktet til det tilsigtede forml. Ls disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet og tilhrende batterier og tilbehr tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medfre fare eller alvorlig personskade. Det medflgende tilbehr kan variere for forskellige produkter.

Advarsel - Dette apparat er vandtt (fig. 1). Den er velegnet til brug

i badet eller under bruseren og kan rengres under vandhanen.

- Dette apparat m bruges af brn fra 8 r og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstr de medflgende risici. Lad ikke brn lege med apparatet. Rengring og vedligeholdelse m ikke foretages af brn uden opsyn.

- Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele.

- Brug kun koldt eller lunkent vand til rengring af apparatet.

- Af hygiejniske grunde br apparatet kun anvendes af n person.

- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengringsmidler til rengring af apparatet.

- Du m kun betjene dette produkt p 1,5 V AA-alkaliske engangsbatterier.

- Undlad at genoplade batterier, der ikke er genopladelige. - Brug og opbevar altid produktet ved en temperatur

mellem 5 C og 35 C. - Hold produktet og batterierne vk fra ild, og udst dem

ikke for direkte sollys eller hje temperaturer. - Hvis produktet bliver unormalt varmt eller ildelugtende

eller skifter farve, skal du stoppe med at bruge produktet og kontakte Philips.

- Du m ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem p induktionskogeplader.

- For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, m du ikke ndre eller sl hul p, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne m ikke kortsluttes, overoplades eller udsttes for omvendt elektrisk ladning.

- Hvis batterierne er delagt eller lkker, skal du undg kontakt med hud og jne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og sge lgehjlp.

- Nr du hndterer batterier, skal du srge for, at dine hnder, produktet og batterierne er trre.

- Indst batterierne, s batteripolerne + og - peger i den retning, der er indikeret i batterirummet eller -holderen.

- Undlad at blande forskellige mrker og batterityper, undlad at blande nye og brugte batterier, og brug ikke batterier med forskellige datokoder.

- Tag batterierne ud af produktet, hvis du ikke skal bruge det i lngere tid.

- For at undg en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, m du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mnter, hrnle, ringe). Du m ikke vikle batterierne ind i slvpapir. Tape batteripolerne eller kom batterierne i en plastikpose, inden du bortskaffer dem.

- Lad aldrig tomme engangsbatterier sidde inden i produktet.

Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gldende standarder og regler angende eksponering for elektromagnetiske felter.

Genanvendelse - Dette symbol betyder, at elektriske produkter og

batterier ikke m bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 2).

- Flg den nationale lovgivning om srskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Udtagning af engangsbatterier Udtagning af engangsbatterier er beskrevet i brugervejledningens anvisninger om placering og/eller udtagning af batterier.

Fjern altid tomme engangsbatterier fra apparatet. Trf de ndvendige sikkerhedsforanstaltninger, nr du bortskaffer batterier.

Deutsch

Wichtige Sicherheitsinformationen Verwenden Sie das Gert nur fr den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Gerts, des Akkus und des Zubehrs aufmerksam durch und bewahren Sie sie fr eine sptere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen fhren. Das mitgelieferte Zubehr kann fr verschiedene Produkte variieren.

Warnhinweis - Dieses Gert ist wasserdicht (Abb. 1). Er ist fr die

Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden.

- Dieses Gert kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Gerts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder drfen nicht mit dem Gert spielen. Die Reinigung und Pflege des Gerts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgefhrt werden.

- Benutzen Sie keinesfalls ein beschdigtes Gert. Ersetzen Sie beschdigte Teile durch neue Philips Teile.

- Reinigen Sie das Gert nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser.

- Aus Hygienegrnden sollte das Gert nur von einer Person verwendet werden.

- Benutzen Sie zum Reinigen des Gerts keine Druckluft, Scheuerschwmme und -mittel oder aggressiven Flssigkeiten.

- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit 1,5-Volt-Alkali- Einwegbatterien des Typs AA.

- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder auf.

- Laden, benutzen und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 C und 35 C.

- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.

- Wenn das Produkt ungewhnlich hei wird, einen ungewhnlichen Geruch entwickelt oder die Farbe ndert, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips.

- Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde.

- Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefhrlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht modifizieren, durchbohren, beschdigen oder zerlegen. berladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf.

- Wenn Batterien beschdigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder dem Auge. Wenn dies der Fall ist, splen Sie die entsprechende Stelle sofort grndlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

- Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hnde, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.

- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die (+) und (-) Pole der Batterien mit der Kennzeichnung im Innern des Batteriefachs oder des Halters bereinstimmen.

- Mischen Sie keine verschiedenen Batteriemarken und -arten, mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien und verwenden Sie keine Batterien mit unterschiedlichen Datumscodes.

- Nehmen Sie bei lngerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt.

- Um ein versehentliches Kurzschlieen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, drfen die Batterieanschlsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Mnzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

- Lassen Sie keine leeren Einwegbatterien im Gert.

Elektromagnetische Felder (EMF) Dieses Philips-Gert erfllt alle einschlgigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenber elektromagnetischen Feldern.

Recycling - Dieses Symbol bedeutet, dass das Elektrogert und

die Akkus nicht mit dem normalen Hausmll (Abb. 2) entsorgt werden drfen.

- Beachten Sie die rtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogerten und Akkus.

1 Altgerte/Altakkus/Batterien knnen kostenlos an geeigneten Rcknahmestellen abgegeben werden.

2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgerte/Altakkus/ Batterien knnen Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden knnen. Enthaltene Rohstoffe knnen durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

3 Die Lschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgerten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

4 Hinweise fr Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rckgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgerte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgert umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rcknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgerte fr eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstchtig) sind und von den anderen Altgerten getrennt werden. Sammel- und Rcknahmestellen in DE: https://www.stiftung-ear.de/; fr Batterien auch Rckgabe im Handel mglich.

Entnehmen von Einwegbatterien Beachten Sie beim Entnehmen und Einsetzen von Einwegbatterien die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Entfernen Sie leere Einwegbatterien immer aus dem Gert. Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Batterien entsorgen.

Espaol

Informacin de seguridad importante Utilice este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus bateras y accesorios, lea atentamente esta informacin importante y consrvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves. Los accesorios suministrados pueden variar segn los diferentes productos.

Advertencia - Este aparato es resistente al agua (Fig. 1). Se puede

utilizar en la baera o en la ducha y se puede limpiar bajo el agua del grifo.

- Este aparato puede ser usado por nios a partir de ocho aos y por personas con su capacidad fsica, psquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los nios jueguen con el aparato. Los nios no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisin.

- No utilice un aparato daado. Sustituya las piezas daadas por piezas nuevas de Philips.

- Utilice solo agua fra o tibia para limpiar el aparato. - Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar

el aparato. - No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes

de limpieza abrasivos ni lquidos agresivo para limpiar el aparato.

- Use este producto con pilas alcalinas desechables AA de 1,5 V nicamente.

- No cargue pilas no recargables. - Utilice y guarde el producto a una temperatura entre

5 C y 35 C. - Mantenga el producto y las bateras lejos del fuego

y no los exponga a la luz directa del sol ni a altas temperaturas.

- Si el producto se calienta anormalmente, huele mal o cambia de color, deje de usarlo y pngase en contacto con Philips.

- No coloque los productos y sus bateras en hornos microondas o en cocinas de induccin.

- Para evitar que las bateras se calienten o liberen sustancias txicas o peligrosas, no abra, modifique, perfore, dae ni desmonte el producto ni la batera. No cortocircuite ni sobrecargue las bateras ni las cargue con la polaridad invertida.

- Si las bateras estn daadas o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuague inmediatamente a fondo con agua y busque atencin mdica.

- Al manipular las bateras, asegrese de que sus manos, el producto y las bateras estn secos.

- Introduzca las bateras con los polos positivo (+) y negativo (-) apuntando en la direccin indicada en el compartimento de las bateras.

- No mezcle diferentes marcas y tipos de bateras, no mezcle bateras nuevas y usadas y no utilice bateras con diferentes cdigos de fecha.

- Quite las pilas del producto si no lo va a utilizar durante un tiempo.

- Para evitar cortocircuitos accidentales de las bateras despus de la extraccin, no deje que los terminales de la batera entren en contacto con objetos metlicos (por ejemplo, monedas, horquillas, anillos). No envuelva las bateras en papel de aluminio. Ponga cinta adhesiva en los terminales de las bateras o ponga las bateras en una bolsa de plstico antes de desecharlas.

- No deje pilas desechables agotadas dentro del producto.

Campos electromagnticos (CEM) Este Philips cumple los estndares y las normativas aplicables sobre exposicin a campos electromagnticos.

Reciclaje - Este smbolo significa que los productos elctricos y las

bateras no se deben eliminar como residuos domsticos corrientes sin clasificar (Fig. 2).

- Siga la normativa de su pas sobre recogida selectiva de productos elctricos y bateras.

Retirar las pilas desechables Para retirar las pilas desechables, consulte las instrucciones para colocar y retirar las pilas en el manual del usuario.

Quite siempre las bateras desechables agotadas del aparato. Tome las precauciones de seguridad necesarias cuando se deshaga de las pilas.

Franais

Informations de scurit importantes Nutilisez le produit que pour lusage auquel il est destin. Lisez attentivement ces informations importantes avant dutiliser le produit ainsi que ses piles et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultrieur. Une mauvaise utilisation peut tre dangereuse ou entraner des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon le produit.

Avertissement - Cet appareil est tanche (Fig. 1). Il peut tre utilis dans

le bain ou sous la douche et peut tre nettoy sous leau du robinet.

- Cet appareil peut tre utilis par des enfants gs de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacits physiques, sensorielles ou intellectuelles sont rduites ou des personnes manquant dexprience et de connaissances, condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou quils aient reu des instructions quant lutilisation scurise de lappareil et quils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec lappareil. Le nettoyage et lentretien ne doivent pas tre effectus par des enfants sans surveillance.

- Nutilisez pas lappareil sil est endommag. Remplacez les pices endommages par des pices Philips neuves.

- Nettoyez lappareil leau froide ou tide uniquement. - Pour des raisons dhygine, lappareil doit tre utilis par

une seule personne. - Nutilisez jamais dair comprim, de tampons rcurer,

de produits abrasifs ou de dtergents agressifs pour nettoyer lappareil.

- Utilisez ce produit uniquement avec des piles alcalines AA jetables de 1,5 V.

- Ne rechargez pas de piles non rechargeables. - Utilisez et conservez le produit une temprature

comprise entre 5 C et 35 C. - Tenez le produit et les piles labri du feu et ne les

exposez pas directement aux rayons du soleil ou des tempratures leves.

- Si le produit devient anormalement chaud, dgage une odeur ou change de couleur, cessez de lutiliser et contactez Philips.

- Ne placez pas les produits et leurs piles dans un four micro-ondes ou sur une table de cuisson induction.

- Afin dviter que les piles ne surchauffent ou ne dgagent des substances toxiques ou dangereuses, le produit et les piles ne doivent pas tre modifis, percs, endommags ou dmonts. Les piles ne doivent pas tre court-circuites ou surcharges et leur polarit ne doit pas tre inverse.

- Si les piles sont endommages ou fuient, vitez tout contact avec les yeux ou la peau. Si cela se produit, laver immdiatement et abondamment avec de leau et consulter un mdecin.

- Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous de bien scher vos mains, le produit et les piles.

- Insrez les piles en respectant la polarit indique dans le compartiment piles.

- Ne combinez pas des piles de diffrents types et marques, ne combinez pas des piles neuves et usages et nutilisez pas de piles avec des codes de date diffrents.

- Si vous nutilisez pas le produit pendant une priode prolonge, retirez les piles.

- Pour viter de court-circuiter accidentellement les piles aprs les avoir retires, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets mtalliques (par ex., pices de monnaie, pingles cheveux, anneaux). Nenveloppez pas les piles dans du papier daluminium. Collez les bornes des piles avec du ruban adhsif ou mettez les piles dans un sac en plastique avant de les jeter.

- Ne laissez pas de piles jetables vides lintrieur du produit.

Champs lectromagntiques (CEM) Cet appareil Philips est conforme toutes les normes et tous les rglements applicables relatifs lexposition aux champs lectromagntiques.

Recyclage - Ce symbole signifie que les produits lectriques et

les piles ne doivent pas tre jetes avec les ordures mnagres (Fig. 2).

- Respectez la rglementation de votre pays concernant la collecte slective des produits lectriques et des piles.

Retrait des piles jetables Pour retirer les piles jetables, consultez les instructions de ce manuel relatives linsertion et/ou au retrait des piles.

Retirez toujours les piles jetables vides de lappareil. Prenez toutes les prcautions de scurit requises lorsque vous jetez les piles.

Italiano

Informazioni di sicurezza importanti Utilizzate il prodotto solo per lo scopo previsto. Prima di utilizzare il prodotto, le batterie e gli accessori, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri. Luso improprio pu causare pericoli o lesioni gravi. Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto.

Avvertenza - Questo apparecchio impermeabile (fig. 1). Pu essere

usato in vasca o doccia e pulito sotto lacqua corrente. - Questo apparecchio pu essere usato da bambini

a partire da 8 anni di et e da persone con capacit mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare

lapparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con lapparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.

- Non utilizzate un apparecchio danneggiato. Sostituite le parti danneggiate con nuove parti Philips.

- Pulite lapparecchio solo con acqua fredda o tiepida. - Per motivi igienici, lapparecchio deve essere usato da

una sola persona. - Non usate mai aria compressa, pagliette, detergenti

abrasivi o liquidi aggressivi per pulire lapparecchio. - Utilizzate questo prodotto solo con batterie alcaline AA

non ricaricabili da 1,5 V. - Non ricaricate batterie non ricaricabili. - Utilizzate e riponete il prodotto a una temperatura

compresa tra 5 C e 35 C. - Tenete il prodotto e le batterie lontani dal fuoco e non

esponeteli alla luce solare diretta o alle alte temperature. - Se il prodotto si surriscalda in modo anomalo, emana un

odore strano o cambia colore, interrompetene lutilizzo e contattate Philips.

- Non collocate i prodotti e le relative batterie in forni a microonde o su fornelli a induzione.

- Per evitare che le batterie si surriscaldino o rilascino sostanze tossiche o pericolose, non modificate, perforate, danneggiate o smontate il prodotto o le batterie. Non mandate in cortocircuito, sovraccaricate o invertite la polarit delle batterie.

- Se le batterie sono danneggiate o perdono del liquido, evitate il contatto con la pelle o gli occhi. In tal caso, sciacquate subito e accuratamente con acqua e consultate un medico.

- Quando maneggiate le batterie, assicuratevi che le mani, il prodotto e le batterie siano asciutti.

- Inserite le batterie con i poli + e - rivolti nella direzione indicata nel vano batterie o nel supporto.

- Non mischiate batterie di marche e tipi diversi o batterie nuove e usate e non utilizzate batterie con codici di data diversi.

- Rimuovete le batterie dal prodotto nel caso decidiate di non utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.

- Per evitare il cortocircuito accidentale delle batterie dopo la rimozione, evitate che i terminali delle batterie entrino in contatto con oggetti metallici, come monete, forcine o anelli. Non avvolgete le batterie in fogli di alluminio. Coprite i terminali della batteria o riponete le batterie in un sacchetto di plastica prima di smaltirle.

- Non lasciate batterie usa e getta scariche allinterno del prodotto.

Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips conforme a tutti gli standard e alle norme relativi allesposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio - Questo simbolo indica che i prodotti elettrici e le batterie

non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici (fig. 2).

- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.

2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.

- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per lambiente e la salute.

Rimozione delle batterie usa e getta Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere le istruzioni per il posizionamento e/o la rimozione delle batterie nel manuale dellutente.

Rimuovete sempre le batterie usa e getta vuote dallapparecchio. Adottate tutte le misure di sicurezza necessarie quando smaltite le batterie.

Nederlands

Belangrijke veiligheidsinformatie Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het product en de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen. Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren of ernstig letsel. De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen.

Waarschuwing - Dit apparaat is waterdicht (Fig. 1). Dit betekent dat het in

bad of onder de douche kan worden gebruikt en onder de kraan kan worden gereinigd.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.

- Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Vervang beschadigde onderdelen door nieuwe Philips-onderdelen.

- Reinig het apparaat alleen met koud of lauw water. - Om redenen van hygine dient het apparaat slechts door

n persoon te worden gebruikt. - Gebruik geen perslucht, schurende

schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.

- Gebruik dit product uitsluitend met wegwerpbare AA- alkalinebatterijen van 1,5 V.

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op. - Gebruik en bewaar het product bij een temperatuur

tussen 5 C en 35 C. - Houd het producten en de batterijen uit de buurt van

vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.

- Als het product abnormaal heet, gaat stinken of van kleur verandert, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met Philips.

IIB-WEU_ONE_SHOWER-GROOMING_3000.060.4628.1_LEAFLET_foldedA7_BW.indd 1 29-10-20 16:17

- Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of op een inductiekookplaat.

- Om te voorkomen dat batterijen te heet worden, of giftige of gevaarlijk stoffen afgeven, mag u het product en de batterij niet aanpassen, doorboren, beschadigen of uit elkaar nemen. Sluit de batterijen niet kort, laad ze niet te veel op en let bij het opladen op de juiste polariteit.

- Als batterijen beschadigd zijn of lekken, dient u contact met de huid of ogen te vermijden. Spoel onmiddellijk met water en roep medische hulp in als het product toch in contact komt met de huid of ogen.

- Zorg dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen hanteert.

- Plaats de batterijen met de + en - polen in de richting die in het batterijvak of de batterijhouder is aangegeven.

- Meng geen verschillende merken en typen batterijen, meng geen nieuwe en gebruikte batterijen en gebruik geen batterijen met verschillende datumcodes.

- Verwijder de batterijen uit het product als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

- Laat de batterijaansluitingen niet in aanraking komen met een metalen voorwerp (zoals een munt, haarspeld of ring) om te voorkomen dat de batterijen na verwijdering kortsluiten. Verpak batterijen niet in aluminiumfolie. Dek de batterijaansluitingen af met plakband of plaats de batterijen in een plastic zak voordat u ze recyclet.

- Laat lege wegwerpbatterijen niet in het product zitten.

Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recyclen - Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en

batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid (Fig. 2).

- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

Wegwerpbatterijen verwijderen Als u wegwerpbatterijen wilt verwijderen, raadpleegt u de instructies in de gebruiksaanwijzing voor het plaatsen en verwijderen van batterijen.

Verwijder lege wegwerpbatterijen altijd uit het product. Neem de benodigde veiligheidsmaatregelen wanneer u batterijen weggooit.

Norsk

Viktig sikkerhetsinformasjon Bruk produktet kun til det tiltenkte formlet. Les nye gjennom denne viktige informasjonen fr du bruker produktet samt batteriene og tilbehret, ta vare p den for senere referanse. Ikke-forskriftsmessig bruk kan medfre risiko eller alvorlige skader. Tilbehret som flger med, kan variere for de ulike produktene.

Advarsel - Dette apparatet er vanntett (Fig. 1). Det kan brukes bde i

badekaret og i dusjen, og det kan rengjres i springen. - Dette apparatet kan brukes av barn over 8 r og av

personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de fr instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn leke med apparatet. Ikke la barn rengjre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.

- Ikke bruk et delagt apparat. Skift ut skadede deler med nye Philips-deler.

- Apparatet skal kun rengjres med kaldt eller lunkent vann.

- Av hensyn til hygienen br apparatet bare brukes av n person.

- Ikke bruk trykkluft, skurebrster, skuremidler eller vsker som bensin eller aceton for rengjre apparatet.

- Dette produktet skal bare brukes med ikke-oppladbare alkaliske 1,5 volts AA-batterier.

- Ikke lad opp ikke-oppladbare batterier. - Bruk og oppbevar produktet ved en temperatur p

mellom 5 C og 35 C. - Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett

dem for direkte sollys eller hye temperaturer. - Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt eller endrer

farge, avslutter du bruken av produktet og kontakter Philips.

- Ikke plasser produkter og batterier i mikroblgeovn eller p en induksjonskokeplate.

- Ikke forsk utfre endringer p, stikke hull p, skade eller demontere produktet eller batteriet, da dette kan fre til at batteriet overopphetes eller slipper ut giftige eller farlige stoffer. Unng kortslutning, overlading og omvendt lading av batteriene.

- Hvis batteriene er skadet eller lekker, m du passe p at du ikke fr batterivske p huden eller i ynene. Hvis dette skulle skje, m du yeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.

- Pass p at du er trr p hendene og at produktet og batteriene er i trr stand nr du hndterer batteriene.

- Sett inn batteriene med + og - polene pekende i retningen som vises i batterirommet eller holderen.

- Ikke bland ulike merker og typer batterier, ikke bland nye og brukte batterier, og ikke bruk batterier med ulike datomerkinger.

- Ta ut batteriene i produktet hvis du ikke skal bruke det p en stund.

- Ikke la batteripolene p de fjernede batteriene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hrnler, ringer), da dette kan fre til at batteriene kortsluttes. Ikke pakke batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller putt batteriene i en plastpose fr du kasserer dem.

- Ikke la tomme engangsbatterier vre igjen i produktet.

Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering - Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier

ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall (Fig. 2).

- Pass p overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Fjerne engangsbatterier Se instruksjonene om hvordan du setter inn og/eller tar ut batteriene i brukerhndboken for ta ut engangsbatterier.

Fjern alltid tomme engangsbatterier fra apparatet. Ta ndvendige forholdsregler nr du kaster batteriene.

Portugus

Informaes de segurana importantes Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informaes importantes antes de utilizar o produto e os respetivos acessrios e pilhas, e guarde-as para uma eventual consulta futura. Uma utilizao indevida pode resultar em perigo ou leses graves. Os acessrios fornecidos podem variar consoante os produtos.

Aviso - Este aparelho prova de gua (Fig. 1). adequada

para utilizao durante o banho ou duche e para lavar na torneira.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianas com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades fsicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experincia e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instrues relativas utilizao segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianas no devem brincar com o aparelho. A limpeza e manuteno no devem ser efetuadas por crianas sem superviso.

- Nunca utilize um aparelho danificado. Substitua as peas danificadas por peas Philips novas.

- Utilize apenas gua fria ou tpida para limpar o aparelho. - Por questes de higiene, o aparelho s deve ser utilizado

por uma pessoa. - Nunca utilize ar comprimido, esfreges, agentes de

limpeza abrasivos ou lquidos agressivos para limpar o aparelho.

- Utilize este produto apenas com pilhas alcalinas recarregveis AA de 1,5 V.

- No carregue pilhas no recarregveis. - Utilize e guarde o produto a uma temperatura entre

5 C e 35 C. - Mantenha o produto e as pilhas afastados de fonte de

calor, e no os exponha luz solar direta nem a altas temperaturas.

- Se o produto ficar anormalmente quente, odorfero ou mudar de cor, pare de utiliz-lo e contacte a Philips.

- No coloque os produtos e as respetivas pilhas em fornos de micro-ondas ou placas de induo.

- Para impedir que as pilhas aqueam ou libertem substncias txicas ou perigosas, no modifique, perfure, danifique ou desmonte o produto ou a bateria. No cause curto-circuitos, no carregue excessivamente nem inverta a corrente das pilhas.

- Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele ou os olhos. Caso isto ocorra, lave imediatamente com gua e procure assistncia mdica.

- Quando manusear pilhas, certifique-se de que as suas mos, o produto e as pilhas esto secos.

- Coloque as pilhas com os polos + e - na direo indicada no compartimento ou no suporte das pilhas.

- No misture diferentes marcas e tipos de pilhas, no misture pilhas novas e usadas, e no utilize pilhas com diferentes cdigos de data.

- Retire as pilhas se no pretende utilizar o produto durante um perodo de tempo considervel.

- Para evitar um curto-circuito acidental das pilhas aps a respetiva remoo, evite o contacto dos respetivos terminais com objetos metlicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, anis). No envolva as pilhas em folha de alumnio. Coloque fita cola nos terminais ou coloque as pilhas num saco plstico antes de as deitar fora.

- No deixe pilhas descartveis gastas dentro do produto.

Campos electromagnticos (CEM) Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicveis relativos exposio a campos electromagnticos.

Reciclagem - Este smbolo significa que os produtos eltricos e as

pilhas no devem ser eliminados juntamente com os resduos domsticos comuns (Fig. 2).

- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos eltricos e pilhas.

Retirar pilhas descartveis Para retirar pilhas descartveis, consulte as instrues de colocao e/ou remoo de pilhas no manual do utilizador.

Retire sempre as pilhas descartveis gastas do aparelho. Tome todas as precaues de segurana necessrias quando se desfizer das pilhas.

Suomi

Trkeit turvallisuustietoja Kyt tt tuotetta vain sen kytttarkoituksen mukaisesti. Lue nm trket tiedot huolellisesti ennen laitteen sek sen akkujen ja tarvikkeiden kytt ja silyt ne vastaisen varalle. Vrinkytt voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilvahinkoihin. Toimitukseen sisltyvt tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

Varoitus - Tm laite on vesitiivis (kuva 1). Se sopii kytettvksi

kylvyss tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevalla vedell.

- Laitetta voivat kytt mys yli 8-vuotiaat lapset ja henkilt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen kytst, jos heit on neuvottu laitteen turvallisesta kytst tai tarjolla on turvallisen kytn edellyttm valvonta ja jos he ymmrtvt laitteeseen liittyvt vaarat. Lasten ei pid leikki laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- l kyt vahingoittunutta laitetta. Vaihda vahingoittuneet osat uusiin Philipsin osiin.

- Kyt laitteen puhdistamiseen vain kylm tai haaleaa vett.

- Hygieniasyist laitetta suositellaan vain yhden henkiln kyttn.

- l kyt paineilmaa, naarmuttavia tai syvyttvi puhdistusaineita tai -vlineit laitteen puhdistamiseen.

- Kyt tss tuotteessa vain 1,5 V:n AA-alkaliparistoja. - l lataa paristoja, joita ei voi ladata. - Kyt ja silyt tuotetta 5 -35 C:n lmptilassa. - Suojaa tuote ja akut tulelta lk altista niit suoralle

auringonvalolle tai korkeille lmptiloille. - Jos tuote kuumenee eptavallisen paljon, siit tulee

hajua tai se muuttaa vri, lopeta tuotteen kytt ja ota yhteytt Philipsiin.

- l laita tuotteita ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuneihin tai induktioliesille.

- l muuta, puhkaise, vahingoita tai pura tuotetta tai akkuja, sill tm saattaa aiheuttaa niiden ylikuumenemisen tai myrkyllisi tai vaarallisia vuotoja niist. l aiheuta akkuihin oikosulkua, ylilataa niit tai lataa niit knteisesti.

- Jos paristot tai akut ovat vahingoittuneet tai ne vuotavat, vlt paristo- tai akkunesteen joutumista iholle tai silmiin. Jos nin kuitenkin ky, huuhtele iho tai silmt vlittmsti runsaalla vedell ja hakeudu lkriin.

- Kun ksittelet paristoja tai akkuja, varmista, ett ktesi, tuote ja paristot tai akut ovat kuivat.

- Aseta paristot laitteeseen niin, ett paristojen plus- ja miinusmerkit osoittavat paristolokerossa tai pidikkeess merkittyyn suuntaan.

- l kyt samanaikaisesti erimerkkisi ja -tyyppisi paristoja, uusia ja kytettyj paristoja tai eri pivmrkoodeilla merkittyj paristoja.

- Poista paristot tuotteesta, jos et aio kytt sit vhn aikaan.

- Jotta paristoissa tai akuissa ei niiden poistamisen jlkeen pse vahingossa syntymn oikosulkua, l anna pariston tai akun liittimien koskettaa metalliesineit (esim. kolikoita, hiussolkia tai sormuksia). l kri paristoja tai akkuja alumiinifolioon. Teippaa pariston tai akun liittimet tai laita paristot tai akut muovipussiin ennen niiden hvittmist.

- l jt tyhji kertakyttisi paristoja tuotteeseen.

Shkmagneettiset kentt (EMF) Tm laite (Philips) vastaa kaikkia shkmagneettisille kentille (EMF) altistumista koskevia standardeja ja snnksi.

Kierrtys - Tm merkki tarkoittaa sit, ett shklaitteita ja akkuja

ei saa hvitt tavallisen kotitalousjtteen mukana (kuva 2).

- Noudata oman maasi shklaitteiden ja akkujen kierrtyst ja hvittmist koskevia sntj.

Paristojen irrottaminen Kyttoppaassa on ohjeet paristojen asettamiseen laitteeseen ja/tai poistamiseen laitteesta.

Poista tyhjt paristot aina laitteesta. Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kun poistat paristot.

Svenska

Viktig skerhetsinformation Anvnd endast produkten fr dess avsedda syfte. Ls den hr viktiga informationen noggrant innan du anvnder apparaten och dess batterier och tillbehr. Spara det hr hftet fr framtida bruk. Felaktig anvndning kan leda till fara eller allvarliga skador. Olika tillbehr kan medflja olika modeller.

Varning - Apparaten r vattentt (Bild 1). Den kan anvndas

bde i badet och duschen och kan rengras under vattenkranen.

- Den hr apparaten kan anvndas av barn frn 8 r och uppt och av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten anvnds, s lnge de vervakas och fr anvisningar om sker anvndning och frstr vilka risker som freligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengring och underhll ska inte utfras av barn utan vervakning.

- Anvnd inte en skadad apparat. Byt ut skadade delar mot nya delar frn Philips.

- Anvnd endast kallt eller ljummet vatten fr att rengra apparaten.

- Av hygieniska skl br apparaten endast anvndas av en person.

- Anvnd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengringsmedel eller frtande vtskor fr att rengra enheten.

- Anvnd endast den hr produkten med alkaliska AA-engngsbatterier p1,5 V.

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier. - Anvnd och frvara produkten i temperaturer mellan

5 C och 35 C. - Utstt inte produkten eller batterierna fr eld och

utstt dem heller inte fr direkt solljus eller fr hga temperaturer.

- Om produkten blir onormalt varm eller illaluktande, eller ndrar frg, sluta anvnda produkten och kontakta Philips.

- Placera inte produkten eller batterierna i mikrovgsugnar eller p induktionsplattor.

- Fr att frhindra att batterierna vrms upp eller avger giftiga eller farliga mnen ska du inte ndra, sticka hl p, skada eller ta isr produkten eller batterierna. Kortslut inte och verladda inte batterierna och ladda inte batterierna med omvnd polaritet.

- Undvik kontakt med huden eller gonen om batterierna r skadade eller lcker. Sklj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta lkare in detta hnder.

- Se till att hnderna, produkten och batterier r torra nr du hanterar batterierna.

- Stt i batterierna med polerna + och t det hll som visas i batterifacket eller hllaren.

- Blanda inte olika mrken och typer av batterier och blanda inte heller nya och begagnade batterier och anvnd inte batterier med olika datumkoder.

- Ta ut batterierna ur produkten om du inte tnker anvnda den p ett tag.

- Lt inte batteriernas poler komma i kontakt med metallfreml (t.ex. mynt, hrspnnen eller ringar) efter borttagning fr att undvika kortslutning. Vira inte in batterierna i aluminiumfolie. Stt tejp p batteriernas poler eller lgg batterierna i en plastpse innan du kasserar dem.

- Lt inte frbrukade engngsbatterier sitta kvar i produkten.

Elektromagnetiska flt (EMF) Den hr Philips-apparaten uppfyller alla tillmpliga standarder och regler gllande exponering av elektromagnetiska flt.

tervinning - Den hr symbolen betyder att elektriska produkter och

batterier inte fr slngas bland hushllssoporna (Bild 2). - Flj ditt lands regler fr tervinning av elektriska

produkter och batterier.

Ta ur engngsbatterier Ta ur engngsbatterier enligt anvndarhandbokens anvisningar om hur du stter i och/eller tar ur batterier.

Ta alltid ut frbrukade engngsbatterier ur apparaten. Vidta ndvndiga skerhetstgrder nr du kasserar batterier.

Trke

nemli gvenlik bilgileri rn sadece kullanm amacna gre kullann. rn, bataryalarn ve aksesuarlarn kullanmadan nce bu nemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte bavurmak zere saklayn. Yanl kullanm, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol aabilir. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar rnlere gre farkllk gsterebilir.

Uyar - Bu cihaz su geirmezdir (ek. 1). Banyo ve duta

kullanlmaya ve musluk altnda temizlemeye uygundur. - Bu cihazn 8 yan zerindeki ocuklar ve fiziksel, motor

ya da zihinsel becerileri gelimemi veya bilgisi ve tecrbesi olmayan kiiler tarafndan kullanm sadece bu kiilerin nezaretinden sorumlu kiilerin bulunmas veya cihazn gvenli kullanm talimatlarnn bu kiilere salanmas ve olas tehlikelerin anlatlmas durumunda mmkndr. ocuklar cihazla oynamamaldr. Temizlik ve kullanc bakm gzetim olmadan ocuklar tarafndan yaplmamaldr.

- Cihaz hasar grm cihazlar kullanmayn. Hasar grm paralar yeni Philips paralarla deitirin.

- Cihaz temizlemek iin sadece souk veya lk su kullann. - Hijyen nedeniyle cihaz sadece bir kii kullanmaldr. - Cihaz temizlemek iin kesinlikle basnl hava, ovalama

bezleri, andrc temizlik rnleri ya da zarar verici svlar kullanmayn.

- Bu rn yalnzca tek kullanmlk 1,5 V AA alkalin pillerle altrn.

- arj edilemeyen pilleri arj etmeye almayn. - rn 5 C ila 35 C aras scaklklarda kullann ve saklayn. - rn ve pilleri ateten uzak tutun, dorudan gne

na veya yksek scakla maruz brakmayn. - rn ar snrsa, koku karrsa veya rengi deiirse

rn kullanmay brakp Philips ile iletiime gein. - rnleri ve pillerini mikrodalga frna ya da endksiyonlu

piiricilerin stne koymayn. - Pillerin snmasn veya zehirli ya da tehlikeli madde

aa karmasn nlemek iin rn veya pili amayn, deitirmeyin, delmeyin, skmeyin ve hasar grmemesini salayn. Pillere ksa devre, ar ykleme veya tersine ykleme yapmayn.

- Hasarl veya szdran pillerin cilde ya da gze temas etmemesine dikkat edin. Bu durumda, hi vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice ykayn ve bir doktora bavurun.

- Pillere dokunurken ellerinizin, rnn ve pillerin kuru olmasna dikkat edin.

- Pilleri + ve - kutuplar pil blmesindeki veya yuvasndaki gstergelerle eleecek ekilde takn.

- Farkl marka ve tip piller kartrmayn, yeni ve kullanlm pilleri kartrmayn ve farkl tarih koduna sahip pilleri kullanmayn.

- rn belirli bir sre kullanmayacaksanz pilleri karn. - karldktan sonra pillerin kazara ksa devre olmasn

nlemek iin pil zerindeki terminallerin metal nesnelere (bozuk para, toka, yzk vb.) temas etmemesine ok dikkat edin. Pilleri alminyum folyoya sarmayn. Atmadan nce pil terminallerini bantla kapatn veya pilleri bir plastik torbaya koyun.

- Biten tek kullanmlk pilleri rnn iinde brakmayn.

Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilikin geerli tm standartlara ve dzenlemelere uygundur.

Geri dnm - Bu simge, rn ve pillerin normal ev atklaryla birlikte

atlmamas gerektiini belirtir (ek. 2). - lkenizde elektrikli rn ve pillerin ayr olarak

toplanmasna ilikin yrrlkte olan ynetmelikleri izleyin.

Tek kullanmlk pillerin karlmas Tek kullanmlk pilleri karmak iin pillerin taklmas ve/veya karlmas ile ilgili olarak kullanm klavuzunda yer alan talimatlara bakn.

Biten tek kullanmlk pilleri her zaman cihazdan karn. Pilleri atarken gerekli tm gvenlik nlemlerini aln.

. , . . .

- (. 1).

.

- 8 , , ,

. . .

- . Philips.

- .

- , .

- , , .

- : Lc = 75 dB(A). -

1,5 V AA. -

. -

5 C 35 C. -

.

- , Philips.

- .

- , , . , .

- , . , .

- , , .

- + - .

- . .

- .

- , (.. , , ). . .

- .

(EMF) Philips .

-

(. 2).

- .

, / .

. , .

.

, , .

. .

- .)1 (

. , - 8

, , ,

.

. .

- . .Philips

- .

- . , - ,

, .

- - .AA V 1.5

- . - C 5

.C 35 - - ,

. -

, .Philips

- .

- , ,

, . .

- , , .

. - , ,

. - + - )( -

. )( - .

.

- .

- , .) , , ( .

. - . -

)EMF( Philips

.

-

.)2 (

- .

,

. /

. -

.

IIB-WEU_ONE_SHOWER-GROOMING_3000.060.4628.1_LEAFLET_foldedA7_BW.indd 2 29-10-20 16:17

+

3 mm

0.5 mm

1 2 3

AA

4 5 6

1 2 3

45

4

0.5mm

1 2 3

45

4

1

2 3

>75% recycled paper >75% papier recycl

2018 Koninklijke Ph

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the BG1025 Philips works, you can view and download the Philips BG1024/16 BG1025 Body Groomer User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Philips BG1025 as well as other Philips manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Philips BG1025. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Philips BG1024/16 BG1025 Body Groomer User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Philips BG1024/16 BG1025 Body Groomer User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Philips BG1024/16 BG1025 Body Groomer User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Philips BG1024/16 BG1025 Body Groomer User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Philips BG1024/16 BG1025 Body Groomer User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.