Candy CCTP643 User Instructions PDF

Pages 38
Year 2012
Language(s)
Czech cs
German de
English en
Finnish fi
French fr
Italian it
Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian nn
Russian ru
Slovak sk
Slovenian sl
Swedish sv
Danish dk
Spanish sp
Dutch; Flemish nl
Polish pl
Portuguese pt
1 of 38
1 of 38

Summary of Content for Candy CCTP643 User Instructions PDF

Page 4

CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer ,or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility... WARNING: Use oly hob guards designed by manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance... The use of inappropriate guards can cause accidents...

Page 5

# # $ & + # & # * ! *&

Page 6

! ) # , -&& $... " # -&& ... !! ##( $ $ $&

Page 7

$ ##$ ; #& ) * ; & * $ ## $& * ! $& # #& * & * $ $ * "&

Page 8

5 ) @[email protected]:: $ # ="=& > # * $ # =B= ="= $ * #& =9=& < # $ # =B= ="= $& $ # =B= ="= $ $ # == ! &

Page 9

This area can be used as a single zone or as two different zones, accordingly to the cooking needs anytime... Free area is made of two independent inductors that can be controlled separately... As big zone

Page 10

Note: It is recommended that the cooker hood suction is switched on few minutes prior to cooking and switched off few minutes after terminating cooking...

Page 11

it is possible to set a maximum power absorption level for the induction hob, choosing up to different power ranges... induction hobs are able to limit themselves automatically in order to work at lower power level, to avoid the risk of overloading...

Page 12

$ * * $ *$ * $ $ 2 * !& # ! #$ # * * & =E= * & 0 *& * & ?2 * &

Page 13

> >* # 2 " ## $ # "G #$ *

Page 14

This appliance is labelled in compliance with European directive 20 2/ /EC for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)... By ensuring that this appliance is disposed of correctly, you will help prevent any possible damage to the environment and to human health, which might otherwise be caused if it were disposed of in the wrong way... The symbol on the product indicates that it may not be treated as normal household waste... It should be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods... This appliance requires specialist waste disposal... For further information regarding the treatment, recovery and recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased it...

Page 15

Selon le cas, les pices de cet appareil sont conformes : RGLEMENT (CE) N 1935/2004 pour tous les matriaux destins entrer en contact avec des denres alimentaires...

Page 16

Aprs utilisation, teignez le foyer via le control de la table and

Page 17

AVERTISSEMENT : utilisez uniquement un dispositif de protection de votre table de cuisson conu par le fabricant de votre appareil ou un dispositif indiqu par celui-ci comme tant compatible ou bien utilisez le dispositif de protection fourni avec lappareil... Lutilisation dun dispositif de protection non appropri peut provoquer des accidents... - Utilisez toujours des ustensiles de cuisine adquats... - Placez toujours votre casserole au centre du foyer que vous

Page 18

D # J; #; J J; $M & D J; JM # J" J; ; J# ; L & * I I ; L & I # # # J ;&

Page 19

( G3H 3 > * #! M J L , ; # # - # ( # *... * ! ( # J J ; # * & * ; ; # ;I ; *&

Page 20

# D J; P J # # ; ;J& # #J L %& D J; # P J JJ *" * *"& D J; P J N L #* J& D # ! " J; * J L & D < ; P J L &

Page 21

' 2 #M * ##$J /@[email protected]::1 *$ $ /"/& >J ! ; * C *$ * # ! & ##$ /B1 /"/ % ; 9 % J C J * /B1 /"/ # * %J J& + ##$ J /B1 /"/ J #JJ L !J ! %J&

Page 22

Cette zone est utilise en tant que zone unique ou en tant que deux zones diffrentes, selon les besoins de cuisson du moment...

Page 23

Appuyez sur la touche - pour dsactiver la fonction boost : la zone de cuisson revient son rglage de dpart... Appuyez simultanment sur les touches + et - ... La zone de cuisson steint et la fonction boost est automatiquement dsactive...

Page 24

P1 : le niveau de chauffe maximum est gale 2,5Kw... P2 : le niveau de chauffe maximum est gale 3,5Kw... Le tmoin du temporisateur affiche P5 , ce qui indique le niveau de chauffe 5... Ce mode est rgl par dfaut sur 7,0Kw/ 7,1Kw... P3 : le niveau de chauffe maximum est gale 4,5Kw... P4 : le niveau de chauffe maximum est gale 5,5Kw... P5 : le niveau de chauffe maximum est gale 7,0Kw/ 7,1Kw...

Page 25

( ( #J L J;& ##; J *2 # ! & > % ! ##S * # #JC % $ =E= ; ##S % ; % # #J L J;& 2 % J # % ;% #J L L &

Page 26

> %## J J # * * #M"* * 2 " *J ; JJ # J;& " D # # 33& > #M *J #M # J %## # J ## >* #M" &

Page 27

J; D ; JJ JJ J * * L #J* J; # %* J # ## #*; * * & $ ; ; # # P J J J P L J $ J;# J; J;&

Page 28

Tento spotebi sm pouvat dti star 8 let a osoby se snenmi fyzickmi, senzorickmi nebo mentlnmi

Page 29

Kovov pedmty jako jsou noe, vidliky, lce a pokliky

Page 30

k teplot zadnho povrchu spotebie... VAROVN: Pouvejte pouze vka pro varn desky navren vrobcem varnho spotebie nebo oznaen vrobcem spotebie v nvodu k pouit jako vhodn vko varn desky nebo vka pro varn desky zabudovan do spotebie... Pouit nevhodnch ochrannch vk me zpsobit nehody...

Page 31

Induk n varn deska se skld z elektrick cvky, z ferromagnetickho jdra a z kontrolnho systmu... Elektrick proud vytv kolem cvky siln elektromagnetick pole... Dky tomu dochz k vytv en srie elektromagnetickch vln, nsledn p em n nch na teplo, kter je skrze varnou znu p edvno na dno varn ndoby...

Page 32

vkresu, vyvrtejte do pracovn desky otvory... K proveden sprvn instalace mus bt okolo otvoru zachovn voln prostor alespo 50 mm... Zkontrolujte kvalitu a vku pracovn desky, kter mus mt alespo 30 mm a bt vyrobena z teplotn odolnho materilu, aby se p edelo monosti deformace nsledkem horka, kter vytv varn deska b hem svho provozu... (zobrazen 1)...

Page 33

Pokud nen na spot ebi i namontovna zstr ka, je t eba namontovat normalizovanou zstr ku na p vodn kabel, kter je vhodn pro uvedenou zt nap t na ttku spot ebi e... V p pad , e je poadovno trval p ipojen k sti, je t eba vloit mezi spot ebi a elektrick omnipolrn spna se vzdlenost mezi kontakty alespo 3 mm... Dojde-li k pokozen p vodn ry, je nutn neprodlen provst jej vm nu kvalifikovanm technikem... P vodn ra nesm bt stla en ani zp ehban...

Page 34

Funkce Timer Po stisknut tla tka "Timer" za ne na displeji blikat sv teln kontrolka... Pot je mon stiskem tla tek + nebo - nastavit as mezi hodnotami 1 a 99 minut... Stisknutm tla tka + se nastaven hodnoty zvyuje o 1 minutu, po kadm stisknut tla tka -, se hodnota sniuje o 1 minutu... Jakmile p ev nastavovan as hodnotu 99 minut, timer se automaticky vrt na hodnotu 0... P i sou asnm stisknut tla tek + a - se displej vrt na hodnotu 0...

Page 35

Tato plocha me bt kdykoliv pouita jako jedna zna nebo jako dv rzn zny, podle poteby vaen... Voln plocha je tvoena dvma nezvislmi induktory, kter lze ovldat samostatn...

Page 36

Dotykem tlatka "-" zrute funkci zesilovae a varn zna se vrt ke svmu pvodnmu nastaven... Souasn dotyk ovlada "-" a "+"... Varn zna se vypne a funkce zesilovae vkonu se automaticky zru...

Page 37

P1 : Maximln pkon je 2,5 kW... P2 : Maximln pkon je 3,5 kW... Ukazatel asovae zobraz "P5", co znamen rove vkonu 5... Vchoz nastaven je 7,0 Kw/ 7,1Kw... P3 : Maximln pkon je 4,5 kW... P4 : Maximln pkon je 5,5 kW... P5 : Maximln pkon je 7,0 Kw/ 7,1Kw...

Page 38

Pro p pravu pokrm na induk n varn desce existuje irok vb r ndob... Tato varn deska je schopna rozpoznat mnoho druh ndob, jeho vhodnost m ete otestovat n kterou z nsledujcch metod: 1... Umst te varnou ndobu na varnou znu... Pokud se na indiktoru zobraz stupe

Page 39

Signalizace poruch a p slun kontrola Pokud se objev anomlie v chodu v provozu induk n varn desky, automaticky se p epne do chrn nho mdu a displej signalizuje n kter z nsledujcch kd :

Page 40

Tento elektrospot ebi byl vyroben v souladu s na zenm evropsk sm rnice 2012/19/EC o likvidaci elektrickch a elektronickch za zen... Jistota, e tento vrobek byl vyroben za respektovn p edepsanch na zen, napomh prevenci monch kod na ivotnm prost ed a na zdrav, ke kterm by dolo p i nerespektovn tohoto na zen... Tento symbol zna , e tento vrobek nesm bt zlikvidovn spole n s b nm domcm odpadem, je nutn, aby jeho likvidaci zajistilo n kter ze specializovanch recykla nch center pro elektrick a elektronick materil...

Page 41

Afhngigt af forholdene er delene i dette apparat overensstemmende med:

Page 42

Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent via en ekstern

Page 43

betragtning af temperaturen af apparatets underside... ADVARSEL: Brug kun kogesektionsafskrmninger designet af

Page 44

Induktionskogetoppen bestr af en elektrisk spole, en plade i ferromagnetisk materiale og et kontrolsystem... Strmmen generer et kraftigt elektromagnetisk felt omkring spolen... Dette skaber en rkke blger som genererer varmen, der ledes videre til beholderen p kogetoppens overflade...

Page 45

mlene p tegningen overholdes; For en korrekt installation skal der desuden vre fri plads omkring kogetoppen p mindst 5 cm... Det skal sikres, at bordpladen som kogetoppen skal placeres p har en tykkelse p mindst 30 mm, og at den er fremstillet i et materiale, som kan tle hje temperaturer, da den ellers kan deformeres af varmen fra kogetoppen (figur 1)...

Page 46

Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle skader p personer eller genstande, som er forrsaget af manglende overholdelse af denne regel... Hvis apparatet ikke har noget stik monteres der p kablet et standardstik, som er i stand til at tle den belastning, som er angivet p typeskiltet... Hvis der nskes en fast tilslutning til nettet skal der mellem apparatet og nettet placeres en afbryder med en kontaktafstand p mindst 3 mm Hvis kablet er beskadiget m det kun udskiftes af en faguddannet person... Kablet m ikke vre bjet eller klemt...

Page 47

Driftsvejledning Efter at have trykket p tasten ON/OFF, viser alle lysdioderne symbolet -... Vlg det kogefelt som gryden befinder sig p, lysdioden for effektniveauet p det valgte felt blinker... Tryk herefter p tasterne + eller -, displayet viser 5 som standard, indstil med tasterne + eller - det nskede intensitetsniveau... Ved at trykke p + og - tasten samtidig, vil de tidligere indstillinger blive nulstillet og kogefeltet p kogetoppen slukkes... Se tabellen p side for den specifikke effekt for hvert kogefelt... Bemrk: efter at gave trykket p tasten ON/OFF, vil induktionskogetoppen forblive i stand-by, hvis der ikke foretages andre operationer inden for 1 minutter...

Page 48

Dette omrde kan bruges som en enkelt zone eller som to forskellige zoner, afhngigt af det jeblikkelige madlavningsbehov...

Page 49

Berr tasten "-" for at annullere Turbo-funktionen, hvorp kogezonen vender tilbage til den oprindelige indstilling... Hvis tasten "-" og "+" berres samtidigt, slukkes kogezonen, og turbo-funktionen annulleres automatisk...

Page 50

"P1": maks... effekt er 2,5 kW... "P2": maks... effekt er 3,5 kW... Timerindikatoren viser "P5", hvilket betyder effektniveau 5... Standardtilstanden er 7,0 kW/7,1 kW... "P3": maks... effekt er 4,5 kW... "P4": maks... effekt er 5,5 kW... "P5": maks... effekt er 7,0 kW/7,1 kW...

Page 51

2... Placr en magnet p gryden: hvis magneten tiltrkkes af gryden, vil denne vre induktionsegnet... NB: bunden af gryden skal indeholde materiale som pvirkes af en magnet... Gryden skal have en flad bund med en diameter p mere end 14 cm...

Page 52

For at fjerne resterne skal der bruges en skraber som er egnet til glaskeramik (for at beskytte glasset er det bedst at bruge et skraber med silikone)

Page 53

Dette husholdningsapparat er fremstillet i overensstemmelse med det europiske direktiv 2012/19/EC om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr... Ved overholdelse af direktiverne omkring bortskaffelse af dette husholdningsapparat forebygges eventuelle skader p miljet og p sundheden, som en forkert bortskaffelse ellers kan medfre... Dette symbol angiver, at produktet ikke m bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men at det skal bortskaffes via srlige centre for

Page 54

A seconda dei casi, le parti di questo elettrodomestico sono conformi a: REGOLAMENTO (CE) N 1935/2004 su materiali ed articoli destinati ad entrare in contatto con gli alimenti...

Page 55

Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai o coperchi

Page 56

riarmo accidentale del dispositivo termico di interruzione, il

Page 57

dell'elettrodomestico... AVVERTENZA: Utilizzare unicamente protezioni per piani di

Page 58

Il piano cottura a induzione costituito da una serpentina elettrica, da una lastra in materiale ferromagnetico e da un sistema di controllo... La corrente elettrica genera un potente campo elettromagnetico intorno alla serpentina... Ci produce una serie di onde che generano il calore trasmesso poi al recipiente dalla superficie del piano cottura...

Page 59

mobile, rispettando le misure indicate sul disegno; per una corretta installazione deve inoltre essere previsto uno spazio libero intorno al piano pari ad almeno 5 cm... Assicurarsi che lo spessore del supporto in cui deve essere incassato il piano sia di almeno 30 mm e che il materiale di cui composto lo stesso sia resistente alle alte temperature per evitare che si deformi a causa del calore proveniente dal piano cottura (figura 1)...

Page 60

Se lapparecchio sprovvisto di spina, applicare sul cavo una spina normalizzata che sia in grado di sopportare il carico indicato in targhetta... Nel caso si desideri una connessione fissa alla rete, si dovr interporre, tra lapparecchio e la rete, un dispositivo omnipolare di interruzione con distanza dei contatti di almeno 3 mm Se il cavo danneggiato, deve essere sostituito solo da personale specializzato Il cavo non deve essere piagato o schiacciato...

Page 61

Istruzioni di funzionamento Dopo avere premuto il tasto ON/OFF, tutti i led segnalano il simbolo -... Selezionare la zona di cottura su cui si trova la pentola; il led del livello di potenza della zona prescelta lampegger... Premere quindi i tasti + o -, il display indica 5 come standard, regolare con i tasti + o - il livello dintensit desiderato... Premendo simultaneamente il tasto + ed il tasto -, le impostazioni precedenti si azzerano e la zona del piano cottura si spegne... Si veda la tabella a pag... per la potenza specifica di ogni zona di cottura del piano... Nota: dopo avere premuto il tasto ON/OFF, il piano cottura a induzione rimane in stand-by se non si effettuano altre operazioni entro 1 minuti...

Page 62

Questa area pu essere utilizzata come una zona singola o come due zone diverse, a seconda delle necessit di cottura di volta in volta...

Page 63

Toccare il tasto "-" per annullare la funzione Boost: la zona di cottura ritorna all'impostazione originale... Toccare simultaneamente "-" e "+"... La zona di cottura si spegne e la funzione boost si annulla automaticamente...

Page 64

"P1": la potenza massima pari a 2,5 kW... "P2": la potenza massima pari a 3,5 kW... L'indicatore del timer mostra "P5", che corrisponde al livello di potenza 5... La modalit di default pari a 7,0 kW/7,1 kW... "P3": la potenza massima pari a 4,5 kW... "P4": la potenza massima pari a 5,5 kW... "P5": la potenza massima pari a 7,0 kW/7,1 kW...

Page 65

1... Ci sono molteplici strumenti adatti per la cottura su piano a induzione... Questo piano di cottura in grado di identificarli e di testarli applicando uno dei seguenti metodi: posizionare la pentola su una zona di cottura... Se sullindicatore di questa zona di cottura appare un livello di potenza, la pentola adatta; se appare invece il simbolo U, la pentola non adatta alla cottura a induzione...

Page 66

Se si verifica unanomalia, il piano cottura a induzione inserisce automaticamente una funzione di protezione e sul display appaiono i seguenti codici:

Page 67

Il prodotto garantito, oltre che ai sensi di legge, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato di garanzia convenzionale inserito nel prodotto... Il certificato dovr essere conservato e mostrato al nostro Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato,

Page 68

Questo elettrodomestico prodotto secondo la direttiva europea 2012/19/CE sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche... Rispettando le direttive imposte sullo smaltimento di questo dispositivo, si aiuta a prevenire eventuali danni allambiente e alla salute provocati da un errato smaltimento... Questo simbolo indica che il prodotto non pu essere smaltito come i normali rifiuti domestici, ma attraverso i centri di riciclo di materiale elettrico ed elettronico...

Page 69

Como corresponde, las piezas de este aparato cumplen las normas siguientes: REGLAMENTO (EC) 1935/2004 sobre materiales y artculos para entrar en contacto con alimentos...

Page 70

se debe enfriar la superficie de la placa antes de cerrar la tapa...

Page 71

protecciones inadecuadas puede causar accidentes... - Utilice siempre utensilios de cocina adecuados... - Coloque siempre el recipiente en el centro de la zona en la que

Page 72

La encimera de induccin est formada por un serpentn elctrico, por una lmina de material ferromagntico y por un sistema de control... La corriente elctrica genera un potente campo electromagntico alrededor del serpentn... Esto produce una serie de ondas que generan el calor que luego se transmite de la superficie de la encimera al recipiente...

Page 73

mueble, respetando las medidas indicadas en el dibujo; adems, para una correcta instalacin, tiene que existir un espacio libre de al menos 5 cm... alrededor de la superficie... Asegurarse de que el espesor del mueble en el que se va a empotrar la encimera sea de al menos 30 mm... y que el material del que est hecho sea resistente a las altas temperaturas para evitar que se deforme a causa del calor procedente de la encimera (figura 1)...

Page 74

Si el aparato est desprovisto de enchufe, aplicar en el cable un enchufe normalizado capaz de soportar la carga indicada en la placa... En caso de que se desea una conexin fija a la red, habr que interponer, entre el aparato y la red, un dispositivo omnipolar de interrupcin con distancia de los contactos de al menos 3 mm Si el cable est daado, tiene que ser sustituido solo por personal especializado El cable no tiene que ser plegado o aplastado...

Page 75

Instrucciones de funcionamiento Despus de pulsar la tecla ON/OFF, todos los led sealan el smbolo -... Seleccionar la zona de coccin en la que se halla la olla; el led del nivel de potencia de la zona elegida destellar... Luego pulsar las teclas + o -, el display indica 5 como estndar, regular con las teclas + o - el nivel de intensidad deseado... Pulsando simultneamente la tecla + y la tecla -, las configuraciones precedentes se ponen a cero y la zona de la encimera se apaga... Ver la tabla a pg... para la potencia especfica de cada zona de coccin de la encimera... Nota: despus de haber pulsado la tecla ON/OFF, la encimera de induccin se queda en stand-by si no se efectan otras operaciones

Page 76

Esta zona puede utilizarse como zona nica o como dos zonas diferentes en funcin de las necesidades...

Page 77

Toque el botn - para cancelar la funcin Boost; la zona de coccin recupera el ajuste original... Toque los botones - y + a la vez... La zona de coccin se apaga y la funcin Boost se cancela de

Page 78

P1: la potencia mxima es 2,5 kW... P2: la potencia mxima es 3,5 kW... En el indicador del temporizador aparece P5, correspondiente al nivel de potencia 5... El modo predeterminado es 7,0 kW/ 7,1 kW... P3: la potencia mxima es 4,5 kW... P4: la potencia mxima es 5,5 kW... P5: la potencia mxima es 7,0 kW/ 7,1 kW...

Page 79

1... Hay muchos instrumentos adecuados para la coccin sobre encimera de induccin... Esta encimera es capaz de identificarlos y testarlos aplicando uno de los siguientes mtodos: posicionar la olla en una zona de coccin... Si en el indicador de esta zona de coccin aparece un nivel de potencia, la olla es adecuada; en cambio, si aparece el smbolo U, la olla no es adecuada a la coccin a induccin...

Page 80

Antes de contactar al Servicio Atencin Clientes En caso de que el producto no funcione, aconsejamos: - comprobar si el enchufe est correctamente introducido en la toma de corriente... - comprobar la tabla averas de arriba... En caso de no localizar la causa del funcionamiento incorrecto: apagar el aparato, no modificarlo y llamar al Servicio de Asistencia Tcnica...

Page 81

Este electrodomstico se ha producido segn la directiva europea 2012/19/EC sobre la eliminacin de los equipos elctricos y electrnicos... Respetando las directivas impuestas sobre la eliminacin de este dispositivo, se ayuda a prevenir eventuales daos al medioambiente y a la salud provocados por una eliminacin equivocada... Este smbolo indica que el producto no se puede eliminar como los normales desechos domsticos, sino a travs de los centros de reciclaje de material elctrico y electrnico...

Page 82

ASETUS (EY) Nro 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista...

Page 83

kytke virtapiiriin, jonka virta kytkeytyy snnllisesti plle ja

Page 84

keittolaitteiden valmistaja tai jotka tmn laitteen valmistaja on

Page 85

Induktiokeittotaso koostuu shkkierukasta, rautamagneettisesta laatasta ja ohjausjrjestelmst... Shkvirta tuottaa voimakkaan shkmagneettisen kentn kierukan ymprill... Tm tuottaa sarjan aaltoja, jotka tuottavat lmp ja tm lmp vuorostaan siirtyy keittoastiaan keittotason vlityksell...

Page 86

Ilmoitus keittolevyll olevista esineist Jos levylle laitetaan kattila, jonka halkaisija on alle 80 mm tai pieni esineit (kuten veitsi, haarukoita, avaimia) tai ei magneettinen kattila (esim... alumiinista valmistettu), akustinen ilmoitus laukeaa automaattisesti ja soi noin 1 minuutin ajan... Jos ongelma jatkuu, keittotaso menee automaattisesti valmiustilaan...

Page 87

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista henkilille tai esineille, jotka johtuvat tmn sdksen noudattamatta jttmisest... Jos laitteesta puuttuu pistoke, liit kaapeliin standardisoitu pistoke, joka kest kilvess ilmoitetun kuormituksen... Jos halutaan kiinte liitnt verkkoon, on laitteen ja verkon vlille asennettava moninapainen katkaisin, jonka kontaktien vli on ainakin 3 mm... Jos kaapeli on vaurioitunut, saa sen vaihtaa ainoastaan tehtvn ptev henkilkunta... Kaapeli ei saa taittaa tai litist...

Page 88

Toimintaohjeet Painikkeen ON/OFF painamisen jlkeen kaikki valodiodit nyttvt merkki -... Valitse keittoalue, jossa kattila on... Valitun alueen tehotason valodiodi vilkkuu... Paina painikkeita + tai -, nytss nkyy standardiasetuksena 5... Sd painikkeilla + tai - haluttu tehotaso... Painamalla yht aikaa painikkeita + ja -, aikaisemmat asetukset nollataan ja keittotason alue sammuu... Katso taulukosta sivulla 55 keittotason eri alueiden tehot... Huomio: painettuasi painiketta ON/OFF, induktiokeittotaso pysyy valmiustilassa jos

Page 89

Kytettess joustavaa aluetta kahtena erillisen alueena sinulla on kaksi kuumennusvaihtoehtoa... (a) Laita kattila joustavan alueen ylosaan tai sen alaosaan...

Page 90

Koskettamalla - -painiketta peruuta tehotila ja sitten kypsennysalue palautuu sen alkuperiseen asetukseen... Kosketa - ja + -sdint yhdess... Kypsennysalue kytkeytyy pois plt ja tehotoiminto peruutetaan automaattisesti...

Page 91

P1 : maksimiteho on 2,5 kW... P2 : maksimiteho on 3,5 kW... Ajastimen osoittimessa nkyy P5 ja tm tarkoittaa tehotasoa 5... Oletustila on 7,0 kW/ 7,1 kW... P3 : maksimiteho on 4,5 kW... P4 : maksimiteho on 5,5 kW... P5 : maksimiteho on 7,0 kW/ 7,1 kW...

Page 92

1... On olemassa laaja valikoima sopivia astioita kytettvksi induktiokeittotasolla... Tm keittotaso tunnistaa ne ja testaa ne kyttmll yht seuraavista tavoista: Aseta kattila keittoalueelle... Jos keittoalueen nyttn ilmestyy teho, kattila on sopiva... Jos taas ilmestyy symboli U, kattila ei sovi induktiokeittotasolle...

Page 93

Ennen tekniseen tukeen soittamista Jos laite ei toimi suosittelemme: tarkistamaan, ett pistoke on kunnolla laitettu pistorasiaan; tarkistamaan yll annetun taulukon yleisimmist vioista...

Page 94

Tm kodinkone on valmistettu shk- ja elektronisten laitteiden hvityst koskevan direktiivin 2012/19/EC mukaan... Laitteen hvittminen direktiivej noudattaen auttaa ehkisemn ympristlle ja terveydelle aiheutuvia vahinkoja, jotka olisivat mahdollisia jos laite hvitettisiin muulla tavalla... Tm symboli osoittaa, ett tuotetta ei voi hvitt tavallisten kotitalousjtteiden

Page 95

Soweit zutreffend entsprechen die Komponenten dieses Gerts: EG-VERORDNUNG 1935/2004 ber Materialien und Gegenstnde, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berhrung zu kommen...

Page 96

die keine entsprechenden Erfahrungen oder Kenntnisse besitzen,

Page 97

oder l kann gefhrlich sein und Feuerentstehung verursachen... G E

Page 98

Gertehersteller in der Bedienungsanleitung als geeignet genannt wird oder Bestandteil des Kochfelds ist... Die Benutzung eines

Page 99

Das Induktions-Kochfeld besteht aus einer Magnetspule, einer Platte aus ferromagnetischem Material und einem Kontrollsystem... Der elektrische Strom erzeugt ein starkes elektromagnetisches Feld um die Magnetspule... Dies fhrt zur Entstehung einer Reihe von Wellen, die Wrme erzeugen, die in der Folge von der Kochfeldoberflche auf den Kochtopf bertragen werden...

Page 100

Meldung von Gegenstnden auf dem Kochfeld Wenn ein Kochtopf mit einem Durchmesser von weniger als 80 mm, kleine Gegenstnde (wie Messer, Gabeln, Schlssel) oder ein nicht magnetischer Kochtopf (beispielsweise aus Aluminium) auf die Kochzone gestellt bzw... gelegt werden, kommt es zur automatischen Auslsung eines akustischen Signals, das etwa 1 Minute lang ertnt... Wenn das Problem nicht behoben wird, geht das Induktionskochfeld automatisch in den Standby-Betrieb ber...

Page 101

Die Herstellerfirma bernimmt keine Haftung fr etwaige Schden an Personen oder Sachen, die durch die Nichtbeachtung dieser Vorschrift verursacht wurden... Wenn das Gert ber keinen Stecker verfgt, am Kabel einen genormten Stecker anbringen, der die auf dem Kennschild angegebene Last aushalten kann... Ist ein fester Netzanschluss gewnscht, muss zwischen Gert und Stromnetz eine allpolige Ausschaltvorrichtung geschaltet werden; der Abstand zwischen den Kontakten muss mindestens 3 mm betragen... Beschdigte Kabel drfen nur von Fachpersonal ausgetauscht werden... Das Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden...

Page 102

Betriebsanleitung Nach Bettigung der ON/OFF-Taste zeigen alle LEDs das Symbol - an... Die Kochzone whlen, auf der sich der Kochtopf befindet; die LED fr die Leistungsstufe der gewhlten Zone blinkt... Dann die Tasten + oder - drcken; das Display zeigt als Standard 5 an, die gewnschte Intensittsstufe mit den Tasten + und - einstellen... Durch gleichzeitige Bettigung der Tasten + und - werden die vorherigen Einstellungen nullgestellt und die Kochzone schaltet sich aus... Fr die spezifische Leistung jeder Kochzone siehe die Tabelle auf Seite 63... Hinweis: Nach Bettigung der ON/OFF-Taste bleibt das Induktions-Kochfeld im Standby-

Page 103

Dieser Bereich kann je nach Erfordernis als einzelne Zone oder als zwei verschiedene Kochzonen benutzt werden...

Page 104

Bettigen Sie die Taste -, um die Boost-Funktion abzuschalten... Die Kochzone kehrt daraufhin zur ursprnglichen Einstellung zurck... Tasten - und + gleichzeitig berhren... Die Kochzone wird ausschaltet und die Boost-Funktion automatisch gestoppt...

Page 105

P1 : die maximale Leistung betrgt 2,5 kW... P2 : die maximale Leistung betrgt 3,5 kW... Die Timer-Anzeige zeigt P5 fr Leistungsstufe 5... Der Standardmodus betrgt 7,0 kW / 7,1 kW... P3 : die maximale Leistung betrgt 4,5 kW... P4 : die maximale Leistung betrgt 5,5 kW... P5 : die maximale Leistung betrgt 7,0 kW / 7,1 kW...

Page 106

1... Es gibt zahlreiche Behlter, die zum Garen auf dem Induktions-Kochfeld geeignet sind... Dieses Kochfeld ist in der Lage, sie zu erkennen und auf ihre Eignung zu testen, und zwar wie folgt: Den Kochtopf auf eine der Kochzonen stellen... Wenn auf der Anzeige fr diese Kochzone eine Leistungsstufe aufscheint, ist der Kochtopf geeignet; wenn hingegen das Symbol U erscheint, ist der Kochtopf zum Induktionsgaren nicht geeignet...

Page 107

SERVICENUMMER FR DEN KUNDENDIENST Im Servicefall wenden Sie sich bitte an unseren autorisierten Werkskundendienst... Bitte whlen Sie fr Deutschland aus dem Festnetz die bundesweite einheitliche Service- Rufnummer 01805-62 55 62 (0,15 /Min... , Stand 1... 1... 2007), die Sie automatisch mit dem zustndigen Werkskundendienst in Ihrer Nhe verbindet... Fr sterreich whlen Sie aus dem Festnetz die Servicenummer 0820-220 224 (0,15 /Min, Stand Nov... 2006)... Fr die Schweiz whlen Sie die Servicenummer 0848-780 780...

Page 108

Dieses Elektrohaushaltsgert wurde entsprechend der europischen Richtlinie 2012/19/EG zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgerten hergestellt... Die Einhaltung der Richtlinien fr die Entsorgung dieses Gerts hilft bei der Vorbeugung eventueller Umwelt- und Gesundheitsschden, die eine falsche Entsorgung verursachen wrde... Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als normaler Hausabfall entsorgt werden kann, sondern in Recyclingzentren fr Elektro- und Elektronikmaterial...

Page 109

I henhold til reglene er delene i dette produktet i samsvar med: REGULERING (EF) Nr... 1935/2004 angende materialer og elementer som skal komme i kontakt med nringsmidler...

Page 110

tilkoblingskilde, som f... eks... en timer, eller kobles til en krets

Page 111

Instruksjonene angir typen kabel som skal brukes, og tar hensyn til temperaturen p den bakre overflaten p produktet... ADVARSEL: Bruk bare platetoppdeksler som er utformet av produsenten eller som er angitt av produktprodusenten i brukerinstruksjonene eller bruk platedekslene som er innlemmet i produktet... Bruk av uegnede deksler kan fre til ulykker... - Bruk alltid egnet kokekar... - Plasser alltid pannen i midten av den enheten du steker p... - Ikke plasser noenting p kontrollpanelet... - Ikke bruk overflaten som skjrebrett... - Overflaten p platetoppen m f tid til kjles ned fr du

Page 112

Induksjonsplatetoppen bestr av en elektrisk spole, en plate av ferromagnetisk materiale og av et kontrollsystem... Elektrisk strm lager et kraftig elektromagnetisk felt rundt spolen... Dette lager en serie blger som produserer varme, som igjen overfres fra kokeplatens overflate til kokekaret...

Page 113

Varsel om gjenstander som ligger p platetoppen Hvis man setter en gryte med en diameter p mindre enn 80 mm, sm gjenstander (f... eks... kniver, gafler eller nkler) eller en ikke magnetisk gryte (for eksempel aluminiumsgryte) p platen, utlses automatisk et lydsignal som varer i ca... 1 minutt... Hvis problemet ikke lses, vil platetoppen automatisk g over til stand-by...

Page 114

Dersom apparatet ikke er utstyrt med stpsel skal man sette et normalisert stpsel, egnet for belastningen som angis p skiltet, p kabelen... Dersom man nsker en fast tilkopling til nettet m man installere, mellom apparatet og nettet, en flerpolet bryterenhet med kontaktavstand p minst 3 mm... Dersom ledningen er delagt m den straks skiftes ut av en teknisk kyndig person... Ledningen m ikke vre byd eller ligge i klem...

Page 115

Betjeningsforklaring Nr du trykker p tasten ON/OFF viser alle ledlampene dette symbolet -... Velg den kokesonen hvor du har satt gryten, ledlampen som viser varmenivet for den valgte sonen begynner blinke... Trykk deretter p tasten + eller -, displayet viser i utgangspunktet 5, deretter regulerer du styrken som du nsker med tasten + eller - ... Trykker du tasten + og - inn samtidig, nullstilles alle tidligere innstillinger og kokesonen sles av... Se tabell p side 71 for de enkelte kokesonenes spesielle strmstyrke... OBS: etter at du har trykket p ON/OFF-tasten blir induksjonsplatetoppen stende i stand-by dersom du ikke fortsetter innen 1 minutter...

Page 116

Dette omrdet kan brukes som en enkelt sone eller som to forskjellige soner, i henhold til de tilberedningsbehovene du til enhver tid mtte ha...

Page 117

Nr du tar p - -tasten for avbryte Boost-funksjonen vil kokesonen g tilbake til den opprinnelige innstillingen... Ta p kontrollene - og + samtidig... Kokesonen sls av og boost-funksjonen avbrytes automatisk...

Page 118

Trykk p +/- fra timeren... Det er 5 effektniver, fra P1 til p5... Timerindikatoren viser en av dem... P1: makseffekten er 2,5 KW... P2: makseffekten er 3,5 KW... Timerindikatoren viser P5, som betyr effektniv 5... Standardmodusen er p 7,0Kw/ 7,1Kw... P3: makseffekten er 4,5 KW... P4: makseffekten er 5,5 KW... P5 : makseffekten er 7,0Kw/ 7,1Kw...

Page 119

Nutzen Sie Pfannen, deren Durchmesser genauso gro ist wie der des Kochfeldes... Unter Verwendung eines Topfes wird die Energie bis hin zur maximalen Effizienz genutzt... Nutzen Sie einen kleineren Topf, kann die Effizienz geringer sein als erwartet... Tpfe mit einem Durchmesser von weniger als 140mm werden vom Kochfeld nicht erkannt und entsprechend nicht erhitzt...

Page 120

Fr du ringer Kundeservicesenteret Dersom apparatet ikke fungerer ber vi deg om kontrollere: - at stpselet sitter i stikkontakten - lese feilskingstabellen ovenfor Dersom apparatet, etter at du har kontrollert, fremdeles ikke fungerer: sl av apparatet, prv ikke reparere det p egen hnd og ring straks Kundeservicesenteret

Page 121

Dette husholdningsproduktet er produsert i henhold til EU-direktivet 2012/19/CE som omhandler behandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr... Nr du hjelper oss med overholde forskriftene om avfallsbehandling av dette produktet bidrar du til unng at uriktig behandling forrsaker helse- og miljskader Dette symbolet viser at produktet ikke skal behandles som vanlig husavfall, men leveres til en miljstasjon for gjenvinning og behandling av avfall fra elektriske og elektroniske materialer...

Page 122

W stosownych przypadkach elementy tego urzdzenia s zgodne z: ROZPORZDZENIE (WE) nr 1935/2004 dotyczce materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci...

Page 123

Przedmioty metalowe jak sztuce, pokrywki itp... nie mog lee

Page 124

- Nie uywa powierzchni jako deski do krojenia... - Powierzchni pyty kuchennej naley pozostawi do ostygnicia

Page 125

Indukcyjna p yta grzejna sk ada si z cewki indukcyjnej, p yty wykonanej z materia u ferromagnetycznego oraz z systemu kontrolnego... Pr d elektryczny, przep ywaj c przez cewk wytwarza silne pole elektromagnetyczne ... Powoduje to powstawanie ca ej serii fal, ktre wytwarzaj ciep o przekazywane nast pnie do garnka poprzez powierzchni p yty grzejnej...

Page 126

zastosowuj c si do wymiarw przedstawionych na rysunku... Dla poprawnej instalacji przewidziana musi by rwnie wolna przestrze wynosz ca przynajmniej 5 cm wok p yty... Nale y upewni si , e grubo blatu roboczego na ktrym zainstalowana zostaje p yta wynosi przynajmniej 30 mm... i e blat zosta wykonany z materia w odpornych na wysokie temperatury, ktre niedopuszczaj do deformacji wskutek ciep a pochodz cego z p yty grzejnej (rysunek 1)...

Page 127

Je eli urz dzenie nie posiada wtyczki nale y zainstalowa na przewodzie znormalizowan wtyczk , ktra w a ciwa b dzie dla adunku wskazanego na tabliczce znamionowej... W przypadku pod czenia sta ego do sieci nale y zainstalowa wielobiegunowy prze cznik odcinaj cy z przerw miedzy stykami co najmniej 3 mm... Instalator musi potwierdzi , e po czenie elektryczne jest poprawne, a instalacja zgodna z normami bezpiecze stwa... W przypadku uszkodzenia przewodu musi on zosta wymieniony na nowy wy cznie przez wyspecjalizowany personel techniczny Przewd nie mo e by zagi ty ani przyci ni ty...

Page 128

Instrukcje dotycz ce funkcjonowania Po naci ni ciu przycisku ON/OFF, wszystkie diody wskazuj symbol -... Nale y wybra pole grzewcze na ktrym ustawione zosta o naczynie; wybrana dioda poziomu mocy b dzie mruga ... Nast pnie nale y naciska przyciski + lub -, wy wietlacz wskazuje poziom 5 jako poziom standartowy, regulacja przyciskami + lub - pozwoli na osi gni cie wymaganej mocy... Naciskaj c jednocze nie przycisk + oraz przycisk -, wcze niejsze ustawienia zostan wyzerowane a pole grzewcze zostanie wy czone... Prosimy o zapoznanie si z tabel na stronie 79 opisuj c poszczeglne moce dla ka dego pola grzewczego p yty... Uwaga: po naci ni ciu przycisku ON/OFF, je eli w przeci przeprowadzone inne czynno ci, indukcyjna p yta grzejna przejdzie na tryb stand-by...

Page 129

Stref t mona traktowa jako pojedyncz stref lub jako dwie rne strefy, w zalenoci od wymogw zwizanych z gotowaniem...

Page 130

Dotkn przycisku -, aby wyczy funkcj Boost, wtedy strefa grzejna powrci do pierwotnego ustawienia... Dotkn rwnoczenie przyciskw - i +... Strefa grzewcza wyczy si, a funkcja Boost wyczy si automatycznie...

Page 131

P1: maksymalna moc wynosi 2,5 kW... P2: maksymalna moc wynosi 3,5 kW... Na minutniku bdzie wywietlane wskazanie P5, co oznacza poziom mocy 5... Tryb domylny to 7,0 kW/7,1 kW... P3: maksymalna moc wynosi 4,5 kW... P4: maksymalna moc wynosi 5,5 kW... P5: maksymalna moc wynosi 7,0 kW/7,1 kW...

Page 132

1... Istnieje wiele naczy nadaj cych si do gotowania na p ycie indukcyjnej... Powierzchnia ta jest w stanie wykry je i przetestowa zastosowuj c jedn z poni szych metod: ustawi garnek na polu grzewczym... Je eli na wska niku w tym polu pojawi si poziom mocy, oznacza to, e garnek jest odpowiedni; je eli pojawi si natomiast symbol U, oznacza to e naczynie nie nadaje si do tego gotowania indukcyjnego...

Page 133

Jest to tylko lista najcz ciej pojawiaj cych si usterek... Zabrania si rozmontowywania indukcyjnej p yty grzejnej we w asnym zakresie co mog oby doprowadzi do wyrz dzenia wi kszych szkd...

Page 134

Niniejsze urz dzenie gospodarstwa domowego wyprodukowane zosta o zgodnie z dyrektyw europejsk 2012/19/KE dotycz c zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego... Zapewniaj c w a ciwy sposb realizacji niniejszego sprz tu w poszanowaniu obowi zuj cych dyrektyw, u ytkownik zapobiega jego potencjalnemu niegatywnemu wp ywowi na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi, ktry mg by by efektem niew a ciwego obchodzenia si z produktem... Symbol ten wskazuje, e produkt nie mo e by traktowany jako odpady domowe lecz powinien by przekazany do odpowiedniego punktu zbieraj cego odpady elektryczne i elektroniczne...

Page 135

( ): (EC) 1935/2004 ,

Page 136

...

Page 137

Page 138

...

Page 139

, (Candy, Hoover, Zerowatt, Rosieres, Iberna, Otsein, Kelvinator)... - , , , ...

Page 143

1... 2... /

Page 144

4... ...

Page 145

(b) ...

Page 146

-, ... + -... , ...

Page 147

P1 : 2,5 ... P2 : 3,5 ... P5 5- ... 7,0/7,1 ... P3 : 4,5 ... P4 : 5,5 ... P5 : 7,0/7,1 ...

Page 148

16 ... 8 ... 4 (, )... 4 ...

Page 151

2 (3182) 451035 , 11 8(3152) 338700 642023, , 61 (3222) 640607 490002, 20 , 14 (3262) 451356, 450999 484039, , 51 (3232) 261201, 275277 492000, , 50, ... 44

Page 152

(3432) 746162 620050, , 34 (3432) 691948 620130, ... , 109 (87934) 35090, 38861 357600, ... , 143 (87934) 52044 357600, ... , 65 (39197) 44958 662978, , 35

Page 153

(3412) 226336, 436982 426000, ... ... , 395 (3412) 432039, 430667 426008, , 216 (3912) 271157 664081, ... 4 , 65 (3952) 513109, 333859 664000, ... , 149 (8362) 112389 424000, , 7 (8432) 722444, 723246 420073, ... ... , 8 (8432) 993303, 993427 420126, , 82

Page 154

(3843) 554531 654038, ... 40 , 34 (08762) 69920, 62227 301650, ... , 1 (3832) 180207 630004, ... , 53 (3832) 101024 630007, , 5 (3832) 924712 630054, , 39

Page 155

(0812) 683500 214000, ... , 22/6 (0812) 618800 214000, ... , 22 (8622) 620295 354002, , 76 (8652) 393030 355044, , 24 (0725) 441082, 440574 309530, , 24 (3462) 252563 628405, , 44 (8464) 980389, 910692 446000, ... 50 , 60 (8212) 310580 167000, ... ,10 (8212) 442001, 249542 167010, , 32

Page 156

(3012) 442344 670034, ... , 15 ... (3012) 410700 670013, , 59 ( ) (8422) 646236 432063, ... , 29 (8422) 209781 432072, , 10

Page 157

(044) 4515896 04212, ... , 9 (044) 4405233 04060, ... , 44 (0522) 301653 25030 ... , 16 ... (0522) 249647 25006, , 1/7 (0626) 444898 84301, ... , 57 (06264) 56456 84313, ... , 15 (05366) 31121 39600, ... , 17/6 (0536) 746725 39600, 101 , 3 (0564) 743615 50069 ... , 4 (0564) 400764 50103, ... , 1 (0642) 345606 91058, ... , 27 (0642) 588762 91005, ... , 136 (0322) 975588 79008, ... , 30 (0322) 337063 79018, ... , 12 (0629) 521521 87547, ... , 132 (0629) 529282 87500, ... , 94 (0512) 471519 54017, ... , 55 (0512) 575235 54003, ... , 184 (048) 7771140 65029, ... , 64 (0482) 372192 65029, , 4, ... 12 (05632) 31193 51409, ... , 3 (0532) 186691 34022, ... , 22

Page 158

(0532) 509889 36014 ... , 73 (0362) 235303 33012, ... , 45 (0692) 456072 99011, ... , 41 (0692) 231055 99000, ... , 33 ... (06452) 43030 93400, ... , 13 (0652) 510176 95011, ... , 22 (0652) 493770 95013, ... , 7 (0542) 365058 40024, ... , 19 (0542) 210679 40030, ... , 3 (0352) 433022 46024, ... , 39 (0352) 433887 46023, ... ... , 4 (06562) 31284 98100, ... , 4 (0572) 588319 61001, ... , 38 (0572) 142472 61072, ... , 31 ... (057) 7123860 61052, ... , 30 (0552) 226121 73000, ... , 23 (0552) 420286 73014, ... , 4 (03822) 60233 28009, ... , 42 (0472) 663653 18023, ... , 8 (0472) 475811 18002, ... , 241/83 (0462) 101493 14005, ... , 80 (0462) 175858 14000, ... o,18 (0372) 554720 58003, ... ... , 51/4

Page 159

Den hr apparatens delar verensstmmer med: EG-DIREKTIV 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel...

Page 160

exempelvis en timer, eller anslutas till en krets som sls till och

Page 161

Instruktionerna anger den typ av kabel som ska anvndas och tar hnsyn till temperaturen p apparatens bakre yta... VARNING: anvnd endast hllskydd som konstruerats av apparatens tillverkare eller som anges som lmpliga av apparatens tillverkare i bruksanvisningen eller hllskydd som ingr i apparaten... En anvndning av olmpliga skydd kan leda till olyckor... - Anvnd alltid lmpliga kksredskap... - Placera alltid pannan i mitten av enheten som du anvnder

Page 162

Induktionshllen utgrs av en elektrisk slinga, en yta i ferromagnetiskt material och av ett kontrollsystem... Elektrisk strm skapar ett kraftigt elektromagnetiskt flt runt slingan... Detta skapar en rad med vgor som ger upphov till vrmen som sedan verfrs till krlet frn hllens kokyta...

Page 163

mtt som visas p ritningen; fr en korrekt installation skall det finnas ett utrymme p minst 5 cm... runt ytan... Kontrollera att tjockleken p stdet dr hllen skall passas in r minst 30 mm... och att det material det r gjort av klarar hga temperaturer, detta fr att undvika att de deformeras p grund av vrmen som kommer frn spishllen (figur 1)...

Page 164

Om apparaten inte r utrustad med elkontakt skall man stta p en normaliserad elkontakt p kabeln som r i stnd att klara den belastning som anges p skylten... Om man nskar en fast anslutning till elntet skall man placera en omnipolr strmbrytare med ett kontaktavstnd p minst 3 mm mellan apparaten och ntet... Om kabeln r trasig eller skadad fr den endast bytas ut av auktoriserad personal... Kabeln fr inte vara klmd...

Page 165

Funktion TIMER Om man trycker p knappen TIMER, blinkar kontrollampan p displayen och det r mjligt att stlla in tiden... Med hjlp av knappen + eller - r det mjligt att stlla in tiden frn 1 till 99 minuter... Om man trycker p knappen + brjar instllningen p 1 och kar drefter successivt, om man istllet trycker p knappen - brjar instllningen p 1 och minskar sedan... Nr den tid som skall stllas in verskrider 99 minuter terstlls timern automatiskt p 0... Om man trycker samtidigt p knapparna + och - tergr displayen till 0...

Page 166

Detta omrde kan anvndas som en enstaka zon eller som tv skilda zoner beroende p matlagningskraven... Ett fritt omrde bestr av tv oberoende induktorer som kan styras separat...

Page 167

Tryck p knappen - fr att avbryta Boost-funktionen... Matlagningszonen kommer sedan att g tillbaka till grundinstllningen... tryck p - och + samtidigt... Matlagningszonen stngs av och Boost-funktionen avbryts automatiskt...

Page 168

Tryck p +/- frn Timer... Det finns fem effektniver frn P1 till P5... Timer-indikatorn visar en av dem... P1 : maximal effekt r 2,5 Kw... P2 : maximal effekt r 3,5 Kw... Timerns indikator visar P5 vilket betyder effektniv 5... Standardlget r p 7,0 Kw/7,1 Kw... P3 : maximal effekt r 4,5 Kw... P4 : maximal effekt r 5,5 Kw... P5 : maximal effekt r 7,0 Kw/ 7,1 Kw...

Page 169

1... Det finns ett flertal redskap som lmpar sig fr kokning p elektrisk spishll... Denna spishll r i stnd att identifiera dem och testa dem med hjlp av en av fljande metoder: placera kastrullen p en kokzon... Om det p indikatorn fr denna kokzon visas en vrmeniv betyder detta att kastrullen r lmplig; om i stllet symbolen U visas betyder detta att kastrullen inte r lmpad fr bruk p induktionshll...

Page 170

Innan man kontaktar den tekniska kundtjnsten Om utrustningen inte fungerar som den ska rekommenderar vi att du kontrollerar fljande: - att kontakten r ordentligt isatt i eluttaget... - ls felskningtabellen p sidan 11... Om apparaten, efter dessa kontroller, fortfarande inte fungerar stng av den utan att montera ned den och kontakta den tekniska kundtjnsten...

Page 171

Denna kksutrustning r tillverkad i enlighet ned EU-direktiv 2012/19/EG betrffande avyttring av elektrisk och elektronisk utrustning... Vetskapen om att denna produkt har utformats i enlighet med gllande direktiv r behjlplig vad det gller att frebygga eventuella hlso- och miljskador som en annan typ av avyttring kan leda till... Denna symbol indikerar att produkten inte kan avyttras som vanligt hushllsavfall, men p stationer fr teranvndning av elektriskt och elektroniskt material...

Page 172

Door het plaatsen van de ( ) markering op dit product, verklaren wij, op onze eigen verantwoordelijkheid, te voldoen aan alle Europese veiligheid-, gezondheid- en milieu eisen vastgelegd in de wetgeving van het product... Indien van toepassing zijn de onderdelen van dit apparaat in overeenstemming met: VERORDENING (EG) Nr... 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen...

Page 173

WAARSCHUWING: Als de kookplaat gebarsten is, zet de kookplaat uit om een mogelijke electrische schok te

Page 174

In de instructies zijn het type netsnoer vermeld, waarbij rekening is gehouden met de temperatuur van het achterste oppervlak van het apparaat... WAARSCHUWING: Gebruik alleen kinderbeveiligingsrekjes voor de kookplaat die ontworpen zijn door de fabrikant van het kooktoestel, of waarvan de fabrikant van het apparaat in de gebruiksaanwijzing heeft aangegeven dat ze geschikt zijn, of de kinderbeveiligingsrekjes die bijgeleverd zijn bij het apparaat... Het gebruik van ongeschikte kinderbeveiligingsrekjes kan ongelukken veroorzaken... - Gebruik altijd geschikte pannen... - Plaats de pan altijd in het midden van de zone waarop u kookt... - Leg niets op het bedieningspaneel... - Gebruik de kookplaat niet als snijplank... - Laat de kookplaat afkoelen voordat u het deksel dichtdoet... - LET OP: blijf bij de kookplaat als u aan het koken bent... Ook bij

Page 175

Deze inductiekookplaat bestaat uit een elektrisch verwarmingsspiraal, een kookplaat in ferromagnetisch materiaal en een bedieningsinrichting... De elektrische stroom genereert een krachtig magneetveld om de spiraal... Hierdoor ontstaat er een reeks wervels, die de hitte genereren... De hitte wordt vervolgens vanaf het oppervlak van de kookplaat de pan binnendringt...

Page 176

meubel aan de hand van de maten die in de tekening staan... Voor een correcte installatie moet er rondom de kookplaat een ruimte van minimaal 5 cm overblijven... Verzeker u ervan dat het steunvlak, waarin de kookplaat wordt geplaatst, ten minste 30 mm dik is en dat het materiaal waarvan de tafel gemaakt is tegen hoge temperaturen bestand is, om te vermijden dat deze vervormd raakt door de hitte die van de kookplaat komt (figuur 1)...

Page 177

Indien het apparaat niet van een stekker is voorzien, moet er een genormaliseerde stekker op het snoer worden aangebracht, bestand tegen de belasting die op het gegevensplaatje vermeld staat... Indien men een vaste aansluiting op het lichtnet tot stand wenst te brengen, moet er tussen het apparaat en het lichtnet een meerpolige stroomonderbreker worden geplaatst met een contactopening van minimaal 3... Als het snoer beschadigd is, mag dit uitsluitend door een vakman vervangen worden... Het snoer mag niet verbogen zijn of platgedrukt ...

Page 178

Werkwijze Nadat op de ON/OFF toets gedrukt is, geven alle leds het teken - aan... Selecteer de kookzone waarop de pan staat; de led van het vermogensniveau van de gekozen zone gaat knipperen... Druk op de toetsen + of -, op de display wordt 5 als standaardwaarde aangegeven, regel met de toetsen + of - het gewenste vermogensniveau... Door gelijktijdig op de toetsen + en - te drukken, worden de eerdere instellingen weer op nul gezet en de kookzone wordt uitgeschakeld...

Page 179

Opmerking: Zorg ervoor dat de pan groter is dan 12 cm...

Page 180

Raak de - toets aan om de Boost-functie te annuleren; de kookzone keert dan terug naar zijn oorspronkelijke instelling... Door - en + tegelijk aan te raken, wordt de kookzone uitgeschakeld en wordt de Boost-functie automatisch geannuleerd...

Page 181

Druk op +/- bij de timertoets... Er zijn 5 vermogensniveaus, van P1 tot P5... De timer-indicator geeft n van deze niveaus aan... P1 : het maximale vermogen is 2,5 kW... P2 : het maximale vermogen is 3,5 kW... De timer-indicator geeft P5 aan, wat staat voor vermogensniveau 5... De standaardmodus is 7,0 kW/7,1 kW... P3 : het maximale vermogen is 4,5 kW... P4 : het maximale vermogen is 5,5 kW... P5 : het maximale vermogen is 7,0 kW/7,1 kW...

Page 182

1... Er bestaan veel verschillende middelen die geschikt zijn voor gebruik op een inductiekookplaat... Deze kookplaat is in staat om ze te herkennen en te testen op n van de volgende manieren: plaats de pan op een kookzone... Als er op de indicator van deze kookzone een vermogensniveau verschijnt, is de pan geschikt; verschijnt daarentegen het teken U, dan is de pan niet geschikt voor inductiekoken...

Page 183

Voordat u contact opneemt met de Technische Assistentie: Indien het apparaat niet werkt adviseren wij u om: - te controleren of de stekker goed in het stopcontact zit; - de bovenstaande tabel met storingsmeldingen te controleren... In het geval de oorzaak van het probleem niet kan worden achterhaald: het apparaat uitschakelen, beslist niet demonteren en de Technische Assistentie bellen...

Page 184

Dit huishoudapparaat is vervaardigd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur... Door de wettelijke richtlijnen met betrekking tot het afdanken van dit apparaat in acht te nemen, helpt u eventuele schade voor het milieu en onze gezondheid te voorkomen door verkeerde behandeling bij het afdanken van het product ... Met dit symbool wordt aangegeven dat het product niet als gewoon huisafval mag worden beschouwd maar door het plaatselijke grofvuilverzamelpunt van elektrisch en elektronisch afval verwerkt moet worden...

Page 185

Conforme aplicvel, as peas deste aparelho esto em conformidade com: A REGULAO (CE) N... 1935/2004 sobre materiais e artigos destinados a entrar em contacto com os alimentos...

Page 186

respectivo comando, no se limitando a fiar - se no detector da

Page 187

fabricante, por um centro de assistnci a tcnica autorizado do

Page 188

a temperatura da superfcie traseira do aparelho... AVISO: AVISO: utilize apenas as protees de placa desenhadas

Page 189

A placa de induo constituda por uma bobina de induo, uma placa de material ferromagntico e um sistema de controlo... A corrente elctrica gera um campo electromagntico potente volta da serpentina, produzindo uma srie de ondas que geram o calor que depois difundido pela superfcie da placa...

Page 190

Sinalizao de objectos em contacto com a placa Quando o dimetro da panela colocada sobre o disco for inferior a 80 mm, se a panela em causa for no magntica (como por exemplo as panelas de alumnio) ou ainda, em caso de abandono de pequenos utenslios (como facas, garfos ou chaves) sobre a placa, o sistema disparar um sinal sonoro automaticamente, durante cerca de 1 minuto... Se o problema persistir, a placa entra automaticamente em standby...

Page 191

Se o aparelho for desprovido de ficha de ligao corrente elctrica, aplique no cabo uma ficha normalizada com capacidade para aguentar a carga indicada na placa de caractersticas do aparelho em questo... Se desejar uma ligao rede elctrica fixa, ser necessrio intercalar entre o aparelho e a rede um dispositivo de corte omnipolar com distncia mnima entre os contactos de 3 mm... Se o cabo elctrico estiver danificado ou a precisar de ser substitudo, necessrio que a operao seja feita por pessoal especializado... O cabo no pode ser dobrado ou esmagado...

Page 192

Instrues de funcionamento Aps presso do boto ON/OFF, todos os indicadores luminosos mostram o smbolo -... Seleccione a zona de cozedura em que colocou a panela... O indicador luminoso do nvel de potncia da zona seleccionada comea a piscar... Prima, ento, as teclas + ou -... O display indicar 5 como valor standard... Regule o nvel de potncia desejado com as teclas + ou -...

Page 193

Esta rea pode ser usada como uma zona nica ou como duas zonas separadas, de acordo com as necessidades de cozedura a qualquer momento...

Page 194

Tocar no boto - para cancelar a funo de Impulso, em seguida a zona de cozedura voltar para a sua regulao original... Tocar nos controlos - e + juntos... A zona de cozedura desligada e a funo de Impulso cancelada automaticamente...

Page 195

P1 : a potncia mxima 2,5Kw... P2 : a potncia mxima 3,5Kw... O indicador do temporizador mostrar P5 o que significa potncia nvel 5... O modo padro est em 7,0Kw/ 7,1Kw... P3 : a potncia mxima 4,5Kw... P4 : a potncia mxima 5,5Kw... P5 : a potncia mxima 7,0Kw/ 7,1Kw...

Page 196

Use recipientes cujo fundo tenha um dimetro suficientemente grande para cobrir a demarcao da zona de cozedura... A utilizao de um recipiente com um dimetro ligeiramente superior ao da zona de cozedura assegura uma utilizao o mais eficiente possvel da energia... J a utilizao de um recipiente com um dimetro inferior ao da zona de cozedura implica uma eficincia de utilizao da energia aqum da ptima... Alm disso, recipientes com um dimetro inferior a 140 mm podero no ser detectados pela placa...

Page 197

Avarias e solues Em caso de anomalia, a placa de induo activa automaticamente as suas funes de proteco e dispara os cdigos de proteco correspondentes:

Page 198

Este electrodomstico est marcado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/CE sobre eliminao de resduos de equipamentos elctricos e electrnicos (REEE)... Respeitando as directivas impostas sobre a eliminao deste produto, contribuir para prevenir potenciais efeitos negativos para o meio ambiente e a sade que, diversamente, poderiam decorrer da sua eliminao inadequada... Este smbolo aplicado no produto indica que no pode ser eliminado como resduo domstico normal e que tem de ser levado a um centro de recolha selectiva prprio para reciclagem de equipamentos elctricos e electrnicos...

Page 199

Deli te naprave so po potrebi skladni z: UREDBO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) t, 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z ivili...

Page 200

Otroci, stareji od 8 let, ter osebe z zmanjanimi fizinimi,

Page 201

Pri fiksni prikljuitvi mora biti zagotovljena monost izklopa

Page 202

skladno s pravili glede napeljave... V navodilih je navedena vrsta kabla, ki ga morate uporabiti, pri emer je treba upotevati tudi temperaturo zadnje povrine

Page 203

Dragi kupec, zahvaljujemo vam se, ker ste izbrali indukcijsko kuhalno plo o Candy... Upamo, da vam bo dolgo let dobro sluila... Prosimo, da pred uporabo kuhalne plo e pozorno preberete ta navodila in jih shranite na varno, saj jih boste morda e potrebovali...

Page 204

e na kuhali e postavite premajhno posodo (premera pod 80 mm), odloite nanj manji predmet (npr... no, vilico, klju ) ali nemagnetno posodo (npr... iz aluminija), se priblino 1 minuto oglaa zvo ni signal, nato pa se kuhalna plo a preklopi v stanje pripravljenosti...

Page 205

e bo kuhalna plo a fiksno priklju ena na elektri no omreje, morate vgraditi ve polno stikalo z razdaljo med kontakti vsaj 3 mm... Strokovnjak, ki bo opravil potrebna dela, mora upotevati ta navodila in vse veljavne varnostne predpise... Priklju ni kabel ne sme biti upognjen ali stisnjen... Redno preverjajte stanje kabla; zamenjavo prepustite ustrezno usposobljenim strokovnjakom...

Page 206

Navodila za upravljanje kuhalne plo e Ko pritisnete na tipko za vklop/izklop, vsi indikatorji kaejo -... Ustrezno stopnjo za izbrano kuhali e nastavite s pomo jo tipke + ali -... Na indikatorju se najprej prikae stopnja 5; stopnjo prilagodite s pomo jo tipke + ali -... e hkrati pritisnete na obe tipki, + in -, s tem nastavite stopnjo 0 in kuhali e se izklopi... Podatki o mo i posameznih kuhali so prikazani v razpredelnici na strani 129... Opomba: e po pritisku na tipko za vklop/izklop dlje kot 1 minuti ne vnesete novih ukazov, se indukcijska kuhalna plo a preklopi v stanje pripravljenosti...

Page 207

Kot eno veliko kuhalno obmoje 1... e elite prosto kuhalie uporabiti kot eno veliko kuhalno obmoje, se dotaknite gumba za uravnavanje

Page 208

e pritisnete gumb , boste izklopili funkcijo Boost in nastavitve kuhalne ploe bodo ponastavljene na privzete... e hkrati pritisnete gumba in +: Kuhalno obmoje se izklopi in funkcija Boost se samodejno izklopi...

Page 209

P1 najveja doseena mo delovanje je 2,5 Kw... P2 najveja doseena mo delovanje je 3,5 Kw... Na zaslonu asovnika se bo prikazal napis P5, kar pomeni, da deluje z mojo ravni 5... Privzeti nain delovanje je 7 Kw/7,1 Kw... P3 najveja doseena mo delovanje je 4,5 Kw... P4 najveja doseena mo delovanje je 5,5 Kw... P5 najveja doseena mo delovanje je 7 Kw/7,1 Kw...

Page 210

Uporabite posodo, katere dno je enakega premera kot oznaka na izbranem kuhali u... Nekoliko ira posoda bo zagotovila maksimalno u inkovito izrabo energije... e uporabite manjo posodo, bo u inkovitost manja od pri akovane... Mono je, da kuhali e ne zazna posode s premerom pod 140 mm...

Page 211

Izdelek je ozna en skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 2012/19 o odpadni elektri ni in elektronski opremi (WEEE)... S pravilnim na inom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepre iti morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzro ilo nepravilno odstranjevanje aparata... Simbol na izdelku ozna uje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obi ajnimi gospodinjskimi odpadki... Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektri ne in elektronske opreme... Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov...

Page 212

Oznaenm tohto vrobku znakou na vlastn zodpovednos potvrdzujeme zhodu so vetkmi relevantnmi eurpskymi bezpenostnmi, zdravotnmi a environmentlnymi poiadavkami, ktor sa v prvnych predpisoch vzahuj na tento vrobok... V zvislosti od aplikcie, diely tohto spotrebia spaj poiadavky: NARIADENIA (ES) ... 1935/2004 o materiloch a predmetoch urench na styk s potravinami... Bezpenostn upozornenia a drba:

Page 213

spotrebia... Pouitie nevhodnch chrniov me spsobi nehody... Vdy pouvajte vhodn riad... Hrniec polote vdy do stredu pouvanej varnej zny... Nikdy ni neklate na ovldac panel... Povrch varnej dosky nepouvajte ako dosku na krjanie... Prostriedky na odpojenie musia by integrovan do pevnej elektrickej

Page 214

Indukn varn dosku tvor cievka, vyhrievacia plata vyroben z feromagnetickho materilu a riadiaci systm... Elektrick prd generuje prostrednctvom cievky siln magnetick pole... Dochdza tak ku vzniku mnostva vrov, ktor nsledne generuj teplo, ktor sa prena prostrednctvom varnej zny do varnho riadu...

Page 215

Ke na varnej doske ponechte hrniec s priemerom menm ako 80 mm alebo in mal predmet (napr... n, vidliku, k) i nemagnetick hrniec (napr... hlinkov), pribline jednu mintu bude znie zvukov signalizcia a potom sa varn doska automaticky prepne do pohotovostnho reimu...

Page 216

V zujme predchdzania nehodm by pokoden kbel alebo kbel, ktor vyaduje vmenu, mal vymiea vhradne popredajn servisn technik s pouitm vhodnch nstrojov... Ak sa zariadenie pripja priamo k sieti, mus sa naintalova veplov isti s minimlnou medzerou medzi kontaktmi 3 mm... Intalatr mus zaisti sprvne elektrick pripojenie a slad s bezpenostnmi predpismi...

Page 217

Po stlaen tlaidla ZAP... /VYP... vetky indiktory ukazuj -... Zvote rove vkonu prslunej platne stlaenm tlaidla + alebo -... Zanite s indiktorom nastavenm na hodnotu 5... Nastavujte nahor alebo nadol stlanm + alebo -... Ak stlate tlaidl + a - sasne, nastavenie vkonu sa vrti na 0 a varn zna sa vypne... V tabuke na strane 6 s uveden vkony pre kad varn znu... Poznmka: Stlaenm tlaidla ZAP... /VYP... sa indukn varn doska vrti do pohotovostnho reimu v prpade, ak sa do jednej minty nevykon iaden al kon...

Page 218

Tto oblas sa d poui ako jednotliv zna alebo ako dve rzne zny, v zvislosti od poiadaviek pri varen... Flexibiln znu tvoria dva nezvisl induktory, ktor sa daj ovlda oddelene...

Page 219

Dotknite sa tlaidla -, aby sa zruila funkcia posilovaa, obnov sa tm pvodn nastavenie varnej dosky... Dotknite sa naraz ovldaov - a +... Varn zna sa vypne a funkcia posilovaa sa automaticky zru...

Page 220

Stlate +/- na asomere... K dispozcii je 5 rovn vkonu, od P1 po p5... Indiktor asomeru zobraz jednu z nich... P1: maximlny vkon je 2,5 kW... P2: maximlny vkon je 3,5 kW... Na indiktore asomeru sa zobraz P5, o znamen rove vkonu 5... Predvolen reim je 7,0 kW/7,1 kW... P3: maximlny vkon je 4,5 kW... P4: maximlny vkon je 5,5 kW... P5: maximlny vkon je 7,0 kW/7,1 kW...

Page 221

Pouvanm trochu irieho hrnca sa bude vyuva energia s maximlnou innosou... Ak budete pouva men hrniec, innos me by menia, ne sa oakvalo... Hrniec u ne je 140 mm nemusvarn doska zaznamena...

Page 222

Vyie uveden tabuka ukazuje, ako posudzova a kontrolova ben problmy... Zariadenie nedemontujte sami, pretoe mete pokodi indukn varn dosku...

Page 223

Toto zariadenie je oznaen poda eurpskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrickch a elektronickch zariaden (OEEZ)... Sprvnou likvidciou tohto zariadenia zabrnite monmu pokodeniu ivotnho prostredia a udskho zdravia, k omu by inak mohlo djs v dsledku jeho nesprvnej likvidcie... Symbol na produkte znamen, e sa s nm nesmie zaobchdza ako s benm domovm odpadom... Odneste ho na zbern miesto uren na recyklciu elektrickch a elektronickch zariaden... Toto zariadenie vyaduje pecilny spsob likvidcie... Ak potrebujete alie informcie o spracovan, obnove a recyklcii tohto produktu, obrte sa na miestnu samosprvu, sluby na likvidciu domovho odpadu alebo na predaju, v ktorej ste produkt zakpili...

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the CCTP643 Candy works, you can view and download the Candy CCTP643 User Instructions on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Instructions for Candy CCTP643 as well as other Candy manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Instructions should include all the details that are needed to use a Candy CCTP643. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Candy CCTP643 User Instructions is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Candy CCTP643 User Instructions consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Candy CCTP643 User Instructions free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Candy CCTP643 User Instructions, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Candy CCTP643 User Instructions as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.