Contents

Candy CDH 30 Instructions Manual PDF

Pages 123
Year 2012
Language(s)
Bulgarian bg
Czech cs
English en
French fr
Slovenian sl
Polish pl
Greek el
Portuguese pt
1 of 123
1 of 123

Summary of Content for Candy CDH 30 Instructions Manual PDF

Page 3

smoking and greasy spillovers that may ignite... Never use your appliance as a work or storage surface... Never leave any objects or utensils on the appliance... Never use your appliance for warming or heating the room... After use, always turn off the cooking zones and the hob as described

Page 4

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved...

Page 5

Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone... Always

Page 6

show or , indicating that the induction

Page 7

Over-Temperature Protection A temperature sensor equipped can monitor the temperature inside the ceramic hob... When an excessive temperature is

Page 8

Residual Heat Warning When the hob has been operating for some time, there will be some residual heat... The letter H appears to warn you the

Page 9

Take care when frying as the oil and fat heat up very quickly, particularly if youre using PowerBoost... At extremely

Page 10

5... Stir-fry the vegetables... When they are hot but still crisp, turn the cooking zone to a lower setting, return the meat to

Page 11

The settings below are guidelines only... The exact setting will depend on several factors, including your cookware and the

Page 12

Under any circumstances, make sure the ceramic cooker hob is well ventilated and the air inlet and outlet are not blocked...

Page 13

Before locating the fixing brackets The unit should be placed on a stable, smooth surface (use the packaging)... Do not apply force onto the controls

Page 14

This hob must be connected to the mains power supply only by a suitably qualified person... Before connecting the hob to the mains power supply, check that: 1... the domestic wiring system is suitable for the power drawn by the hob... 2... the voltage corresponds to the value given in the rating plate 3... the power supply cable sections can withstand the load specified on the rating plate... To connect the hob to the mains power supply, do not use adapters, reducers, or branching devices, as they can cause overheating and fire... The power supply cable must not touch any hot parts and must be positioned so that its

Page 15

... - ... ...

Page 16

... , ... ... ... , ... , ... ... ... ... , , (... )...

Page 17

, ... , ... ... ... , ... , ... ... ... ... ... ... ,

Page 18

: , ... , ... ... : : ... : , , , ... /... ...

Page 19

, , , (... )...

Page 20

, , ,

Page 21

... , ,

Page 22

...

Page 23

4... - +, , --

Page 24

/, , 85C,

Page 26

... ,

Page 27

,

Page 28

, ( )...

Page 29

... ...

Page 30

Bezpenostn upozornn Vae bezpenost je pro ns dleit... Pette si tyto informace ped pouitm varn desky... Instalace Riziko zasaen elektrickm proudem Ped provdnm jakkoliv drby spotebi odpojte od elektrick st... Je dleit pipojen k vhodnmu systmu zemnn... pravy elektrickho pipojen v domcnosti mus provdt pouze

Page 31

me zpsobit kou a jejich vzncen... Spotebi nikdy nepouvejte jako pracovn desku a odkldac plochu... Na spotebii nenechvejte dn pedmty ani nin... Spotebi nikdy nepouvejte k vytpn mstnosti... Po pouit vdy vypnte varn zny a varnou desku podle popisu

Page 32

motel a jinm typu ubytovacho zazen; - v mst pro vdej sndan... VAROVN: Spotebi a jeho pstupn sti jsou bhem pouit hork... Nedotkejte se ohevnch prvk... Dti do 8 let drte mimo dosah spotebie nebo pod neustlm

Page 33

Ujistte se, zda jsou ovladae vdy ist, such a zda je nepekrv dn pedmt (nap... nin nebo utrky)... I tenk

Page 34

Zanme Po zapnut zazn jednou akustick signl, vechny kontrolky se rozsvt na 1 sekundu a pak zhasnou, co indikuje, e

Page 35

Ochrana ped pehtm Teplotn senzor monitoruje teplotu uvnit varn desky... Pi zjitn nadmrn teploty se varn deska automaticky vypne...

Page 36

Automatick vypnut Dal bezpenostn funkc varn desky je automatick vypnut... To nastane, kdykoliv zapomenete vypnout varnou znu...

Page 37

PowerBoost... Pi extrmn vysok teplot se me olej a tuk nhle vzntit a pedstavuje vn riziko poru...

Page 38

4... Bhem peen steak jednou otote... Pesn doba peen zvis od tlouky steaku a jak jej chcete pipravit... Doba me

Page 40

Vdy zajistte dostaten vtrn varn desky a neblokujte vstupn a vstupn vtrac otvory... Ujistte se, zda je varn

Page 41

Ped pouitm upevovacch drk Spotebi postavte na stabiln, hladk povrch (pouijte obal)... Na prvky vynvajc z varn desky nevyvjejte nadmrnou

Page 42

Pipojen varn desky k elektrick sti Napjen elektrickou st mus vyhovovat pslunm standardm nebo mus bt pipojena k neplovmu odpojovacmu

Page 43

...

Page 44

...

Page 45

8

Page 46

, ...

Page 47

Page 48

Page 49

, ,

Page 50

Page 51

2... 0 - + ...

Page 52

...

Page 53

...

Page 54

3... "-" "+"...

Page 55

99 ,

Page 56

5... , ...

Page 57

3... ...

Page 58

2... ... ...

Page 61

... ...

Page 62

, ,

Page 63

...

Page 64

3...

Page 65

3...

Page 66

,

Page 68

wykwalifikowany elektryk... Nieprzestrzeganie powyszych zalece moe spowodowa poraenie prdem elektrycznym lub mier... Niebezpieczestwo skaleczenia Uwaga krawdzie panelu s ostre... Niezachowanie ostronoci moe doprowadzi do obrae lub skaleczenia... Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa Przed rozpoczciem montau lub eksploatacji pyty przeczytaj uwanie

Page 69

Nieprzestrzeganie powyszych zalece moe spowodowa oparzenie... Niebezpieczestwo skaleczenia Krawd skrobaka do pyty, normalnie osonita oson zabezpieczajc, jest bardzo ostra... Niezachowanie ostronoci moe doprowadzi do obrae lub skaleczenia... Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa Nie pozostawiaj pyty bez nadzoru podczas gotowania... Wykipienie powoduje powstawanie dymu i rozlanie tuszczy, ktre mog si zapali... Nie uywaj pyty jako powierzchni roboczej i miejsca na przechowywanie jakichkolwiek przedmiotw... Nie zostawiaj na pycie adnych przedmiotw ani przyborw kuchennych... Nie uywaj pyty do ogrzewania pomieszczenia... Po zakoczeniu uytkowania wycz pola grzewcze i pyt w sposb opisany w niniejszej instrukcji (tj... za pomoc przyciskw dotykowych)...

Page 70

OSTRZEENIE: pyta i jej elementy dostpne dla uytkownika nagrzewaj si podczas pracy... Nie naley dotyka elementw grzewczych... Dzieci poniej 8 roku ycia mog znajdowa si w pobliu pyty jedynie bdc pod cigym nadzorem... Pyta moe by uywana przez dzieci powyej 8 roku ycia oraz osoby o ograniczonych moliwociach fizycznych lub umysowych bd niemajce dowiadczenia i wiedzy w zakresie obsugi pyty wycznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie korzystania z pyty w bezpieczny sposb i pod warunkiem, e osoby te rozumiej zagroenia zwizane z uytkowaniem pyty... Dzieci nie powinny bawi si pyt... Dzieci mog czyci pyt i wykonywa prace konserwacyjne przewidziane dla uytkownika wycznie pod nadzorem... OSTRZEENIE: smaenie z uyciem tuszczu lub oleju i pozostawienie potraw bez nadzoru grozi poarem... NIGDY nie ga ognia wod, ale wycz pyt, a nastpnie przykryj pomie, np... pokrywk lub kocem ganiczym... OSTRZEENIE: niebezpieczestwo poaru nie trzymaj adnych przedmiotw na pycie OSTRZEENIE: w przypadku pknicia pyty wycz pyt, aby unikn moliwoci poraenia prdem, jeeli pyta jest wykonana ze szka lub podobnego ceramicznego materiau osaniajcego czci bdce pod napiciem...

Page 71

Nie czy pyty przy pomocy urzdze do czyszczenia par... Urzdzenie nie zostao zaprojektowane do sterowania za pomoc zewntrznego czasomierza lub oddzielnego ukadu zdalnego sterowania...

Page 72

Ceramiczna pyta grzewcza ma suy klientom i pozwala na personalizacj... Pyta jest bezpieczna i niezawodna, sprawia,

Page 73

Upewnij si, e przyciski s zawsze czyste, suche i e nic ich nie zakrywa (np... przybory kuchenne lub ciereczka)...

Page 74

Rozpoczcie gotowania Gdy zasilanie zostanie wczone, alarm zabrzczy raz i wszystkie lampki zawiec si na 1 sekund, a nastpnie

Page 75

Ostrzeenie przed ciepem resztkowym Gdy pyta dziaa przez pewien czas, bdzie si na niej gromadzio ciepo resztkowe... Aby ostrzec ci o koniecznoci

Page 76

4... Dotykajc jednoczenie przyciskw - i + skasujesz ustawienia czasomierza, a na wywietlaczu minut pokazane

Page 77

korzystania z funkcji PowerBoost... W wysokich temperaturach olej i tuszcz mog ulec samozaponowi, co stwarza

Page 78

2... Przygotuj skadniki i sprzt... Smaenie na sposb chiski powinno by krtkie... Jeeli masz do usmaenia due iloci

Page 80

Ciar i wymiary s przyblione... Z uwagi na cige ulepszanie naszych produktw dane techniczne i konstrukcje mog

Page 81

Przed rozmieszczeniem uchwytw mocujcych Urzdzenie naley umieci na stabilnej, gadkiej powierzchni (uyj opakowania)... Nie naciskaj na elementy sterujce

Page 82

Podczenie pyty do zasilania Zasilanie powinno by podczone zgodnie z odpowiedni norm, lub z uyciem jednobiegunowego wycznika

Page 83

cblage domestique... Le non-respect de ces consignes peut entraner un choc lectrique ou la mort... Risque de coupure Faites attention - les bords des panneaux sont tranchants... Le non-respect de cette prcaution peut entraner des blessures ou des coupures... Consignes importantes de scurit Veuillez lire les instructions avant dinstaller ou dutiliser cet appareil... Aucun matriau ou produit combustible ne doit tre plac sur cet appareil aucun moment... Veuillez mettre cette information la disposition de la personne responsable de

Page 84

vapeurs et des dbordements graisseux qui peuvent s'enflammer... N'utilisez jamais votre appareil comme surface de travail ou de rangement... Ne laissez jamais d'objets ou d'ustensiles sur l'appareil... N'utilisez jamais votre appareil pour rchauffer ou chauffer la pice... Aprs utilisation, teignez toujours les zones de cuisson et la table de cuisson comme dcrit

Page 85

de commande distance spar... Nous vous flicitons de votre choix de la table de cuisson vitrocramique... Nous vous recommandons de prendre le temps de lire ce manuel d'instruction / d'installation afin de bien comprendre comment l'installer et l'utiliser correctement... Pour l'installation, veuillez lire la section installation... Lisez attentivement toutes les consignes de scurit avant utilisation et conservez ce manuel d'instruction / d'installation pour rfrence ultrieure...

Page 86

Informations produit La table de cuisson vitrocramique micro-ordinateur peut rpondre diffrents types d'exigences culinaires grce au chauffage par rsistance, la commande micro-informatique et la slection multi-puissances, ce qui en fait le choix optimal pour les familles modernes... La table de cuisson vitrocramique est centre sur le client et adopte un design personnalis... La table de cuisson a des performances sres et fiables, rendant votre vie confortable et vous permettant de profiter pleinement du plaisir de la vie...

Page 87

Aprs la mise en marche, lavertisseur sonore retentit une fois et toutes les touches affichent ou pour signifier que la table induction est en mode de veille...

Page 88

Quand la table de cuisson est en mode verrouillage, toutes les touches de commande sont dsactives sauf la touche Marche/Arrt et vous gardez la possibilit dteindre la table de cuisson vitrocramique en utilisant la touche Marche/Arrt, en cas durgence ; cependant vous devrez dabord dverrouiller la table de cuisson...

Page 89

Arrt automatique L'arrt automatique est une fonction de protection de scurit pour votre table de cuisson induction... Il s'teint automatiquement si vous oubliez d'teindre votre appareil... Les dures d'utilisation par dfaut des diffrents niveaux de puissance sont indiques dans le tableau ci- dessous : Niveau de chauffe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Minuterie de travail par dfaut (heure)

Page 90

Faites attention lors de la friture car l'huile et la graisse chauffent trs rapidement, surtout si vous utilisez PowerBoost... des tempratures extrmement leves, l'huile et la graisse s'enflamment spontanment, ce qui prsente un risque d'incendie grave...

Page 91

Conseils de cuisson Lorsque les aliments bouillent, rduire la temprature de cuisson... L'utilisation d'un couvercle permet de rduire le temps de cuisson et d'conomiser de l'nergie en conservant la chaleur... Minimisez la quantit de liquide ou de graisse pour rduire le temps de cuisson... Commencez la cuisson temprature leve et rduisez le rglage lorsque les aliments sont bien chauds...

Page 92

Retirez-les immdiatement l'aide d'une spatule pour pole, d'un couteau palette ou d'un racloir lame de rasoir adapt aux surfaces de cuisson en vitrocramique, mais mfiez-vous des surfaces chaudes des zones de cuisson : 1... Mettez la table de cuisson hors tension sur le mur... 2... Tenez la lame ou l'ustensile un angle de 30 et raclez la

Page 93

Pour l'installation et l'utilisation, un espace d'au moins 50 mm doit tre prserv autour du trou... Vrifiez que l'paisseur de la surface de travail est d'au moins 30 mm... Prenez soin de choisir un matriau rsistant la chaleur pour viter toute dformation due au rayonnement thermique de la plaque induction... Comme illustr ci-dessous :

Page 94

service... Neffectuez en aucun cas cette installation par vous-mme... 2... La plaque de cuisson vitrocramique ne doit pas tre monte sur un quipement de refroidissement, un lave-vaisselle ou un schoir rotatif... 3... La table de cuisson vitrocramique doit tre installe de manire favoriser le rayonnement thermique et garantir sa fiabilit... 4... Le mur et la zone de cuisson par induction la surface de la table doivent tre rsistants la chaleur... 5... Pour viter tout dommage, la couche en sandwich et la colle doivent tre rsistantes la chaleur... 6... Nutilisez jamais de nettoyeur vapeur... 7... Cette vitrocramique ne peut tre raccorde qu' une alimentation dont l'impdance du systme ne dpasse pas 0,427 ... En cas de

Page 95

Cette table de cuisson ne doit tre connecte au rseau dalimentation que par du personnel qualifi... Avant de connecter la table de cuisson au rseau dalimentation, vrifiez que : 1... le circuit domestique est suffisant pour la puissance ncessaire la table de cuisson... 2... la tension correspond la valeur indique sur la plaque signaltique 3... les sections de cble dalimentation peuvent supporter la charge indique sur la plaque signaltique... Pour raccorder la table de cuisson l'alimentation du rseau, n'utilisez pas d'adaptateurs, de rducteurs ou de dispositifs de drivation, car ils peuvent provoquer une surchauffe et un incendie... Le cble dalimentation ne doit toucher aucune partie chaude et doit tre plac de faon ce que sa temprature ne dpasse jamais 75C en tout point...

Page 96

elektriarji... Neupotevanje teh napotkov lahko povzroi elektrini udar ali smrt... Nevarnost ureznin Bodite previdni robovi ploe so ostri... Neupotevanje lahko pripelje do telesnih pokodb ali ureznin... Navodila za varno uporabo Pred namestitvijo ali uporabo te naprave pozorno preberite ta navodila... Na napravo v nobenem primeru ni dovoljeno postavljati gorljivih materialov

Page 97

prekrivajo vklopljenih kuhali... Otrokom prepreite dostop do roajev... Neupotevanje tega napotka lahko povzroi opekline in oparine... Nevarnost ureznin Rezilo strgala za povrino kuhalne ploe je prosto, ko povleete varnostni

Page 98

To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjanimi telesnimi, utnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkuenj ter znanja le pod nadzorom ali e so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in e se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo...

Page 99

estitke za nakup vae nove keramine kuhalne ploe... Svetujemo, da si vzamete nekaj asa, da preberete ta navodila za uporabo/namestitev, da razumete, kako je pravilno namestite in upravljate... Za namestitev preberite razdelek za namestitev... Pred uporabo pozorno preberite vse varnostne napotke in navodila za uporabo/namestitev shranite za poznejo uporabo...

Page 100

Informacije o izdelku Keramina kuhalna ploa z mikroraunalnikom lahko na podlagi upornostnega inega ogrevanja, raunalniko krmiljene regulacije, in izbire ve stopenj moi izpolnjuje zahteve za kuhinjo in je tako optimalna izbira za sodobne druine... Keramina kuhalna ploa je osredotoena na stranke in prevzame prilagojen dizajn... Kuhalna ploa nudi varne in zanesljive zmogljivosti, ki vae ivljenje naredijo udobneje in vam omogoajo, da veselje do ivljenja uivate na polno...

Page 101

Po vklopu se zvoni signal oglasi enkrat, vsi zasloni prikazujejo ali , kar pomeni, da je indukcijska kuhalna ploa vstopila v stanje pripravljenosti...

Page 102

Zaklepanje kontrolnih gumbov Kontrolne gumbe lahko zaklenete, da bi prepreili nenamerno uporabo (na primer, da bi otroci pomotoma vklopili kuhalia)... Ko so kontrolni gumbi zaklenjeni, so vsi kontrolni gumbi onemogoeni, razen gumba za VKLOP/IZKLOP...

Page 103

Uporaba asovnika asovnik lahko uporabite na dva razlina naina: Lahko ga uporabite kot minutni opomnik... V tem primeru asovnik ne bo izklopil nobenega kuhalia, ko bo potekel as... Lahko ga nastavite tako, da bo izklopil eno kuhalie po preteku asa... asovnik lahko nastavite do 99 minut...

Page 104

Namig: Dotaknite se kontrolnega gumba ali + na asovniku enkrat, da as skrajate ali podaljate za 1 minuto... Dotaknite se kontrolnega gumba ali + na asovniku in ga drite, da as skrajate ali podaljate za 10 minut...

Page 105

lahko razlikuje od 2 do 8 minut na posamezno stran... Pritisnite zrezek, da preverite, koliko je peen tem vrsteji je, bolje je pripravljen... 5... Pustite, da se zrezek nekaj minut poivati na toplem kroniku, da se lahko sprosti in postane neen pred serviranjem... Za cvrtje 1... Izberite raven vok, primeren za keramino steklo, ali veliko ponev za cvrtje... 2... imejte pripravljeno vse sestavine in opremo... Cvrtje mora biti hitro... e cvrete veje koliine, cvrite hrano v ve manjih serijah... 3... Ponev na kratko segrejte in dodajte dve lici olja... 4... Najprej specite meso, ga dajte na stran in ohranite toplega... 5... Popecite zelenjavo... ko je vroa, vendar e vedno hrustljava, obrnite kuhalie na nijo nastavitev, znova poloite meso v ponev in

Page 106

Ni napajanja... Prepriajte se, da je kuhalie priklopljeno na napajanje in vklopljeno... Preverite, ali je v vai hii ali okolici prilo do izpada elektrinega toka... e ste preverili vse in je teava e vedno prisotna, pokliite usposobljenega tehnika...

Page 107

Okoli luknje mora ostati e vsaj 50mm povrine, da lahko kuhalno ploo vgradite in uporabljate... Debelina delovne povrine mora biti najmanj 30 mm... Izberite toplotno odporen material delovne povrine, da se izognete vejim preoblikovanjem, ki jih povzroi toplotno sevanje s kuhalne ploe... Kot je prikazano spodaj:

Page 108

Opozorila 1... Kuhalno ploo mora namestiti usposobljena oseba ali tehnik... V naem servisu imamo strokovnjake... postopka nikoli ne izvajajte sami... 2... Keramina kuhalna ploa ne sme biti nameena na hladilno opremo, pomivalne stroje in suilnike... 3... Keramina kuhalna ploa mora biti nameena tako, da je mogoe zagotoviti bolje sevanje toplote, da se povea zanesljivost... 4... Stena in indukcijsko ogrevalno obmoje nad delovno povrino morata vzdrati toploto... 5... Veplastno dno in lepilo morata biti odporna na vroino, da ne pride do pokodb... 6... Ne smete uporabljati parnega istilnika... 7... To keramino kuhalno ploo je mogoe prikljuiti samo na napajanje s sistemsko impedanco, ki ni vija od 0,427 Ohma... e je

Page 109

To kuhalno ploo mora na elektrino napajanje prikljuiti samo ustrezno usposobljena oseba... Pred prikljuitvijo kuhalne ploe na elektrino napajanje preverite, ali: 1... je gospodinjski sistem oienja primeren za napajanje kuhalne ploe... 2... napetost ustreza vrednosti, navedeni na tipski ploici 3... odseki elektrinega kabla lahko prenesejo obremenitev, navedeno na tipski ploici... e kuhalno ploo priklopite na elektrino omreje, ne uporabljajte adapterjev, reduktorjev ali razdelilnikov, saj lahko povzroijo pregrevanje in poar... Elektrini kabel se ne sme dotikati vroih delov in mora biti nameen tako, da njegova temperatura v nobeni toki ne bo presegla 75 C...

Page 110

choques eltricos ou morte... Risco de cortes Cuidado! As extremidades do painel so afiadas... Caso contrrio, podem ocorrer ferimentos ou cortes... Instrues de segurana importantes Leia estas instrues atentamente antes de instalar ou usar este

Page 111

Nunca deixe objetos ou utenslios sobre o equipamento... Nunca use o seu equipamento para aquecer uma diviso... Depois de usar, desligue sempre as zonas de induo e a placa como

Page 112

Este equipamento pode ser usado por crianas a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com incapacidade fsica, sensorial ou mental, ou sem experincia e conhecimentos para o fazer, desde que supervisionadas ou devidamente orientadas relativamente ao uso seguro do equipamento e sobre os perigos envolvidos...

Page 113

Parabns pela compra da sua nova Placa de Vitrocermica... Recomendamos que dedique algum tempo leitura deste Manual de Instrues/Instalao para compreender totalmente a sua instalao e operao corretas... Sobre a instalao, leia a seco de instalao... Leia todas as instrues de segurana atentamente antes de usar e conserve este Manual de Instruo/Instalao para futuras consultas...

Page 114

Informao de produto O microcomputador da placa de vitrocermica para pode atender a diferentes tipos de pedidos devido ao aquecimento da resistncia de fios, controlo micro computorizado e seleo de multi-potncias, de facto, a melhor opo para famlias modernas... A placa de vitrocermica foca-se nos clientes e adota um design personalizado... A placa tem desempenhos seguros e fiveis, tornando a sua vida confortvel e permitindo desfrutar ao mximo do prazer da vida...

Page 115

Se no selecionar um ajuste de calor no prazo de 1 minuto, a placa de vitrocermica desliga-se... necessrio recomear novamente a partir do passo 1...

Page 116

Bloquear os controlos Pode bloquear os controlos para prevenir uso no intencionado (por exemplo por crianas que ligam acidentalmente as zonas de induo)... Quando os controlos esto bloqueados, todos os controlos exceto o controlo ON/OFF ficam desativados...

Page 117

Auto encerramento O desligamento automtico uma funo de segurana da placa de induo... Desliga automaticamente sempre que o utilizador se esquecer de desligar a zona de induo... Os tempos de utilizao por defeito para os vrios nveis de potncia so apresentados na tabela abaixo: Nvel de potncia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Temporizador de trabalho por defeito (hora)

Page 118

Cuidado ao fritar pois o leo/azeite e a gordura aquecem muito rapidamente, particularmente se estiver a usar PowerBoost... A temperaturas extremamente elevadas o leo/azeite e a gordura inflamam espontaneamente e isto representa um risco muito alto de incndio...

Page 119

Selar bife Para cozinhar bifes suculentos: 1... Deixe a carne repousar temperatura ambiente durante 20 minutos antes de cozinhar... 2... Aquea uma frigideira pesada... 3... Pincele ambos os lados do bife com leo/azeite... Borrife uma pequena quantidade de leo/azeite na frigideira e coloque o bife... 4... Volte o bife apenas uma vez... O tempo exato de cozedura depende da espessura do bife e de como o quer cozinhado - mal, mdio ou

Page 120

devem ser removidos imediatamente com uma esptula ou raspador metlico apropriado para placas de vitrocermica, mas prestando ateno s zonas de induo ainda quentes: 1... Desligar novamente a alimentao eltrica... 2... Segurar a lmina ou utenslio num ngulo de 30 e raspar

Page 121

Para instalao e utilizao, deve ser deixado em volta do furo um espao de 50mm... Confirme se s espessura da superfcie de trabalho de, no mnimo, 30 mm... Selecione um material resistente ao calor para a superfcie de trabalho para evitar deformaes provocadas pela radiao de calor da placa quente... Como apresentado abaixo:

Page 122

estas operaes voc mesmo... 2... A placa de vitrocermica no deve ser montada sobre equipamentos de refrigerao, mquinas de lavar loia e secadores rotativos... 3... A placa de vitrocermica deve ser instalada de forma a assegurar a melhor radiao do calor para aumentar a sua fiabilidade... 4... A parede e a zona de calor induzido acima da superfcie de trabalho deve aguentar calor... 5... Para evitar danos, a camada colada e adesiva devem ser resistentes ao calor... 6... No deve ser usada limpeza a vapor... 7... Esta placa vitrocermica s pode ser ligada a uma fonte com impedncia do sistema no superior a 0,427 ohm...

Page 123

Esta placa deve ser ligada rede de alimentao eltrica apenas por um profissional qualificado... Antes de ligar a placa rede de alimentao eltrica, confirme se: 1... O sistema de cablagem domstico adequado para a potncia requerida pela placa... 2... A tenso corresponde ao valor apresentado na chapa de caractersticas 3... As seces do cabo de alimentao eltrica suportam a carga especificada na chapa de caractersticas... Para ligar a placa rede de alimentao eltrica, no use adaptadores, redutores ou dispositivos de comutao, j que estes podem provocar sobreaquecimento e incndio... O cabo de alimentao eltrica no deve tocar nenhuma pea quente e deve ser posicionado para que a sua temperatura no exceda os 75C em nenhum ponto...

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the CDH 30 Candy works, you can view and download the Candy CDH 30 Instructions Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the Instructions Manual for Candy CDH 30 as well as other Candy manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The Instructions Manual should include all the details that are needed to use a Candy CDH 30. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Candy CDH 30 Instructions Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Candy CDH 30 Instructions Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Candy CDH 30 Instructions Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Candy CDH 30 Instructions Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Candy CDH 30 Instructions Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.