Candy CCVB 30 UK 1 User Manual PDF

Pages 165
Year 0
Language(s)
English en
French fr
Italian it
Slovak sk
Slovenian sl
Spanish sp
Polish pl
Portuguese pt
1 of 165
1 of 165

Summary of Content for Candy CCVB 30 UK 1 User Manual PDF

Page 3

Make sure that mains cable is not caught under the appliance during and after carrying/moving the appliance, to avoid the mains cable becoming cut or damaged... If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard...

Page 4

WARNING: The tubes of the refrigeration circuit convey a small quantity of an environmentally friendly but flammable refrigerant (R600a) and insulating gas (cyclopentane)... It does not damage the ozone layer and does not increase the greenhouse effect... If refrigerant escapes, it may injure your eyes or ignite...

Page 5

- Two-star frozen-food compartments(if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes...

Page 7

Ambient Room Temperature Limits This appliance is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate... - extended temperate (SN): this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 C to 32 C; - temperate (N): this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 C to 32 C; - subtropical (ST): this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 C to 38 C;

Page 8

Temperature Alarm If the temperature inside is higher than 23 , it will display "HI" on the display panel, and after one hour after the alarm / buzzer will sound... This indicates that the temperature inside is too high... If the temperature inside is lower than 0 , it will display "LO" on the display panel and at the same time the alarm also malfunction indicator is active

Page 9

Temperature Recollection Function In the event of a power interruption, wine chiller can remember the previous temperature settings, and when the power is recovery, the cooler temperature will go back the same setting temperature as power off... Internal light In order to reduce energy consumption, this wine cabinet will automatically switch off the LED lights after 10 minutes... If you want the LED light to remain on continuously, this is possible... Please press and hold the "LIGHT" button for 5 seconds, the display will show "LP"... After 4 seconds the display will revert back to normal and the light will remain on until manually switched off... If you want to revert back and conserve energy (recommended), please press and hold the "LIGHT" button for 5 second, the display will show "LF",after 4 seconds the display will revert back to normal, and the light will automatically switch off after 10 minutes... Shelves To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way opened when

Page 10

1... Open the door to a 90 degrees angle, take out the 2 screws (2) from lower door axis (3), remove the door (4), Remove the axis plate (3) from the door, (Fig... A)... 2... Unscrew the screw (11) located underneath the doorframe and the limit device (10), and relocate it at left end side of the door frame... (Fig... A/B) 3... Take out the 3 hinge screws (6) from the top hinge (right) (5) and remove it... (Fig... C) 4... Remove decorative nail (8) from left top of cabinet and install spare top hinge (Left) (7) at left top of cabinet with 3 screws... (Fig... D) 5... Following the above procedure, install the spare lower hinge to the left (9)... (Fig... E) 6... Install and aligned the door... 7... Insert the plastic caps to cover the holes(8)

Page 11

3... To use the screws which you removed from right side hinges to fix left upper& bottom

Page 12

Storage diagram According to the actual configuration of your product, please check the relative Storage diagram... Total: 20 bottles (Max) without bottom shelf

Page 13

Installation specifications for built-in purposes For height 813mm with full glass or stainless steel door

Page 14

For height 865mm with full glass or stainless steel door

Page 15

How to replace the charcoal filter (if present in your appliance) Charcoal filters are located in the top left corner of each wine cabinet zone... Open the door and remove the top 2 shelves (see removing the shelves)... Turn the filter as per Fig A... As per Fig B, the filter should line up with the notches as shown... Pull the filter out (Fig C)... Insert replacement filter and twist as per Fig A to lock into position... Re-install the shelves...

Page 16

The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal... As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your Wine cooler/beverage cooler... Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises... The Wine cooler/beverage cooler is not level...

Page 17

Door handles, door hinges, trays and baskets for a minimum period of seven years and door gaskets for a minimum period of 10 year, after placing the last unit of the model on the market...

Page 18

Pozorn si pette pokyny pro provoz a instalaci! Obsahuj dleit informace o tom, jak instalovat, pouvat a udrovat spotebi... Jestlie nedodrte pokyny a varovn, vrobce neponese odpovdnost... Uschovejte vechny dokumenty pro nsledn pouit nebo pro novho vlastnka Nepipojujte spotebi k elektrickmu napjen, dokud nebudou

Page 19

PRO spotebie s mrazkem: pokud dojde k vpadku napjen, neotevrejte vko... Jestlie trv vpadek mn hodin, ne je uvedeno na typovm ttku (Doba vzrstu teploty), nemlo by to ovlivnit zmrazen potraviny... Jestlie trv vpadek dle, je nutn potraviny zkontrolovat a okamit zkonzumovat, nebo uvait a potom opt zmrazit

Page 20

znalostmi o bezpenm pouvn spotebie... Zkontrolujte, zda dti a ohroen osoby chpou nebezpe... Osoba zodpovdn za bezpenost mus dohlet na dti a ohroen osoby pouvajc spotebi, nebo je mus pouit... Spotebi mohou pouvat pouze dti star osmi let"

Page 21

Dvouhvzdikov oddly pro zmrazen potraviny (pokud se ve spotebii nachzej) jsou vhodn pro skladovn pedem zmrazench potravin, skladovn nebo vrobu zmrzliny a vrobu kostek ledu

Page 23

Tento spotebi pouv holav chladivo, take bhem pepravy nikdy nepokote chladic potrub... Umstte chladniku na vno mimo pm slunen svtlo a zdroje tepla (spork, topen, raditor atd... )... Pmm slunenm osvitem by se mohl pokodit akrylov povrch a blzk zdroje tepla by mohly zvit spotebu elektrick energie... Extrmn nzk okoln teplota me tak vst k tomu, e spotebi nebude fungovat sprvn...

Page 24

Teplotn alarm Pokud je teplota uvnit vy ne 23 C, na displeji se zobraz HI , a po jedn hodin zazn alarm / bzuk... To znamen, e teplota uvnit je pli vysok... Pokud je teplota uvnit ni ne 0 C, na displeji se zobraz LO a souasn je aktivn indiktor poruchy i alarmu...

Page 25

Funkce obnoven teploty V ppad peruen napjen si chladnika na vno me zapamatovat pedchoz nastaven teploty a pi obnoven napjen se teplota chladniky vrt na stejnou nastavenou teplotu jako pi vypnut napjen... Vnitn osvtlen Aby se snila spoteba energie, v tto vinotce se automaticky vypne LED osvtlen po 10 minutch... Pokud chcete, aby LED osvtlen nepetrit svtilo, je to mon... Stisknte a podrte tlatko LIGHT (OSVTLEN) po dobu 5 sekund, na displeji se zobraz LP... Po 4 sekundch se displej vrt do normlu a osvtlen zstane rozsvceno, dokud se run nevypne... Chcete-li se vrtit k pvodnmu nastaven a etit energii (doporueno), stisknte a podrte tlatko LIGHT (OSVTLEN) po dobu 5 sekund, na displeji se zobraz LF, po 4 sekundch se displej vrt zpt do normlu a osvtlen se automaticky vypne po 10 minutch... Police Aby nedolo k pokozen tsnn dvek, ujistte se, e jsou pi vytahovn polic z prostoru

Page 26

1... Otevete dvka pod hlem 90 stup, vyjmte 2 rouby (2) z osy spodnch dvek (3), vyjmte dvka (4), vyjmte osovou destiku (3) ze dvek, (obr... A)... 2... Odroubujte roub (11) umstn pod rmem dvek a omezovaem (10) a pemstte jej na levou stranu rmu dvek... (obr... A/B) 3... Vyberte 3 rouby zvsu (6) z hornho zvsu (prav) (5) a vyjmte jej... (obr... C) 4... Odstrate ozdobn hebk (8) z levho hornho okraje skn a namontujte nhradn horn zvs (lev) (7) v levm hornm okraji skn pomoc 3 roub... (obr... D) 5... Podle ve uvedenho postupu nainstalujte nalevo nhradn spodn zvs (9)... (obr... E) 6... Namontujte a zarovnejte dvka... 7... Vlote plastov uzvry, abyste zakryli otvory (8)...

Page 27

3... Pouijte rouby, kter jste odstranili z pravch bonch zvs pro upevnn levch hornch a spodnch zvs (7) (8)... (Viz obr... D a obr... E)

Page 28

Energeticky nejspornj konfigurace vyaduje, aby byly ve spotebii nainstalovny police, viz obrzky ve...

Page 29

Specifikace instalace pro zabudovn Pro vku 813 mm s celosklennmi nebo nerezovmi dvemi

Page 30

Pro vku 865 mm s celosklennmi nebo nerezovmi dvemi

Page 31

Uhlkov filtry jsou umstny v levm hornm rohu kad zny vinotky... Otevete dvka a vyjmte 2 horn police (viz vyjmut polic)... Otote filtr podle obr... A... Podle obr... B by ml bt filtr zarovnn se zezy, jak je znzornno na obrzku... Vythnte filtr (obr... C)... Vlote nhradn filtr a otote jej podle obr... A, aby byl zajitn... Vlote police zpt...

Page 32

Hren me bt zpsobeno proudnm chladiva, co je normln... Jak kad cyklus kon, mete slyet bubln zpsoben prtokem chladiva v chladnice na vno/chladnice na npoje... Kontrakce a rozen uvnit stn me zpsobit pukn a praskn... Chladnika na vno/chladnika na npoje nen vyrovnan...

Page 33

Chcete-li kontaktovat technickou pomoc, navtivte nae webov strnky: https://corporate... haier- europe... com/en/ ... V sekci websites vyberte znaku vaeho produktu a vai zemi... Budete pesmrovni na konkrtn webovou strnku, kde najdete telefonn slo a formul pro kontaktovn technick pomoci

Page 34

Espaol Gracias por comprar este producto... Antes de utilizar el frigorfico, lea con atencin el manual de instrucciones para aprovechar al mximo sus prestaciones... Guarde toda la documentacin para utilizarla ms adelante o para otros propietarios... Este producto es para uso domstico o para aplicaciones similares exclusivamente; por ejemplo:

Page 35

PARA electrodomsticos con compartimento congelador: en caso de corte del suministro elctrico, no abra la puerta... Los alimentos congelados no deben verse afectados si el corte dura menos que las horas indicadas en la etiqueta de valores mximos (tiempo de aumento de la temperatura)... Si el corte se prolonga durante ms tiempo, deber procederse a la comprobacin de los alimentos y consumirse de inmediato; tambin se pueden cocinar y volver a congelar...

Page 36

Aqu estn en riesgo los nios, las personas con capacidades fsicas, mentales o sensoriales limitadas y las personas con conocimientos inadecuados sobre el funcionamiento seguro de este electrodomstico... Compruebe que los nios y las personas vulnerables hayan entendido los riesgos... Una persona responsable de la seguridad debe supervisar o instruir a los nios y a las personas vulnerables que utilicen este electrodomstico... Solo los nios mayores de 8 aos pueden usar este electrodomstico...

Page 37

ADVERTENCIA: Los tubos del circuito de refrigeracin transportan una pequea cantidad de refrigerante ecolgico pero inflamable (R600a) y gas aislante (ciclopentano)... No daa la capa de ozono y no aumenta el efecto invernadero... Si se producen fugas de refrigerante, este puede causar lesiones en los ojos o inflamarse...

Page 38

Para evitar la aparicin de moho, el aparato se debe apagar, descongelar, limpiar y secar, adems de dejar la puerta abierta, cuando vaya a permanecer vaco durante largos periodos de tiempo

Page 40

Este electrodomstico utiliza refrigerante inflamable... La tubera de refrigerante no debe daarse durante el transporte... Site la cmara de vinos lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufas, calentadores, radiadores, etc... )... La luz del sol puede afectar al revestimiento acrlico, mientras que las fuentes de calor pueden provocar un aumento del consumo de electricidad... Una temperatura ambiente muy fra tambin puede hacer que el aparato no funcione correctamente...

Page 41

Alarma de temperatura Si la temperatura interior supera los 23 C, aparecer "HI" en el panel de visualizacin; despus de una hora sonar la alarma / zumbador ... Esto indica que la temperatura interior es demasiado alta... Cuando la temperatura interior es inferior a 0 C, se mostrar "LO" en el panel de visualizacin y al mismo tiempo se activarn la alarma y el indicador de mal funcionamiento ...

Page 42

Funcin de recuperacin de temperatura En caso de corte elctrico, en enfriador de vinos puede recordar los ajustes de temperatura anteriores... La temperatura del enfriador volver a la configuracin anterior cuando se restablezca la corriente... Luz Interior Para reducir el consumo de electricidad, la luz LED del armario de vinos se apagar automticamente despus de 10 minutos... Si prefiere que la luz LED permanezca encendida continuamente, esto es posible... Mantenga pulsada la parte inferior de LUZ durante 5 segundos; la pantalla mostrar LP... Despus de 4 segundos, la pantalla volver a la normalidad y la luz permanecer encendida hasta que se apague manualmente... Si desea anular esto y ahorrar energa (recomendado), mantenga pulsado el botn LUZ durante 5 segundos; la pantalla mostrar LF... Despus de 4 segundos, la pantalla volver a la normalidad y la luz se apagar automticamente despus de 10 minutos... Estantes

Page 43

1... Abra la puerta 90 grados, quite los 2 tornillos (2) del eje de la puerta inferior (3), quite la puerta (4) y retire la placa del eje (3) de la puerta (Fig... A)... 2... Suelte el tornillo (11) situado debajo del marco de la puerta y el dispositivo de tope (10) e instlelos en el lado izquierdo del marco de la puerta... (Fig... A/B) 3... Quite los 3 tornillos de bisagra (6) de la bisagra superior (derecha) (5) y desinstlela... (Fig... C) 4... Quite el clavo decorativo (8) de la parte superior izquierda del armario e instale la bisagra superior de repuesto (izquierda) (7) en la parte superior izquierda del armario con 3 tornillos... (Fig... D) 5... Instale la bisagra inferior de repuesto en el lado izquierda (9) como se indica en el procedimiento anterior... (Fig... E) 6... Instale y alinee la puerta... 7... Coloque las tapas de plsticos para cubrir los agujeros (8)...

Page 44

1... Bisagra inferior (derecha) 2... Tornillos 3... Eje de puerta 4... Puerta 5... Bisagra superior (derecha) 6... Tornillos 7... Bisagra superior (izquierda) 8... Bisagra inferior (izquierda)

Page 45

Diagrama de almacenamiento Compruebe el diagrama de almacenamiento relacionado con la configuracin real del producto...

Page 46

Especificacionesde instalacin empotrada Para altura de 813 mm con puerta de vidrio o acero inoxidable

Page 47

Para altura de 865 mm con puerta de vidrio o acero inoxidable

Page 48

armario de vinos... Abra la puerta y retire los 2 estantes superiores (consulte Retirar los estantes)... Gire el filtro segn la Figura A... Segn la Figura B, el filtro debe alinearse con las muescas como se muestra... Retire el filtro (Fig... C)... Inserte el filtro de reemplazo y grelo segn la Fig... A para bloquearlo en su posicin... Vuelva a instalar los estantes...

Page 49

Se enciende y se apaga con frecuencia... La temperatura ambiente es ms alta de lo normal... Se ha introducido una gran cantidad de cosas en la cmara de vinos/bebidas... La puerta se abre con demasiada frecuencia... La puerta no est cerrada del todo... El mando de temperatura no se ha configurado correctamente... La junta de la puerta no crea un cierre estanco...

Page 50

Para ponerse en contacto con la asistencia tcnica, visite nuestro sitio web: https://corporate... haier- europe... com/en/... En la seccin "websites", elija la marca de su producto y su pas... Sers redirigido al sitio web especfico donde podrs encontrar el nmero de telfono y el formulario para contactar con la asistencia tcnica... DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS

Page 51

INFORMATIONS DE SCURIT Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et d'installation ! Elles contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil... Le fabricant n'est pas responsable si vous ne respectez pas les instructions et avertissements... Conservez tous les documents pour une utilisation ultrieure ou pour le propritaire suivant...

Page 52

POUR les appareils quips d'un compartiment conglateur : en cas de panne de courant, nouvrez pas le couvercle... Les aliments congels ne devraient pas tre affects si la panne dure moins que les heures indiques sur l'tiquette signaltique (temps de monte en temprature)... Si la panne dure plus longtemps, alors il convient de vrifier les aliments et de les manger immdiatement ou bien de les cuire et de les congeler nouveau...

Page 53

Les enfants, les personnes qui ont des capacits physiques, mentales ou sensorielles limites, ainsi que les personnes qui ont des connaissances insuffisantes en matire de scurit d'utilisation de l'appareil sont risque... Vrifiez que les enfants et les personnes vulnrables ont compris les dangers... Une personne responsable de la scurit doit surveiller les enfants et les personnes vulnrables qui utilisent l'appareil ou leur expliquer son fonctionnement... Seuls les enfants gs de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil...

Page 54

AVERTISSEMENT : Les tubes du circuit de rfrigration transportent une petite quantit d'un frigorigne respectueux de l'environnement mais inflammable (R600a) et d'un gaz isolant (cyclopentane)... Il n'endommage pas la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre... Si le rfrigrant s'chappe, il risque de blesser vos yeux ou de s'enflammer...

Page 55

Les compartiments de conglation deux toiles (si prsents dans lappareil) sont adapts la conservation des aliments pr- congels, la conservation et la fabrication des crmes glaces et la production des glaons...

Page 57

Cet appareil utilise un rfrigrant inflammable... Ne jamais endommager la tuyauterie de refroidissement pendant le transport... Installez votre cave vin l'cart de la lumire directe du soleil et des sources de chaleur (pole, chauffage, radiateur, etc... )... Le rayonnement solaire direct peut endommager le revtement acrylique et les sources de chaleur sont susceptibles daugmenter la consommation dnergie lectrique... Un environnement trs froid peut galement empcher lappareil de fonctionner correctement...

Page 58

Alarme de temprature Si la temprature l'intrieur est suprieure 23 C, il sera affich "HI" sur le panneau d'affichage, et au bout d'une heure aprs l'alarme / l'avertisseur sonore retentira... Cela indique que la temprature l'intrieur est trop leve... Si la temprature l'intrieur est infrieure 0 C, il sera affich "LO" sur le panneau d'affichage et dans le mme temps l'alarme de dysfonctionnement sera active...

Page 59

Fonction de rcupration de temprature En cas de coupure de l'alimentation, la cave vin peut se souvenir des rglages de temprature prcdents, et lorsque l'alimentation est rtablie, la temprature de la cave vin revient au mme rglage de la temprature que lorsque l'appareil est mis hors tension... clairage interne Afin de rduire la consommation d'nergie, cette armoire vin teint automatiquement les lampes LED au bout de10 minutes... Si vous souhaitez que les lampes LED restent allumes en continu, cela est possible... Appuyez et maintenez le bouton "CLAIRAGE" enfonc pendant 5 secondes, l'cran affichera "LP"... Aprs 4 secondes, l'cran reviendra la normale et le voyant restera allum jusqu' ce qu'il soit teint manuellement... Si vous souhaitez revenir en arrire et conomiser de l'nergie (recommand), appuyez et maintenez le bouton "CLAIRAGE" enfonc pendant 5 secondes, l'cran affichera "LF", aprs 4 secondes, l'cran reviendra la normale et la lumire s'teindra automatiquement au bout de 10 minutes... Clayettes Pour viter d'endommager le joint de porte, assurez-vous que la porte est compltement

Page 60

1... Ouvrez la porte un angle de 90 degrs, retirez les 2 vis (2) de l'axe de la porte infrieure (3), retirez la porte (4), retirez la plaque de l'axe (3) de la porte, (Fig... A)... 2... Dvissez la vis (11) situe sous le cadre de la porte et le dispositif de limitation (10), et replacez-la du ct de l'extrmit gauche du cadre de porte... (Fig... A/B)... 3... Retirez les 3 vis (6) de la charnire suprieure (ct droit) (5) et retirez celle-ci... (Fig... C)... 4... Retirez les clous dcoratifs (8) en haut gauche de l'armoire et installez la charnire suprieure de rechange (ct gauche) (7) en haut gauche de l'armoire avec 3 vis... (Fig... D) 5... En suivant la procdure ci-dessus, installez la charnire infrieure de rechange ct gauche (9)... (Fig... E) 6... Installez et alignez la porte... 7... Insrez les caches en plastique pour couvrir les trous (8)...

Page 61

3... Utilisez les vis que vous avez retires des charnires latrales ct droit pour fixer les charnires suprieure et infrieure ct gauche (7) (8)... (Voir Fig... D et Fig... E)

Page 62

Schma de stockage En fonction de la configuration courante de votre appareil, veuillez vrifier le schma de stockage correspondant... Total: 20 bouteilles (max... ) sans tablette infrieure

Page 63

Consignes pour une installation intgre Pour une hauteur de 813 mm avec porte en verre ou en acier inoxydable

Page 64

Pour une hauteur de 865 mm avec porte en verre ou en acier inoxydable

Page 65

Comment remplacer le filtre charbon de bois (si prsent dans votre appareil) Les filtres Charcoal sont situs dans le coin suprieur gauche de chaque cave vin... Ouvrez la porte et retirez les 2 tagres suprieures (voir Retrait des tagres)... Tournez le filtre comme sur la Fig... A... Comme sur la Fig... B, le filtre doit saligner sur les encoches comme indiqu... Retirez le filtre (Fig... C)... Insrez le filtre de remplacement et tournez-le conformment la Fig... A pour le bloquer en

Page 66

Le bruit de cliquetis peut provenir du flux du rfrigrant, ce qui est normal... la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des bruits de gargouillement causs par le flux de rfrigrant dans votre cave vin/refroidisseur de boissons... La contraction et l'expansion des parois intrieures peuvent provoquer des bruits de claquement et de crpitement... La cave vin/le refroidisseur de boissons n'est pas de niveau...

Page 67

Pour contacter l'assistance technique, visitez notre site Internet: https://corporate... haier- europe... com/en/ ... Dans la section websites, choisissez la marque de votre produit et votre pays... Vous serez redirig vers le site Web spcifique o vous pouvez trouver le numro de tlphone et le formulaire pour contacter l'assistance technique

Page 68

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e l'installazione... Le istruzioni contengono informazioni importanti relative all'installazione, all'uso e alla manutenzione dell'elettrodomestico... Il produttore non responsabile del mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze... Conservare tutta la documentazione per future consultazioni o per i proprietari successivi...

Page 69

PER gli elettrodomestici dotati di vano congelatore, non aprire il coperchio in caso di interruzione della corrente... Gli alimenti surgelati non dovrebbero guastarsi se l'interruzione dell'alimentazione dura meno delle ore indicate sull'etichetta della classificazione (tempo di aumento della temperatura)... Se l'interruzione dell'alimentazione dura di pi, controllare gli alimenti e consumarli immediatamente o ricongelarli solo dopo averli cotti...

Page 70

Sono a rischio i bambini, le persone affette da limitazione delle capacit fisiche, mentali o sensoriali, nonch le persone che non conoscono perfettamente il funzionamento sicuro dell'elettrodomestico... Accertarsi che i bambini e le persone vulnerabili siano consapevoli dei pericoli... Una persona responsabile della sicurezza deve sorvegliare o istruire i bambini e le persone vulnerabili che adoperano l'elettrodomestico... L'elettrodomestico non deve essere utilizzato da bambini di et inferiore a 8 anni...

Page 71

AVVERTENZA: i tubi del circuito di refrigerazione trasportano una lieve quantit di refrigerante ecologico ma infiammabile (R600a) e di gas isolante (ciclopentano)... Questi prodotti non danneggiano lo strato di ozono e non aumentano l'effetto serra... Se il refrigerante fuoriesce, pu lesionare gli occhi o incendiarsi...

Page 72

Gli scomparti per surgelati a due stelle (se presenti nell'elettrodomestico) sono adatti alla conservazione di alimenti pre-congelati, alla conservazione o alla preparazione di gelati e alla produzione di cubetti di ghiaccio

Page 74

Questo elettrodomestico utilizza refrigerante antideflagrante, quindi non danneggiare mai le tubazioni di raffreddamento durante il trasporto... Posizionare la cantinetta per vino lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore (stufa, riscaldamento, radiatore, ecc... )... La luce solare diretta pu influenzare il rivestimento acrilico e le fonti di calore possono aumentare il consumo elettrico... Anche temperature ambiente estremamente basse possono causare il malfunzionamento dell'elettrodomestico...

Page 75

Impostazione dei comandi della temperatura Impostare la temperatura di raffreddamento desiderata premendo i pulsanti adiacenti agli indicatori " " o " "... Ad ogni pressione dei pulsanti si scorrono le impostazioni di temperatura disponibili con incrementi di 1C... L'impostazione della temperatura pu essere regolata tra 5C e 18C... Se si vuole ottenere ogni temperatura interna di impostazione, tenere premuto il pulsante

Page 76

Illuminazione interna Per ridurre il consumo di energia, questa cantinetta per vino spegne automaticamente le luci a LED dopo 10 minuti... Se si vuole che la luce a LED rimanga accesa in modo continuo, possibile farlo... Tenere premuto il tasto "LUCE" per 5 secondi, il display visualizzer "LP"... Dopo 4 secondi il display torner alla visualizzazione normale e la luce rimarr accesa fino allo spegnimento manuale... Se si desidera tornare indietro e risparmiare energia (procedura consigliata), tenere premuto il pulsante "LUCE" per 5 secondi, il display mostrer "LF"... Dopo 4 secondi il display torner alla visualizzazione normale e la luce si spegner automaticamente dopo 10 minuti...

Page 77

1... Aprire la porta ad un angolo di 90 gradi, togliere le 2 viti (2) dall'asse inferiore della porta (3), rimuovere la porta (4), rimuovere la piastra dell'asse (3) dalla porta, (Fig... A)... 2... Svitare la vite (11) situata sotto il telaio della porta e il fermo (10) e riposizionarla sul lato sinistro del telaio della porta... (Fig... A/B) 3... Estrarre le 3 viti della cerniera (6) dalla cerniera superiore (destra) (5) e toglierla... (Fig... C) 4... Togliere il chiodo decorativo (8) dalla parte superiore sinistra del mobiletto e montare la cerniera superiore di ricambio (sinistra) (7) nella parte superiore sinistra del mobiletto con 3 viti... (Fig... D) 5... Seguendo la procedura sopra descritta, montare la cerniera inferiore di ricambio a sinistra (9)... (Fig... E) 6... Montare e allineare la porta... 7... Inserire i tappi di plastica per coprire i fori (8)...

Page 78

1... Togliere 2 viti (2), quindi tirare la porta (4) come da direzione della freccia e la cerniera inferiore (destra)(1) come per il montaggio... (Fig... A e Fig... B)

Page 79

La configurazione che consente il maggiore risparmio energetico richiede il posizionamento dei ripiani nel prodotto; fare riferimento alle immagini precedenti...

Page 80

Specifiche di montaggio per incasso Per altezza 813mm con porta tutto vetro o in acciaio inox

Page 81

Per altezza 865 mm con porta tutto vetro o in acciaio inox

Page 82

Come sostituire il filtro a carbone (se presente nel vostro apparecchio) I filtri al carbone si trovano nell'angolo in alto a sinistra di ogni zona della cantinetta... Aprire lo sportello e togliere i 2 ripiani superiori (vedere smontaggio dei ripiani)... Ruotare il filtro come da Fig... A... Come indicato in Fig... B, il filtro deve allinearsi con le tacche come mostrato in figura... Estrarre il filtro (Fig... C)... Inserire il filtro di ricambio e ruotare come da Fig... A per bloccarlo in posizione... Rimontare i ripiani...

Page 83

Il rumore di battito pu provenire dal flusso del refrigerante, che normale... Al termine di ogni ciclo, potreste sentire dei gorgoglii causati dal flusso di refrigerante nella vostra cantinetta per vino/bevande... La contrazione e l'espansione delle pareti interne possono causare rumori di scoppiettio e crepitio... La cantinetta per vino/bevande non in piano...

Page 84

Per contattare l'assistenza tecnica, visitare il nostro sito Web: https://corporate... haier- europe... com/en/ ... Nella sezione "websites", scegli la marca del tuo prodotto e il tuo paese... Verrai reindirizzato al sito specifico dove potrai trovare il numero di telefono e il modulo per contattare l'assistenza tecnica Disponibilita dei ricambi

Page 85

VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees de bedienings- en installatieinstructies zorgvuldig door! Ze bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat... De fabrikant is niet aansprakelijk als u zich niet aan de instructies en waarschuwingen houdt... Bewaar alle documenten voor volgend gebruik of voor de volgende eigenaar... Sluit het apparaat niet aan op de elektriciteitsvoorziening voordat

Page 86

VOOR apparaten met een vriesvak: het deksel niet openen als er een stroomstoring is... Bevroren voedsel mag niet worden benvloed als de storing minder lang duurt dan de uren die op het etiket worden vermeld (Stijgtijd temperatuur)... Als de storing langer duurt, moet het voedsel worden gecontroleerd en onmiddellijk worden geconsumeerd of bereid en daarna opnieuw ingevroren...

Page 87

Kinderen, mensen met beperkte lichamelijke, mentale of zintuiglijke vermogens, en mensen die onvoldoende kennis hebben over de veilige bediening van het apparaat lopen een groter risico... Controleer of kinderen en kwetsbare mensen de gevaren hebben begrepen... Een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid moet toezicht houden op of instructies geven aan kinderen en kwetsbare personen die het apparaat gebruiken... Alleen kinderen van 8 jaar en ouder mogen het apparaat gebruiken...

Page 88

De diepvriesvakken met twee sterren (als ze in het apparaat aanwezig zijn) zijn geschikt voor het bewaren van vooringevroren levensmiddelen, het bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokjes

Page 89

Dit apparaat is voorzien van een merkteken in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)... AEEA bevat vervuilende stoffen (die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben) en basisonderdelen (die hergebruikt kunnen worden)... Het is belangrijk om AEEA specifieke behandelingen te laten ondergaan, teneinde alle vervuilende stoffen te verwijderen of op de juiste manier af te voeren en alle materialen terug te winnen en te recyclen... Personen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat AEEA niet in het milieu terecht komt; hiervoor moeten enkele elementaire regels worden gevolgd:

Page 91

Als u elke werkelijke binnentemperatuur wilt zien, houdt u de knop " " of " " 3 seconden ingedrukt... De LED gaat knipperen en geeft de werkelijke temperatuur weer... Nadat u de knop heeft losgelaten stopt de LED met knipperen en wordt de ingestelde temperatuur weergegeven... Knipperende LED = Kasttemperatuur Ononderbroken brandende LED = Ingestelde temperatuur

Page 92

Functie temperatuurgeheugen In het geval van een stroomonderbreking kan de wijnkoeler de vorige temperatuurinstellingen onthouden... Wanneer de stroom wordt hersteld, zal de koelertemperatuur terugkeren naar dezelfde insteltemperatuur als toen de stroom werd onderbroken... Binnenverlichting Om het energieverbruik te verminderen, schakelt deze wijnkast na 10 minuten automatisch de LED- lampjes uit... Als u wilt dat het LED-lampje continu blijft branden, is dit mogelijk... Houd de "LAMP"-knop 5 seconden ingedrukt, het display geeft "LP weer... Na 4 seconden zal het scherm weer normaal worden en zal het licht blijven branden totdat het handmatig wordt uitgeschakeld... Als u terug wilt keren en energie wilt besparen (aanbevolen), houd dan de "LAMP"-knop 5 seconden ingedrukt; het display geeft "LF" weer... Na 4 seconden zal het scherm weer normaal worden en wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld na 10 minuten... Schappen Om schade aan de deurpakking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur helemaal open

Page 93

1... Open de deur onder een hoek van 90 graden, haal de 2 schroeven (2) uit de onderste deuraras (3), verwijder de deur (4), verwijder de asplaat (3) uit de deur (Afb... A)... 2... Draai de schroef (11) onder het deurframe en de begrenzer (10) los en plaats deze aan de linkerkant van het deurframe... (Afb... A/B) 3... Haal de 3 scharnierschroeven (6) uit het bovenste scharnier (rechts) (5) en verwijder deze... (Afb... C) 4... Verwijder de siernagel (8) van de linkerbovenkant van de kast en installeer het reservescharnier (links) (7) aan de linkerbovenkant van de kast met 3 schroeven... (Afb... D) 5... Installeer volgens de bovenstaande procedure het onderste reservescharnier aan de linkerkant (9)... (Afb... E) 6... Installeer de deur en lijn hem uit... 7... Plaats de plastic doppen om de gaten (8) af te sluiten...

Page 94

3... Gebruik de schroeven die u hebt verwijderd van de scharnieren aan de rechterkant om de scharnieren linksboven en -onder (7) (8) te bevestigen... (Zie Afb... D & Afb... E)

Page 95

De meest energiebesparende configuratie vereist dat planken in het product worden geplaatst, zie de bovenstaande afbeeldingen...

Page 96

Installatiespecificaties voor ingebouwde apparaten Voor hoogte 813 mm met volledig glazen of roestvrijstalen deur

Page 97

Voor hoogte 865 mm met volledig glazen of roestvrijstalen deur

Page 98

Het koolfilter vervangen (indien aanwezig in uw apparaat) In de linkerbovenhoek van elke wijnkastzone bevinden zich koolfilters... Open de deur en verwijder de bovenste 2 schappen (zie De schappen verwijderen)... Draai het filter zoals op Afb... A... Zoals weergegeven op Afb... B moet het filter op n lijn staan met de inkepingen... Trek het filter eruit (Afb C)... Plaats het vervangingsfilter en draai het zoals op Afb... A om het in positie te vergrendelen... Plaats de schappen terug...

Page 99

Het rammelende geluid kan afkomstig zijn van de stroming van het koelmiddel, dit is normaal... Aan het einde van elke cyclus kunt u gorgelende geluiden horen die worden veroorzaakt door de stroom koudemiddel in uw wijnkoeler/drankenkoeler... Het krimpen en uitzetten van de binnenwanden kan piepende en krakende geluiden veroorzaken... De wijnkoeler/drankenkoeler staat niet waterpas...

Page 100

https://corporate... haier-europe... com/en/ ... Kies onder de sectie "website" het merk van uw product en uw land... U wordt doorgestuurd naar de specifieke website waar u het telefoonnummer en formulier kunt vinden om contact op te nemen met de technische assistentie Beschikbaarheid van reserveonderdelen

Page 101

Dzikujemy za zakup tego produktu... Przed uyciem swojej lodwki zapoznaj si uwanie z niniejsz instrukcj obsugi, aby zapewni jej jak najlepsze dziaanie... Zachowaj ca dokumentacj w razie potrzeby uycia jej w przyszoci lub dla kolejnych wacicieli... Produkt ten przeznaczony jest wycznie do uytku domowego lub podobnych zastosowa, na przykad:

Page 102

Upewni si, e kabel zasilania sieciowego nie jest przytrzanity pod urzdzeniem podczas przenoszenia go lub po tego typu czynnoci, aby unikn przecicia go lub uszkodzenia... W razie uszkodzenia przewodu zasilajcego powinien on zosta wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub inn wykwalifikowan osob, aby unikn zagroenia

Page 103

Zagroone s tutaj dzieci, osoby o ograniczonych zdolnociach fizycznych, umysowych lub sensorycznych, a take osoby, ktre nie posiadaj wystarczajcej wiedzy na temat bezpiecznej obsugi urzdzenia... Upewnij si, czy dzieci i osoby naraone na uraz zrozumiay zagroenia... Osoba odpowiedzialna za bezpieczestwo musi nadzorowa lub poinstruowa dzieci i osoby naraone na uraz, ktre obsuguj urzdzenie... Z urzdzenia mog korzysta dzieci w wieku od 8 lat...

Page 104

OSTRZEENIE: Rury obwodu chodniczego przenosz niewielk ilo przyjaznego dla rodowiska, ale atwopalnego czynnika chodniczego (R600a) i gazu izolacyjnego (cyklopentan)... Nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiksza efektu cieplarnianego... Wyciek czynnika chodniczego moe spowodowa obraenia oczu lub zapalenie si...

Page 105

W przypadku urzdzenia wolnostojcego zamieszcza si ostrzeenie: To urzdzenie chodnicze nie jest przeznaczone do uytku jako urzdzenie do zabudowy

Page 107

W urzdzeniu tym zastosowano atwopalny czynnik chodzcy... Naley uwaa, aby nie uszkodzi rurek ukadu chodzenia podczas transportu... Chodziark do wina naley ustawi z dala od bezporedniego wiata sonecznego i rde ciepa (kuchenka, grzejnik itp... )... Bezporednie dziaanie promieni sonecznych moe wpywa na powok akrylow, a rda ciepa mog powodowa wzrost zuycia energii elektrycznej... Ekstremalnie niskie temperatury otoczenia mog rwnie by przyczyn nieprawidowego dziaania urzdzenia...

Page 108

Alarm o temperaturze Jeli temperatura w urzdzeniu jest wysza ni 23C, na wywietlaczu pojawi si wskazanie HI i po godzinie zostanie wyemitowany sygna alarmowy/ wygenerowany alarm... Oznacza to, e temperatura wewntrz urzdzenia jest zbyt wysoka... Jeli temperatura wewntrzna jest nisza ni 0, na wywietlaczu pojawi si wskazanie LO i poza alarmem pojawi si rwnie lampka sygnalizacyjna awarii...

Page 109

Funkcja przywracania temperatury W przypadku przerwy w zasilaniu chodziarka do wina moe zapamita poprzednie ustawienia temperatury, a gdy zasilanie zostanie przywrcone, temperatura urzdzenia powrci do tej, jaka bya ustawiona przed wyczeniem zasilania... Owietlenie wewntrzne Aby zmniejszy zuycie energii, niniejsza chodziarka do wina automatycznie wyczy owietlenie LED po 10 minutach... Jeli owietlenie LED ma wieci stale, jest to moliwe... Naley nacisn i przytrzyma przycisk owietlenia przez 5 sekund, a na wywietlaczu pojawi si wskazanie LP... Po 4 sekundach wywietlacz powrci do normalnego stanu, a owietlenie pozostanie wczone a do rcznego wyczenia go... Jeli zamierza si powrci do trybu oszczdzania energii (zalecanego), naley nacisn i przytrzyma przycisk owietlenia przez 5 sekund, a na wywietlaczu pojawi si wskazanie LF... Po 4 sekundach wywietlacz powrci do normalnego stanu, a owietlenie wyczy si automatycznie po 10 minutach... Pki

Page 110

Urzdzenie posiada odwracalne drzwiczki, ale jest dostarczane z drzwiczkami zamontowanymi na prawych zawiasach... Zestaw lewych zawiasw jest dostarczany wraz z urzdzeniem (w opakowaniu), gdyby uytkownik zamierza zmieni sposb otwierania si drzwiczek...

Page 111

1... Wykrci 2 ruby (2), a nastpnie pocign drzwiczki (4) zgodnie z kierunkiem grota strzaki i dolny zawias (prawy) (1) rwnie do montau... (Rys... A i Rys... B)

Page 112

Schemat przechowywania Zgodnie z rzeczywist konfiguracj posiadanego produktu naley zapozna si z waciwym schematem przechowywania... Ogem: 20 butelek (maksymalnie) bez dolnej pki

Page 113

Parametry instalacji w zabudowie W przypadku wysokoci 813 mm z drzwiami z penego szka lub stali nierdzewnej

Page 114

W przypadku wysokoci 865 mm z drzwiami z penego szka lub stali nierdzewnej

Page 115

wina... Otworzy drzwiczki i wyj 2 grne pki (patrz wyjmowanie pek)... Obrci filtr zgodnie z Rys... A... Zgodnie z Rys... B filtr powinien by wyrwnany z naciciami, jak pokazano na rysunku... Wycign filtr (Rys... C)... Woy nowy filtr i przekrci zgodnie z Rys... A, aby zablokowa go na swoim miejscu... Zamontowa pki na miejscu...

Page 116

Grzechotanie moe by spowodowane przepywem czynnika chodniczego, co jest normalne... Po zakoczeniu kadego cyklu mona usysze odgosy bulgotania spowodowane przepywem czynnika chodniczego w chodziarce do wina/chodziarce do napojw... Kurczenie i rozpranie si cianek wewntrznych moe by rdem odgosu trzaskania... Chodziarka do wina/chodziarka do napojw nie jest wypoziomowana...

Page 117

Aby skontaktowa si z pomoc techniczn, odwied nasz stron internetow: https://corporate... haier-europe... com/en/ ... W sekcji website wybierz mark swojego produktu i swj kraj... Zostaniesz przekierowany na konkretn stron internetow, na ktrej znajdziesz numer telefonu i formularz do kontaktu z pomoc techniczn Dostpno czci zamiennych Termostaty, czujniki temperatury, pytki obwodw drukowanych przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu klamki, zawiasy do drzwi, tace i koszyki przez okres co najmniej siedmiu lat oraz uszczelki drzwiowe przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu

Page 118

O aparelho operado por uma fonte de alimentao de 220-240 VAC/50 Hz... Uma flutuao da tenso anormal pode fazer com que o aparelho no ligue ou danifique o controlo da temperatura ou o compressor, ou pode haver um rudo anormal durante o funcionamento... Nesse caso, deve ser montado um regulador automtico...

Page 119

Correm maior risco as crianas, pessoas com capacidades fsicas, mentais ou sensoriais limitadas, bem como pessoas que tm conhecimento inadequado sobre a operao segura do aparelho... Verifique se as crianas e as pessoas vulnerveis compreenderam os riscos... Uma pessoa responsvel pela segurana deve fiscalizar ou instruir as crianas e pessoas vulnerveis que esto a utilizar o

Page 120

AVISO: Os tubos do circuito de refrigerao transmitem uma pequena quantidade de um refrigerante ecolgico mas inflamvel (R600a) e gs isolante (ciclopentano)... No danifica a camada de ozono e no aumenta o efeito estufa... Se ocorrer derrame de refrigerante, pode ferir os olhos ou inflamar...

Page 121

Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se apresentados no aparelho) so adequados para armazenar alimentos pr-congelados, armazenar ou fazer gelados e cubos de gelo

Page 123

Este aparelho usa refrigerante inflamvel... Por este motivo, no danifique a tubagem de refrigerao durante o seu transporte... Coloque o refrigerador de vinho afastado da luz solar direta e de fontes de calor (fogo, aquecedor, radiador, etc... )... A luz solar direta pode afetar o revestimento acrlico e as fontes de calor podem aumentar o consumo eltrico... Temperaturas ambiente extremamente frias tambm podem comprometer o adequado funcionamento da unidade...

Page 124

Alarme da temperatura Se a temperatura interior for superior a 23 C, ser exibido "HI" no visor do painel, e aps uma hora acionado um alarme / campainha com som ... Isso indica que a temperatura no interior muito alta... Se a temperatura no interior for inferior a 0 C, ser exibido "LO" no visor do painel e ao mesmo tempo tambm o alarme de indicao de avaria ativado...

Page 125

Luz interior Para reduzir o consumo de energia, este armrio desliga automaticamente as luzes LED aps 10 minutos... No entanto, possvel manter a luz LED acesa continuamente... Mantenha pressionada a tecla "LIGHT" durante 5 segundos at o visor mostrar "LP"... Aps 4 segundos, o visor volta ao normal e a luz permanece acesa at ser desligada manualmente... Se quiser reverter e poupar energia (recomendado), mantenha pressionada a tecla LIGHT durante 5 segundos, at o visor mostrar LF... Aps 4 segundos, o visor volta ao normal, sendo a luz automaticamente desligada aps 10 minutos...

Page 126

1... Abra a porta com um ngulo de 90 graus, retire os 2 parafusos (2) do eixo inferior da porta (3), retire a porta (4), retire a placa do eixo (3) da porta (Fig... A)... 2... Desaparafuse o parafuso (11) situado por baixo do batente da porta e do dispositivo de limite (10) e volte a colocar no lado esquerdo da estrutura da porta... (Fig... A/B) 3... Retire os 3 parafusos de dobradia (6) da dobradia superior (direita) (5) e remova... (Fig... C) 4... Retire o pino decorativo (8) da parte superior esquerda do armrio e instale a dobradia superior sobressalente (esquerda) (7) na parte superior esquerda do armrio com 3 parafusos... (Fig... D) 5... Seguindo o procedimento acima, instale a dobradia sobressalente inferior esquerda (9)... (Fig... E) 6... Instale e alinhe a porta... 7... Insira as tampas de plstico para cobrir os orifcios (8)...

Page 127

1... Retire 2 parafusos (2) e, de seguida, puxe a porta (4) de acordo com a direo da seta e a dobradia inferior (direita) (1), assim como o conjunto... (Fig... A e Fig... B)

Page 128

A configurao mais energeticamente eficiente requer e as prateleiras estejam dentro do frigorfico... Consulte as imagens acima...

Page 129

Especificaes de instalao para encastraro aparelho Para altura 813 mm com porta totalmente em vidro ou ao inoxidvel

Page 130

Para altura 865 mm com porta totalmente em vidro ou ao inoxidvel

Page 131

armrio de vinhos... Abra a porta e remova as 2 prateleiras superiores (consulte, Remoo das prateleiras)... Rode o filtro de acordo com a Fig... A... De acordo com a Fig... B, o filtro deve ser alinhado com os entalhes, como mostrado... Puxe o filtro para fora (Fig... C)... Insira o filtro de substituio e tora de acordo com a Fig... A para travar na posio... Volte a instalar as prateleiras...

Page 132

O rudo de chocalho pode vir do fluxo do refrigerante, o que normal... medida que cada ciclo termina, pode ouvir sons de borbulhar causados pelo fluxo de refrigerante no seu refrigerador de vinho/refrigerador de bebidas... A contrao e a expanso das paredes interiores da cave de vinhos podem provocar estalidos e rudos similares... O refrigerador de vinho/refrigerador de bebidas no est nivelado...

Page 133

Para entrar em contato com a assistncia tcnica, visite nosso site: https://corporate... haier- europe... com/en/ ... Na seo website, escolha a marca do seu produto e o seu pas... Voc ser redirecionado para o site especfico onde poder encontrar o nmero de telefone e formulrio para entrar em contato com a assistncia tcnica

Page 134

Pozorne si pretajte nvod na obsluhu a intalciu! Obsahuj dleit informcie o tom, ako spotrebi intalova, pouva a ako na om vykonva drbu... Vrobca nepreber iadnu zodpovednos v prpade nedodrania pokynov a varovan... Vetku dokumentciu si odlote, aby ste ju mali k dispozcii na budce pouitie alebo pre alch vlastnkov...

Page 135

PRE spotrebie s mraziacim boxom: v prpade vpadku prdu neotvrajte veko... Ak bude porucha pretrvva kratie, ne je uveden na typovom ttku (as zvyovania teploty), nemalo by to ma na zmrazen potraviny iadny vplyv... V prpade dlhieho vpadku treba potraviny skontrolova a okamite skonzumova, prpadne tepelne upravi a nsledne znova zmrazi...

Page 136

ekologicky nezvadnho, ale horavho chladiva (R600a) a izolanho plynu (cyklopentn)... Nepokodzuje oznov vrstvu a nezvyuje sklenkov efekt... Ak chladivo unikne, me vm porani oi alebo sa vznieti...

Page 137

Priehradky na mrazen potraviny s dvomi hviezdikami (ak sa v spotrebii nachdzaj) s vhodn na uchovvanie predmrazench potravn, uchovvanie alebo tvorbu zmrzliny a tvorbu adovch kociek

Page 139

Tento spotrebi pouva horav chladivo, take poas prepravy nikdy nepokote chladiace potrubia... Umiestnite chladniku na vno mimo dosahu priameho slnenho svetla a zdroja tepla (spork, krenie, raditor at... )... Priame slnen svetlo me ovplyvni akrylov povlak a tepeln zdroje mu zvi spotrebu elektriny... Mimoriadne nzke teploty prostredia mu spsobi aj nesprvnu prevdzku zariadenia...

Page 140

Ak chcete zisti kad skuton vntorn teplotu, stlate a podrte tlaidlo alebo tlaidlo na 3 sekundy, LED blik a zobrazuje aktulnu teplotu... Po uvonen tlaidla na 5 seknd LED obrzok prestane blika, a potom sa vrti sp a zobraz sa nastaven teplota... Blikajca LED = teplota skrine Nepretrite svietiaca LED = nastaven teplota

Page 141

Funkcia obnovenia teploty V prpade preruenia napjania si chladnika na vno me zapamta predchdzajce nastavenia teploty a pri obnoven napjania sa teplota chladniky vrti na rovnak nastaven teplotu ako pri vypnut napjania... Vntorn osvetlenie Aby sa znila spotreba energie, v tejto vinotke sa automaticky vypne LED osvetlenie po 10 mintach... Ak chcete, aby LED osvetlenie nepretrite svietilo, je to mon... Stlate a podrte tlaidlo LIGHT (OSVETLENIE) po dobu 5 seknd, na displeji sa zobraz LP... Po 4 sekundch sa displej vrti do normlu a osvetlenie zostane rozsvieten, km sa rune nevypne... Ak sa chcete vrti k pvodnmu nastaveniu a etri energiu (odporan), stlate a podrte tlaidlo LIGHT (OSVETLENIE) po dobu 5 seknd, na displeji sa zobraz LF, po 4 sekundch sa displej vrti sp do normlu a osvetlenie sa automaticky vypne po 10 mintach... Police Aby nedolo k pokodeniu tesnenia dvierok, uistite sa, e s pri vyahovan polc z priestoru

Page 142

1... Otvorte dvierka pod uhlom 90 stupov, vyberte 2 skrutky (2) z osi spodnch dvierok (3), vyberte dvierka (4), vyberte osov dotiku (3) zo dvierok, (obr... A)... 2... Odskrutkujte skrutku (11) umiestnen pod rmom dvierok a obmedzovaom (10) a premiestnite ju na av stranu rmu dvierok... (obr... A/B) 3... Vyberte 3 skrutky zvesu (6) z hornho zvesu (prav) (5) a vyberte ho... (obr... C) 4... Odstrte ozdobn klinec (8) z avho hornho okraja skrine a namontujte nhradn horn zves (av) (7) v avom hornom okraji skrine pomocou 3 skrutiek... (obr... D) 5... Poda vyie uvedenho postupu naintalujte naavo nhradn spodn zves (9)... (obr... E) 6... Naintalujte a zarovnajte dvierka... 7... Vlote plastov uzvery, aby ste zakryli otvory (8)...

Page 143

1... Demontujte 2 skrutky (2), potom vytiahnite dvierka (4) poda smeru pky a doln zves (vpravo) (1), rovnako aj pri monti... (Obr... A a obr... B)

Page 144

Schma uloenia V zvislosti od aktulnej konfigurcie vho produktu skontrolujte prslun schmu uloenia... Spolu: 20 flia (max... ) bez spodnej police

Page 145

pecifikcie intalcie pre zabudovanie Pre vku 813 mm s celosklenenmi alebo nerezovmi dverami

Page 146

Pre vku 865 mm s celosklenenmi alebo nerezovmi dverami

Page 147

Uhlkov filtre s umiestnen v avom hornom rohu kadej zny vinotky... Otvorte dvierka a vyberte 2 horn police (pozrite si demont polc)... Otote filter poda obr... A... Poda obr... B by mal by filter zarovnan so zrezmi, ako je znzornen na obrzku... Vytiahnite filter (obr... C)... Vlote nhradn filter a otote ho poda obr... A, aby sa zaistil... Vlote police nasp...

Page 148

Klokotanie me by spsoben prdenm chladiva, o je normlne... Po ukonen kadho cyklu mete pou bublanie spsoben prietokom chladiva v chladnike na vno/chladnike na npoje... Kontrakcia a expanzia vntri stien me spsobi praskanie a pukanie... Chladnika na vno/chladnika na npoje nie je vyrovnan...

Page 149

Rky a zvesy dver, poliky a koky aspo poas siedmich rokov a tesnenia dver aspo poas 10 rokov od uvedenia poslednho kusu danho modelu na trh;

Page 150

Prosimo, da pred uporabo vaega novega hladilnega aparata pozorno preberete ta navodila, da zagotovite najbolje delovanje... Vse dokumente, ki so bili hladilnemu aparatu priloeni, shranite, da bodo na voljo tudi morebitnim bodoim lastnikom... Hladilni aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:

Page 151

Pazite, da se napajalni kabel med nameanjem/premeanjem in po njem ne ujame pod robove naprave, ker bi ga to lahko prerezalo ali pokodovalo... e se napajalni kabel pokoduje, ga mora da se izognete tveganju elektrinega udara zamenjati pooblaeni serviser ali drug za to usposobljen strokovnjak...

Page 152

OPOZORILO: V ceveh hladilnega krogotoka je majhna koliina okolju prijaznega, a vnetljivega hladilnega sredstva (R600a) in izolacijskega plina (ciklopentan)... Ne pokoduje ozonskega plaa in ne povea uinka tople grede... e pride do puanja hladilnega sredstva, lahko pokoduje vae oi ali se vname...

Page 153

- Predali z dvema zvezdicama (e so v napravi) so primerni za shranjevanje zamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in izdelavo kock ledu... -Predali z eno, dvema in tremi zvezdicami (e so v napravi) niso primerni za zamrzovanje sveih ivil... - e je naprava dlje asa prazna, jo izklopite, odmrznite, oistite, posuite in pustite vrata odprta, da prepreite nastanek plesni v napravi...

Page 154

Izdelek je oznaen skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni elektrini in elektronski opremi (WEEE)... Elektrine in elektronske naprave vsebujejo oboje, onesnaevalne snovi (ki imajo negativen vpliv na okolje) in osnovne dele (ki jih je mogoe ponovno uporabiti)... Zato je pomembno, da gre takna naprava skozi posebne postopke, s katerimi se odstrani in pravilno zavre vse onesnaevalce ter shrani vse ponovno uporabljive dele in se jih reciklira... Posameznik ima pomembno vlogo pri zagotavljanju tega, da elektrine in elektronske naprave niso okolju nevarne, zato je bistveno upotevati naslednje::

Page 155

Mejne vrednosti sobne temperature Naprava je zasnovana za delovanje pri temperaturah skladno s klimatskim razredom naprave, ki je napisan na podatkovni nalepki... - Razirjeno zmerno obmoje (SN): aparat je namenjen uporabi kjer je temperatura prostora od 10 C do 32 C; - Zmerno obmoje (N): aparat je namenjen uporabi kjer je temperatura prostora med 16 C in 32 C; - Subtropsko obmoje (ST): aparat je namenjen uporabi kjer je temperatura prostora med 16 C in 38 C; - Tropsko obmoje (T): aparat je namenjen uporabi kjer je temperatura prostora med 16 C in 43 C;

Page 156

Alarm za temperaturo e je temperatura v notranjosti vija od 23 , se na zaslonu prikae "HI" in eno uro po tem se oglasi alarm/zvoni signal... To je znak, da je temperatura v notranjosti previsoka... e je notranja temperatura nija od 0 , se na zaslonu prikae "LO", hkrati pa je skupaj z alarmom aktiven tudi indikator okvare...

Page 157

Notranja osvetlitev Da bi zmanjali porabo energije, vinska vitrina po 10 minutah samodejno izklopi LED osvetlitev... e elite, da LED luka neprekinjeno sveti, je to mogoe... Pritisnite in 5 sekund drite gumb "LIGHT", na zaslonu se prikae "LP"... Po 4 sekundah se bo zaslon vrnil v normalno stanje in luka bo ostala prigana, dokler je ne izklopite rono... e elite ponovno nastaviti samodejni izklop osvetlitve za zmanjanje porabe energije (priporoeno), pritisnite in 5 sekund drite gumb "LIGHT"... Na zaslonu se prikae "LF", po 4 sekundah se bo zaslon vrnil v normalno stanje, luka pa se bo samodejno izklopila po 10 minutah...

Page 158

1... Odprite vrata pod kotom 90 stopinj, odvijte 2 vijaka (2) s spodnje osi vrat (3), odstranite vrata (4), odstranite osno ploo (3) z vrat, (slika A)... 2... Odvijte vijak (11), ki se nahaja pod okvirjem vrat in zapah vrat (10), in ga prestavite na levo stran okvirja vrat (Slika A/B)... 3... Odvijte 3 vijake teajev (6) z zgornjega teaja (desno) (5) in jih odstranite (Slika C)... 4... Odstranite dekorativni pokrovek (8) z levega zgornjega dela omare in namestite rezervni zgornji teaj (levo) (7) na levi zgornji del omare s tremi vijaki (Slika D)... 5... Po zgornjem postopku namestite rezervni spodnji teaj na levo (9) (Slika E)... 6... Namestite in poravnajte vrata... 7... Vstavite plastine pokrovke, da pokrijete luknje (8)...

Page 159

3... Uporabite vijake, ki ste jih odstranili z desnih stranskih teajev, da pritrdite levi zgornji in

Page 160

Na sliki je prikazana namestitev polic na nain, ki omogoa najveji prihranek energije...

Page 161

Specifikacije za vgradnjo Za viino 813 mm s steklenimi vrati ali vrati iz nerjaveega jekla

Page 162

Za viino 865 mm s steklenimi vrati ali vrati iz nerjaveega jekla

Page 163

Menjava oglenega filtra (e je v napravi) Ogleni filtri se nahajajo v zgornjem levem kotu vsake cone vinske vitrine... Odprite vrata in odstranite zgornji dve polici (glejte Odstranjevanje polic)... Obrnite filter, kot je prikazano na sliki A... Filter mora biti poravnan z zarezami, kot je prikazano na sliki B... Izvlecite filter (slika C)... Vstavite nadomestni filter in zavrtite, da se zaskoi, kot je prikazano na sliki A... Ponovno namestite police...

Page 164

Vitrina/hladilnik za pijae deluje preve hrupno... Hrup ropotanja lahko izvira iz toka hladilnega sredstva, kar je normalno... Po vsakem konanem ciklu hlajenja se morda slii ume zvok, ki ga povzroa tok hladilnega sredstva v vitrini... Krenje in raztezanje notranjih sten lahko povzroi pokanje in prasketanje... Vitrina ni v ravnovesju...

Page 165

Roaji za vrata, teaji za vrata, pladnji in koare najmanj sedem let in tesnila za vrata najmanj 10 let, potem ko je bila na trg dana zadnja enota modela...

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the CCVB 30 UK 1 Candy works, you can view and download the Candy CCVB 30 UK 1 User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Candy CCVB 30 UK 1 as well as other Candy manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Candy CCVB 30 UK 1. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Candy CCVB 30 UK 1 User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Candy CCVB 30 UK 1 User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Candy CCVB 30 UK 1 User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Candy CCVB 30 UK 1 User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Candy CCVB 30 UK 1 User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.