Candy CCVB 15 UK 1 User Manual PDF

Pages 145
Year 0
Language(s)
English en
French fr
Italian it
Slovak sk
Slovenian sl
Spanish sp
Polish pl
Portuguese pt
1 of 145
1 of 145

Summary of Content for Candy CCVB 15 UK 1 User Manual PDF

Page 3

Make sure that mains cable is not caught under the appliance during and after carrying/moving the appliance, to avoid the mains cable becoming cut or damaged... If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard...

Page 4

WARNING: The tubes of the refrigeration circuit convey a small quantity of an environmentally friendly but flammable refrigerant (R600a) and insulating gas (cyclopentane)... It does not damage the ozone layer and does not increase the greenhouse effect... If refrigerant escapes, it may injure your eyes or ignite...

Page 5

- Two-star frozen-food compartments(if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes...

Page 6

registered companies... In many countries, for large WEEE, home collection could be present... In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the supplied equipment... Conformity By placing the mark on this product, we are confirming compliance to all relevant European safety, health and environmental requirements which are applicable in legislation for this product... Guarantee Minimum guarantee is: 2 years for EU Countries, 3 years for Turkey, 1 year for UK, 1 year for Russia, 3 years for Sweden, 2 years for Serbia, 5 years for Norway, 1 year for Morocco, 6 months for Algeria, Tunisia no legal warranty required... Energy Saving For better energy saving we suggest :

Page 7

Ambient Room Temperature Limits This appliance is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate... - extended temperate (SN): this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 C to 32 C; - temperate (N): this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 C to 32 C; - subtropical (ST): this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 C to 38 C; - tropical (T): this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 C to 43 C;

Page 8

for 3 seconds, the LED will flash and display the actual temperature... After stopping pressing the button for 5 seconds, LED figure will stop flash, then revert back to display the set temperature... Flashing LED = Set temperature Steady LED = Cabinet temperature

Page 9

Internal light In order to reduce energy consumption, this wine cabinet will automatically switch off the LED lights after 10 minutes... If you want the LED light to remain on continuously, this is possible... Please press and hold the "LIGHT" button for 5 seconds, the display will show "LP"... After 4 seconds the display will revert back to normal and the light will remain on until manually switched off... If you want to revert back and conserve energy (recommended), please press and hold the "LIGHT" button for 5 second, the display will show "LF",after 4 seconds the display will revert back to normal, and the light will automatically switch off after 10 minutes...

Page 10

1... Lower hinge (Right) 2 ... Screws 3 ... Door axis 4... Door 5... Top hinge (Right) 6... Hinge Screws 7... Top hinge (Left) 8... Hole cover 9... Lower hinge (Left) 10... Door limit device 11... Screw 1... Open the door to a 90 degrees angle, take out the 2 screws (2) from lower door axis (3), remove the door (4), Remove the axis plate (3) from the door, (Fig... A)... 2... Unscrew the screw (11) located underneath the doorframe and the limit device (10), and relocate it at left end side of the door frame... (Fig... A/B) 3... Take out the 3 hinge screws (6) from the top hinge (right) (5) and remove it... (Fig... C) 4... Remove decorative nail (8) from left top of cabinet and install spare top hinge (Left) (7) at left top of cabinet with 3 screws... (Fig... D) 5... Following the above procedure, install the spare lower hinge to the left (9)... (Fig... E) 6... Install and aligned the door... 7... Insert the plastic caps to cover the holes(8)

Page 11

3... To use the screws which you removedFrom right side hinges to fix left upper& bottom

Page 12

Storage diagram According to the actual configuration of your product, please check the relative Storage diagram... For Height 865mm Total: 7bottles (Max) The most energy-saving configuration shelves to be positioned in the product, please refer to the above pictures... Installation dimensions

Page 13

Remove all items... Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance... Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage... Tape the door shut... Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation... Also

Page 14

PROBLEMS WITH YOUR WINE COOLER? You can solve many common Wine cooler problems easily, saving you the cost of a possible service call... Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the service... TROUBLESHOOTING GUIDE PROBLEM POSSIBLE CAUSE Wine cooler does not operate... Not plugged in...

Page 15

Door handles, door hinges, trays and baskets for a minimum period of seven years and door gaskets for a minimum period of 10 year, after placing the last unit of the model on the market...

Page 16

Pozorn si pette pokyny pro provoz a instalaci! Obsahuj dleit informace o tom, jak instalovat, pouvat a udrovat spotebi... Jestlie nedodrte pokyny a varovn, vrobce neponese odpovdnost... Uschovejte vechny dokumenty pro nsledn pouit nebo pro novho vlastnka Nepipojujte spotebi k elektrickmu napjen, dokud nebudou

Page 17

PRO spotebie s mrazkem: pokud dojde k vpadku napjen, neotevrejte vko... Jestlie trv vpadek mn hodin, ne je uvedeno na typovm ttku (Doba vzrstu teploty), nemlo by to ovlivnit zmrazen potraviny... Jestlie trv vpadek dle, je nutn potraviny zkontrolovat a okamit zkonzumovat, nebo uvait a potom opt zmrazit

Page 18

znalostmi o bezpenm pouvn spotebie... Zkontrolujte, zda dti a ohroen osoby chpou nebezpe... Osoba zodpovdn za bezpenost mus dohlet na dti a ohroen osoby pouvajc spotebi, nebo je mus pouit... Spotebi mohou pouvat pouze dti star osmi let"

Page 19

Dvouhvzdikov oddly pro zmrazen potraviny (pokud se ve spotebii nachzej) jsou vhodn pro skladovn pedem zmrazench potravin, skladovn nebo vrobu zmrzliny a vrobu kostek ledu

Page 20

V mnoha zemch, kdy si zakoupte nov spotebi, mete star spotebi vrtit prodejci, kter jej mus pijmout zdarma na zklad vmny kus za kus, pokud je zazen stejnho typu a m stejn funkce jako dodan zazen... Shoda Umstnm znaky na tento produkt potvrzujeme shodu se vemi pslunmi evropskmi poadavky na bezpenost, zdrav a ivotn prosted, kter se uplatuj dle prvnch pedpis pro tento produkt... Zruka Minimln zruka je: 2 roky pro zem EU, 3 roky pro Turecko, 1 rok pro Spojen krlovstv, 1 rok pro Rusko, 3 roky pro vdsko, 2 roky pro Srbsko, 5 let pro Norsko, 1 rok pro Maroko, 6 msc pro Alrsko, pro Tunisko nen vyadovna dn prvn zruka... spora energie Pro lep sporu energie doporuujeme: Instalujte spotebi v dobe vtran mstnosti, daleko od zdroj tepla a nevystavujte jej

Page 21

Tento spotebi pouv holav chladivo, take bhem pepravy nikdy nepokote chladic potrub... Umstte chladniku na vno mimo pm slunen svtlo a zdroje tepla (spork, topen, raditor atd... )... Pmm slunenm osvitem by se mohl pokodit akrylov povrch a blzk zdroje tepla by mohly zvit spotebu elektrick energie... Extrmn nzk okoln teplota me tak vst k tomu, e spotebi nebude fungovat sprvn...

Page 22

Vnitn osvtlen Aby se snila spoteba energie, v tto vinotce se automaticky vypne LED osvtlen po 10 minutch... Pokud chcete, aby LED osvtlen nepetrit svtilo, je to mon... Stisknte a podrte tlatko LIGHT (OSVTLEN) po dobu 5 sekund, na displeji se zobraz LP... Po 4 sekundch se displej vrt do normlu a osvtlen zstane rozsvceno, dokud se run nevypne... Chcete-li se vrtit k pvodnmu nastaven a etit energii (doporueno), stisknte a podrte tlatko LIGHT (OSVTLEN) po dobu 5 sekund, na displeji se zobraz LF, po 4 sekundch se displej vrt zpt do normlu a osvtlen se automaticky vypne po 10 minutch...

Page 23

Teplotn alarm Pokud je teplota uvnit vy ne 23 C, na displeji se zobraz HI , a po jedn hodin zazn alarm / bzuk... To znamen, e teplota uvnit je pli vysok... Pokud je teplota uvnit ni ne 0 C, na displeji se zobraz LO a souasn je aktivn indiktor poruchy i alarmu... Funkce obnoven teploty V ppad peruen napjen si chladnika na vno me zapamatovat pedchoz nastaven teploty a pi obnoven napjen se teplota chladniky vrt na stejnou nastavenou teplotu jako pi vypnut napjen... POZNMKA: Pokud je jednotka odpojena, dojde ke ztrt nebo vypnut napjen, muste ped restartovnm

Page 24

Jak zmnit otevrn dvek Tento spotebi m reverzibiln dvka, ale dodv se s dvky zavenmi vpravo... Sada levho zvsu je dodvna s jednotkou (v krabici), pokud chcete zmnit stranu zvsu na jednotce... Typ A (pro celosklenn / nerezov dvee) 1... Spodn zvs (prav) 2... rouby 3... Osa dvek 4... Dvka 5... Horn zvs (prav) 6... Zvsn rouby 7... Horn zvs (lev) 8... Kryt otvoru 9... Spodn zvs (lev) 10... Omezova dvek 11... roub 1... Otevete dvka pod hlem 90 stup, vyjmte 2 rouby (2) z osy spodnch dvek (3), vyjmte dvka (4), vyjmte osovou destiku (3) ze dvek, (obr... A)... 2... Odroubujte roub (11) umstn pod rmem dvek a omezovaem (10) a pemstte jej na levou stranu rmu dvek... (obr... A/B) 3... Vyberte 3 rouby zvsu (6) z hornho zvsu (prav) (5) a vyjmte jej... (obr... C) 4... Odstrate ozdobn hebk (8) z levho hodrnho okraje skn a namontujte nhradn horn zvs (lev) (7) v levm hornm okraji skn pomoc 3 roub... (obr... D) 5... Podle ve uvedenho postupu nainstalujte nalevo nhradn spodn zvs (9)... (obr... E) 6... Namontujte a zarovnejte dvka... 7... Vlote plastov uzvry, abyste zakryli otvory (8)...

Page 25

Typ B (pro tenk dvee z nerezov oceli) 1... Doln zvs (vpravo) 2... rouby 3... Osa dvek 4... Dvka 5... Horn zvs (prav) 6... rouby 7... Horn zvs (vlevo) 8... Doln zvs (vlevo) 1... Demontujte 2 rouby (2), pot zathnte za dvka (4) podle smru ipky a doln zvs (vpravo)

Page 26

Schma uloen V zvislosti od aktuln konfigurace vaeho produktu zkontrolujte pslun schma uloen... Pro vku 865 mm Celkem: 7 lahv (max... ) Energeticky nejspornj konfigurace vyaduje, aby byly ve spotebii nainstalovny police, viz obrzky ve... Specifikace instalace pro zabudovn

Page 27

Vyberte vechny poloky... Upevnte peliv vechny voln dly (police) uvnit spotebie... Nastavitelnou nohu otote nahoru k zkladn, aby nedolo k pokozen... Zajistte dvka pskou... Bhem pepravy zajistte, aby spotebi zstal ve vzpmen poloze... Chrate tak vnj

Page 28

Hren me bt zpsobeno proudnm chladiva, co je normln... Jak kad cyklus kon, mete slyet bubln zpsoben prtokem chladiva v chladnice na vno/chladnice na npoje... Kontrakce a rozen uvnit stn me zpsobit pukn a praskn... Chladnika na vno/chladnika na npoje nen vyrovnan...

Page 29

Dven kliky, dven zvsy, pihrdky a koe po dobu alespo sedmi let a tsnn dve po dobu alespo deseti let pot, co byl na trh uveden posledn kus danho model

Page 30

INFORMACIN DE SEGURIDAD Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e instalacin! Contienen informacin importante sobre cmo instalar, utilizar y mantener este electrodomstico... El fabricante no se hace responsable si no cumple las instrucciones y advertencias... Guarde todos los documentos para consultas o propietarios futuros... " No conecte el electrodomstico a la red elctrica hasta retirar por

Page 31

PARA electrodomsticos con compartimento congelador: en caso de corte del suministro elctrico, no abra la puerta... Los alimentos congelados no deben verse afectados si el corte dura menos que las horas indicadas en la etiqueta de valores mximos (tiempo de aumento de la temperatura)... Si el corte se prolonga durante ms tiempo, deber procederse a la comprobacin de los alimentos y consumirse de inmediato; tambin se pueden cocinar y volver a congelar...

Page 32

Aqu estn en riesgo los nios, las personas con capacidades fsicas, mentales o sensoriales limitadas y las personas con conocimientos inadecuados sobre el funcionamiento seguro de este electrodomstico... Compruebe que los nios y las personas vulnerables hayan entendido los riesgos... Una persona responsable de la seguridad debe supervisar o instruir a los nios y a las personas vulnerables que utilicen este electrodomstico... Solo los nios mayores de 8 aos pueden usar este electrodomstico...

Page 33

ADVERTENCIA: Los tubos del circuito de refrigeracin transportan una pequea cantidad de refrigerante ecolgico pero inflamable (R600a) y gas aislante (ciclopentano)... No daa la capa de ozono y no aumenta el efecto invernadero... Si se producen fugas de refrigerante, este puede causar lesiones en los ojos o inflamarse...

Page 34

Para evitar la aparicin de moho, el aparato se debe apagar, descongelar, limpiar y secar, adems de dejar la puerta abierta, cuando vaya a permanecer vaco durante largos periodos de tiempo

Page 35

Este electrodomstico tiene la marca de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos elctricos y electrnicos (RAEE)... Los RAEE contienen sustancias contaminantes (que pueden tener consecuencias negativas para el medio ambiente) y componentes bsicos (que pueden reutilizarse)... Es importante someter los RAEE a procedimientos especficos para eliminar y desechar de manera correcta todos los contaminantes, adems de recuperar y reciclar todos los materiales... Todos personalmente somos importantes cuando se trata de garantizar que los RAEE no se conviertan en un problema ambiental... Para esto, es fundamental respetar algunas reglas bsicas:

Page 36

Este electrodomstico utiliza refrigerante inflamable... La tubera de refrigerante no debe daarse durante el transporte... Site la cmara de vinos lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufas, calentadores, radiadores, etc... )... La luz del sol puede afectar al revestimiento acrlico, mientras que las fuentes de calor pueden provocar un aumento del consumo de electricidad... Una temperatura ambiente muy fra tambin puede hacer que el aparato no funcione correctamente...

Page 37

durante 3 segundos... El LED parpadear y se indicar la temperatura actual... Cuando deje de pulsar el botn durante 5 segundos, la figura del LED dejar de parpadear y volver a mostrarse la temperatura establecida... LED parpadeando = Temperatura del armario LED fijo = Temperatura establecida

Page 38

Luz Interior Para reducir el consumo de electricidad, la luz LED del armario de vinos se apagar automticamente despus de 10 minutos... Si prefiere que la luz LED permanezca encendida continuamente, esto es posible... Mantenga pulsada la parte inferior de LUZ durante 5 segundos; la pantalla mostrar LP... Despus de 4 segundos, la pantalla volver a la normalidad y la luz permanecer encendida hasta que se apague manualmente... Si desea anular esto y ahorrar energa (recomendado), mantenga pulsado el botn LUZ durante 5 segundos; la pantalla mostrar LF... Despus de 4 segundos, la pantalla volver a la normalidad y la luz se apagar automticamente despus de 10 minutos... Alarma de temperatura Si la temperatura interior supera los 23 C, aparecer "HI" en el panel de visualizacin; despus de una hora sonar la alarma / zumbador ... Esto indica que la temperatura interior es demasiado alta... Cuando la temperatura interior es inferior a 0 C, se mostrar "LO" en el panel de visualizacin y al mismo tiempo se activarn la alarma y el indicador de mal funcionamiento ... Funcin de recuperacin de temperatura En caso de corte elctrico, en enfriador de vinos puede recordar los ajustes de temperatura anteriores... La temperatura del enfriador volver a la configuracin anterior cuando se restablezca la corriente... NOTA: Si el aparato se desenchufa, se corta la corriente o se apaga, hay que esperar de 3 a 5 minutos

Page 39

Cmo cambiar la apertura de la puerta Este electrodomstico tiene puertas reversibles, pero se suministra con las puertas a la derecha... Con el electrodomstico se suministra un kit para instalar las bisagras a la izquierda (en una caja) por si desea cambiar el sentido de apertura... Tipo A (para puerta de vidrio / acero inoxidable) 1... Bisagra inferior (derecha) 2 ... Tornillos 3 ... Eje de la puerta 4... Puerta 5... Bisagra superior (derecha) 6... Tornillos de bisagras 7... Bisagra superior (izquierda) 8... Tapa de orificio 9... Bisagra inferior (izquierda) 10... Dispositivo de tope de puerta 11... Tornillo 1... Abra la puerta 90 grados, quite los 2 tornillos (2) del eje de la puerta inferior (3), quite la puerta (4) y retire la placa del eje (3) de la puerta (Fig... A)... 2... Suelte el tornillo (11) situado debajo del marco de la puerta y el dispositivo de tope (10) e instlelos en el lado izquierdo del marco de la puerta... (Fig... A/B) 3... Quite los 3 tornillos de bisagra (6) de la bisagra superior (derecha) (5) y desinstlela... (Fig... C) 4... Quite el clavo decorativo (8) de la parte superior izquierda del armario e instale la bisagra superior de repuesto (izquierda) (7) en la parte superior izquierda del armario con 3 tornillos... (Fig... D) 5... Instale la bisagra inferior de repuesto en el lado izquierda (9) como se indica en el procedimiento anterior... (Fig... E) 6... Instale y alinee la puerta... 7... Coloque las tapas de plsticos para cubrir los agujeros (8)...

Page 40

Tipo B (para puerta delgada de acero inoxidable) 1... Bisagra inferior (derecha) 2... Tornillos 3... Eje de puerta 4... Puerta 5... Bisagra superior (derecha) 6... Tornillos 7... Bisagra superior (izquierda) 8... Bisagra inferior (izquierda)

Page 41

Diagrama de almacenamiento Compruebe el diagrama de almacenamiento relacionado con la configuracin real del producto... Para altura de 865 mm Total: 7 botellas (mx... ) La configuracin que ahorra ms energa requiere colocar estantes en el producto... Consulta las imgenes anteriores... Especificacionesde instalacin empotrada

Page 42

Extraiga todos los elementos... Asegure con cinta todos los elementos sueltos (estantes) del interior del aparato... Recoja la pata ajustable en la base para evitar daos... Cierre la puerta con cinta... Asegrese de que el aparato permanece seguro en posicin vertical durante el transporte...

Page 43

Se enciende y se apaga con frecuencia... La temperatura ambiente es ms alta de lo normal... Se ha introducido una gran cantidad de cosas en la cmara de vinos/bebidas... La puerta se abre con demasiada frecuencia... La puerta no est cerrada del todo... El mando de temperatura no se ha configurado correctamente... La junta de la puerta no crea un cierre estanco...

Page 44

Mangos de puerta, bisagras, bandejas y cestos, durante un perodo de, como mnimo, siete aos, y juntas de puerta durante un perodo de, como mnimo, diez aos tras la introduccin en el mercado de la ltima unidad del modelo;

Page 45

INFORMATIONS DE SCURIT Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et d'installation ! Elles contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil... Le fabricant n'est pas responsable si vous ne respectez pas les instructions et avertissements... Conservez tous les documents pour une utilisation ultrieure ou pour le propritaire suivant... Ne branchez pas lappareil l'alimentation lectrique avant d

Page 46

POUR les appareils quips d'un compartiment conglateur : en cas de panne de courant, nouvrez pas le couvercle... Les aliments congels ne devraient pas tre affects si la panne dure moins que les heures indiques sur l'tiquette signaltique (temps de monte en temprature)... Si la panne dure plus longtemps, alors il convient de vrifier les aliments et de les manger immdiatement ou bien de les cuire et de les congeler nouveau...

Page 47

Les enfants, les personnes qui ont des capacits physiques, mentales ou sensorielles limites, ainsi que les personnes qui ont des connaissances insuffisantes en matire de scurit d'utilisation de l'appareil sont risque... Vrifiez que les enfants et les personnes vulnrables ont compris les dangers... Une personne responsable de la scurit doit surveiller les enfants et les personnes vulnrables qui utilisent l'appareil ou leur expliquer son fonctionnement... Seuls les enfants gs de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil...

Page 48

AVERTISSEMENT : Les tubes du circuit de rfrigration transportent une petite quantit d'un frigorigne respectueux de l'environnement mais inflammable (R600a) et d'un gaz isolant (cyclopentane)... Il n'endommage pas la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre... Si le rfrigrant s'chappe, il risque de blesser vos yeux ou de s'enflammer...

Page 49

Les compartiments de conglation deux toiles (si prsents dans lappareil) sont adapts la conservation des aliments pr- congels, la conservation et la fabrication des crmes glaces et la production des glaons...

Page 51

Cet appareil utilise un rfrigrant inflammable... Ne jamais endommager la tuyauterie de refroidissement pendant le transport... Installez votre cave vin l'cart de la lumire directe du soleil et des sources de chaleur (pole, chauffage, radiateur, etc... )... Le rayonnement solaire direct peut endommager le revtement acrylique et les sources de chaleur sont susceptibles daugmenter la consommation dnergie lectrique... Un environnement trs froid peut galement empcher lappareil de fonctionner correctement...

Page 52

Si vous souhaitez visualiser les tempratures courantes l'intrieur, appuyez et maintenez enfonce la touche " " ou " " pendant 3 secondes : le voyant LED se mettra clignoter et affichera la temprature courante... Aprs avoir arrt d'appuyer sur le bouton pendant 5 secondes, le voyant LED arrtera de clignoter, puis reviendra afficher la temprature rgle... Voyant LED clignotant = temperature de l'armoire

Page 53

Voyant LED fixe = temprature rgle clairage interne Afin de rduire la consommation d'nergie, cette armoire vin teint automatiquement les lampes LED au bout de10 minutes... Si vous souhaitez que les lampes LED restent allumes en continu, cela est possible... Appuyez et maintenez le bouton "CLAIRAGE" enfonc pendant 5 secondes, l'cran affichera "LP"... Aprs 4 secondes, l'cran reviendra la normale et le voyant restera allum jusqu' ce qu'il soit teint manuellement... Si vous souhaitez revenir en arrire et conomiser de l'nergie (recommand), appuyez et maintenez le bouton "CLAIRAGE" enfonc pendant 5 secondes, l'cran affichera "LF", aprs 4 secondes, l'cran reviendra la normale et la lumire s'teindra automatiquement au bout de 10 minutes... Alarme de temprature Si la temprature l'intrieur est suprieure 23 C, il sera affich "HI" sur le panneau d'affichage, et au bout d'une heure aprs l'alarme / l'avertisseur sonore retentira... Cela indique que la temprature l'intrieur est trop leve... Si la temprature l'intrieur est infrieure 0 C, il sera affich "LO" sur le panneau d'affichage et dans le mme temps l'alarme de dysfonctionnement sera active... Fonction de rcupration de temprature En cas de coupure de l'alimentation, la cave vin peut se souvenir des rglages de temprature prcdents, et lorsque l'alimentation est rtablie, la temprature de la cave vin revient au mme rglage de la temprature que lorsque l'appareil est mis hors tension... REMARQUE : Si l'appareil est dbranch, hors tension ou teint, vous devez attendre 3 5 minutes avant de

Page 54

Comment changer le sens de l'ouverture de la porte Cet appareil a des portes rversibles mais il est livr avec une porte ayant une charnire droite... Un kit de charnire ct gauche est livr avec l'unit (dans l'emballage), si vous souhaitez inverser la charnire sur votre appareil... Type A (pour porte plein verre / acier inoxydable) 1... Charnire infrieure (ct droit) 2... Vis 3... Axe de porte 4... Porte 5... Charnire suprieure (ct droit) 6... Vis charnire 7... Charnire suprieure (ct gauche) 8... Cache du trou 9... Charnire infrieure (ct gauche) 10... Dispositif de limitation de la porte 11... Vis 1... Ouvrez la porte un angle de 90 degrs, retirez les 2 vis (2) de l'axe de la porte infrieure (3), retirez la porte (4), retirez la plaque de l'axe (3) de la porte, (Fig... A)... 2... Dvissez la vis (11) situe sous le cadre de la porte et le dispositif de limitation (10), et replacez-la du ct de l'extrmit gauche du cadre de porte... (Fig... A/B)... 3... Retirez les 3 vis (6) de la charnire suprieure (ct droit) (5) et retirez celle-ci... (Fig... C)... 4... Retirez les clous dcoratifs (8) en haut gauche de l'armoire et installez la charnire suprieure de rechange (ct gauche) (7) en haut gauche de l'armoire avec 3 vis... (Fig... D) 5... En suivant la procdure ci-dessus, installez la charnire infrieure de rechange ct gauche (9)... (Fig... E) 6... Installez et alignez la porte... 7... Insrez les caches en plastique pour couvrir les trous (8)...

Page 55

infrieure (ct droit) (1), comme pour l'assemblage... (Fig... A et Fig... B) 2... Retirez les 3 vis (6) de la charnire suprieure ct droit, puis retirez les charnires suprieure

Page 56

Schma de stockage En fonction de la configuration courante de votre appareil, veuillez vrifier le schma de stockage correspndant... Pour une hauteur de 865mm Total: 7 bouteilles (Max) La configuration la moins nergivore ncessite que les clayettes soient positionns dans le produit, veuillez consulter les photos ci-dessus... Consignes pour une installation intgre

Page 57

affecter la temprature de votre appareil, si vous minimisez le nombre de fois o la porte est ouverte... Si la panne de courant doit durer plus longtemps, vous devrez prendre les mesures ncessaires pour protger le contenu de lappareil...

Page 58

Le bruit de cliquetis peut provenir du flux du rfrigrant, ce qui est normal... la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des bruits de gargouillement causs par le flux de rfrigrant dans votre cave vin/refroidisseur de boissons... La contraction et l'expansion des parois intrieures peuvent provoquer des bruits de claquement et de crpitement... La cave vin/le refroidisseur de boissons n'est pas de niveau...

Page 59

Les poignes de porte, gonds de porte, plateaux et bacs, sont disponibles pour une priode minimale de sept ans, et les joints de porte sont disponibles pour une priode minimale de 10 ans compter de la mise sur le march de la dernire unit du modle;

Page 60

INFORMAZIONI DI SICUREZZA Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e l'installazione... Le istruzioni contengono informazioni importanti relative all'installazione, all'uso e alla manutenzione dell'elettrodomestico... Il produttore non responsabile del mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze... Conservare tutta la documentazione per future consultazioni o per i proprietari successivi... Collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica solo

Page 61

PER gli elettrodomestici dotati di vano congelatore, non aprire il coperchio in caso di interruzione della corrente... Gli alimenti surgelati non dovrebbero guastarsi se l'interruzione dell'alimentazione dura meno delle ore indicate sull'etichetta della classificazione (tempo di aumento della temperatura)... Se l'interruzione dell'alimentazione dura di pi, controllare gli alimenti e consumarli immediatamente o ricongelarli solo dopo averli cotti...

Page 62

Sono a rischio i bambini, le persone affette da limitazione delle capacit fisiche, mentali o sensoriali, nonch le persone che non conoscono perfettamente il funzionamento sicuro dell'elettrodomestico... Accertarsi che i bambini e le persone vulnerabili siano consapevoli dei pericoli... Una persona responsabile della sicurezza deve sorvegliare o istruire i bambini e le persone vulnerabili che adoperano l'elettrodomestico... L'elettrodomestico non deve essere utilizzato da bambini di et inferiore a 8 anni...

Page 63

AVVERTENZA: i tubi del circuito di refrigerazione trasportano una lieve quantit di refrigerante ecologico ma infiammabile (R600a) e di gas isolante (ciclopentano)... Questi prodotti non danneggiano lo strato di ozono e non aumentano l'effetto serra... Se il refrigerante fuoriesce, pu lesionare gli occhi o incendiarsi...

Page 64

Gli scomparti per surgelati a due stelle (se presenti nell'elettrodomestico) sono adatti alla conservazione di alimenti pre-congelati, alla conservazione o alla preparazione di gelati e alla produzione di cubetti di ghiaccio

Page 65

Questo elettrodomestico dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)... La direttiva RAEE riguarda le sostanze inquinanti (che possono causare conseguenze negative per l'ambiente) e i componenti principali (che possono essere riutilizzati)... importante che i RAEE siano sottoposti a trattamenti specifici in modo da togliere e smaltire in modo corretto gli inquinanti, nonch recuperare e riciclare tutti i materiali... Spetta ai singoli individui garantire che i RAEE non diventino un problema a livello ambientale... Esistono alcune regole specifiche da rispettare:

Page 66

Questo elettrodomestico utilizza refrigerante antideflagrante, quindi non danneggiare mai le tubazioni di raffreddamento durante il trasporto... Posizionare la cantinetta per vino lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore (stufa, riscaldamento, radiatore, ecc... )... La luce solare diretta pu influenzare il rivestimento acrilico e le fonti di calore possono aumentare il consumo elettrico... Anche temperature ambiente estremamente basse possono causare il malfunzionamento dell'elettrodomestico...

Page 67

o " "per 3 secondi, il LED lampegger e visualizzer la temperatura effettiva... Dopo aver smesso di premere il pulsante per 5 secondi, la cifra del LED smette di lampeggiare, poi ritorna a visualizzare la temperatura impostata... LED lampeggiante = temperatura del mobiletto LED fisso = temperatura impostata

Page 68

Allarme temperatura Se la temperatura interna pi alta di 23C, visualizzer "HI" sul pannello del display, e dopo un'ora si attiver l'allarme / il cicalino... Ci indica che la temperatura interna troppo alta... Se la temperatura interna inferiore a 0C, sul pannello del display viene visualizzato "LO" e insieme all'allarme attivo anche l'indicatore di malfunzionamento... Funzione di richiamo della temperatura In caso di interruzione dell'alimentazione, la cantinetta per vino pu ricordare le impostazioni di temperatura precedenti e, quando l'alimentazione viene ripristinata, la temperatura della cantinetta torna alla stessa impostazione di temperatura che aveva al momento dello spegnimento... NOTA: Se l'elettrodomestico non collegato alla presa, non pi alimentato oppure spento,

Page 69

Come cambiare l'apertura della porta Questo elettrodomestico dotato di porte reversibili ma viene fornito con una porta incernierata a destra... Il kit con cerniera sinistra viene fornito con l'elettrodomestico (nella scatola), se si desidera invertire la cerniera dell'elettrodomestico stesso... Tipo A (per porta tutto vetro / acciaio inox) 1... Cerniera inferiore (destra) 2... Viti 3... Asse della porta 4... Porta 5... Cerniera superiore (destra) 6... Viti della cerniera 7... Cerniera superiore (sinistra) 8... Copertura del foro 9... Cerniera inferiore (sinistra) 10... Fermo della porta 11... Vite 1... Aprire la porta ad un angolo di 90 gradi, togliere le 2 viti (2) dall'asse inferiore della porta (3), rimuovere la porta (4), rimuovere la piastra dell'asse (3) dalla porta, (Fig... A)... 2... Svitare la vite (11) situata sotto il telaio della porta e il fermo (10) e riposizionarla sul lato sinistro del telaio della porta... (Fig... A/B) 3... Estrarre le 3 viti della cerniera (6) dalla cerniera superiore (destra) (5) e toglierla... (Fig... C) 4... Togliere il chiodo decorativo (8) dalla parte superiore sinistra del mobiletto e montare la cerniera superiore di ricambio (sinistra) (7) nella parte superiore sinistra del mobiletto con 3 viti... (Fig... D) 5... Seguendo la procedura sopra descritta, montare la cerniera inferiore di ricambio a sinistra (9)... (Fig... E) 6... Montare e allineare la porta... 7... Inserire i tappi di plastica per coprire i fori (8)...

Page 70

(destra)(1) come per il montaggio... (Fig... A e Fig... B) 2... Togliere 3 viti (6) della cerniera superiore destra, quindi togliere la cerniera superiore destra (5) e

Page 71

Schema di conservazione vino/bevande In base alla configurazione effettiva del vostro prodotto, si prega di controllare il relativo schema di conservazione... Per altezza 865mm Totale: 7 bottiglie (Max) La configurazione che consente il maggiore risparmio energetico richiede il posizionamento dei ripiani nel prodotto; fare riferimento alle immagini precedenti... Specifiche di montaggio per incasso

Page 72

dovrebbero influire sulla temperatura dell'elettrodomestico se si riduce al minimo il numero di aperture della porta... Se l'alimentazione viene interrotta per un periodo di tempo prolungato, necessario adottare le misure adeguate per proteggere il contenuto...

Page 73

Il rumore di battito pu provenire dal flusso del refrigerante, che normale... Al termine di ogni ciclo, potreste sentire dei gorgoglii causati dal flusso di refrigerante nella vostra cantinetta per vino/bevande... La contrazione e l'espansione delle pareti interne possono causare rumori di scoppiettio e crepitio... La cantinetta per vino/bevande non in piano...

Page 74

Maniglie e cerniere delle porte, vassoi e cesti sono disponibili per un periodo minimo di sette anni e guarnizioni delle porte per un periodo minimo di dieci anni dallimmissione sul mercato dellultima unit del modello;

Page 75

VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees de bedienings- en installatieinstructies zorgvuldig door! Ze bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat... De fabrikant is niet aansprakelijk als u zich niet aan de instructies en waarschuwingen houdt... Bewaar alle documenten voor volgend gebruik of voor de volgende eigenaar... Sluit het apparaat niet aan op de elektriciteitsvoorziening voordat

Page 76

VOOR apparaten met een vriesvak: het deksel niet openen als er een stroomstoring is... Bevroren voedsel mag niet worden benvloed als de storing minder lang duurt dan de uren die op het etiket worden vermeld (Stijgtijd temperatuur)... Als de storing langer duurt, moet het voedsel worden gecontroleerd en onmiddellijk worden geconsumeerd of bereid en daarna opnieuw ingevroren...

Page 77

over de veilige bediening van het apparaat lopen een groter risico... Controleer of kinderen en kwetsbare mensen de gevaren hebben begrepen... Een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid moet toezicht houden op of instructies geven aan kinderen en kwetsbare personen die het apparaat gebruiken... Alleen kinderen van 8 jaar en ouder mogen het apparaat gebruiken...

Page 78

De diepvriesvakken met twee sterren (als ze in het apparaat aanwezig zijn) zijn geschikt voor het bewaren van vooringevroren levensmiddelen, het bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokjes

Page 79

Dit apparaat is voorzien van een merkteken in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)... AEEA bevat vervuilende stoffen (die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben) en basisonderdelen (die hergebruikt kunnen worden)... Het is belangrijk om AEEA specifieke behandelingen te laten ondergaan, teneinde alle vervuilende stoffen te verwijderen of op de juiste manier af te voeren en alle materialen terug te winnen en te recyclen... Personen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat AEEA niet in het milieu terecht komt; hiervoor moeten enkele elementaire regels worden gevolgd:

Page 80

Dit apparaat gebruikt brandbaar koudemiddel... Beschadig de koelleidingen dus nooit tijdens het transport... Plaats de wijnkoeler uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (fornuis, verwarming, radiator enz... )... Direct zonlicht kan de acrylcoating benvloeden en warmtebronnen kunnen het elektriciteitsverbruik verhogen... Extreme koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat niet goed werkt...

Page 81

Stel de gewenste koeltemperatuur in door op de knoppen naast de indicatielampjes " " of " " te drukken... Bij elke druk op de knop scrolt u door de beschikbare temperatuurinstellingen, in stappen van 1C...

Page 82

Temperatuuralarm Als de binnentemperatuur hoger is dan 23C, wordt "HI" weergegeven op het display... Na n uur gaat het alarm / zoemer af... Dit geeft aan dat de binnentemperatuur te hoog is... Als de binnentemperatuur lager is dan 0C, wordt "LO" weergegeven op het display... Tegelijk worden het alarm en de storingsindicator geactiveerd... Functie temperatuurgeheugen In het geval van een stroomonderbreking kan de wijnkoeler de vorige temperatuurinstellingen onthouden... Wanneer de stroom wordt hersteld, zal de koelertemperatuur terugkeren naar dezelfde insteltemperatuur als toen de stroom werd onderbroken... OPMERKING: Als het apparaat is losgekoppeld, de stroom is uitgevallen of uitgeschakeld, moet u 3 tot 5

Page 83

Veranderen van de deuropening Dit apparaat heeft omkeerbare deuren, maar wordt geleverd met een naar rechts openende deur... De linker scharnierkit wordt meegeleverd met de unit (in de doos), mocht u het scharnier op uw unit willen omdraaien... Type A (voor volledig glazen / RVS deur) 1... Onderste scharnier (rechts) 2 ... Schroeven 3... Deuras 4... Deur 5... Bovenste scharnier (rechts) 6... Scharnierschroeven 7... Bovenste scharnier (links) 8... Plastic doppen 9... Onderste scharnier (links) 10... Deurbegrenzer 11... Schroef 1... Open de deur onder een hoek van 90 graden, haal de 2 schroeven (2) uit de onderste deuraras (3), verwijder de deur (4), verwijder de asplaat (3) uit de deur (Afb... A)... 2... Draai de schroef (11) onder het deurframe en de begrenzer (10) los en plaats deze aan de linkerkant van het deurframe... (Afb... A/B) 3... Haal de 3 scharnierschroeven (6) uit het bovenste scharnier (rechts) (5) en verwijder deze... (Afb... C) 4... Verwijder de siernagel (8) van de linkerbovenkant van de kast en installeer het reservescharnier (links) (7) aan de linkerbovenkant van de kast met 3 schroeven... (Afb... D) 5... Installeer volgens de bovenstaande procedure het onderste reservescharnier aan de linkerkant (9)... (Afb... E) 6... Installeer de deur en lijn hem uit... 7... Plaats de plastic doppen om de gaten (8) af te sluiten...

Page 84

scharnieren linksboven en -onder (7) (8) te bevestigen... (Zie Afb... D & Afb... E) 4... Draai de deur 180 graden en monteer de deur door de demontagehandelingen omgekeerd uit te

Page 85

Opslagschema Controleer het opslagschema op basis van de configuratie van uw product... Voor hoogte 865mm Totaal: 7 flessen (max... ) De meest energiebesparende configuratie vereist dat planken in het product worden geplaatst, zie de bovenstaande afbeeldingen... Installatiespecificaties voor ingebouwde apparaten

Page 86

Verwijder alle items... Zet alle losse voorwerpen (schappen) met tape stevig vast in uw apparaat... Draai de stelpoot omhoog naar de basis om schade te voorkomen... Plak de deur dicht met tape... Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport rechtop blijft staan... Bescherm ook de

Page 87

Het rammelende geluid kan afkomstig zijn van de stroming van het koelmiddel, dit is normaal... Aan het einde van elke cyclus kunt u gorgelende geluiden horen die worden veroorzaakt door de stroom koudemiddel in uw wijnkoeler/drankenkoeler... Het krimpen en uitzetten van de binnenwanden kan piepende en krakende geluiden veroorzaken... De wijnkoeler/drankenkoeler staat niet waterpas...

Page 88

Deurklinken, deurscharnieren, bladen en manden voor een minimumperiode van zeven jaar en deurafdichtingen voor een minimumperiode van tien jaar, nadat het laatste exemplaar van het model op de markt is gebracht;

Page 89

INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA Prosimy o uwane przeczytanie instrukcji obsugi i montau! Zawieraj one wane informacje dotyczce instalacji, uytkowania i konserwacji urzdzenia... Producent nie ponosi odpowiedzialnoci w przypadku nieprzestrzegania instrukcji i ostrzee... Ca dokumentacj naley zachowa w celu skorzystania z niej w przyszoci lub dla kolejnych wacicieli... Nie naley podcza urzdzenia do zasilania, dopki wszystkie

Page 90

Upewni si, e kabel zasilania sieciowego nie jest przytrzanity pod urzdzeniem podczas przenoszenia go lub po tego typu czynnoci, aby unikn przecicia go lub uszkodzenia... W razie uszkodzenia przewodu zasilajcego powinien on zosta wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub inn wykwalifikowan osob, aby unikn zagroenia

Page 91

Zagroone s tutaj dzieci, osoby o ograniczonych zdolnociach fizycznych, umysowych lub sensorycznych, a take osoby, ktre nie posiadaj wystarczajcej wiedzy na temat bezpiecznej obsugi urzdzenia... Upewnij si, czy dzieci i osoby naraone na uraz zrozumiay zagroenia... Osoba odpowiedzialna za bezpieczestwo musi nadzorowa lub poinstruowa dzieci i osoby naraone na uraz, ktre obsuguj urzdzenie... Z urzdzenia mog korzysta dzieci w wieku od 8 lat...

Page 92

OSTRZEENIE: Rury obwodu chodniczego przenosz niewielk ilo przyjaznego dla rodowiska, ale atwopalnego czynnika chodniczego (R600a) i gazu izolacyjnego (cyklopentan)... Nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiksza efektu cieplarnianego... Wyciek czynnika chodniczego moe spowodowa obraenia oczu lub zapalenie si...

Page 93

W przypadku urzdzenia wolnostojcego zamieszcza si ostrzeenie: To urzdzenie chodnicze nie jest przeznaczone do uytku jako urzdzenie do zabudowy

Page 94

W wielu krajach, kiedy kupuje si nowe urzdzenie, stare urzdzenie mona zwrci sprzedawcy, ktry odbierze je za darmo na zasadzie urzdzenie za urzdzenie, pod warunkiem, e urzdzenie jest odpowiedniego typu i posiada te same funkcje co nowy dostarczony sprzt... Zgodno Poprzez umieszczenie oznaczenia na tym produkcie potwierdzamy, e urzdzenie to jest zgodne ze wszelkimi dotyczcymi tego produktu obowizujcymi prawnie wymogami europejskimi w zakresie bezpieczestwa, zdrowia i rodowiska... Gwarancji Minimalny okres gwarancji: Kraje UE 2 lata, Turcja 3 lata, Wielka Brytania rok, Rosja rok, Szwecja 3 lata, Serbia 2 lata, Norwegia 5 lat, Maroko rok, Algieria 6 miesicy, Tunezja gwarancja prawna nie jest wymagana Oszczdzanie energii Aby zapewni wysz oszczdno energii, sugerujemy:

Page 95

W urzdzeniu tym zastosowano atwopalny czynnik chodzcy... Naley uwaa, aby nie uszkodzi rurek ukadu chodzenia podczas transportu... Chodziark do wina naley ustawi z dala od bezporedniego wiata sonecznego i rde ciepa (kuchenka, grzejnik itp... )... Bezporednie dziaanie promieni sonecznych moe wpywa na powok akrylow, a rda ciepa mog powodowa wzrost zuycia energii elektrycznej... Ekstremalnie niskie temperatury otoczenia mog rwnie by przyczyn nieprawidowego dziaania urzdzenia...

Page 96

przycisk lub przycisk i przytrzyma przez 3 sekundy, po czym dioda zacznie miga i rzeczywista temperatura zostanie wywietlona... Po zwolnieniu przycisku po 5 sekundach dioda przestanie miga, a nastpnie na wywietlaczu ponownie bdzie widnie ustawiona temperatura... Migajca dioda = temperatura w komorze Dioda wiecca wiatem staym = ustawiona temperatura

Page 97

Owietlenie wewntrzne Aby zmniejszy zuycie energii, niniejsza chodziarka do wina automatycznie wyczy owietlenie LED po 10 minutach... Jeli owietlenie LED ma wieci stale, jest to moliwe... Naley nacisn i przytrzyma przycisk owietlenia przez 5 sekund, a na wywietlaczu pojawi si wskazanie LP... Po 4 sekundach wywietlacz powrci do normalnego stanu, a owietlenie pozostanie wczone a do rcznego wyczenia go... Jeli zamierza si powrci do trybu oszczdzania energii (zalecanego), naley nacisn i przytrzyma przycisk owietlenia przez 5 sekund, a na wywietlaczu pojawi si wskazanie LF... Po 4 sekundach wywietlacz powrci do normalnego stanu, a owietlenie wyczy si automatycznie po 10 minutach... Alarm o temperaturze Jeli temperatura w urzdzeniu jest wysza ni 23C, na wywietlaczu pojawi si wskazanie HI i po godzinie zostanie wyemitowany sygna alarmowy/ wygenerowany alarm... Oznacza to, e temperatura wewntrz urzdzenia jest zbyt wysoka... Jeli temperatura wewntrzna jest nisza ni 0, na wywietlaczu pojawi si wskazanie LO i poza alarmem pojawi si rwnie lampka sygnalizacyjna awarii Funkcja przywracania temperatury W przypadku przerwy w zasilaniu chodziarka do wina moe zapamita poprzednie ustawienia temperatury, a gdy zasilanie zostanie przywrcone, temperatura urzdzenia powrci do tej, jaka bya ustawiona przed wyczeniem zasilania... UWAGA: Jeli urzdzenie zostanie odczone od zasilania, nastpi przerwa w dostawie zasilania lub

Page 98

Jak zmieni sposb otwierania si drzwiczek Urzdzenie posiada odwracalne drzwiczki, ale jest dostarczane z drzwiczkami zamontowanymi na prawych zawiasach... Zestaw lewych zawiasw jest dostarczany wraz z urzdzeniem (w opakowaniu), gdyby uytkownik zamierza zmieni sposb otwierania si drzwiczek... Typ A (do drzwi w caoci przeszklonych / ze stali nierdzewnej) 1... Zawias dolny (strona prawa) 2... ruby 3... O drzwiczek 4... Drzwiczki 5... Zawias grny (strona prawa) 6... ruby zawiasu 7... Zawias grny (strona lewa) 8... Zalepka otworu 9... Zawias dolny (strona lewa) 10... Ogranicznik drzwiczek 11... ruba 1... Otworzy drzwiczki pod ktem 90 stopni, wyj 2 ruby (2) z dolnej osi drzwiczek (3), wyj drzwiczki (4), wyj pytk osi (3) z drzwiczek (Rys... A)... 2... Odkrci rub (11) znajdujc si pod ram drzwiczek i ogranicznik (10), i umie go po lewej stronie ramy drzwiczek... (Rys... A/B) 3... Odkrci 3 ruby zawiasu (6) grnego (prawego) (5) i wyj go... (Rys... C) 4... Wyj koek ozdobny (8) z lewej grnej czci obudowy i zamontowa zapasowy zawias grny (lewy) (7) w lewej grnej czci obudowy, za pomoc 3 rub... (Rys... D) 5... Postpujc zgodnie z powysz procedur, zamontowa zapasowy dolny zawias po lewej stronie (9)... (Rys... E) 6... Zamontowa i wyrwna drzwiczki... 7... Woy plastikowe zalepki, aby zakry otwory (8)...

Page 99

dolny zawias (prawy) (1) rwnie do montau... (Rys... A i Rys... B) 2... Wykrci 3 ruby (6) prawego grnego zawiasu, a nastpnie wyj prawy grny (5) i prawy

Page 100

Schemat przechowywania Zgodnie z rzeczywist konfiguracj posiadanego produktu naley zapozna si z waciwym schematem przechowywania... W przypadku wysokoci 865mm Ogem: 7 butelek (maksymalnie) Najbardziej energooszczdna konfiguracja wymaga umieszczenia pek w produkcie, patrz powysze rysunki... Parametry instalacji w zabudowie

Page 101

Wyj wszystkie elementy... Zabezpieczy wszystkie lune przedmioty (pki) wewntrz urzdzenia... Obr regulowan nog w gr, do podstawy, aby unikn uszkodzenia... Zaklei drzwiczki tam... Upewni si, e urzdzenie pozostaje bezpiecznie w pozycji pionowej podczas transportu...

Page 102

Grzechotanie moe by spowodowane przepywem czynnika chodniczego, co jest normalne... Po zakoczeniu kadego cyklu mona usysze odgosy bulgotania spowodowane przepywem czynnika chodniczego w chodziarce do wina/chodziarce do napojw... Kurczenie i rozpranie si cianek wewntrznych moe by rdem odgosu trzaskania... Chodziarka do wina/chodziarka do napojw nie jest wypoziomowana...

Page 103

Dostpno czci zamiennych Termostaty, czujniki temperatury, pytki obwodw drukowanych przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu klamki, zawiasy do drzwi, tace i koszyki przez okres co najmniej siedmiu lat oraz uszczelki drzwiowe przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu

Page 104

INFORMAO DE SEGURANA Leia atentamente as instrues de operao e instalao! Estas contm informaes importantes sobre como instalar, usar e fazer a manuteno do eletrodomstico... O fabricante no responsvel se no cumprir as instrues e avisos... Guarde todos os documentos para uso subsequente ou para o prximo proprietrio... No ligue o aparelho alimentao de energia at que todas as

Page 105

Correm maior risco as crianas, pessoas com capacidades fsicas, mentais ou sensoriais limitadas, bem como pessoas que tm conhecimento inadequado sobre a operao segura do aparelho... Verifique se as crianas e as pessoas vulnerveis compreenderam os riscos... Uma pessoa responsvel pela segurana deve fiscalizar ou instruir as crianas e pessoas vulnerveis que esto a utilizar o

Page 106

AVISO: Os tubos do circuito de refrigerao transmitem uma pequena quantidade de um refrigerante ecolgico mas inflamvel (R600a) e gs isolante (ciclopentano)... No danifica a camada de ozono e no aumenta o efeito estufa... Se ocorrer derrame de refrigerante, pode ferir os olhos ou inflamar...

Page 107

Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se apresentados no aparelho) so adequados para armazenar alimentos pr-congelados, armazenar ou fazer gelados e cubos de gelo

Page 108

Este equipamento est marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Resduos Eltricos e Equipamento Eletrnico (REEE)... O REEE contm substncias poluentes (que podem ser perigosas para o meio ambiente) e componentes bsicos (que podem ser reutilizados)... importante que os REEE sejam submetidos a tratamentos especficos, para remover e eliminar adequadamente todos os poluentes e recuperar e reciclar todos os materiais... As pessoas desempenham um papel importante para garantir que os REEE no representam um problema ambiental; para isso, essencial que sejam cumpridas algumas regras bsicas:

Page 109

Este aparelho usa refrigerante inflamvel... Por este motivo, no danifique a tubagem de refrigerao durante o seu transporte... Coloque o refrigerador de vinho afastado da luz solar direta e de fontes de calor (fogo, aquecedor, radiador, etc... )... A luz solar direta pode afetar o revestimento acrlico e as fontes de calor podem aumentar o consumo eltrico... Temperaturas ambiente extremamente frias tambm podem comprometer o adequado funcionamento da unidade...

Page 110

" durante 3 segundos, o LED pisca e exibe a temperatura real... Ao parar de pressionar a tecla durante 5 segundos, o valor do LED deixa de piscar e volta para exibir a temperatura definida... LED intermitente = temperatura do armrio

Page 111

LED constante = Definir temperatura Luz interior Para reduzir o consumo de energia, este armrio desliga automaticamente as luzes LED aps 10 minutos... No entanto, possvel manter a luz LED acesa continuamente... Mantenha pressionada a tecla "LIGHT" durante 5 segundos at o visor mostrar "LP"... Aps 4 segundos, o visor volta ao normal e a luz permanece acesa at ser desligada manualmente... Se quiser reverter e poupar energia (recomendado), mantenha pressionada a tecla LIGHT durante 5 segundos, at o visor mostrar LF... Aps 4 segundos, o visor volta ao normal, sendo a luz automaticamente desligada aps 10 minutos... Alarme da temperatura Se a temperatura interior for superior a 23 C, ser exibido "HI" no visor do painel, e aps uma hora acionado um alarme / campainha com som ... Isso indica que a temperatura no interior muito alta... Se a temperatura no interior for inferior a 0 C, ser exibido "LO" no visor do painel e ao mesmo tempo tambm o alarme de indicao de avaria ativado... Funo de recuperao de temperatura No caso de uma interrupo de energia, o refrigerador de vinho pode recordar as configuraes de temperatura anteriores e, quando a energia volta, a temperatura do refrigerador volta para a configurao anterior interrupo de energia... NOTA: Se a unidade estiver desligada, sem energia ou desligada, deve aguardar de 3 a 5 minutos antes

Page 112

Como mudar a abertura da porta Este aparelho tem portas reversveis, mas entregue com uma porta articulada direita... O kit de dobradia esquerda vem com a unidade (na caixa), caso pretenda inverter a dobradia da sua unidade... Tipo A (para porta totalmente em vidro / ao inoxidvel) 1... Dobradia inferior (direita) 2 ... Parafusos 3... Eixo da porta 4... Porta 5... Dobradia superior (direita) 6... Parafusos de dobradia 7... Dobradia superior (esquerda) 8... Tampa do furo 9... Dobradia inferior (esquerda) 10... Dispositivo de limite da porta 11... Aparafusar 1... Abra a porta com um ngulo de 90 graus, retire os 2 parafusos (2) do eixo inferior da porta (3), retire a porta (4), retire a placa do eixo (3) da porta (Fig... A)... 2... Desaparafuse o parafuso (11) situado por baixo do batente da porta e do dispositivo de limite (10) e volte a colocar no lado esquerdo da estrutura da porta... (Fig... A/B) 3... Retire os 3 parafusos de dobradia (6) da dobradia superior (direita) (5) e remova... (Fig... C) 4... Retire o pino decorativo (8) da parte superior esquerda do armrio e instale a dobradia superior sobressalente (esquerda) (7) na parte superior esquerda do armrio com 3 parafusos... (Fig... D) 5... Seguindo o procedimento acima, instale a dobradia sobressalente inferior esquerda (9)... (Fig... E) 6... Instale e alinhe a porta... 7... Insira as tampas de plstico para cobrir os orifcios (8)...

Page 113

dobradia inferior (direita) (1), assim como o conjunto... (Fig... A e Fig... B) 2... Retire 3 parafusos (6) da dobradia superior direita e, de seguida, retire a dobradia superior

Page 114

Esquema de armazenamento De acordo com a configurao real do seu produto, verifique o esquema de armazenamento respetivo... Para altura 865mm Total: 7 garaffas (Mx) A configurao mais energeticamente eficiente requer e as prateleiras estejam dentro do frigorfico... Consulte as imagens acima... Especificaes de instalao para encastraro aparelho

Page 115

Remover todos os itens... Fixar bem todos os itens soltos (prateleiras) no interior do seu aparelho... Rode a perna ajustvel at base para evitar danos... Tape a porta... Certifique-se de que o aparelho permanece seguro na posio vertical durante o transporte...

Page 116

O rudo de chocalho pode vir do fluxo do refrigerante, o que normal... medida que cada ciclo termina, pode ouvir sons de borbulhar causados pelo fluxo de refrigerante no seu refrigerador de vinho/refrigerador de bebidas... A contrao e a expanso das paredes interiores da cave de vinhos podem provocar estalidos e rudos similares... O refrigerador de vinho/refrigerador de bebidas no est nivelado...

Page 117

Pegas de porta, dobradias de porta, tabuleiros e cestos por um perodo mnimo de sete anos e vedantes de porta por um perodo mnimo de dez anos, aps a colocao no mercado da ltima unidade do modelo em causa

Page 118

BEZPENOST PREDPISY Pozorne si pretajte nvod na obsluhu a intalciu! Obsahuj dleit informcie o tom, ako spotrebi intalova, pouva a ako na om vykonva drbu... Vrobca nepreber iadnu zodpovednos v prpade nedodrania pokynov a varovan... Vetku dokumentciu si odlote, aby ste ju mali k dispozcii na budce pouitie alebo pre alch vlastnkov... Pred zapojenm spotrebia do elektrickej siete odstr te v etok

Page 119

PRE spotrebie s mraziacim boxom: v prpade vpadku prdu neotvrajte veko... Ak bude porucha pretrvva krat ie, ne je uveden na typovom ttku (as zvy ovania teploty), nemalo by to ma na zmrazen potraviny iadny vplyv... V prpade dlh ieho vpadku treba potraviny skontrolova a okamite skonzumova, prpadne tepelne upravi a nsledne znova zmrazi...

Page 120

znalosti o bezpenej prevdzke spotrebia... Uistite sa, e deti a zraniten osoby chpu nebezpeenstv... Osoba zodpovedn za bezpenos mus dohliada alebo in truova deti a zraniten osoby, ktor pouvaj spotrebi... Spotrebi mu pouva iba deti star ie ako 8 rokov...

Page 121

Priehradky na mrazen potraviny s dvomi hviezdikami (ak sa v spotrebii nachdzaj) s vhodn na uchovvanie predmrazench potravn, uchovvanie alebo tvorbu zmrzliny a tvorbu adovch kociek

Page 123

Tento spotrebi pouva horav chladivo, take poas prepravy nikdy nepokote chladiace potrubia... Umiestnite chladniku na vno mimo dosahu priameho slnenho svetla a zdroja tepla (spork, krenie, raditor at... )... Priame slnen svetlo me ovplyvni akrylov povlak a tepeln zdroje mu zvi spotrebu elektriny... Mimoriadne nzke teploty prostredia mu spsobi aj nesprvnu prevdzku zariadenia...

Page 124

Ak chcete zisti kad skuton vntorn teplotu, stlate a podrte tlaidlo alebo tlaidlo na 3 sekundy, LED blik a zobrazuje aktulnu teplotu... Po uvonen tlaidla na 5 seknd LED obrzok prestane blika, a potom sa vrti sp a zobraz sa nastaven teplota... Blikajca LED = teplota skrine Nepretrite svietiaca LED = nastaven teplota

Page 125

Vntorn osvetlenie Aby sa znila spotreba energie, v tejto vinotke sa automaticky vypne LED osvetlenie po 10 mintach... Ak chcete, aby LED osvetlenie nepretrite svietilo, je to mon... Stlate a podrte tlaidlo LIGHT (OSVETLENIE) po dobu 5 seknd, na displeji sa zobraz LP... Po 4 sekundch sa displej vrti do normlu a osvetlenie zostane rozsvieten, km sa rune nevypne... Ak sa chcete vrti k pvodnmu nastaveniu a etri energiu (odporan), stlate a podrte tlaidlo LIGHT (OSVETLENIE) po dobu 5 seknd, na displeji sa zobraz LF, po 4 sekundch sa displej vrti sp do normlu a osvetlenie sa automaticky vypne po 10 mintach... Teplotn alarm Ak e teplota vo vntri vyia ako 23 C, na displeji sa zobraz HI, a po jednej hodine zaznie alarm/bzuiak... To znamen, e teplota vo vntri je prli vysok... Ak je teplota vo vntri niia ako 0 C, na displeji sa zobraz LO a sasne je aktvny indiktor poruchy a tie aj alarmu...

Page 126

1... Otvorte dvierka pod uhlom 90 stupov, vyberte 2 skrutky (2) z osi spodnch dvierok (3), vyberte dvierka (4), vyberte osov dotiku (3) zo dvierok, (obr... A)... 2... Odskrutkujte skrutku (11) umiestnen pod rmom dvierok a obmedzovaom (10) a premiestnite ju na av stranu rmu dvierok... (obr... A/B) 3... Vyberte 3 skrutky zvesu (6) z hornho zvesu (prav) (5) a vyberte ho... (obr... C) 4... Odstrte ozdobn klinec (8) z avho hornho okraja skrine a namontujte nhradn horn zves (av) (7) v avom hornom okraji skrine pomocou 3 skrutiek... (obr... D) 5... Poda vyie uvedenho postupu naintalujte naavo nhradn spodn zves (9)... (obr... E) 6... Naintalujte a zarovnajte dvierka... 7... Vlote plastov uzvery, aby ste zakryli otvory (8)...

Page 127

1... Demontujte 2 skrutky (2), potom vytiahnite dvierka (4) poda smeru pky a doln zves (vpravo) (1), rovnako aj pri monti... (Obr... A a obr... B)

Page 128

Najspornejia konfigurcia si vyaduje, aby boli poliky umiestnen vo vrobku, pozrite si vyie uveden obrzky...

Page 129

Premiestnenie chladniky na vno Vyberte vetky poloky... Upevnite starostlivo vetky von diely (police) vo vntri spotrebia... Nastaviten nohu otote nahor k zkladni, aby nedolo k pokodeniu... Zaistite dvierka pskou... Poas prepravy zaistite, aby spotrebi zostal vo vzpriamenej polohe... Chrte tie vonkaj

Page 130

Klokotanie me by spsoben prdenm chladiva, o je normlne... Po ukonen kadho cyklu mete pou bublanie spsoben prietokom chladiva v chladnike na vno/chladnike na npoje... Kontrakcia a expanzia vntri stien me spsobi praskanie a pukanie... Chladnika na vno/chladnika na npoje nie je vyrovnan...

Page 131

rokov od uvedenia poslednho kusu danho modelu na trh Rky a zvesy dver, poliky a koky aspo poas siedmich rokov a tesnenia dver aspo

Page 132

Prosimo, da pred uporabo vaega novega hladilnega aparata pozorno preberete ta navodila, da zagotovite najbolje delovanje... Vse dokumente, ki so bili hladilnemu aparatu priloeni, shranite, da bodo na voljo tudi morebitnim bodoim lastnikom... Hladilni aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:

Page 133

Pazite, da se napajalni kabel med nameanjem/premeanjem in po njem ne ujame pod robove naprave, ker bi ga to lahko prerezalo ali pokodovalo... e se napajalni kabel pokoduje, ga mora da se izognete tveganju elektrinega udara zamenjati pooblaeni serviser ali drug za to usposobljen strokovnjak...

Page 134

OPOZORILO: V ceveh hladilnega krogotoka je majhna koliina okolju prijaznega, a vnetljivega hladilnega sredstva (R600a) in izolacijskega plina (ciklopentan)... Ne pokoduje ozonskega plaa in ne povea uinka tople grede... e pride do puanja hladilnega sredstva, lahko pokoduje vae oi ali se vname...

Page 135

- Predali z dvema zvezdicama (e so v napravi) so primerni za shranjevanje zamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in izdelavo kock ledu... -Predali z eno, dvema in tremi zvezdicami (e so v napravi) niso primerni za zamrzovanje sveih ivil... - e je naprava dlje asa prazna, jo izklopite, odmrznite, oistite, posuite in pustite vrata odprta, da prepreite nastanek plesni v napravi...

Page 136

Izdelek je oznaen skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni elektrini in elektronski opremi (WEEE)... Elektrine in elektronske naprave vsebujejo oboje, onesnaevalne snovi (ki imajo negativen vpliv na okolje) in osnovne dele (ki jih je mogoe ponovno uporabiti)... Zato je pomembno, da gre takna naprava skozi posebne postopke, s katerimi se odstrani in pravilno zavre vse onesnaevalce ter shrani vse ponovno uporabljive dele in se jih reciklira... Posameznik ima pomembno vlogo pri zagotavljanju tega, da elektrine in elektronske naprave niso okolju nevarne, zato je bistveno upotevati naslednje::

Page 137

Mejne vrednosti sobne temperature Naprava je zasnovana za delovanje pri temperaturah skladno s klimatskim razredom naprave, ki je napisan na podatkovni nalepki... - Razirjeno zmerno obmoje (SN): aparat je namenjen uporabi kjer je temperatura prostora od 10 C do 32 C; - Zmerno obmoje (N): aparat je namenjen uporabi kjer je temperatura prostora med 16 C in 32 C; - Subtropsko obmoje (ST): aparat je namenjen uporabi kjer je temperatura prostora med 16 C in 38 C; - Tropsko obmoje (T): aparat je namenjen uporabi kjer je temperatura prostora med 16 C in 43 C;

Page 138

e elite videti koliko je dejanska temperatura, pritisnite in drite gumb ali 3 sekunde, LED luka bo utripala in prikazala dejansko temperaturo... Pet sekund po tistem, ko ste nehali pritiskati gumb, bo LED luka prenehala utripati, nato pa prikazala nastavljeno temperaturo... Utripajoa LED = Nastavljena temperatura Prigana LED = Temperatura v vitrini

Page 139

Notranja osvetlitev Da bi zmanjali porabo energije, vinska vitrina po 10 minutah samodejno izklopi LED osvetlitev... e elite, da LED luka neprekinjeno sveti, je to mogoe... Pritisnite in 5 sekund drite gumb "LIGHT", na zaslonu se prikae "LP"... Po 4 sekundah se bo zaslon vrnil v normalno stanje in luka bo ostala prigana, dokler je ne izklopite rono... e elite ponovno nastaviti samodejni izklop osvetlitve za zmanjanje porabe energije (priporoeno), pritisnite in 5 sekund drite gumb "LIGHT"... Na zaslonu se prikae "LF", po 4 sekundah se bo zaslon vrnil v normalno stanje, luka pa se bo samodejno izklopila po 10 minutah...

Page 140

1... Odprite vrata pod kotom 90 stopinj, odvijte 2 vijaka (2) s spodnje osi vrat (3), odstranite vrata (4), odstranite osno ploo (3) z vrat, (slika A)... 2... Odvijte vijak (11), ki se nahaja pod okvirjem vrat in zapah vrat (10), in ga prestavite na levo stran okvirja vrat (Slika A/B)... 3... Odvijte 3 vijake teajev (6) z zgornjega teaja (desno) (5) in jih odstranite (Slika C)... 4... Odstranite dekorativni pokrovek (8) z levega zgornjega dela omare in namestite rezervni zgornji teaj (levo) (7) na levi zgornji del omare s tremi vijaki (Slika D)... 5... Po zgornjem postopku namestite rezervni spodnji teaj na levo (9) (Slika E)... 6... Namestite in poravnajte vrata... 7... Vstavite plastine pokrovke, da pokrijete luknje (8)...

Page 141

3... Uporabite vijake, ki ste jih odstranili z desnih stranskih teajev, da pritrdite levi zgornji in

Page 142

Shema shranjevanja Preverite shemo shranjevanja vin glede na konfiguracijo vaega izdelka...

Page 143

Premikanje vinske vitrine Odstranite vse predmete... Vse ohlapne predmete (police) v notranjosti aparata varno pritrdite z lepilnim trakom... Nastavljivo nogo zavrtite navzgor do konca, da se izognete pokodbam... Vrata zaprite in zalepite z lepilnim trakom... Zagotovite, da bo naprava med transportom varno v pokonnem poloaju... Zunanjost

Page 144

e elite stopiti v stik s tehnino podporo, obiite nao spletno stran: https://corporate... haier- europe... com/en/ V razdelku website izberite blagovno znamko svojega izdelka in svojo dravo... Preusmerjeni boste na doloeno spletno mesto, kjer najdete telefonsko tevilko in obrazec za stik s tehnino podporo...

Page 145

Roaji za vrata, teaji za vrata, pladnji in koare najmanj sedem let in tesnila za vrata najmanj 10 let, potem ko je bila na trg dana zadnja enota modela...

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the CCVB 15 UK 1 Candy works, you can view and download the Candy CCVB 15 UK 1 User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Candy CCVB 15 UK 1 as well as other Candy manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Candy CCVB 15 UK 1. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Candy CCVB 15 UK 1 User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Candy CCVB 15 UK 1 User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Candy CCVB 15 UK 1 User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Candy CCVB 15 UK 1 User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Candy CCVB 15 UK 1 User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.