Brandt CZD4601 Wine Cellar User Manual PDF

Pages 50
Year 0
Language(s)
German de
English en
French fr
Danish dk
Dutch; Flemish nl
Portuguese pt
1 of 50
1 of 50

Summary of Content for Brandt CZD4601 Wine Cellar User Manual PDF

Page 3

1 / INSTALLATION D E VOTRE APPAREIL Branchement lectrique _______________________________ 04 Avant de brancher votre appareil ________________________ 04 Protection de lenvironnement _________________________ 04 Recyclage__________________________________________ 04 Description de lappareil _______________________________ 05 Inversion du sens douverture des portes _________________ 05

Page 4

Le circuit de rfrigration de l'appareil renferme de l'isobutane rfrigrant, un gaz naturel peu polluant mais nanmoins inflam- mable... Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez vous qu'aucun des composants du circuit de rfrigration n'est endommag... En cas de dommage, le laisser l'cart des flam- mes et des sources d'inflammation et bien arer la pice o il se trouve...

Page 5

Votre appareil contient galement de nombreux matriaux recy- clables... Il est donc marqu de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usags ne doivent pas tre mlangs avec dautres dchets... Le recyclage des appareils quorganise votre fabricant sera ainsi ralis dans les meilleures conditions, conformment la directive europenne 2002/96/CE sur les dchets dquipe- ments lectriques et lectroniques... Adressez vous votre mairie ou votre revendeur pour connatre les points de collecte des appareils usags les plus proches de votre domicile... Nous vous remercions pour votre collaboration la protection de lenvironnement...

Page 6

Dmontez le top de la cave vin : enlevez les 2 cache-vis situs sur le top, retirez les 2 vis et faites glisser ce dernier vers lavant... Penchez lappareil lgrement en arrire et calez-le dans cette position... Dvissez les vis de la charnire suprieure de porte et retirez le support et laxe de cette dernire... Ouvrez lgrement la porte et faites-la sortir de sa charnire basse... Dvissez laxe infrieur et revissez-le du ct oppos... Embotez la porte dans laxe et fermez-la... Revissez solidement la charnire suprieure sur le ct oppos et laxe de la porte... Remettez le top en place...

Page 7

Si vous choisissez la temprature pour du vin rouge, un voyant s'allumera ct de l'inscription Red (rouge)... Il en sera de mme pour les 2 autres types de vins prsents sur le bandeau: White (blanc) et Sparkling (mousseux)... Il n'y a pas de voyant spcifique pour le vin ros...

Page 8

N'utilisez en aucun cas du dissolvant ou du dtergent abrasif, car ils pourraient endommager l'intrieur de votre appareil... Ne mettez pas non plus les accessoires intrieurs au lave-vaisselle...

Page 9

La charge de bouteilles est peut-tre trop importante : veillez ne pas dpasser la capacit maximum de votre cave... Assurez-vous que l'air peut circuler librement autour de l'appa- reil et que le joint d'tanchit est en place... Vrifiez galement les points cits en cas de temprature trop haute...

Page 10

Si vous avez dj ralis les vrifications indiques et que votre problme persiste, NE REALISEZ AUCUNE REPARATION VOUS-MEME... Mettez-vous en contact avec le Service d'Assistance Technique le plus proche

Page 11

1/ INSTALLATION AF VINSKABET ___________________________03 Tilslutning til EL ____________________________________03 Inden vinskabet tilsluttes _____________________________03 Miljhensyn _______________________________03 Beskrivelse af apparatet ____________________________________04 ndring af drenes bningsretning ______________________04

Page 12

CONSIGNES DE SECURITE SIKKERHEDSREGLER Dette skab er beregnet til opbevaring af vin... Al anden anvendelse, specielt opbevaring af madvarer, kan vre forbundet med fare, da opbevarings temperaturen ikke er lav nok... Vinskabet skal installeres iflge de instrukser, der str i denne manual... Forkert installation kan delgge apparatet... Ved eventuelle funktionsproblemer bedes du altid, og udelukkende, kontakte autoriserede servicecentre eller andet kvalificeret personale... Fr der foretages nogen som helst rengring eller vedligeholdelse af vinskabet, skal stikket vre trukket ud af stikkontakten, idet der srges for ikke at trkke i fdekabelet... Sfremt dette apparat skal udskifte et andet, som har en lukkemekanisme med lsearm, fjeder, ls eller andet, skal man huske at gre lsemekanismen ubrugelig - eller endnu bedre at tage dren af, s der ikke er risiko for, at nogen bliver lukket inde i det (legende brn, husdyr osv... )... Nr emballagen er fjernet bedes du forsikre dig om, at vinskabet ikke er beskadiget... I s fald skal forhandleren oplyses om det senest 24 timer efter leveringen... Emballagen er fremstillet af 100% genvindingsmaterialer (karton, plastik med luftbobler af PE, EPS osv... )... Emballagen skal opbevares utilgngeligt for brn...

Page 13

Inden du gr i gang med at installere vinskabet, bedes du lse sikkerhedsreglerne grundigt, s visse vanskeligheder kan undgs... Anbring vinskabet i et godt ventileret rum uden fugt, langt fra alle typer varmekilder... Lad der vre en afstand p minimum 2,5 cm mellem et eventuelt mbel over det... Hvis vinskabet skal anbringes ved siden af et kleskabe eller en fryser, skal der overholdes en afstand p 5 cm langs siderne for at forhindre, at der skabes kondensvand p skabets ydersider... Vinskabets klimaklasse str anfrt p mrkepladen... Klimaklassen viser det de omgivelsestemperaturer, kleelementet er beregnet til og kan sikre gode funktionsforhold under... Klasse Omgivelsestemperaturer N 16 til 32 ST 18 til 38 T 18 til 43

Page 14

EKSTRA UDSTYR Vinskabet leveres med 8 flytbare og udtagelige hylder, der gr det muligt at opbevare forskellige flaskestrrelser... Det er ligeledes forsynet med en ls til ngle...

Page 15

Nr temperaturen indstilles frste gang eller vinskabet har vret ude af funktion i en lang periode, vil der automatisk blive vist en temperatur p displayet: 10C er den temperatur der automatisk vises... Temperaturen indstilles ved at benytte disse 2 knapper, som gr det muligt at indstille temperaturen p prcis den nskede grad... Hvis rdvins temperaturen vlges, vil lampen ved side af "Red" (rd) lyse... Det samme glder for de to andre vintyper p betjeningspanelet: White (hvid) og Sparkling (mousserende)... Der er ikke nogen speciel lampe for ros vin...

Page 16

STRMAFBRYDELSE OG MIDLERTIDIGT FUNKTIONSSTOP I tilflde af lngerevarende strmafbrydelse, eller hvis der slukkes for vinskabet i en periode (f... eks... i ferien) skal flgende gres:

Page 17

Der kan vre for mange flasker i vinskabet: Srg for ikke at overstige vinskabets maksimale kapacitet... Srg for, at luften frit kan cirkulere omkring vinskabet, og at ttningslisten sidder, som den skal... Undersg ogs de forskellige punkter i rubrikken om for hj temperatur...

Page 18

Umweltschutz_________________________________________ 0 4 Beschreibung des Gertes ______________________________ 0

Page 19

Achtung: Der Khlkreislauf des Gertes enthlt khlendes Isobutan, ein wenig verun- reinigendes aber entzndliches Naturgas... Bei Transport und Einbau des Gertes sicher stellen, dass die Komponenten des Khlkreislaufs nicht beschdigt werden... Bei Beschdigung das Gert auerhalb der Reichweite von Flammen und Zndquellen aufbewahren und den entsprechenden Raum gut lften...

Page 20

Das Gert in einem trockenen, gut belfteten Raum weit von Wrmequellen entfernt auf- stellen... 10 cm Mindestabstand zwischen der Gerteoberseite und einem darber ange- brachten Mbel einhalten... Wenn der Einbau dies nicht zulsst, 5 cm zwischen der Gerteober- seite und einem anderen Kchenwandmbel und 2,5 cm beidseits des Gertes frei lassen...

Page 21

Gleichzeitig die Abdeckungen der Lcher an der Oberseite der beiden Tren umkehren... Die kleine Tr in das obere Scharnier enfgen, das mittlere Scharnier unter der Tr einfhren und verschrauben... Die groe Tr in das mittlere Scharnier einfgen und schlieen... Das untere Scharnier wieder einbauen und fest verschrauben...

Page 22

Ihr Weinkeller verfgt ber 2 Rume, deren Temperatur sich individuell regeln lsst... Dadurch lsst sich die Temperatur jedes Raums je nach Art des zu lagernden Weins (Rotwein, Weiwein, Ros, Schaumwein) einstellen...

Page 23

Wenn im unteren Raum zwei Weinarten, Rot- und Weiwein gelagert werden sollen, die Temperatur gem der greren Anzahl Flaschen einstellen... Es gibt jedoch einen Temperaturunterschied zwischen dem oberen und unteren Bereich des Raumes: Legen Sie den Weiwein auf die oberen Roste und den Rotwein auf die unteren... Dabei jedoch die Einstellung Rotwein beibehalten...

Page 24

Wenn der Weinschrank versetzt werden soll, nachstehende Anweisungen befolgen: alle Flaschen aus dem Gert nehmen, das Innenzubehr befestigen, damit nichts kaputt geht, die einstellbaren Fe auf niedrige Position einstellen und die geschlossene Tr arretieren... Darauf achten, dass das Gert nur senkrecht transportiert wird...

Page 25

Eventuell sind zu viele Flaschen im Weinschrank: darauf achten, dass die maximale Schrankkapazitt nicht berschritten wird... Sicher stellen, dass die Luft frei um das Gert zirkulieren kann und, dass die Dichtungen korrekt angebracht sind... Auch die Punkte prfen, die fr den Fall zu hoher Temperaturen angegeben sind...

Page 26

Eventuelle Reparaturarbeiten an dem Gert mssen von qualifiziertem Fachpersonal des Hndlers vorgenommen werden... Bei Benachrichtigung des Kundendienstes die vollstndigen Gerteangaben (Modell, Typ und Seriennummer) mitteilen: Diese Angaben sind dem Typenschild zu entnehmen...

Page 27

11 // IINNSSTTAALLLLIINNGG TTHHEE AAPPPPLLIIAANNCCEE Electrical connection _____________________________________ 03 Before connecting the appliance ___________________________ 03 Protecting the environmental ______________________________ 03 Recycling ______________________________________________ 03 Description of your appliance ______________________________ 04 Reversing the door opening direction _______________________ 04

Page 28

TThhee aapppplliiaanncceess ccoooolliinngg cciirrccuuiitt ccoonnttaaiinnss ccoooolliinngg iissoobbuutteennee,, wwhhiicchh iiss aa llooww ccoonnttaammiinnaattiioonn nnaattuurraall ggaass,, aalltthhoouugghh iitt iiss ffllaammmmaabbllee... DDuurriinngg ttrraannssppoorrtt aanndd iinnssttaallllaattiioonn,, mmaakkee ssuurree tthhaatt nnoonnee ooff tthhee ccoooo-- lliinngg cciirrccuuiitt ccoommppoonneennttss hhaavvee bbeeeenn ddaammaaggeedd... IIff ddaammaaggee iiss oobbsseerrvveedd,, kkeeeepp tthhee aapppplliiaannccee aawwaayy ffrroomm nnaakkeedd ffllaammeess oorr ssoouurrcceess ooff ffiirree aanndd vveennttiillaattee tthhee pprreemmiisseess wwhheerree iitt wwiillll bbee llooccaatteedd...

Page 29

Your appliance also contains many recyclable materials and so it has been marked with this logo which indicates that the old applian- ces should not be mixed with other waste... Therefore, recycling the appliance, which is organised by the manufacturer, can be done in the best possible conditions, in accordance with the European directive 2002/96/CE on electrical and electronic equipment waste... Ask your town hall or vendor about collection points for old applian- ces close to your home... Thank you for your collaboration in protecting the environment...

Page 30

Dismantle the top of the wine cellar: loosen the 2 screwed down covers on the top, remove the two screws and slide the top forward... Tilt the appliance slightly backwards and wedge it in this position... Undo the screws on the doors top hinge and remove the support and its shaft... Open the door slightly and remove its base hinge... Undo the lower shaft and screw it back on the opposite side... Fit the door in the shaft and close it... Screw the top hinge back on firmly and the door shaft on the opposite side superior... Fit the top back on...

Page 31

INSTALLATION Your wine cellar has 2 cavities, the temperatures of which can be adjusted independently of each other... In this way you may adapt the temperature of each cavity according to the type of wine you would like to store there (red, white, ros, sparkling)...

Page 32

It is recommended to wipe the back of the appliance with a cloth once a year, as when it is dirty its performance is reduced and energy consumption increases...

Page 33

Maybe there are too many bottles loaded in it: do not exceed the cellars maximum capacity... Make sure that air can circulate freely around the appliance and that the seal is properly fitted... Also check the points given in the event that the temperature is too high...

Page 34

TTHHIISS AAPPPPLLIIAANNCCEE CCOOMMPPLLIIEESS WWIITTHH EEEECC DDIIRREECCTTIIVVEESS 7733//2233,, 9933//6688,, 8899//333366,, 9966//5577,, 9922//3311,, 9944//6622

Page 35

1/INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ___________________________03 Elektrische aansluiting ____________________________________03 Alvorens het apparaat aan te sluiten ____________________________03 Bescherming van het milieu _______________________________03 Beschrijving van het apparaat _______________________________04 Omkering van de openingsrichting van de deuren _________________04

Page 36

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Dit apparaat is ontworpen voor het bewaren van wijn... Ieder ander gebruik en met name het bewaren van voedingsmiddelen kan gevaarlijk zijn gezien het feit dat de temperatuur niet laag genoeg is... De installatie moet tot stand worden gebracht volgens de instructies gegeven in deze handleiding ; een onjuiste installatie kan schade aan het apparaat berokkeken... In het geval er een storing optreedt op het apparaat, moet u altijd alleen contact opnemen met een erkende servicedienst of vakmannen... Alvorens tot onderhoudswerkzaamheden over te gaan, altijd eerst de steker uit de contactdoos halen, om dit te doen niet aan het snoer trekken maar de steker zelf uit het stopcontact halen... Indien dit apparaat een ander apparaat vervangt met een palsluiting, veersluiting, slot of anders, niet vergeten het sluitsysteem onklaar te maken of, beter nog, de deur van het oude apparaat te demonteren om te voorkomen dat iemand zich erin opsluit (spelende kinderen, dieren enz... )... Het apparaat uitpakken en kijken of het niet is beschadigd... Mocht dit het geval zijn, dan moet u de beschadigingen aan de verkoper signaleren binnen de 24 uur na de levering... Het materiaal gebruikt voor de verpakking kan volledig gerecycled worden (karton, PE plastic, EPS)... Deze materialen buiten het bereik van kinderen houden...

Page 37

Voordat u het apparaat gaat installeren, de veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen om bepaalde problemen te voorkomen... Het apparaat moet worden genstalleerd in een droog en goed geventileerd vertrek, ver van warmtebronnen... Een minimale afstand van 2... 5 cm open laten tussen de bovenkant van het apparaat en een eventueel kastje erboven... Als u uw apparaat wenst te plaatsen naast een koelkast of een vrieskast, moet u een afstand van 5 cm open laten aan beide zijden om condensvorming op de buitenkant van het apparaat te voorkomen... De klimaatklasse van het apparaat staat vermeld op het typeplaatje... Deze klasse bepaalt de reeks van omgevingstemperaturen waarvoor de koelunit is ontworpen met het oog op een goede werking van het apparaat... Klasse Omgevingstemperatuur N 16 tot 32 ST 18 tot 38 T 18 tot 43

Page 38

TOEBEHOREN Het apparaat wordt geleverd met 8 verstelbare en uitneembare rekjes om flessen van verschillende maat of inhoud te kunnen opbergen... Het apparaat is voorzien van een slot met sleutel...

Page 39

Indien u de kast op rode wijn hebt ingesteld, gaat een controlelampje branden naast de vermelding Red (rood)... Hetzelfde gebeurt bij de 2 andere soorten wijn vermeld op het paneel : White (wit) en Sparkling (schuimwijn)... Er is geen specifiek controlelampje voor Ros wijn... U kunt ook de temperatuur omschakelen van Fahrenheit naar Celsius of omgekeerd door te drukken op de toets ... En tenslotte kunt u het lampje aan- en uitzetten met de toets ... Het lampje gaat automatisch uit na 2 uur...

Page 40

kast n keer per jaar met een doek schoon te maken... Als deze kant vuil is, zal de kast minder efficint werken en meer energie verbruiken... VERVANGEN VAN DE GLOEILAMP

Page 41

Er zitten misschien teveel flessen in de kast : u mag de maximale capaciteit van de wijnkast niet te boven gaan... Controleren of de lucht vrijelijk om het apparaat kan stromen en of de afdichting naar behoren op zijn plaats zit... Controleer eveneens de punten vermeld bij een te hoge temperatuur...

Page 42

1 / INSTALAO DO A PARELHO Ligao rede _______ ______________________________ 03 Antes de ligar o aparelho______________________________ 03 Proteo do ambiente _______________________________ 03 Reciclagem ________________________________________ 03 Descrio do aparelho ________________________________ 04 Inverso do sentido de abertura das portas _______________ 04

Page 43

Antes de qualquer tarefa de manuteno, desligue o aparelho da rede e evite puxar do cabo principal de alimentao... Se este aparelho substituir outro aparelho equipado com fecha- dura (de trinco, com mola, mec nica ou de qualquer outro tipo) aconselhamos inutilizar a fechadura ou, melhor ainda, desmon- tar a porta do aparelho a ser substitu do, evitando assim o acesso de crian as ou de animais ao interior do aparelho que poderiam ficar presos no mesmo...

Page 44

A sua adega contm ainda muitos materiais reciclveis e portanto o produto conta com o logipo que sublinha no descartar o aparelho como qualquer resduo... Assim, a reciclagem de aparelhos usados do fabricante ser a ptima e cumprir a Directiva Europeia 2002/96/CE em matria de equipamentos elctricos e electrnicos... Consulte na Cara Municipal a localizo do ponto de recolha de aparelhos usados mais prximo da sua habitao... Agradecemos a sua colaborao na proteco do ambiente...

Page 45

Desmonte o top do armrio-adega: retire as 2 tampas dos parafusos localizados no top, desparafuse-os, em seguida des- lize o top para diante... Incline ligeiramente o aparelho para trs e calce-o na posio correcta... Desenrosque os parafusos da dobrada superior localizada na porta e retire o suporte e o eixo da mesma... Abra ligeiramente a porta e retire-a da dobrada-base... Desenrosque o eixo inferior e enrosque-o agora no lado oposto... Encaixe a porta no eixo e feche-a... Finalmente, aparafuse firmemente a dobradia superior e o eixo da porta no lado oposto... Volte a colocar o top...

Page 46

INSTALLATION A sua garrafeira possui duas cavidades em que a temperatura pode ser ajustada independentemente... Deste modo, pode adap- tar a temperatura de cada cavidade, de acordo com o tipo de vinho que desejar a guardar (tinto, branco, ros, espumante)...

Page 47

Aconselhamos limpar com um pano uma vez por ano a parte traseira do aparelho: o p ou sujidade acumulados reduziriam o rendimento do aparelho e aumentaria o consumo de energia...

Page 48

Pode haver uma quantidade excessiva de garrafas (superior capacidade mxima do aparelho)... Certifique-se de que o ar pode circular livremente ao redor do aparelho e de que a junta de estanquidade se encontre bem posicionada... Verifique ainda os pontos acima ("o aparelho no arrefece suficientemente")...

Page 49

Se, uma vez realizadas as verifica es acima, no conseguir solucionar o problema, NO TENTE RESOLVER O PROBLEMA POR SI PR PRIO: ligue o Servi o de Atendimento Tcnico mais pr ximo...

Page 50

FAGORBRANDT SAS- Locataire Grant- socit par actions simplifie au capital de 20... 000... 000 Euros - RCS Nanterre 440 303 196

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the CZD4601 Brandt works, you can view and download the Brandt CZD4601 Wine Cellar User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Brandt CZD4601 as well as other Brandt manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Brandt CZD4601. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Brandt CZD4601 Wine Cellar User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Brandt CZD4601 Wine Cellar User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Brandt CZD4601 Wine Cellar User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Brandt CZD4601 Wine Cellar User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Brandt CZD4601 Wine Cellar User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.