Brandt CZ2801 Wine Cellar User Manual PDF

Pages 42
Year 2006
Language(s)
German de
English en
French fr
Dutch; Flemish nl
1 of 42
1 of 42

Summary of Content for Brandt CZ2801 Wine Cellar User Manual PDF

Page 3

1 / INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL Branchement lectrique ________________________________ 05 Avant de brancher votre appareil _________________________ 05 Protection de lenvironnement ___________________________ 05 Description de lappareil ________________________________ 06 quipements__________________________________________ 06 Inversion du sens d'ouverture de la porte __________________ 06

Page 4

Danger : Le circuit de rfrigration de l'appareil ren- ferme de l'isobutane rfrigrant, un gaz natu- rel peu polluant mais nanmoins inflamma- ble... Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez vous qu'aucun des compo- sants du circuit de rfrigration n'est endom- mag... En cas de dommage, le laisser l'cart des flammes et des sources d'inflammation et bien arer la pice o il se trouve...

Page 5

dchets... Le recyclage des appareils quorga- nise votre fabricant sera ainsi ralis dans les meilleures conditions, conformment la directive europenne 2002/96/CE sur les dchets dquipements lectriques et lectro- niques... Adressez vous votre mairie ou votre revendeur pour connatre les points de collecte des appareils usags les plus proches de votre domicile... Nous vous remercions pour votre collabora- tion la protection de lenvironnement...

Page 6

Inversez galement les caches trous qui se trouvent au-dessus des 2 portes... Embotez et maintenez la petite porte dans la charnire du haut puis insrez la charnire du milieu sous la porte et vissez-la... Insrer la grande porte dans la charnire du milieu puis refermez-la... Remonter la charnire infrieure en la vis- sant solidement...

Page 7

Les dimensions des bouteilles pouvant varier, elles ont une influence sur la capacit de stockage de votre appareil... La cavit sup- rieure de votre cave vin est prvue pour rece- voir 10 bouteilles standard et la cavit inf- rieure 18...

Page 8

Si vous souhaitez stocker dans la cavit inf- rieure deux types de vins, rouge et blanc, rglez la temprature en fonction du plus grand nombre de bouteilles... Cependant il existe une diffrence de temprature entre le haut et le bas de la cavit : vous en profiterez pour placer le vin blanc sur les clayettes du haut et le vin rouge sur celles du bas... Tout en conservant un rglage vin rouge...

Page 9

Si vous devez dplacer votre cave vin, veillez suivre les instructions suivantes afin de rali- ser cette opration dans les meilleures conditions : videz l'appareil de toutes les bouteilles, fixez les accessoires intrieurs afin d'viter toute casse, vissez les pieds rglables en position basse et bloquez la porte en position ferme... Durant le transport, veillez ce que l'appareil reste toujours en position verticale...

Page 10

La charge de bouteilles est peut-tre trop importante : veil- lez ne pas dpasser la capacit maximum de votre cave... Assurez-vous que l'air peut circuler librement autour de l'ap- pareil et que les joints d'tanchit sont en place... Vrifiez galement les points cits en cas de temprature trop haute...

Page 11

Les ventuelles interventions sur votre appareil doivent tre effectues par un professionnel qua- lifi dpositaire de la marque... Lors de votre appel, mentionnez la rfrence complte de votre appareil (modle, type, numro de srie) : ces renseignements figurent sur la plaque signalti- que...

Page 12

Of course, in an ongoing effort to satisfy your demands with regard to our products as best as possible, our after-sales service department is at your disposal and ready to respond to all of your questions and suggestions (contact information at the end of this booklet)...

Page 13

1 / INSTALLING YOUR APPLIANCE Electrical connection ___________________________________ 04 Before connecting your appliance ________________________ 04 Protecting the environment______________________________ 04 Description of your appliance ____________________________ 05 Fittings ______________________________________________ 05 Reversing the door opening direction _____________________ 05

Page 14

Caution: The appliances cooling circuit contains cooling isobutene, which is a low contamination natural gas, although it is flammable... During transport and installation, make sure that none of the cooling circuit components have been damaged... In case of any damage, keep the appliance away from open flames and flammable sources and ensure proper ventilation of the room...

Page 15

Install the appliance in a dry, well-ventilated room, away from all heat sources... Leave of minimum distance of 10 cm between the top of the appliance and any furniture on top of it... If your installation does not permit this, leave 5cm between the top of the casing and any kitchen unit fixed to the wall and a gap of 2... 5cm on each side of the appliance...

Page 16

Also reverse the hole cover-plates which are above both doors... Slide the small door into the upper hinge and hold it in place, then insert the middle hinge under the door and screw it on... Insert the large door into the middle hinge, then close it... Replace the bottom hinge and firmly screw it in place...

Page 17

Your wine cellar has 2 cavities, the temperatures of which can be adjusted independently of each other... In this way you may adapt the temperature of each cavity according to the type of wine you would like to store there (red, white, ros, sparkling)...

Page 18

If you wish to store two types of wine in the lower cavity, adjust the temperature according to the type of wine of which there is the greatest number of bottles... There is, however, a difference in temperature between the top and bottom of the cavity: you can make the most of this by storing the white wine on the upper shelves and the red wine on the lower ones... You may do this while maintaining the red wine setting...

Page 19

If you have to move your wine cellar, follow these instructions to perform the operation in the best possible conditions: remove all the bottles from the appliance, fix the internal accessories to stop them breaking, screw the adjustable feet in the low position and lock the door closed... During transport, make sure that the appliance is always vertical...

Page 20

Maybe there are too many bottles loaded in it: do not exceed the cellars maximum capacity... Make sure that air can circulate freely around the appliance and that the seals are properly fitted... Also check the points given in the event that the temperature is too high...

Page 21

Any repairs that are made to your appliance must be handled by a qualified professional authorised to work on the brand... When you call, please mention the complete reference for your machine (model, type, serial number): this information appears on the manufacturers nameplate...

Page 22

Uiteraard streven wij ernaar zo goed mogelijk aan uw wensen ten aanzien van onze producten te voldoen... Daarom staat onze klantenservice voor u klaar en luistert naar u om al uw vragen te beantwoorden of uw suggesties te noteren (gegevens achter in dit boekje)...

Page 23

1 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Elektrische aansluiting__________________________________ 04 Voor u uw apparaat inschakelt ___________________________ 04 Milieubescherming_____________________________________ 04 Beschrijving van het apparaat____________________________ 05 Uitrustingen __________________________________________ 05 Inversie van de deurenopening___________________________ 05

Page 24

Gevaar: Het koelingssysteem van het apparaat bevat koelend isobutaan, een natuurlijk, weinig vervuilend gas dat nochtans ontvlambaar is Vergewis er u van dat geen enkel element van het koelingssysteem beschadigd werd tijdens het transport en de installatie van het apparaat... In geval van beschadiging, het apparaat buiten bereik van vlammen en warmtebronnen houden en de ruimte waar het zich bevindt goed verluchten...

Page 25

van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeen- komstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval... Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten... Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu...

Page 26

Draai eveneens de opening afdekkers om die zich boven de 2 deuren bevinden... Schuif en bevestig de kleine deur in het bovenste scharnier en plaats dan het middenste scharnier onder de deur en schroef het aan... Schuif de grote deur in het middenste scharnier en sluit de deur... Plaats het onderste scharnier terug door het stevig aan te schroeven...

Page 27

Uw wijnkelder heeft twee ruimten waarvan de temperatuur onafhankelijk kan ingesteld worden... Zo kan u de temperatuur van elke ruimte bijstellen volgens het soort wijn dat u er wenst in te bewaren (rood, wit, ros, schuimwijn)...

Page 28

Als u in de onderruimte twee verschillende wijnsoorten wilt bewaren, rood en wit, dient u de temperatuur in te stellen in functie van het grootste aantal flessen... Er is nochtans een verschil tussen de temperatuur bovenin en onderaan in de ruimte: u kan daarom de witte wijn op de bovenste rekken leggen en de rode wijn op de onderste... Terwijl u de instelling rode wijn bewaart...

Page 29

Als u uw wijnkelder moet verplaatsen, volg de volgende richtlijnen om dit optimaal te verwezenlijken: alle flessen verwijderen uit het apparaat, de accessoires binnenin vastzetten om het breken te voorkomen, schroef de regelbare voeten in lage positie en blokkeer de deur in gesloten positie... Zorg ervoor dat het apparaat steeds vertikaal staat tijdens het transport...

Page 30

Misschien worden teveel flessen bewaard: Zorg ervoor dat u de maximum capaciteit van uw kelder niet overschrijdt... Zorg ervoor dat er voldoende luchtcirculatie mogelijk is rond het apparaat en dat de afdichtingselementen geplaatst zijn... Controleer de bovenstaande punten ook in geval van te hoge temperatuur...

Page 31

Eventuele ingrepen op het apparaat dienen door een gekwalificeerde alleenvertegenwoordiger van het merk te worden uitgevoerd... Tijdens uw oproep dient u de volledige referenties van uw apparaat te vermelden (model, type, serienummer): Deze inlichtingen staan op het identificatieplaatje (Fig... 1)...

Page 32

Das Sortiment der BRANDT Produkte beinhaltet auerdem eine groe Auswahl an Backfen, Mikrowellen Gerten, Kochfeldern, Dunstabzugshauben, Kchenherden, Geschirrsplern, Waschmaschinen, Trocknern, Khl- und Gefrierschrnken, die Sie auf Ihr neues BRANDT-Produkt abgestimmt aussuchen knnen...

Page 33

1 / EINBAU DES GERTS Elektrischer Anschluss _________________________________ 04 Vor Anschluss des Gertes______________________________ 04 Umweltschutz_________________________________________ 04 Beschreibung des Gertes ______________________________ 05 Ausstattung __________________________________________ 05 nderung der Richtung der Trffnung ___________________ 05

Page 34

Achtung: Der Khlkreislauf des Gertes enthlt khlendes Isobutan, ein wenig verun- reinigendes aber entzndliches Naturgas... Bei Transport und Einbau des Gertes sicher stellen, dass die Komponenten des Khlkreislaufs nicht beschdigt werden... Bei Beschdigung das Gert auerhalb der Reichweite von Flammen und Zndquellen aufbewahren und den entsprechenden Raum gut lften...

Page 35

Das Gert in einem trockenen, gut belfteten Raum weit von Wrmequellen entfernt auf- stellen... 10 cm Mindestabstand zwischen der Gerteoberseite und einem darber ange- brachten Mbel einhalten... Wenn der Einbau dies nicht zulsst, 5 cm zwischen der Gerteober- seite und einem anderen Kchenwandmbel und 2,5 cm beidseits des Gertes frei lassen...

Page 36

Gleichzeitig die Abdeckungen der Lcher an der Oberseite der beiden Tren umkehren... Die kleine Tr in das obere Scharnier enfgen, das mittlere Scharnier unter der Tr einfhren und verschrauben... Die groe Tr in das mittlere Scharnier einfgen und schlieen... Das untere Scharnier wieder einbauen und fest verschrauben...

Page 37

Ihr Weinkeller verfgt ber 2 Rume, deren Temperatur sich individuell regeln lsst... Dadurch lsst sich die Temperatur jedes Raums je nach Art des zu lagernden Weins (Rotwein, Weiwein, Ros, Schaumwein) einstellen...

Page 38

Wenn im unteren Raum zwei Weinarten, Rot- und Weiwein gelagert werden sollen, die Temperatur gem der greren Anzahl Flaschen einstellen... Es gibt jedoch einen Temperaturunterschied zwischen dem oberen und unteren Bereich des Raumes: Legen Sie den Weiwein auf die oberen Roste und den Rotwein auf die unteren... Dabei jedoch die Einstellung Rotwein beibehalten...

Page 39

Wenn der Weinschrank versetzt werden soll, nachstehende Anweisungen befolgen: alle Flaschen aus dem Gert nehmen, das Innenzubehr befestigen, damit nichts kaputt geht, die einstellbaren Fe auf niedrige Position einstellen und die geschlossene Tr arretieren... Darauf achten, dass das Gert nur senkrecht transportiert wird...

Page 40

Eventuell sind zu viele Flaschen im Weinschrank: darauf achten, dass die maximale Schrankkapazitt nicht berschritten wird... Sicher stellen, dass die Luft frei um das Gert zirkulieren kann und, dass die Dichtungen korrekt angebracht sind... Auch die Punkte prfen, die fr den Fall zu hoher Temperaturen angegeben sind...

Page 41

Eventuelle Reparaturarbeiten an dem Gert mssen von qualifiziertem Fachpersonal des Hndlers vorgenommen werden... Bei Benachrichtigung des Kundendienstes die vollstndigen Gerteangaben (Modell, Typ und Seriennummer) mitteilen: Diese Angaben sind dem Typenschild zu entnehmen...

Page 42

CAV Brandt MULTI A5... qxp 20/12/2006 11:59 Page 11

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the CZ2801 Brandt works, you can view and download the Brandt CZ2801 Wine Cellar User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Brandt CZ2801 as well as other Brandt manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Brandt CZ2801. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Brandt CZ2801 Wine Cellar User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Brandt CZ2801 Wine Cellar User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Brandt CZ2801 Wine Cellar User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Brandt CZ2801 Wine Cellar User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Brandt CZ2801 Wine Cellar User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.