Bosch MMR15R1GB Chopper User Manual PDF

1 of 28
1 of 28

Summary of Content for Bosch MMR15R1GB Chopper User Manual PDF

m ahan pengendalian

zh

en Opeating intuction

a

MM08G MM15G

m ahaa Melayu 3 zh 8 en Englih 12 a 22

obet och Haugete GmbH 3

Kandungan ntu eelamatan anda 3 Gambaan Keeluuhan 3 Mengendalian peaa 5 elepa menggunaan peaa 5 Pembeihan 5 Petua patial dan eipi Pelupuan Jaminan

ntu eelamatan anda ebelum penggunaan ila baca aahan ini dengan teliti untu membiaaan dii dengan aahan penting tentang eelamatan dan pengendalian peaa ini Jia aahan bagi penggunaan peaa yang betul tida dipatuhi liabiliti pengelua bagi apaapa eoaan yang teadi aan diecualian Peaa ini diea bentu untu mempoe uantiti ii umah biaa di umah atau uantiti yang eupa dalam penggunaan buan peindutian Penggunaan buan peindutian temaulah umpamanya penggunaan dalam dapu peea di edai peabat petanian dan peniagaan omeial yang lain dan uga digunaan oleh tetamu di umah penginapan hotel ecil dan tempat ediaman yang eupa Penggunaan peaa untu mempoe uantiti maanan yang biaa untu egunaan dometi Peaa ini hanya euai untu memotong atau mengadun maanan Ia tida boleh digunaan untu mempoe obe atau bahan yang lain ila impan ahan pengendalian di tempat yang elamat Jia menyeahan peaa epada piha etiga angan lupa memauan aahan Pengendalian eali , ahan eelamatan am iio eutan eleti Peaa ini tida boleh digunaan oleh anaana yang beumu uang daipada 8 tahun tetapi boleh digunaan oleh anaana lebih tua dengan pengawaan Jauhi peaa dan od uaanya dai capaian anaana Peaa boleh digunaan oleh oang yang uang eupayaan fizial deia atau mental atau uang bepengalaman dan pengetahuan ia meea telah dibei penyeliaan atau aahan beenaan penggunaan peaa dengan caa yang elamat dan ia meea memahami bahaya yang telibat Kanaana tida hau bemain dengan peaa

ms

Tahniah ata pembelian peaa OCH bau anda Dengan ini anda telah memilih peaa dometi yang moden dan bemutu tinggi nda boleh mendapatan malumat lanut tentang podu ami di halaman web ami

4 obet och Haugete GmbH

ambung dan endalian peaa hanya mengiut peifiai pada plat adaan Jangan menggunaan peaa ia od uaa dan/ atau peaa telah oa Peaa meti diputuan ambungannya dai bealan uaa apabila tida mengawai dan ebelum pemaangan penanggalan atau pembeihan Jangan meletaan od uaa pada pinggi yang taam atau pemuaan yang pana ntu mengelaan ecedeaan od uaa yang oa metilah digantian oleh pengelua atau pehidmatan pelanggannya atau oang yang ama elayaannya Hanya pehidmatan pelanggan ami boleh membaii peaa , ahan eelamatan untu peaa ini iio ecedeaan iio eutan eleti Kendalian peaa dengan aeoi aal ahaa Jangan meletaan ag pada daa yang pana wa apabila mempoe cecai pana Cecai boleh tepeci emaa pempoean Jangan mengendalian peaa dengan tangan yang baah angan meletaannya di bawah ai yang mengali dan angan meendamannya dalam cecai Jangan mengalihan unit moto ehingga ag telah behenti epenuhnya Jangan menalanan peaa tanpa beban Tai elua palam ealu ebelum mengangat peaa atau menanggalan penutup Jangan ealiali menggunaan peaa pada epalanya atau menyahpaangnya dalam eduduan ini iio ecedeaan daipada bilah taam! Pegang bilah pada pemegang plati ahaa pabila dimatian peaa aan teu begea eena iio melecu! Mauan dan poe 05 lite maimum cecai menggelega atau pana dalam ag plati atau 10 lite maimum dalam ag aca

ms

obet och Haugete GmbH 5

ahan pengendalian ini meuu epada pelbagai model Gambaan Keeluuhan ila lipat elua halaman ilutai aah 1 a nit moto

Digunaan untu menghidupan dan mematian peaa dan menua mod endalian

Kendalian beteuan Tean unit moto e bawah

Kendalian teputu putu (I) Tean unit moto e bawah tahan lepa tean e bawah tahan lepa

b Penutup Digunaan untu mengedapan ag dan mengunci alat patian penutup dipa ang dengan betul! Jangan memaang penutup dengan enget! Peaa tida boleh diendalian ehingga penutup telah dipaang dengan betul

lat c ilah untu memotong contohnya heba

bawang buahbuahan ayuayuan eu dan daging

d Caea pemuul untu membuat im puta memuul putih telu membuat mayoni dan uu oca (uu eu ma 8 C)

e ilah penghancu ai untu menghan cuan iub ai

Jag (ali gelombang mio) f Dipebuat daipada plati

(muatan: ma 800 ml) g Dipebuat daipada aca (muatan:

ma 1500 ml) Mengendalian peaa aah 26

ebelum menggunaan peaa buat petama ali beihan alat dan peaa aian od uaa epenuhnya Letaan ag pada pemuaan ea yang

ata dan beih Mauan alat e dalam ag Mauan maanan e dalam ag

Pehatian ala uuan () Paang penutup angan memaang

dengan enget! Paang unit moto unci pada

eduduannya Peaa tida aan hidup ia unit moto tida teunci pada eduduannya dengan betul

Mauan palam ealu Pegang ag dengan ebelah tangan dan

tean unit moto dengan tangan yang atu lagi Kendalian beteuan untu memotong lumat maanan untu memuul putih telu dan membuat im puta atau endalian teputuputu untu pendaduan mialnya bawang atau buahbuahan dan uga untu menghancuan iub ai

elepa menggunaan peaa Tai elua palam ealu Tanggalan unit moto dan penutup Keluaan alat emudian eluaan

maanan Pembeihan

ms

Peingatan! Pemotong tida euai untu mengia bii opi memotong loba atau mengia gula ebelum mempoe maanan eluaan emua bahagian yang ea (mialnya buang uat awan dan tulang) Potong maanan eu beu lampau dengan bilah penghancu ai ahaa

maan! aah 8 Tai elua palam ealu ebelum mengangat peaa atau menanggalan penutup Jangan ealiali menggunaan peaa pada epalanya atau menyahpaangnya dalam eduduan ini

iio eutan eleti Jangan meendaman unit moto dalam ai dan angan membauhnya dalam pembauh pinggan mangu

maan! Jangan membeihan bilah dengan tangan oong Gunaan beu Pegang bilah pada pemegang plati ahaa

obet och Haugete GmbH

Tai elua palam ealu Lapan unit moto dengan ain lembap

dan emudian lap eing eihan alat ag dan penutup dalam

pembauh pinggan mangu atau dengan beu di bawah ai yang mengali

Pehatian: Jia mempoe ubi meah mialnya bahagian plati beubah wana dengan aput meah ini boleh dihilangan dengan bebeapa titi minya maa elepa memotong bawang atau bawang putih beihan ag dengan egea Menyimpan peaa aah 7 Lilit abel ealu eliling unit moto Petua patial dan eipi Petua yang beiut boleh membantu anda mengendalian peaa dengan lebih mudah dan mendapatan hail yang lebih bai elepa menggunaan peaa: ebelum mempoe potong daging

eu buahbuahan atau ayuayuan mentah menadi iub lebih uang 1 cm/ inci

auh heba buangan batang dan eingan eetia

euan eu di dalam peti eu Potong oti eing menadi epingan uang awan tulang dan uat dai

daging ebelum memuul putih telu patian

ag adalah beba gi dan eing Pehatian: Maa yang ditunuan dalam adual yang beiut ialah nilai anggaan yang begantung pada uantiti dan tahap ehaluan yang diehendai

ms

Maa HIDP lebih pende

Kuantiti yang lebih ecil dan/ atau tahap pemotongan lebih endah

Maa HIDP lebih panang

Kuantiti yang lebih bea dan/atau tahap pemotongan lebih tinggi

Makanan Alat Kuantiti maks. Bilangan sela (I)

Masa/ saatJag aca Jag plati

Pali ilah 40 g 30 g 515 (I) awang putih bawang ilah 200 g 150 g 510 (I) uahbuahan atau ayuayuan

ilah 200 g 200 g 1015 (I)

adam/walnut ilah 250 g 200 g 2030 Keu ilah 200 g 150 g 2030 Daging ilah 200 g 200 g 1525 Maanan bayi ilah 200 g 200 g 1020 dunan pene ilah 10 l 0 l 3045 Kotel ilah 15 l 08 l 30

i hancu ilah penghancu ai

200 g atau lebih uang 8 iub

ai 4 (I)

Putih telu Caea puul puta (puul)

4 putih telu 090

Kim Caea puul puta (puul)

400 ml 1520

obet och Haugete GmbH

up ayuayuan ahanbahan 1 bii loba meah dan epotong ecil adei daun bawang ucai cougette ubi bunga atau eni ayuayuan yang lain 1 bii entang ebu beaiz edehana l to daging pali emangi (ia pelu) gaam lada hitam 100 g im mani 1 uning telu lat: ilah Peediaan ediaan bauh dan potong ayu

ayuan menadi potongan yang bea Didihan to daging dan ayuayuan Tuangan up dan ayuayuan yang

telah mendidih e dalam ag dan puian Tuangan emula up yang dipuian e

dalam uali dan peaaan dengan heba gaam dan lada

Campuan uning telu dan im mani dan acau e dalam up Jangan biaan mendidih lagi

uu oca ahanbahan 300 ml uu eu 100 g tawbei atau buahbuahan lain bebeapa titi een vanila + 1 bea gula 23 bea aiim vanila lat: ilah Peediaan Mauan emua bahan di dalam ag dan

adun elama lebih uang 30 aat Hidangan egea

Kuah alad ahanbahan 200 g im maam 200 g yogut 3 ula bawang putih 23 bea o tomato ecubit gaam gula 3 bea cua lat: ilah Peediaan Mauan emua bahan di dalam ag dan

adun elama lebih uang 20 aat Mayoni ahanbahan 1 bii telu 1 bea bii awi 1 bea cua gaam lada 100 ml minya dan 150 ml minya lagi

lat: Caea puul puta Peediaan emua bahan metilah ama uhunya Mauan bahan dan 100 ml minya

di dalam ag dan adun elama lebih uang 20 aat

Tambah 150 ml minya dan adun lagi elama 3045 aat

Mentega madu ahanbahan untu ag ecil (MM08) 30 g mentega (dai peti eu) 100 g madu (dai peti eu) ahanbahan untu ag bea (MM15) 50 g mentega (dai peti eu) 150 g madu (dai peti eu) lat: ilah Peediaan Potong mentega menadi potongan

yang ecil Mauan mentega dan madu

di dalam ag dan adun elama lebih uang 10 aat

Pelupuan Peaa ini telah dienal pati elaa dengan aahan Eopah 2002/9/EG bagi ia Kelengapan Eleti dan Eletoni (ate Electical and Electonic Equipment EEE)

ahan ini membua alan bagi penaian bali dan penggunaan eluuh E yang beean untu pealatan ia ila betanya wail penual anda atau piha beuaa tempatan anda tentang caacaa pelupuan emaa Jaminan yaatyaat aminan untu peaa ini adalah epeti yang ditaifan oleh wail ami di negaa tempat ia diual utibuti tentang yaatyaat ini boleh didapati daipada wail penual tempat peaa dibeli il ualan atau eit metilah ditunuan apabila anda henda membuat apaapa tuntutan di bawah tematema aminan ini

ms

Tetalu pada pindaan

8 obet och Haugete GmbH

8 9 9 10 10 10 11 11

E E K 78 E AB , 8 78CE C C 78 78 78 B oC 78F EB 78

zh

obet och Haugete GmbH 9

, o EB EEC 78C E CE E B 05 10 E 1

a 78

C

(I) C C b B C78

c

d

8C

e

f 800 g 1500

26

B () B

E B

zh

E 78

8 C EE

10 obet och Haugete GmbH

C

C B78

7 B 78C 78

L

78C EE

zh

EE C

E

(I) /

40 30 515 (I) 200 150 510 (I) / 200 200 1015 (I) 250 200 2030 200 150 2030 200 200 1525 200 200 1020 10 0 3045 15 08 30 200

8 4 (I) 4 090 400 1520

obet och Haugete GmbH 11

100

300 100 A

30 200 200 A A A

20 100 150 100

20 150 30 45

(MM08) 30 100 (MM15) 50 150

10

2002/9/EG 77 77 K

76 78 K 76 B

zh

12 obet och Haugete GmbH

Content Fo you afety 12 Oveview 13 Opeating the appliance 13 fte uing the appliance 14 Cleaning 14 Pactical tip and ecipe 14 Dipoal 1 Guaantee 1

Fo you afety efoe ue ead thee intuction caefully in ode to become familia with impotant afety and opeating intuction fo thi appliance If the intuction fo coect ue of the appliance ae not obeved the manufactue liability fo any eulting damage will be excluded Thi appliance i deigned fo poceing nomal houehold quantitie in the home o imila quantitie in nonindutial application Nonindutial application include eg ue in employee itchen in hop office agicultual and othe commecial buinee a well a ue by guet in boading houe mall hotel and imila dwelling e the appliance fo poceing nomal quantitie of food fo dometic ue The appliance i only uitable fo cutting o mixing food It mut not be ued fo poceing othe obect o ubtance Pleae eep the Opeating intuction in a afe place If paing on the appliance to a thid paty alway include the Opeating intuction , Geneal afety intuction Electic hoc i Thi appliance hall not be ued by childen le than 8 yea but can be ued by olde childen with upeviion Keep the appliance and it cod out of each of childen ppliance can be ued by peon with educed phyical enoy o mental capabilitie o lac of expeience and nowledge if they have been given upeviion o intuction concening ue of the appliance in a afe way and if they undetand the hazad involved Childen hall not play with the appliance Connect and opeate the appliance only in accodance with the pecification on the ating plate Do not ue the appliance if the powe cod and/o appliance ae damaged The appliance mut alway be diconnected fom the powe upply when not upevied and befoe aembly diaembly o cleaning

en

Congatulation on the puchae of you new OCH appliance In doing o you have opted fo a moden highquality dometic appliance You can find futhe infomation about ou poduct on ou web page

obet och Haugete GmbH 13

Do not place the powe cod ove hap edge o hot uface To pevent inuy a damaged powe cod mut be eplaced by the manufactue o hi cutome evice o a imilaly qualified peon Only ou cutome evice may epai the appliance , afety intuction fo thi appliance i of inuy Electic hoc i Opeate the appliance with oiginal acceoie only Do not place the ug on a hot bae Caution when poceing hot liquid Liquid may plah duing poceing Do not opeate the appliance with wet hand do not place unde unning wate and do not immee in liquid Do not emove the moto unit until the ug ha come to a tandtill Neve un the appliance at noload Pull out the main plug befoe lifting up the appliance o emoving the cove Neve ue the appliance on it head o diaemble it in thi poition i of inuy fom hap blade! Tae hold of the blade by the platic handle only hen witched off the appliance continue unning biefly i of calding! dd and poce max 05 lite of fothing o hot liquid in a platic ug o 10 lite in a gla ug Thee opeating intuction efe to vaiou model Oveview Pleae fold out the illutated page Fig 1 a Motor unit

ed fo witching the appliance on and off and changing the opeating mode

Continuou opeation Pe moto unit down

Intemittent opeation (I) Pe moto unit down hold in place eleae pe down hold in place eleae

b Cover

ed fo ealing the ug and locing the tool enue that the cove i attached coectly! Do not fit the cove aew! The appliance cannot be opeated until the cove ha been attached coectly

Tool c Blade for cutting e.g. herbs, onions, fruit,

vegetables, cheese and meat d Whisking disc for whipping cream,

beating egg whites, making mayonnaise and milk shakes (cold milk, max. 8 C)

e Ice crushing blade for crushing ice cubes Jug (microwave-proof) f Made of platic (capacity: max. 800 ml) g Made of gla (capacity: max. 1500 ml)

Opeating the appliance Fig 26

en

Caution! The cutte i not uitable fo ginding coffee bean cutting adihe o ginding uga efoe poceing food emove all had pat (eg emove inew gitle and bone fom meat) Cut deepfozen food with the ice cuhing blade only

14 obet och Haugete GmbH

efoe uing the appliance fo the fit time clean the appliance and tool Completely unwind the powe cod Place the ug on a mooth clean wo

uface Inet the tool into the ug Place food in the ug Note meauing

cale () ttach the cove do not fit aew! ttach the moto unit loc into poition

The appliance will not tat if the moto unit i not loced into poition coectly

Inet the main plug Hold the ug with one hand and pe

onto the moto unit with the othe hand Continuou opeation fo cutting food finely fo beating egg white and fo whipping ceam o intemittent opeation fo dicing eg onion o fuit a well a fo cuhing ice cube

fte uing the appliance Pull out the main plug emove the moto unit and cove Tae out the tool then emove the food Cleaning

Pull out the main plug ipe the moto unit with a damp cloth and

then wipe dy

Clean the tool ug and cove in the dih wahe o with a buh unde unning wate

Note: If poceing eg ed cabbage the platic pat will become dicoloued by a ed film which can be emoved with a few dop of cooing oil fte cutting onion o galic clean the ug immediately toing the appliance Fig 7 ind the main cable aound the moto

unit Pactical tip and ecipe The following tip may help you opeate the appliance moe eaily and obtain bette eult efoe uing the appliance: efoe poceing cut meat cheee

aw fuit o vegetable into appox 1 cm/ in cube

ah heb emove tal and dy biefly

Chill cheee in the efigeato Cut dy bead into piece emove gitle bone and inew fom

meat efoe beating egg white enue that

the ug i geaefee and dy Note: The time indicated in the following table ae appoximate value depending on the quantity and degee of finene equied

en

aning! Figue 8 Pull out the main plug befoe lifting up the appliance o emoving the cove Neve ue the appliance on it head o diaemble it in thi poition

Electic hoc i! Neve immee the moto unit in wate and do not clean in the dihwahe

aning! Neve clean the blade with bae hand e a buh Tae hold of the blade by the platic handle only

hote ON time

malle quantity and/o lowe degee of cutting

Longe ON time

Lage quantity and/o highe degee of cutting

obet och Haugete GmbH 15

egetable oup Ingedient 1 caot and one mall piece of celey lee cougette cauliflowe o anothe type of vegetable 1 mediumized boiled potato l meat toc paley bail (if equied) alt blac peppe 100 g weet ceam 1 egg yol Tool: Blade Pepaation Pepae wah and cut the vegetable

into lage piece ing the meat toc and vegetable to

the boil Pou the boiled oup and vegetable into

the ug and pue Pou the pued oup bac into the pan

and eaon with heb alt and peppe Mix egg yol and weet ceam and ti

into the oup Do not allow to boil any longe

Mil hae Ingedient 300 ml cold mil 100 g tawbeie o othe fuit a few dop of vanilla eence +1 tb of uga 23 tb vanilla ice ceam Tool: Blade Pepaation Put all ingedient in the ug and blend

fo appox 30 ec eve immediately alad deing Ingedient 200 g oued ceam 200 g yoghut 3 galic clove 23 tb tomato auce pinch of alt uga 3 tb vinega Tool: Blade Pepaation Put all ingedient in the ug and blend

fo appox 20 ec

en

Food Tool Max. quantity Number of intervals (I)

Time/ secondsGla ug Platic ug

Paley lade 40 g 30 g 515 (I) Galic onion lade 200 g 150 g 510 (I) Fuit/vegetable lade 200 g 200 g 1015 (I) lmond/walnut lade 250 g 200 g 2030 Cheee lade 200 g 150 g 2030 Meat lade 200 g 200 g 1525 aby food lade 200 g 200 g 1020 Pancae mixtue lade 10 l 0 l 3045 Coctail lade 15 l 08 l 30 Cuhed ice Ice cuhing

blade 200 g o appox

8 ice cube 4 (I) Egg white hipping

(beating) dic

4 egg white 090

Ceam hipping (beating) dic

400 ml 1520

1 obet och Haugete GmbH

Mayonnaie Ingedient 1 egg 1 tb mutad 1 tb vinega alt peppe 100 ml oil and anothe 150 ml oil Tool: Whipping disc Pepaation ll ingedient mut be at the ame tempeatue Put ingedient and 100 ml oil in the ug

and blend fo appox 20 ec dd 150 ml oil and blend fo a futhe

3045 ec Honey butte Ingedient fo mall ug (MM08) 30 g butte (fom efigeato) 100 g honey (fom efigeato) Ingedient fo lage ug (MM15) 50 g butte (fom efigeato) 150 g honey (fom efigeato) Tool: lade Pepaation Cut butte into mall piece Put butte and honey in the ug and blend

fo appox 10 ec

Dipoal Thi appliance ha been identified in accodance with the Euopean diective 2002/9/EG on ate Electical and Electonic Equipment EEE

The Diective pave the way fo effective Ewide withdawal and utilization of wate appliance Pleae a you deale o inquie at you local authoity about cuent mean of dipoal Guaantee The guaantee condition fo thi appliance ae a defined by ou epeentative in the county in which it i old Detail egading thee condition can be obtained fom the deale fom whom the appliance wa puchaed The bill of ale o eceipt mut be poduced when maing any claim unde the tem of thi guaantee

en

Subject to alterations.

Robert Bosch Hausgerte GmbH 17

ar-6

18 Robert Bosch Hausgerte GmbH

ar-5

Robert Bosch Hausgerte GmbH 19

ar-4

20 Robert Bosch Hausgerte GmbH

ar-3

Robert Bosch Hausgerte GmbH 21

ar-2

22 Robert Bosch Hausgerte GmbH

ar-1

02/12

DE Deutschland, Germany BSH Hausgerte Service GmbH Zentralwerkstatt fr kleine Hausgerte Trautskirchener Strasse 6 8 90431 Nrnberg Online Auftragsstatus, Filterbeutel- Konfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de Reparaturservice* (Mo-Fr: 8.00-18.00 erreichbar) Tel.: 01801 33 53 03 mailto:cp-servicecenter@ bshg.com Ersatzteilbestellung* (365 Tage rund um die Uhr erreichbar) Tel.: 01801 33 53 04 Fax: 01801 33 53 08 mailto:spareparts@bshg.com *) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min.

AE United Arab Emirates,

BSH Home Appliances FZE Round About 13, Plot Nr MO-0532A Jebel Ali Free Zone Dubai Tel.: 04 881 4401 mailto:service-ua@bshg.com www.bosch-home.com

AT sterreich, Austria BSH Hausgerte Gesellschaft mbH Werkskundendienst fr Hausgerte Quellenstrasse 2 1100 Wien Tel.: 0810 550 511* Fax: 01 605 75 51 212 mailto:vie-stoerungsannahme@ bshg.com

Hotline fr Espresso-Gerte: Tel.: 0810 700 400* www.bosch-home.at *innerhalb sterreichs zum Regionaltarif

AU Australia BSH Home Appliances Pty. Ltd. 7-9 Arco Lane HEATHERTON, Victoria 3202 Tel.: 1300 368 339 valid only in AUS mailto:bshau-as@bshg.com www.bosch-home.com.au

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o. Gradaaka 29b 71000 Sarajewo Info-Line: 061 100 905 Fax: 033 213 513 mailto:delicnanda@hotmail.com

BE Belgique, Belgi, Belgium BSH Home Appliances S.A. Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan 74 1090 Bruxelles Brussel Tel.: 070 222 141 Fax: 024 757 291 mailto:bru-repairs@bshg.com www.bosch-home.be

BG Bulgaria BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD 115 Tsarigradsko Chausse Blvd. European Trade Center Building, 5th floor 1784 Sofia Tl.: 02 892 90 47 Fax: 02 878 79 72 mailto:informacia.servis-bg@ bshg.com

BH Bahrain, Khalaifat Est. P.O.BOX 5111 Manama Tel.: 1759 2233 mailto:service@khalaifat.com

BR Brasil, Brazil Mabe Hortolndia Eletrodomsticos Ltda. Rua Baro Geraldo Rezende, 250 13020-440 Campinas/SP Tel.: 0800 704 5446 Fax: 0193 737 7769 mailto:bshconsumidor@ ATENTO.com.br www.boscheletrodomesticos.com.br

BY Belarus, OOO " " .: 495 737 2961 mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgerte AG Werkskundendienst fr Hausgerte Fahrweidstrasse 80 8954 Geroldswil mailto:ch-info.hausgeraete@ bshg.com

Service Tel.: 0848 840 040 Service Fax: 0848 840 041 mailto:ch-reparatur@bshg.com

Ersatzteile Tel.: 0848 880 080 Ersatzteile Fax: 0848 880 081 mailto:ch-ersatzteil@bshg.com www.bosch-home.com

CY Cyprus, BSH Ikiakes Syskeves-Service 39, Arh. Makaariou III Str. 2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia) Tel.: 77 77 807 Fax: 022 658 128 mailto:bsh.service.cyprus@ cytanet.com.cy

CZ esk Republika, Czech Republic

BSH domc spotebie s.r.o. Firemn servis domcch spotebi Pekask 10b 155 00 Praha 5 Tel.: 0251 095 546 Fax: 0251 095 549 www.bosch-home.com

DK Danmark, Denmark BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Tel.: 44 89 89 85 Fax: 44 89 89 86 mailto:BSH-Service.dk@ BSHG.com www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia SIMSON O Raua 55 10152 Tallinn Tel.: 0627 8730 Fax: 0627 8733 mailto:teenindus@simson.ee

ES Espaa, Spain BSH Electrodomsticos Espaa S.A. Polgono Malpica, Calle D Parcela 96 A 50016 Zaragoza Tel.: 902 245 255 Fax: 976 578 425 mailto:CAU-Bosch@bshg.com www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland BSH Kodinkoneet Oy Itlahdenkatu 18 A, PL 123 00201 Helsinki Tel.: 0207 510 700 Fax: 0207 510 780 mailto:Bosch-Service-FI@ bshg.com www.bosch-home.fi Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%)

Kundendienst Customer Service

02/12

FR France BSH Electromnager S.A.S. 50 rue Ardoin BP 47 93401 SAINT-OUEN cedex Service interventions domicile: 01 40 10 11 00

Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 TTC/mn) mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Service Pices Dtaches et Accessoires: 0 892 698 009 (0,34 TTC/mn) www.bosch-home.fr

GB Great Britain BSH Home Appliances Ltd. Grand Union House Old Wolverton Road Wolverton Milton Keynes MK12 5PT To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit www.bosch-home.co.uk or call Tel.: 0844 892 8979* *Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply.

GR Greece, BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. Central Branch Services 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20 145 64 Kifisia Greece Athens Tel.: 2104 277 701 Fax: 2104 277 669 North-Greece Thessaloniki Tel.: 2310 497 200 Fax: 2310 497 220 South-Greece Heraklion/Kreta Tel.: 2810 325 403 Fax: 2810 324 585 Central-Greece Patras Tel.: 2610 330 478 Fax: 2610 331 832 mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, BSH Home Appliances Limited Unit 1 & 2, 3rd Floor North Block, Skyway House 3 Sham Mong Road Tai Kok Tsui, Kowloon Hong Kong Tel.: 2565 6151 Fax: 2565 6252 mailto:bshhkg.service@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia BSH kuni ureaji d.o.o. Kneza Branimira 22 10000 Zagreb Tel:. 01 640 36 09 Fax: 01 640 36 03 mailto:informacije.servis-hr@ bshg.com

HU Magyarorszg, Hungary BSH Hztartsi Kszlk Kereskedelmi Kft. Hztartsi gpek mrkaszervize Kirlyhg tr 8-9 1126 Budapest Hibabejelents Tel.: 01 489 5461 Fax: 01 201 8786 mailto:hibabejelentes@bsh.hu Alkatrszrendels Tel.: 01 489 5463 Fax: 01 201 8786 mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu www.bosch-home.com

IE Republic of Ireland BSH Home Appliances Ltd. Unit F4, Ballymount Drive Ballymount Industrial Estate Walkinstown Dublin 12 Service Requests, Spares and Accessories Tel.: 01450 2655 Fax: 01450 2520 www.bosch-home.cu.uk

IL Israel, C/S/B Home Appliance Ltd. Uliel Building 2, Hamelacha St. Industrial Park North 71293 Lod Tel.: 08 9777 222 Fax: 08 9777 245 mailto:csb-serv@zahav.net.il

IN India, Bhrat, BSH Customer Service Front Office Shop No.4,Everest Grande, Opp. Shanti Nagar Bus Stop, Mahakali Caves Road, Andheri East Mumbai 400093

IS Iceland Smith & Norland hf. Noatuni 4 105 Reykjavik Tel.: 0520 3000 Fax: 0520 3011 www.sminor.is

IT Italia, Italy BSH Elettrodomestici S.p.A. Via. M. Nizzoli 1 20147 Milano (MI) Numero verde 800 829120 mailto:mil-assistenza@bshg.com www.bosch-home.com

KZ Kazakhstan, IP ''Batkayev Ildus A.'' B. Momysh-uly Str.7 Chymkent 160018 Tel./Fax: 0252 31 00 06 mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, !# Teheni, Hana & Co. Boulevard Dora 4043 Beyrouth P.O. Box 90449 Jdeideh 1202 2040 Tel.: 01 255 211 mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania Senuku prekybos centras UAB Jonavos g. 62 44192 Kaunas Tel.: 0372 12146 Fax: 0372 12165 www.senukai.lt

LU Luxembourg BSH lectromnagers S.A. 13-15 Zl Breedeweues 1259 Senningerberg Tel.: 26349 300 Fax: 26349 315 mailto:lux-service.electromenager@ bshg.com www.bosch-home.com

LV Latvija, Latvia General Serviss Limited Bullu street 70c 1067 Riga Tel.: 07 42 41 37 mailto:bt@olimpeks.lv

Elkor Serviss Brivibas gatve 201 1039 Riga Tel.: 067 0705 20; -36 Fax: 067 0705 24 mailto:domoservice@elkor.lv www.servisacentrs.lv

MD Moldova S.R.L. "Rialto-Studio" $. <$= 98 2012 > ./?=: 022 23 81 80 mailto:bosch-md@mail.ru

02/12

ME Crna Gora, Montenegro Elektronika komerc Ul. 27 Mart br.2 81000 Podgorica Tel./Fax: 020 662 444 Mobil: 069 324 812 mailto:ekobosch.servis@t-com.me

MK Macedonia, GORENEC Jane Sandanski 69 lok.3 1000 Skopje Tel.: 02 2454 600 Mobil: 070 697 463 mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maledives

Lintel Investments Ma. Maadheli, Majeedhee Magu Mal Tel.: 0331 0742 mailto:mohamed.zuhuree@ lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp

Storingsmelding: Tel.: 088 424 4010 Fax: 088 424 4845 mailto:bosch-contactcenter@ bshg.com

Onderdelenverkoop: Tel.: 088 424 4010 Fax: 088 424 4801 mailto:bosch-onderdelen@bshg.com www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway BSH Husholdningsapparater A/S Grensesvingen 9 0661 Oslo Tel.: 22 66 06 00 Fax: 22 66 05 50 mailto:Bosch-Service-NO@ bshg.com www.bosch-home.no

NZ New Zealand BSH Home Appliances Ltd. Unit F 2, 4 Orbit Drive Mairangi BAY Auckland 0632 Tel.: 09 477 0492 Fax: 09 477 2647 mailto:bshnz-cs@bshg.com www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland BSH Sprz[t Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa Centrala Serwisu Tel.: 0801 191 534 Fax: 022 57 27 709 mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com www.bosch-home.pl

PT Portugal BSHP Electrodomsticos Lda. Rua Alto do Montijo, n 15 2790-012 Carnaxide Tel.: 707 500 545 Fax: 21 4250 701 mailto:bosch.electrodomesticos.pt@ bshg.com www.bosch-home.pt

RO Romnia, Romania BSH Electrocasnice srl. Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1 13682 Bucuresti Tel.: 021 203 9748 Fax: 021 203 9733 mailto:service.romania@bshg.com www.bosch-home.com

RU Russia, !" OOO " " \= ]\^` { $|= 19/1 119071 {= .: 495 737 2961 mailto:mok-kdhl@bshg.com www.bosch-home.com

SA Saudi Arabia,

BSH Home Appliances Saudi Arabia L.L.C. Bin Hamran Commercial Centr. 6th Floor 603B Jeddah 21481 Tel.: 800 124 1247 mailto:service.ksa@bshg.com www.bosch-home.com

SE Sverige, Sweden BSH Hushllsapparater AB Landsvgen 32 169 29 Solna Tel.: 0771 11 22 77 mailto:Bosch-Service-SE@ bshg.com www.bosch-home.se

SG Singapore, BSH Home Appliances Pte. Ltd. 37 Jalan Pemimpin Union Industrial Building Block A, #01-03 577177 Singapore Tel.: 6751 5000 Fax: 6751 5005 mailto:bshsgp.service@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia BSH Hini aparati d.o.o. Litostrojska 48 1000 Ljubljana Tel.: 01 583 08 87 Fax: 01 583 08 89 mailto:informacije.servis@ bshg.com www.bosch-home.com

SK Slovensko, Slovakia Technoservis Bratislava Trhov 38 84108 Bratislava Doubravka Tel.: 02 6446 3643 Fax: 02 6446 3643 www.bosch-home.com

TR Trkiye, Turkey BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 51 34770 mraniye, Istanbul Tel.: 0 216 444 6333 Fax: 0 216 528 9188 mailto:careline.turkey@bshg.com www.bosch-home.com

TW Taiwan, Achelis Taiwan Co. Ltd. 4th floor, No. 112 Sec 1 Chung Hsiao E Road Taipei ROC 100 Tel.: 02 2321 6222 mailto:Bosch@achelis.com.tw

UA Ukraine, #$ ~ " $ ~" .: 044 4902095 www.bosch-home.com

XK Kosovo NTP GAMA Rruga Mag Prishtine-Ferizaj 70000 Ferizaj Tel.: 038 502 448 Tel.: 00377 44 172 309 mailto:a_service@ gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia BSH Kuni aparati d.o.o. Milutina Milankovia 11 11070 Novi Beograd Tel.: 011 205 23 97 Fax: 011 205 23 89 mailto:informacije.servis-sr@ bshg.com

ZA South Africa BSH Home Appliances (Pty) Ltd. 15th Road Randjespark Private Bag X36, Randjespark 1685 Midrand Johannesburg Tel.: 086 002 6724 Fax: 086 617 1780 mailto:applianceserviceza@ bshg.com www.bosch-home.com

9000

Manualsnet FAQs

If you want to find out how the MMR15R1GB Bosch works, you can view and download the Bosch MMR15R1GB Chopper User Manual on the Manualsnet website.

Yes, we have the User Manual for Bosch MMR15R1GB as well as other Bosch manuals. All you need to do is to use our search bar and find the user manual that you are looking for.

The User Manual should include all the details that are needed to use a Bosch MMR15R1GB. Full manuals and user guide PDFs can be downloaded from Manualsnet.com.

The best way to navigate the Bosch MMR15R1GB Chopper User Manual is by checking the Table of Contents at the top of the page where available. This allows you to navigate a manual by jumping to the section you are looking for.

This Bosch MMR15R1GB Chopper User Manual consists of sections like Table of Contents, to name a few. For easier navigation, use the Table of Contents in the upper left corner.

You can download Bosch MMR15R1GB Chopper User Manual free of charge simply by clicking the “download” button in the upper right corner of any manuals page. This feature allows you to download any manual in a couple of seconds and is generally in PDF format. You can also save a manual for later by adding it to your saved documents in the user profile.

To be able to print Bosch MMR15R1GB Chopper User Manual, simply download the document to your computer. Once downloaded, open the PDF file and print the Bosch MMR15R1GB Chopper User Manual as you would any other document. This can usually be achieved by clicking on “File” and then “Print” from the menu bar.